خامنه ای: هیچکس هیچ غلطی نمی‌تواند بکند جز من که هر غلطی دلم خواست میکنم