ما بردگان فراری

خسته‌ام از این همه هیچ -
از این همه هیچِ پراکنده خسته‌ام.

بگو به ماه نیاید دیگر
بگذارید همه چیز تاریک بماند...

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: