خودتان ببینید و قضاوت کنید

هم وطن برای نجات هم وطنان هم که شده ، از خونه ت بیا بیرون و اعتراض کن، اگر وجدان داری

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: