طرح ایران ناقض برجام نیست اما اعتماد ایجاد نمی کند'