مقالات کاربران

اما در دوگانه توده ای- ملی تنها خلیل ملکی و نیروی سوم نبود که موفق به ایجاد سنتزی از ارزشهای لیبرال دموکراتیک و ارزشهای ایرانخواهانه از سویی با ارزشهای برابری خواهانه از دیگر سوی شد ؛ در سمت دیگر حزب مردم ایران به رهبری محمد نخشب نیز توانست به سنتزی از سوسیالیسم و خداباوری با دموکراسی دست یابد ؛ همچنین خارج از فضای حزبی آن سالها در عرصه عمومی که مطبوعات مکتوب کارگزاران اصلی اش بودند جریانی که از محمد مسعود و نشریه مرد امروز نشات میگرفت و در باختر امروز و سید حسین فاطمی تداوم می یافت نیز جریانی ک
تجربه تاریخی و بویژه تجربه حکومت اسلامی در ایران و داعش سنی یاد آور این حقیقت تاریخی است که اسلام یک مذهب سیاسی است و مانند یک ایدئولوژی تمامیت خواه در تمام حیات مردم تا خصوصی ترین اعمال و افکار آنان دخالت می کند، لذا به گمان من پادزهر ان لائیسیته است که مقرر می کند هر روزنه نفوذ مذهب را به هر نهاد حکومتی، آموزشی، قضائی مسدود و دست مذهب را برای همیشه از تجاوز به حقوق جامعه قطع کند.
علت روانی و ساختاری ناتوانی جامعه ی ما از «پوست اندازی نهایی» این است که نتوانسته ایم زخمهای چرکین انقلاب، تراوما و ضرباتش را به شیوه ی نمادین و بالغانه هضم و به تجربه و قدرت نو، به تحول ساختارهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و فردی تبدیل بکنیم و بناچار آنها به شکل هذیان و کابوس و خشونت نو، یا بشکل یاس و نوستالژی نو، به حالت ممانعت و بازدارندگی قدرت عشق و اندیشه ی فردی و جمعی باز می گردند. بشکل هیزمی نیم سوخته برمی گردند و یا به شکل آتش زیر خاکستر و کین توز که می خواهد حال همه چیز را به آتش بکشد.
مرجان گنجو Marjan Ganjjou از حزب کنسرواتیو konservative
نام من مرجان گنجو Marjan Ganjjou است 48 سال دارم ،در رشته socialpædagog تحصیل کردم ودر jobcentret کار می کنم و برای زندگی بهتر بچه ها و جوانها تلاش می کنم .
به نگاه این دو دختر نوجوان زیبا و عاشق زندگی و خنده چشم بدوزید، از این دیدار فرار نکنید. زیرا آنها به ما نشان می دهد که همه چیز در ایران هیچ و پوچ شده است و یا ما از این کویر عبور می کنیم و یا حال بحران پوچی و هیچی و ناتوانی از پوست اندازی مدرن ساختارها هرچه بیشتر از طریق خنده ی هولناک جوکر و مسخره کردن همه چیز و در نهایت خنده ی تمسخرامیز به زندگی خویش و دیگران به میدان می آید. یک پوچ گرایی هولناک هرچه بیشتر برهمه چیز حاکم میشود که در آن حتی مرگ نیز هولناکیش را از دست می دهد و راه رهایی می شود.