اعلامیە کنگرە_ملیتهای_ایران_فدرال در مورد اتفاقات اخیر #اهواز

جمهوری اسلامی در طول حیات خود تلاش داشتە تا با ایجاد نا امنی و نا آرامی درمناطق ملیتهای تحت ستم ایران بهانەای برای سرکوب بدست آورد و درحوادث اخیر هم همین رویە

مردم آزادیخواه ایران
سازمانها و نیروهای سیاسی
مردم مبارز عرب
همانطور کە مستحضرید روزشنبە هفتە جاری مورخە سی و یکم شهریورماه سال یکهزار و سیصد ونود و هفت هجری شمسی در یک اقدام مسلحانە بە رژەی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در شهر اهواز ٢۵ تن از اعضا و نیروهای نظامی سپاه پاسداران کشتە و ۶٠ تن دیگرنیززخمی شدند. لازم بە ذکراست کە تاکنون هیچ سازمان و گروه ایرانی مسئولیت این اقدام را برعهدە نگرفتە است.
کنگرە ملیت های ایران فدرال براین باوراست کە عامل اصلی نا آرامیهای اخیر اهواز جمهوری اسلامی و گروههای وابستە و هم پیمان این رژیم میباشند.
جمهوری اسلامی در طول حیات خود تلاش داشتە تا با ایجاد نا امنی و نا آرامی درمناطق ملیتهای تحت ستم ایران بهانەای برای سرکوب بدست آورد و درحوادث اخیر هم همین رویە را دنبال کردە و با دستگیریهای فلەای تلاش کردە کە فضای رعب و وحشت را کە بهترین بستر برای ادامە حکومتش میداند ایجاد کند.
ما فکرمیکنیم کە رژیم جمهوری اسلامی در آستانە آغازبە کارهفتاد وسومین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل تلاش دارد کە خود را قربانی تروریسم معرفی کند واین درحالیست کە سالهاست رژیم جمهوری اسلامی ازسوی جامعە بین الملل بە عنوان حامی اصلی تروریسم درمنطقە و جهان شناختە شدە است.
سابقە جمهوری اسلامی ایران درمسالە دفاع بی دریغ ازتروریسم واشاعه آن برای همە جهانیان شناختە شدە است واین گونە طرحهای نخ نما، نمی‌تواند وجهە ی این رژیم را بهبود بخشدو اصلاح کندومطمئناً کمکی بە نجات رژیم، ازسرنگونی حتمی آن نخواهد کرد.
کنگرە ملیت های ایران فدرال ضمن پشتیبانی کامل ازحق دفاع مشروع همە مردمان ایران ازخود درمقابل جنایتهای طراحی شدۀ رژیم جمهوری اسلامی، برادامە و گسترش فعالیتهای مردمی و مدنی ملیت های ایران فدرال تأکید دارد و در این راستا تمامی تلاش خود را بە کارگرفتەاست. کنگرە ما براین مسالە واقف است و دراین راستا قدم برمیدارد کە تنها راه مقابلە با رژیم و فراهم کردن شرایط سقوط آن، ایجاد اتحاد سراسری میان همە ملیتهای ایران ونیروهای سیاسی آزادیخواه وتبعیض ستیزِمخالف رژیم است .
کنگره ملیت های ایران فدرال
26 سبتامبر 2018

منبع: 
کنگره ملیتهای ایران فدرال
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: