تحصيل و كار در سوئد و تجربيات در مسایل اتنیکی ایران

گفتگوی کیانوش توکلی با ثریا ندیم پور ساکن سوئد
١-چرا در احزاب ایرانی فعالیت نکردید ؟
2. فرق بین سوسیال دمکراسی و کمونیست جیست؟
3. نظرتان در مورد فدرالیزم انیکی چیست ؟
4. ژورنالیست ها جه نقشی در این میانه دارند و ارتباط اشان با این سیستم چگونه است؟
5. دانشگاها جه نقشی در این رابطه دارند؟
6. بودجه دولت چگونه به مردم بر میگردد؟
7. اگر کمونها ( شهر ها) هزینه هایشان از مالیات مردم تامین میشود تکلیف کمونهای فقیر چه میشود؟

ثريا نديم پور :زندگي ،تحصيل و كار در سوئد و استفاده از تجربيات آن در مسايل اتنيكي ايران

١-چرا در احزاب ایرانی فعالیت نکردید ؟
2. فرق بین سوسیال دمکراسی و کمونیست جیست؟
3. نظرتان در مورد فدرالیزم انیکی چیست ؟
4. ژورنالیست ها جه نقشی در این میانه دارند و ارتباط اشان با این سیستم چگونه است؟
5. دانشگاها جه نقشی در این رابطه دارند؟
6. بودجه دولت چگونه به مردم بر میگردد؟
7. اگر کمونها ( شهر ها) هزینه هایشان از مالیات مردم تامین میشود تکلیف کمونهای فقیر چه میشود؟

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: