اخبار

پیام شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران
خواسته ی موکد جامعه ی فرهنگیان کشور رفع نگاه امنیتی به فعالیت های صنفی، صیانت از حقوق فعالان صنفی معلمان، توقف پرونده سازی علیه ایشان، آزادی نمایندگان صنفی فرهنگیان کشور: آقایان اسماعیل عبدی ، محمود بهشتی و محسن عمرانی از زندان و لغو تبعید آقای علی اکبر باغانی است