آخرین مطالب

بیانیه جمعی برای امضا
اکنون که سرنوشت میلیون‌ها انسان، طبیعت پیرامون آن و نیز سرنوشت نسل‌های آینده، بازیچه‌ی مطامع و مقاصد اقلیتی زورگوی و جنگ افروز شده است، باید با رساتر کردن فریاد مخالفت با هیولای انسان‌خوار جنگ، در جلوگیری از فاجعه کوشید. این، وظیفه تاخیرناپذیر همه انسان‌های شرافتمند صلح‌طلب در ایران، منطقه و سرتاسر جهان است

هاشم خواستار: خامنه ای آرای یک درصد مردم ایران را هم ندارد

هاشم خواستار، مخالف برجسته ی رژیم جمهوری اسلامی در ایران، در پیامی به مردم ایران، روزگار تیره ی مردم ایران امروز را ناشی از حاکمیت دیکتاتوری و نبود آزادی و دموکراسی در حکومت جمهوری اسلامی خواند. هاشم خواستار، با اشاره به جنایات ۴۰ ساله ی جمهوری اسلامی ....

انتشار از: 
حال آنکه در جهان امروز بن بست در عالم سیاست، شکست خوردن و واماندن از بخشیدن رفاه و خوشبختی به مردم کشور است.اینکه با زور و وقاحت مردم را وادار به سکوت کنی بزرگترین بن بست یک حکومت است. اینکه مردم کشور منتظر مرگ تو باشند تا از شرت راحت شوند تنگ ترین بن بست دنیا برای یک حاکم است.