میزگرد: دوران گذار

سلسله برنامه هایی با نگاه نقادانه ایرانیان
(بخش دوم) دوران گذار: مهمانان برنامه آقایان بهروز فراهانی و فرهنگ قاسمی

تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه وبیان تقدیم می کند:
سلسله برنامه هایی با نگاه نقادانه ایرانیان
(بخش دوم) دوران گذار: مهمانان برنامه آقایان بهروز فراهانی و فرهنگ قاسمی
مجری برنامه: سعید جعفری
مدیر فنی: فرشاد.
پاریس، ۷ خرداد ۱۳۹۷ برابر با ۲۸ می ۲۰۱۸
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان

منبع: 
www.rangin-kaman.net
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: