هادی صوفی زادە

2017/4/18 تاملی بر بازگشت آقای احمدی نژاد بە صحنە
2017/4/6 خبرت هست کە شکر گران شدەاست؟!
2017/3/31 پیرامون سخنان دکتر محمود احمد نژاد در اهواز
2017/3/26 دیپلماسی نوروز با خارج آری، با داخل نە!
2017/3/19 آیندە سوریە چگونە رقم خواهد خورد؟
2017/3/14 آیندە ترکیە چگونە رقم خواهد خورد؟
2017/3/8 آیندە ایران چگونە رقم خواهد خورد؟
2017/1/16 در آستانە نشست آستانە،
2016/11/25 در ارتباط با نقد آقای یونس شاملی بە نوشتە من،
2016/11/24 موضوع پیوستن ترکیە بە سازمان شانگهای و سخنی چند
2016/11/22 تورک و آذربایجانی
2016/11/18 چرخش اسلام ترکی ترکیە بە اسلام وحشی
2016/11/6 نگاهی اجمالی بە تشکیل فراکسیون مناطق تورک نشین مجلس شورای اسلامی!
2016/10/14 ترکیە پاشنە آشیل استراتژی امریکا در منطقە،
2016/10/11 پیرامون سفر پوتین بە ترکیە و نکاتی مهم در اینبارە
2016/9/12 ارزیابی اجمالی روابط ایران و عربستان سعودی،
2016/8/28 چند نکتە کلیدی در بحران سوریە
2016/8/24 جمهوری شرق کوردستان آری، جمهوری مهاباد نە، بە بهانە نوشتە دکتر محمد علی مهرآسا
2016/7/20 سوریە فدرالیزە و یا تجزیە خواهد شد؟
2016/7/4 سخنی دوستانە با دکتر محمد سهیمی و همفکرانش،
2016/7/2 تاملی دربارە شرق کوردستان
2016/6/23 چرخش در سیاست خارجی ترکیە بعداز برکناری داوداغلو،
2016/5/22 همکاری احزاب و سازمانهای ملی تحت تاثیر تحولات منطقەای،
2016/5/2 آنتالیا شهر گناە یا قم ؟
2016/4/5 جمهوری آذربایجان بە کدام سو؟
2016/3/5 ارزیابی اجمالی اهداف سفر نخست وزیر ترکیە بە ایران
2016/2/19 نگاهی گذرا بە مجلس بیست و یکم رژیم سابق و مجلس دهم حاکمیت کنونی!
2016/2/13 پیمان وستفالی جایگزین قرارداد سایکس پیکو
2016/2/9 تورکها، عربها و کوردها کدامیک دموکراتتر؟
2016/2/7 مشکل اصلاح طلبان در ساختار کنونی نظام
2016/2/4 جعبە سیاە جمهوری اسلامی دارد باز میشود!
2015/11/2 حزب عدالت و توسعە در یک قدمی روئیاهایش
2015/11/2 آسیب شناسی یک شکست برای کوردها
2015/10/21 در جزیرە آرام چە میگذرد؟
2015/8/7 چرخش سیاست ایران نسبت بە آذربایجان
2015/6/30 سخنی با آقای دکتر عبداللە رمضانزادە
2015/6/14 چرا لغو ویزا با کشورهای همسایە برای ایران آنقدر مهم است؟
2015/6/9 موج دموکراسی از حاشیە بە مرکز!
2015/5/21 پیرامون سفر روحانی بە تبریز
2015/5/12 تاسیس حزب اتحاد ملت در ایران و سخنی چند
2015/5/9 در باب حملە نظامی بە ایران
2015/3/21 تاثیرات روند صلح ترکیە بر شرق کوردستان
2015/2/7 جنبەهای تاریخی شکست انقلاب ١٣٥٧، قسمت دوم و پایانی
2015/2/7 جنبەهای تاریخی شکست انقلاب١٣٥٧
2015/1/25 انتخابات سال جاری در ترکیە و موضوعاتی چند
2014/11/26 دکتر محمد علی مهرآسا و جبهه ملی
2014/11/25 نگاه مختصری به تاریخ کردستان
2014/11/22 قواعد بازی
2014/11/10 کوبانی و تلالوی دوباره‌ی آزادی در جهان سرمایه
2014/11/2 جامعه ایرانی را بهتر بشناسیم
2014/10/24 اصفهان یا اهواز؟
2014/10/19 اسلام تورکی
2014/10/10 آخ کۆبانی
2014/9/13 حقوق اقوام، ادیان و مذاهب و سید علی یونسی
2014/9/8 نقش انرژی در بحران خاورمیانە و جایگاە کوردستان
2014/7/7 اتحاد شوروی سابق، یوگسلاوی سابق و عراق فعلی
2014/7/5 نگرانی ایران از هرگونە دستیابی کوردها بە حقوق ملی خود
2014/2/28 خشونت در ايران، از کشتار مزدکيان تا اعدام های خيابانی امروز
2014/2/15 نکاتی دربارە جنجال آفرینی رژیم با نام بختیاریها
2014/2/7 نگاهی بە نگرش حزب حیات آزاد کوردستان ( پژاک ) بە تاریخ ایران
2013/11/26 مرزبانان غیور!
2013/11/19 پیرامون سفر آقای بارزانی بە شمال کوردستان از منظر ایرانی
2013/8/25 کنگرە آذربایجانی های جهان و کنگرە ملی کوردها
2013/8/12 پیرامون نامە ٥٥ زندانی بە اوباما
2013/7/22 انتخابات اخیر ایران و سرنوشت جنبش سبز
2013/4/3 مقولە "ملت ـ دولت" و "دولت ـ ملت" در کوردستان
2013/2/26 فضای سیاسی ایران و ملتهای تحت ستم
2013/1/30 مصاحبە هادی صوفی زادە با نوروز تی وی دربارە جمهوری کوردستان
2012/11/29 چالش دموکراسی یا چالش فرهنگی؟
2012/11/21 سخنرانی در کنفرانس دانشگاە لندن
2012/10/17 نقدی بر نوشتە آقای حسین زاهدی
2012/9/13 شلیک نهایی مرکزگرایان بە تمامیت ارضی ایران
2012/6/19 هماهنگی جبهە ملی ایران و حاکمیت مذهبی در اعدام انسانها
2012/6/12 جنبش سبز بعد از سە سال
2012/6/4 مصاحبە با پروفسور نادر نادروف، مارشال اطلاعات و پدر نفت و گاز
2012/1/9 نامه‌ای به‌ دختر خانم آقای محمد نوری زاد
2011/12/18 جمهوری آذربایجان وهمسایه‌ای بنام ایران
اشتراک در RSS - هادی صوفی زادە