رئیس شبکه هپاتیت ایران: قمه زنی باعث انتقال هپاتیت می‌شود