هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی