احزاب و تشکل ها

سیاست ضد انسانی و فرصت طلبانهء رژیم در کتمان این اپیدمی در قبل از برگزاری به اصطلاح انتخابات مجلس شورای اسلامی که میتوانست فضای برگزاری
واپسین بیانیه کمیته همبستگی برای حقوق بشر در ایران - نروژ
بیانیه شورای دموکراسی خواهان در رابطه با بحران کرونا و جمهوری اسلامی انتشار ویروس کرونا و نقش جمهوری اسلامی در بحران سازی های مستمر
ما حمایت خود را از فراخوان به گردهمایی و اعتراض به نگه داشتن زندانیان و در خطر بودن جان آنها بدلیل اپیدمی کرونا اعلام می کنیم
انتخابات دور یازدھم مجلس شورای جمھوری اسلامی ایران، در روز جمعه، دوم اسفند برگزار شد. نتایج حاصله و گزارش ھای ارسالی بیانگر شکست کامل نظام اسلامی وعزم راسخ مردم ایران برای گذر از آن است.
در بیانیه ای مشترک شورای دموکراسی خواهان ایران و کنگره ملیتهای ایران فدرال و همبستگی برای آزادی و برابری در ایران جهت تحریم انتخابات مجلس شورای اسلامی روز دوم اسفند صادر شد و ازمردم ایران خواسته شد که
مردم نه آزادی کاندید شدن دارند و نه حق انتخاب نمایندگان خود را، گذشته از این در سراسر عمر جمهوری اسلامی نه آزادی اندیشه، نه آزادی بیان نه حق داشتن روزنامه و نشریه در جامعه وجود داشته است
جمهوری اسلامی در شرائطی شما را به شرکت در انتخابات مجلس فرامی‌خواند، که هنوز چند ماه بیشتر از سرکوب اعتراضات گسترده‌ی آبان‌ماه ۱۳۹۸، در بیش از صد شهر و ۲۹ استان کشور
واپسین بیانیه حزب ایران پیرامون خیمه شب بازی موسوم به انتخابات
هم میهنان ، روز جمعه دوم اسفند ٩٨ يكي ديگر از انتخابات فرمايشي رژيم فاشيست مذهبي است.
دوم اسفند ماه یک بار دیگر نمایش انتخابات " دربحرانیترین شرایط کشور برگزار خواهد شد.
برای تحقق انتخابات آزاد و سالم و عادلانه ، پیش شرط هایی مانند آزادی احزاب ، آزادی اجتماعات ، آزادی مطبوعات ، آزادی قلم وبیان و آزادی داوطلب شدن برای همه شهروندان با هر عقیده و باوری ، ضرورتی حتمی و ل
1 کامنت
وبینار آشنایی با جبهه جمهوری دموکراتیک و لاییک ایران به همت جمعی از جمهوری خواهان برگزار خواهد گردید.
جناب آقای جوزپه بورل همانگونه که مطلعید در تعاقب درگیریهای شدید و تنش آمیز سیاسی میان رژیم جمهوری اسالمی ایران با دولت ایاالت متحده آمریکا
در سال 1332 براساس ضرورتهای اجتناب نا پذیر برای اداره امور کشور که مورد اهتمام همه جانبه دولت ملی بود و متعاقب ان فارغ از رخ دادهای تاسف بار سیاسی ، تشکیل «موسسه علوم اداری » در دانشکده حقوق دانشگاه