علی سلیمانی

2017/5/30 نامه سرگشاده علی سلیمانی به مدیر محترم ایران گلوبال
2017/5/26 تخریبات ایران گلوبال بر علیه حرکت ملی از کجا منشا می گیرد؟!
2017/4/19 کارهای بزرگتری در پیش داریم
2012/12/28 تغییرات در دولت امریکا و تاثیر آن بر ایران
2012/9/21 ضرورت تشکیل مجلس ملی آذربایجان در تبعید (2)
2012/8/25 ضرورت تشکیل مجلس ملی آذربایجان در تبعید و گوناذ تی-وی
2012/8/19 عاملان زنده به گورکردن مردم آذربایجان در زلزله چه کسانی هستند؟
2012/5/18 کند و کاوی در انقلاب اسلامی ایران وسازش و رابطه های آن با آمریکا
2012/3/28 اتحاد و اتفاق ایرانی
2012/1/15 آیا جنبش سبز می تواند آلترناتیو جمهوری اسلامی شود؟
2011/11/14 در خصوص انفجار پادگان امیرالمومنین سپاه
2011/9/4 همه نیروهای دمکرات و حرکت ملی آذربایجان متحدانه علیه رژیم مستبد
2011/7/10 دستهای پنهان قدرت در جمهوری اسلامی ایران
2011/5/30 آشتی اصلاح طلبان و اصولگرایان
2011/4/16 پیام آذربایجان درسیزده بدرو جنبش سبز
2011/3/29 برخورد دو گانه جامعه جهانی با بحرانهای اعراب وایران
2011/3/7 جنبش سبز و حرکت ملی آذربایجان