کوفی عنان، دیپلماتی که اشغال عراق را غیرقانونی خواند