بازاری با غیرت حمایت حمایت» و نترسید نترسید ما همه با هم

تعداد مشاهدات: 
331
جوانان شعار می‌دهند: «بازاری با غیرت حمایت حمایت» و نترسید نترسید ما همه با هم

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: