بهنام چنگائی

2018/12/14 نان و کار برنگ فقرِ ملت ها
2018/12/2 نبرد طبقاتی با دین دولتیِ سرمایه سالار
2018/11/23 نان هفت تپه ای ها در قیامت آخوندی
2018/11/10 تبر تحریم امپریالیسم آمریکا، بسود تبهکاران آخوندی
2018/11/1 جبهه سرنگونی و ترفندهای برابر آن
2018/10/20 دین دولتی، منشأ فساد ها، تضادها
2018/9/23 روزِ در راهِ ما و شبِ تلخ امامِ والا!
2018/9/11 اسلامِ ملا و خدایش
2018/8/29 سرنگونی دین دولتی و راهبرانش
2018/8/18 گناه ماست، نه کلاشان شاهی شیخی
2018/8/6 نه به سید مکار و نه به ترفند آقا!
2018/8/1 پایان تراژدی امامتِ الهی رژیم
2018/7/16 لگام رژیم، دولت و مافیاها دست کیست؟
2018/7/11 ولایت خواری، دشمن شادی و مادر زاری
2018/6/24 اسلام و خدا، جز دکان های ملاها؟
2018/6/17 الله = برتریجوئی ملا
2018/6/3 چاره، جز سرنگونی حکومت مذهبی نیست!
2018/5/29 خامنه ای، آسمان فروریخته ی بلا
2018/5/22 اعدام، اهرم انتقام
2018/5/10 کشور بی قانون و دارِ خلافت
2018/5/1 به مناسبت روز ارزشمند کارگر
2018/4/29 چرا من با شاه سالاری مخالفم!
2018/4/21 ولایت، و سقوط سنگر نماز جمعه اش
2018/4/12 امپریالیسم آمریکا و نوچه اش صهیونیسم
2018/4/1 کشتار فلسطینی، توسط ارتش راسیست و صهیونیست اسرائیل
2018/3/26 دروغپردازی رهبر شیعی
2018/3/19 رو بسوی نوروز و بهار، پشت بر ملا و منبر
2018/3/5 سیاهی لشگر، یا راهبران فردا؟
2018/2/25 چهره ولایت در آینه ی المپیک
2018/2/14 پذیرش انقلاب، یا فریب رفراندوم؟
2018/2/11 شاه و شیخ، مردم ستیزانِ تاریخ
2018/2/11 چادر، چماق آقا
2018/1/28 دریچه هائی بسته، بر مسیرِ راهِ های بی بازگشت
2018/1/22 زن جسور خیابان انقلاب اسیر است
2018/1/20 دست بریده ابوالفضل
2018/1/14 نان و آزادی، و دشمنانش
2018/1/13 ترامپ، چرکاب سرمایه
2018/1/7 هاشمی شاهرودی و یاورش پروفسور سمیعی
2018/1/3 رفراندوم هرگز، سرنگونی!
2018/1/2 حزب الله، و ویرانی حکومتِ دینی
2017/12/30 فریاد گرسنگان بیکار
2017/12/24 بداد رضا شهابی برسیم
2017/12/22 یلدا و شب آقا
2017/12/17 کو عدالت خدا کو دمکراسی؟
2017/12/10 دشمنی ملا و مُکلا با انسانِ آزاد و خردورزانِ انسانگرا
2017/11/27 سقف فسادها، کف ولایت آقا
2017/11/19 زلزله، بسان ویرانگری ولایت
2017/11/11 نجوائی با محمود صالحی
2017/11/10 گفتگو گزارشگران با بهنام چنگائی پیرامون کردستان
2017/11/3 پشتیبانی انسانی از یک کارگر
2017/10/10 کردستانِ طالبانی ها و بارزانی ها
2017/9/21 روحانی ـ ترامپ، پشتگرمی ریا و دروغ
2017/9/10 توان ویرانگری و کشتار مذاهب
2017/9/4 از جان گذشتگان
2017/8/30 پیوند اسلام با اعدام
2017/8/21 پیوند اسلام با اعدام
2017/8/8 آیه های گرسنگی
2017/7/31 گفتمان مذهبی، برابر چالش ما
2017/7/23 پگاه دادخواست از جنایتکاران
2017/7/3 سیاست با و بی ولایت
2017/6/25 برزخ جدائی دین از دولت
2017/6/14 حقِ آتشِ با و بی اختیاران
2017/6/7 ستیزِ کور برای برابری
2017/5/27 راهکار ما، و فرجام رژیم
2017/5/22 فردا و چکاندن ماشه ی فریاد
2017/5/17 تبین رژیم با حفظ حرمت قلم
2017/5/13 توهم به آخوند = تکرار57
2017/5/8 راه کارگر و ریای ملا
2017/4/30 کارگری یا گدائی؟
2017/4/23 دارِ گزینش آسمانی آقا و
2017/4/17 انتخابات و دشمنانش
2017/4/9 اصالتِ رنگینی ایران
2017/4/1 همراه با سیزده بدر
2017/3/29 دوست و دشمن رژیم و انتخابات آقایش
2017/3/18 نوروز و راه بهاران
2017/3/13 جشن چهارشنبه سوری ما
2017/3/12 نبودِ نان و فقدان ِوجدان
2017/3/5 زن، زمین بازی سرمایه و دین
2017/2/27 گفتمان انسانی نه اسلامی
2017/2/18 فاز انقلاب سیاسی اقتصادی
2017/2/7 " آرزوی پایان شب، در روز 22 بهمن"
2017/2/5 گذر از رژیم، نه با تأسی به امپریالیسم
2017/1/30 چپ، سرمایه و مذهب
2017/1/14 سرنگونی یا توهم به سربراهی رژیم؟
2017/1/8 آقا و کشتن هاشمی رفسنجانی
2017/1/4 زبانِ دیانت، قومیت و ثروت
2016/12/28 گورپناهان
2016/12/26 خلاء چپ در جهان راست
2016/12/18 پردازش زور خدایان یا زدایش رنج مردمان؟
2016/11/26 فیدل، خاموشی شمع شبانِ انسان
2016/11/26 ترفند واهی به فارسگرائی
2016/11/18 کارگر، و ریای شیخ و شاه
2016/11/11 شدت تضاد طبقاتی در آمریکا
2016/11/5 دشمنی اردوغان با سکولاریسم
2016/10/30 تپش شعور یا احساس؟
2016/10/22 قاری آقا، و ترسِ تارِ مو
2016/10/18 فقر، محرم و ریاورزان
2016/10/8 عدل علی و چپاول های ولی؟
2016/10/1 زن ستیزیِ رژیمِ اعدام
2016/9/19 رودرروئی ملیِ ملیت ها
2016/9/8 صیغه، تف سربالا
2016/8/29 روح خدا آمد
2016/8/29 کمُدی نوژه در ساختارِ خودسر
2016/8/22 فقرها و پوپولیسم شیخ و شاه
2016/8/11 گستره سیاست خونین اسلامی
2016/7/21 راه خودکامگی تا ویرانگی
2016/7/18 آینده بی فردای ترکیه
2016/7/12 هنگامه ی پیدایش رنسانس اسلامی
2016/6/29 مذهب زاده ها دشمن عظیم زاده ها
2016/6/1 نه، خدایتان کارگر نبود و نیست
2016/4/27 کارگر، ای سزاوارِ ارزشِ انسان
2016/4/20 سرقت نان کارگر با اصل و اصلاح مذهب
2016/4/5 چرائی ِسندرز و بی هنجاری سرمایه
2016/3/26 ترور مذهبی و نقش غرب در آن
2016/3/17 بهار ِآزادی ما خواهدآمد
2016/3/4 آری، مادرم خدای من است
2016/2/28 روز از نو، زور از نو
2016/2/22 ملُکِ شیعه آباد و انتخاباتش
2016/2/16 مذهب، ملت، نژاد و انتخابات
2016/2/1 انتخابِ جدائی دین از دولت
2016/1/17 مرگِ 37 ساله ی گفتمان
2016/1/4 زور و اراده ی آزاد
2016/1/3 مادر بهکیش
2015/12/16 رابطه ی فقر با تروریسم
2015/12/1 پناهجویان و زمستان
2015/11/27 رل ناتو و آمریکا در ترورها
2015/11/20 تبعیض و منطق جامعه رنگین
2015/11/11 کندن فتیله ی شوینیسم
2015/11/9 فصل زدودن قسم ها و...!
2015/10/25 تهدید غرب و بازتاب آن
2015/10/8 رها، از امپریالیسم آمریکا
2015/10/1 سقفِ بُردباری ِثروت و محنت ِفقر
2015/9/15 خواست کالبدشکافی چه شد؟
2015/9/12 ترس رژیم از توافق اتمی
2015/9/7 بازتاب امپریالیسم آمریکا
2015/9/5 مرگِ بی سروسامانان
2015/8/24 مدیترانه ها و مرگِ در راهِ غرب
2015/8/21 آرایشگاه راست با قیچی چپ
2015/8/5 اردوغان، اراده ی آک پارتی
2015/7/28 سکولاریزم، نان و دمکراسی 2 و 3