پیشامدها

نظامی‌گری مجاهد و فدایی هم که در خیال خود در پی تحقق شعار «مجاهد-فدایی ارتش خلق مایی» نه تنها پشتیبان اصلی‌ چنین رویکردی بودند بلکه موج اعدام‌ها را هم ناکافی می‌دانستند. شعار «ارتش ضدخلقی نابود باید گردد» از میان برداشتن نیرو‌های کلاسیک حفظ نظم دموکراتیزه شدن خشونت را اجتناب ناپذیر کرد. صدها کمیته محلی که حاکمان جدید کوچکترین کنترلی بر روی آن نداشتند چون قارچ سبز شدند.
آلترناتیو حکومت حاکم، رسیدن به اهداف استراتژیک است. با تحقق آنها آلترناتیو حکومت کنونی حاصل میشود. که حکومتی ست جمهوری، با خصلت دموکراتیک، چند حزبی، برای تحقق دموکراسی، عدالت اجتماعی، رفع تبعیض، جدایی دین و دولت. و دیگر خواسته های به حق جامعه.
جامعه ایران در آن روزها یک جامعه انقلابی نبود. این جامعه ناخواسته بوسائل گوناگون از جمله تبلیغات گسترده به دام بظاهرانقلابی افتاد که مراحل تکمیل آن طراحی و درنهایت به کمک غرب در برداشتن موانع بر سر راه بدقت بسیاراجرا نمودند. امروزه پس از گذشت چهاردهه تجربه و مدارک کافی، بجرات میتوان گفت خواست مردم برای تغییرات اساسی درجهت دموکراتیزه نمودن دستگاه سیاسی، یک خواست اصیل اجتماعی بود ولی انقلاب، آنهم از نوع اسلامی و به رهبری آقای خمینی، دارای هیچ گونه اصالت اجتماعی و یا ذاتی و ماهوی نبوده و نیست.
پیام گروهی از کنشگران سیاسی درونمرزی و برونمرزی ایران
مردم ایران یکدل و یکصدا، با اتحاد و همبستگی کامل، اراده کرده اند که قاتلین فرزندانشان را به زباله دان تاریخ سرازیر کنند....مردم ایران یکصدا و هماهنگ فریاد می زنند که حکومت آخوندی نمی خواهند.... خون هزاران سیاوش بیگناه پشتیبان درفش دادخواهی خواهد بود
شاهزاده رضا پهلوی، ولیعهد سابق ایران در پیامی به مناسبت سالروز انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ با اشاره به اعتراضات سراسری در ایران گفت: فرایند فروپاشی نظام آغاز شده است و با اشاره به جشن های دهه فجر در جمهوری اسلامی از مردم ایران دعوت کرد که در تحکیم این همدلی و هبستگیِ ملی، برای رسوا کردن تبهکاران حاکم اقدام به نافرمانی های مدنی سراسری در کشور بکنند.
تظاهرات هفتم دی ماه 1396 در مشهد نقطه عطفی در مبارزات 39 سال گذشته ایرانیان بود و مردم صف خود را از اصلاح طلبان اسلامی جدا کردند
قوه محرکه (گشتاور) همه نهضت‌ها و جنبش‌های اعتراضی ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب ۵۷ خواسته‌های یکسانی بوده‌اند؛ ورود ایران به دوران تاریخی جدید که بنای کشور و دولت را بر مدرنیته می‌گذارد و با تولد دولت-ملت مدرن و نهادینه شدن آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، شهروندان در برابر قانون، حقوق برابر پیدا می‌کنند.
آتش زدن عکس خرمنه ای
رژیم جمهوری اسلامی دچار بحران روامداری (مشروعیت) عمومی است، اگر روامداری یک رژیم منوط به خواست‌های مردم (آزادی و عدالت) و نه افسانه‌های مذهبی باشد!
"دیگه، تمومه ماجرا" اگر...
نمی توان پیش بینی کرد کی و چگونه اما پایان و فرجام ماجرای جمهوری اسلامی، آغاز شده است