اعتصاب بازار به سبک دوران مشروطه یا بنا به روابط مافیایی؟