مقالات کاربران

در میان تمامی عقاید و باورهای سیاسی کشور، سراغ امور و مشترکات سیاسی آینده برویم. چرا که جانبداری و تعصب بی مورد، منجر به تکرار حوادث و رخدادهای گذشته خواهد شد و غیرقابل کنترل و سبب پیدایش چالشهای جدیدی میان گروههای سیاسی می گردد. پس با روشهای ناکارآمد، برنامه های غیرقابل اجرا، و شعارهای درون تهی بر تدوام فعالیت سیاسی سازمان و حزب سیاسی خود اصرار نورزیم....
حال فاصله ما با نسلی که در خیابان پای می کوبد ونسلی که در صحنه اجتماعی فعال است دو یا سه نسل است .اگر تغیرات در زمان ما را نسبت به نسل قبل در نظر بگیریم ، تغیرات اجتماعی و فن آوری در دوران ما ونسل قبل از ما بسیار بطی بود! طوری که اختلاف نسلی زیادی را باعث نمی شد. نسل ما تاحدود زیادی نسل قبل از خود ویک نسل قبل از آن را می شناخت و اعتقادات کما بیش نزدیک به هم داشتند. امری که در سطح جهانی نیز چنین بود.

تلگرام
Telegram_Filtering
با توجه به اینکه رژیم قصد دارد بر روی پیامرسانهای داخلی تبلیغات ویژه ای انجام دهد، رسانه های اپوزیسیون می توانند پیام خود را از این مجرا انتقال دهند و شبکه سازی خود را تنها معطوف به تلگرام نگه ندارند.
kargar
بعد از روی کار آمدن دولت روحانی برگزاری تظاهرات خیابانی روز کارگر بە عنوان یک مانور تبلیغاتی ظاهرا پذیرفتە شد، ولی کنترل آن از ابتدا از دست عوامل دولتی خانە کارگر خارج شد و بە دست کارگران افتاد و شعارهایی در آن عنوان گردید کە نە مطلوب دولت روحانی، نە حکومت و نە رهبران خانە کارگر بود.
برگزاری مراسم دولتی اول ماە مە در مکان های سربستە البتە تازگی ندارد.
یک سری از مدافعان رنگارنگ جمهوری اسلامی بحثی به تازگی راه انداخته اند که می گویند خیزش 96 (1) بخاطر گرسنگی بود و نه برای سکولاریسم (2). این عذرِ بدتر از گناه، آن اندازه مضحک است که آدم نمی داند بخندد یا گریه کند.
۵٠ سال پیش مردی سیاه پوست و خشونت پرهیز بخاطر مبارزه علیه تبعیض و دعوت مردم به اعتراضات علیه نژادپرستی ترور شد. سخنان امروز که در ادامه مبحث خشونت و دولت است را با یاد این مبارز بزرگ مارتن لوترکینگ آغاز می کنم.
jalal_ijadi
جامعه بیمار کدامست؟ آن جامعه ای که در «قدسیت» فرورفته، منابع هوشیاری و نیروهای فکری خود را به هدر داده و نابود می کند و ناتوان از بکار گیری خرد خلاق انسانی برای بهروزی و آزادی انسان است. روشن است که عوامل فلج کننده یک جامعه بسیار متنوع است، ولی جامعه ایران در بیماری مذهب زدگی قرار دارد و قدرت سیاسی حاکم در آن و فرهنگ کهنه دین خو، منشا تباهی سلامت جامعه است.
قیام بطور عام سه مرحله را طی می کند ؛ مرحله اول شروع و گسترش است . مرحله ای که ما اکنون در آن هستیم و با خیزش های دوره ای خود را نشان داده است . مرحله دوم ، مقاومت
محمود احمدی نژاد شاید جزء معدود روسای جمهوری در رژیم حاکم بوده و هست که با همه فشارها و هجمه هایی وارده از سوی منتقدان و نمایندگان مجلس در مواجه با عملکرد وزراء و کابینه اش تمام قد از ایشان دفاع می کرد.
احمدی نژاد با همه ایرادها و فجایعی که در هشت سال زمامداری اش وارد است،اما در رفاقت برای همکاران و نزدیکان اش کم نگذاشت!
به اسناد رجوع می کنیم هرگاه یکی از اعضای کابینه اش مورد سوال و استیضاح بهارستان نشین ها قرار می گرفت
جوانان معترض، پرخاشگر، ناامید، بی باور نسبت به همه چیز و همه کس، محصول این پروسه اجتماعی هستند. این خشونت، این رشد خطرناک اعتیاد، در میان نوجوانان و جوانان محصول همین نابرابری و تحقیر اقتصادی و اجتماعی است. محصول خشونت، فقر و بی حرمتی که حکومت به جامعه و خانواده تزریق کرد."