حسن شريعتمداري وحسن اعتمادي :در باره شوراي مديريت دوران گذار

آقایان حسن شریعتمداری و حسن اعتمادی که هر دو عضو شورای مدیریت دوران گذار هستند در این برنامه در باره اوضاع سیاسی کشور صحبت کردند و سپس مناسبات درونی شورا با احزاب و سازمانهای و شخصیت های سیاسی شرح داده اند و سر انجام در باره رابطه با شآهزاده رضا پهلوی و سازمانهای اتنیکی ایران نظراتشان را توضیح داده اند:

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: