خامنه ای تسلیم فشارهای ترامپ شد

تعداد مشاهدات: 
1028

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: