حسن جداری

2017/6/30 پدیده ای به نام شوونیسم در سایت های اپوزیسیون!
2017/6/20 خون ندا!
2017/6/8 حل مساله ملی در ایران، در گرو سرنگونی رژیم!
2017/5/24 بیر خورداد قیامی !
2017/5/21 انتخابات فرمایشی رژیم، چه چیزی را تغییر میدهد؟
2017/2/22 به یاد خواننده مردمی، قمر الملوک وزیری!
2017/2/7 قووزانان طوفان دی آذربایجان!
2017/1/25 نگرش به گذشته ها، به مثابه درمان آلام اجتماعی!
2017/1/16 طوفان خشم!
2017/1/11 مرگ هاشمی رفسنجانی و قیل و قال " اصلاح طلبان" !
2017/1/1 حرکت تاریخ
2016/12/23 شوونیست های برتری طلب ، چه میخواهند؟
2016/12/17 راه ما!
2016/12/11 دو رژِیم آزادیکش، دو کشتار وحشیانه!
2016/11/28 جواب خصم خونخوار!
2016/11/19 باز هم در باره " فراکسیون مناطق ترک نشین مجلس"! پاسخی به یونس شاملی در این زمینه
2016/11/13 یاری جستن از "روح" کوروش! جهت توجیه برتری طلبی قومی و نژادی
2016/11/3 فراکسیون مناطق ترک نشین مجلس، توطئه و تمهیدی ارتجاعی!
2016/9/30 دنیائی پر تلاطم ، رخداد های تکان دهنده!
2016/9/27 شوق و شور جانفشانان!
2016/9/20 مساله ملی، اپوزیسیون بورژوائی و طبقه کارگر!
2016/9/16 ننگ تاریخ بشر!
2016/9/12 دشت خاوران!
2016/8/25 مظهر جهل و خرافات!
2016/8/24 رژیم جمهوری اسلامی، رژیم دزدان کاخ نشین!
2016/6/9 قانلی بیر میدان! شعری به ترکی با ترجمه فارسی
2016/5/29 شلاق زدن به کارگران، جنایتی دهشتناک!
2016/5/27 خلق، بیر گون گوله جاق! شعر ترکی با ترجمه فارسی
2016/5/19 " تریبون جنبش ملی سکولار دموکراسی" ، علیه ملت های تحت ستم ایران
2016/5/11 کوتله وی عصیان!