گزارش سومین همایش اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران

سومین همایش "اتحاد برای برای پیشبرد سکولاردموکراسی درایران" با در نظرگرفتن وظایف خطیری که درمقابل کشور وجنبش آزادیخواهی مردم ایران قرار دارد، یکی از پربارترین و موقفیت آمیزترین گردهمائی های ما در آستانه سومین سال حیات "اتحاد" بود که در محیطی مملو از همبستگی وهمیاری برگزار شد.

 سومین همایش اتحاد برای پیشبرد سکولاردموکراسی در ایران در روزهای شنبه ۳۰ ژوئن و یکشنبه اول جولای در شهر دالاس تگزاس تشکیل شد.

همایش با شرکت ۸۰ نماینده وناظر از شهرهای آمریکا وکانادا و ناظرینی از اروپا روز شنبه ۳۰ ژوئن آغاز بکار کرد. درابتداء یک دقیقه سکوت به یاد جان باخته گان جنبش دموکراتیک وآزادی خواهی در ایران داده شد و سپس بحث آزاد درارتباط با اسناد وقطعنامه های ارائه شده به همایش ادامه یافت.

قطعنامه ارائه شده به همایش بقرار زیر بود:

- قطعنامه همکاری با دیگر نیروها، احزاب وسازمانهای سیاسی جایگزین "قطعنامه همکاریها" ی همایش دوم.
- قطعنامه مسئله مالکیت و مدیریت سرزمین و ثروتهای ملی ایران.
- قطعنامه در مورد تبعیضات قومی ـ اتنیکی درایران.
- قطعنامه حقوق بشر:حقوق فراملی وفرامذهبی.
- تحلیل سیاسی از اوضاع موجود و پیام همایش سوم.
- پیام همبستگی با هم میهنان در شرایط خظرناک سیاسی کنونی و باورهای ما.
- پیام درمورد زندانیان سیاسی و عقیدتی و ضرورت برپانمودن کارزار جهانی در دفاع ارآنان.
- بحرانهای کلان وبحران سازان.
- برنامه راهبردی اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران

در این بخش پیام های همبستگی از طرف نمایندگان نهادهاوسازمانهای سیاسی ای که در همایش حضورداشتند ایراد گردید پیام های ارسال شده به همایش به شرح زیر میباشد:

- پیام اتحاد جمهوری خواهان ایران.
-پیام سازمان جمهوریخواهان ایران
- پیام جنبش جمهوری خواهان دموکرات ـ لائیک در ایران.
- پیام آقای حسن لباسچی
- پیام سکولارهای سبز ایران.
- پیام سازمان دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال.
همبستگی ملی جمهوریخواهان برای استقرار دموکراسی و آزادی در ایران

دردومین بخش روز اول همایش با بررسی و تصویب اعتبارنامه های نمایندگان نهادهای محلی کارخود رارسما اغاز نمود. در ادامه آن گزارش کارهیئت اجرائی با پرسش وپاسخ وبحث همراه بود. در آخرین بخش روز نخست سه کمیته کاری جهت بررسی اسناد ارائه شده به همایش تشکیل شد: ۱ـ- قطعنامه ها، ۲ـ- راهبردی، ۳ـ- همکاری.

دومین روز همایش یکشنبه اول ژوئیه با گزارش کارکمیته ها آغاز گشت. در این بخش قطعنامه های زیر به تصویب نهائی همایش رسید.

۱ـ قطعنامه همکاری با دیگر نیروها، احزاب وسازمانهای سیاسی.
۲ـ قطعنامه مسئله مالکیت ومدیریت سرزمین و ثروت های ملی ایران.
۳ـ قطعنامه حقوق بشر، حقوق فراملی وفرامذهبی.
۴ـ قطعنامه درباره تبعیضات قومی-ـ اتنیکی درایران.
۵ـ ماده واحده در مورد پروسه تسریع وحدت با آجا.
۶ـ برنامه راهبردی پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران

دو نوشته پیشنهادی "پیام همبستگی با هم میهنان در شرایط خطرناک سیاسی کنونی" و بحرانهای کلان وبحران سازان برای درج در سایت "ایران ما" ارجاع شد. هم چنین "تحلیل سیاسی از اوضاع و پیام همایش سوم" و پیش نویس قطعنامه درمورد زندانیان سیاسی و عقیدتی وضرورت برپانمودن کارزار جهانی دردفاع از انان" برای بررسی وتصویب به اجلاس اینده شورای عالی محول شد.

در خاتمه همایش با انتخاب هفت نفر بعنوان هئیت اجرائی دور جدید ویک نفر عضو علی البدل به کار خود درفضائی از همبستگی واتحاد پایان داد.

در بخش پایانی همایش میز گردی با عنوان "درباره چشم انداز وراهکارهای اتحاد و همکاری میان جمهوری خواهان سکولار- دموکرات" با شرکت :مهدی فتاح پور(اتحاد جمهوری خواهان ایران)، مجتبی واحدی (مشاور شیخ مهدی کروبی)، حمید کوثری (اتحاد برای پیشبرد سکولاردموکراسی در ایران)، هادی کحال زاده (کنشکران ملی – مذهبی)، بیژن مهر(جبهه ملی ایران)، امیرحسین اعتمادی بزرگ (سازمان دانشجویان ودانش آموختگان لیبرال)، برگزار گردید که همراه با پاسخ وپرسش و شرکت مدعوین درمباحث بود.

سومین همایش "اتحاد برای برای پیشبرد سکولاردموکراسی درایران" با در نظرگرفتن وظایف خطیری که درمقابل کشور وجنبش آزادیخواهی مردم ایران قرار دارد، یکی از پربارترین و موقفیت آمیزترین گردهمائی های ما در آستانه سومین سال حیات "اتحاد" بود که در محیطی مملو از همبستگی وهمیاری برگزار شد.

روابط عمومی" اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران"

۶جولای ۲۰۱۲