سازمان ملل: تا ۳۰ هزار داعشی در عراق و سوریه هستند