تناقض های ریاضی در قرآن - دکتر محمد حسین مهرابی(قسمت نخست)

تعداد مشاهدات: 
1008
کتاب«بررسی موضوعی قرآن» به برخی از تناقض ها و نارسایی های قرآن پرداخته است که در این بخش، برخی از آن ها را می بینید و می شنوید.

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: