احزاب و تشکل ها

برنامه شورای ملی مقاومت که در گردهمایی پاریس اعلام شد:

خودمختاری برای ملیت های ایران

ایرانی دمکراتیک و مستقل


جدایی کامل دین از دولت (سکولاریسم)

حق آزادی پوشش

برابری کامل زن و مرد

لغو اعدام

آزادی بیان مطبوعات اجتماعات احزاب شوراها و انجمن ها

انتشار از: 
یانیه حزب ازادی و رفاه ایرانیان
با تحولات داخلی و بین‌المللی هر روز به مرحله فروپاشی رژيم نزديكتر مي‌شويم . در داخل کشور همراه با تظاهرات مردم کازرون شاهد حرکتها و خیزشهای متعدد اقشار مختلف مردم بودیم. امروز نيز با اقدامات و موضع گیری‌های سیاست‌سازان و مجامع بین‌المللی و دست‌اندرکاران درباره مسائل ایران مواجه هستیم که دامنه‌اش دیگر از برجام و موضوع هسته‌ا‌ی هم فراتر رفته است
در روزهای خیزش دی ماه 1396 مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران (1) که به همت دکتر اسماعیل نوری علا چند سالی در حال تدارک بود، اعلام موجودیت کرد. مهستان در تکامل خود در چند ماه اخیر سندی را منتشر کرد تحت عنوان "ميثاق ملی برای جلوگيری از بازتوليد استبداد" تا براین تأکید کند که جمهوریتخواهی اساس حکومت آلترناتیوی خواهد بود که این جمع در پی تلاش برای تأسیس آن در ایران است.
پیشنهاد ما به عنوان بخشی از چپ ایران این است که گفتگو و مذاکره برای رسیدن به یک برنامه عمل مشترک برای هماهنگ کردن مبارزه علیه خطری که در کمین کشور نشسته است، بی هیچ درنگی آغاز شود. فراخوان برای این همسویی، همراهی و همکاری، در خدمت تحقق اتحاد وسیع چپ نیز هست. ما در عمل است که متحد می شویم.
جمعى از سازمان ها و نيرو هاى ملى و جمهورىخواه:
بالا گرفتن تنش های جهانی و منطقه ای و اصرار جمهوری اسلامی بر تداوم سیاست خارجی ستیزه جو، نگرانی ها نسبت به رشد آسیب پذیری کشور و گسترش ریسک های محاسبه نشده را افزایش داده است. در این میان اظهارات تهدید آمیز رئیس جمهور آمریکا مبنی بر خروج از برنامۀ جامع اقدام مشترک هسته ای ایران و گروه ۱+۵ موسوم به برجام، وضعیت خاصی را رقم زده و دوباره مدار روابط خارجی را در مسیر تشدید تنش ها قرار داده است .
کارگران، در دام ریای شیخان
متن سخنرانی در نشست ۷ آوریل ۲۰۱۸ در کلن ـ آلمان
امروز در برابر رژیم اسلامی چند گروه اپوزیسیون وجود دارد. بخشی از اپوزیسیون رژیم اسلامی توتالیتر و ضد دمکرات است هم‌چون سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های سلطنت‌طلب که ادعای آزادی‌خواهی می‌کنند، اما بنا بر طبیعت خویش پس از کسب قدرت سیاسی دوباره در پی بازتولید استبداد در ایران خواهند بود...نیروی چپ ناهمگون است و بخشی از آن چون در پی تحقق دیکتاتوری پرولتاریای لنینی ـ استالینیستی است، از خصلتی ضددمکراتیک برخوردار است
………..چرا جبهه ملی ایران خاموش است؟ ……..مهندس محمد اویسی (سازمان مهندسان)، جمال درودی (شورای مرکزی)، مهندس آرش رحمانی (سازمان مهندسان)، یونس رستمی (شاخه ایلام)، کورش زعیم (شورای مرکزی- زندانی سیاست خفقان اندیشه)، دکتر شاهین سپنتا (شاخه اصفهان)، مجتبی موسوی (شاخه اهواز)، امیرمسعود موگویی (فریدونشهر)، فتح اله نجاتی‌مازگر (شاخه تبریز)،