مدرسه «فانوس دانایی» در لندن, کودکان را به پیوستن به داعش تشویق می‌کرد