آخرین مطالب

البتە شاید منطقی در این مبحث باشد، اما آنچە اساسی تر است این است کە علاوە بر تاثیر افزایش قیمت بنزین بە دیگر اقلام، دولت چنین ریسک خطرناکی را می پذیرد تنها بە این علت کە اگر چرخ دولت بچرخد بەشیوە خودبخود چرخ ملت هم خواهد چرخید، و این منطقە دولتهای میراث خوار شیوە تولید آسیائی است.
همزمانی تبلیغات گسترده در مورد کمکهای معیشتی به 18 میلیون خانوار معادل بیش از 60 میلیون نفر از مردمان این سرزمین از لحاظ منبع تامین بار مالی ارتباط این دو را نشان میدهد
تهیه و تولید مستند درباره زندانیان سیاسی و یا بحران‌های امنیتی در جمهوری اسلامی، همواره از سوی دستگاه اطلاعاتی‌ای صورت می‌گیرد که این افراد را بازداشت‌ کرده‌ و یا مسئولیت مقابله با
بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران
معلم زندانی سیاسی، حمید رحمتی، در اعتراض به ستم حکومت از ۵ روز پیش در زندان «دستگرد» اصفهان دست به اعتصاب غذای خشک زده است و از هرگونه خوردن و آشامیدن پرهیز می کند و امروز دچار افت فشار و ضعف شدید شده و به درمانگاه منتقل شده است

چرا رژيم به نفرت قومی دامن می زند؟

«میزگرد جمهوری خواهی»
چرا رژيم به نفرت قومی دامن می زند؟
مهمانان: آقایان همایون مهمنش, حجت نارنجی, هوتن رضایی و مزدک لیماکشی

۲۳ آبان ۱۳۹۸ برابر با ۱۴ نوامبر ۲۰۱۹
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان
انتشار از: 
جنگ هم یک واقعیت است و هم یک خاطرە، و شاید بیشتر یک خاطرە باشد، زیرا جنگها عمدتا یک برهە زمانی محدود و خاصی اند، اما بە عنوان خاطرە فواصل زمانی بیشتر و بسیار بیشتری را تسخیر می کنند. و در خاطرەها تنها بعنوان دادەهای عینی نمی مانند، بلکە عینی اند آغشتە بە ذهن، بە اذهان؛ و این چنین می توان بارها و بارها، بیشمار آن را دوبارە تعریف کرد.