آخرین مطالب


چه باید کردی که جواب آن بسیار مشکل است .چرا که تنها فضای حاکم بر زندگی جوانان ایرانی صرفا آن چه که در سطح می گذرد و به قول کامنت نویسی بگونه ای که همه آن را می دانند ،از نزدیک آنرا لمس می کنند و با آن در گیرند نیست.
برای خود من به عنوان مصاحبه گر وکسی که سال هاست دغدغه فکریم مسئله جوانان است جواب دادن به این سئوال سخت مشکل است.شناخت ما از بحران هائ روحی که جوانان ایران از سر می گذرانندوپروسه ای که طی کرده وبزرگ شده اند بسیار اندک

بهداشت و درمان در جمهوری اسلامی و ادعای مضحک پیشرفته تر بودن از اروپا!

حسن روحانی، رئیس جمهور رژیم جمهوری اسلامی، با استناد به یک شخص نامعلوم ادعا می کند که وضعیت بهداشتی و درمانی ایران امروز از اروپا پیشرفته تر است!
حسن روحانی این سخن را در مراسم آغاز سال تحصیلی ۹۹-۹۸ در دانشگاه تهران بر زبان آورد.
تجربیات عینی ایرانیان از وضعیت بهداشت و درمان در ایران جمهوری اسلامی، هم از نظر امکانات بهداشتی و درمانی و هم از جنبه ی کیفیت کادر درمانی - که با گسیل پزشکان سهمیه ای ناکارآمد به مراکز درمانی فاجعه بار گردیده است - گواهی می دهند ....
انتشار از: 

بخش پرسش و پاسخ میزگرد بررسی وضعیت سیاسی کشور

بخش پرسش و پاسخ میزگرد بررسی وضعیت سیاسی کشور در همایش هشتم اتحاد جمهوری خواهان ایران
شرکت کنندگان: فرزانه بذرپور، سعید برزین، رضا علیجانی، مسعود فتحی و علی کشتگر
گرداننده: مهدی فتاپور
۱۳ مهر ۱۳۹۷ برابر با ۵ اکتبر ۲۰۱۹ کلن آلمان
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان
انتشار از: 
فریبرز صالح، با ساختن فیلم «سفیر» پیرامون رخدادهای مربوط با واقعه ی «عاشورا» در سال ۱۳۶۱، که با بودجه و پشتیبانی سپاه پاسداران انجام گرفت، و سپس فیلم هایی چون «شیخ مفید» و سریال «خاک تابان»، از پیشگامان ساخت فیلم های ایدئولوژیک برای رژیم جمهوری اسلامی بود

ارومیه کردستان است قزوین کردستان است نصف خاک سوریه کردستان است

ارومیه کردستان است قزوین کردستان است نصف خاک سوریه کردستان است این شعار و منطق پیاده نظامهای آمریکا و اسرائیل است . اینها با داعش در عمل با تضعیف و بی ثبات کردن و کوچاندن ملتها از سرزمینشان جاده صاف کنهای آمریکا و دو سر از سرهای عدیده ی امپریالیسم هستند
انتشار از: