نوری زاده :در باره نشست اپوزیسیون در واشینگتن

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
آقای نوری زاده مقوله ملت ایران معادل ملت و زبان رسمی فارسی را ذهن همه تداعی می کند، در واقع به نوعی مفهوم انکار دیگر ملل در ایران را می دهد، بهتر است ملل ساکن در ایران را بکار ببرید، تا خدای نکرده ملتهای ترک و کرد و عرب و بلوچ احساس عدم وجود در این سرزمین نکنند،
عدم انتشار شده: 
false