آیا جام جهانی نمایش سرمایه‌داری برای چپاول فقراست؟