برنامه ریزی زبانکشی یا طرح بسندگی زبان فارسی

پدرومادری که درایران زندگی میکنند وبه کودکِ خود، پیش ازدبستان، فارسی نمی آموزند یا اجازه نمیدهند که بیاموزد، صلاحیت نگهداری فرزند (خود را) ندارند

هردم ازاین باغ بَری میرسد      تازه تراز تازه تری میرسد

طرحِ بسندگی(یعنی کفایت) زبان فارسی یا طرحِ سنجشِ سلامت(!؟) به تمام افرادِ طرفدار(آزادی وبرابری وسکولاریسم) درایران هشدارمیدهد که دولتِ امنیتی (تدبیروامیدِ) حسنِ (فریدونِ) روحانی، دست بیک اقدام آزادی کُشانه وبرابری ستیزانۀ دیگری زده است. توجه همۀ تبعیض ستیزانِ آزادیخواه را به آن جلب می کنم. براستی حسنِ(فریدون) روحانی را، فریبایِ دوم درکنارِفریبایِ اول (محمد خاتمی)، میتوان لقب داد و باید نامید!                                                        

حسنِ روحانی برخلافِ وعدۀ هایِ انتخاباتی اش، ازجمله درشهراورمیه آذربایجان غربی، که اجرای مادۀ پانزده قانون اساسی را، مبنی برآموزش کودکان به زبانهای مادریشان، همراه با زبانِ رابطِ فارسی، ونیزمبارزه بانژاد پرستیِ آریائی در جمهوری به اصطلاح اسلامی درایران را وعده داد ومتعهد شد. حال، دراجرایِ امرِپیشوایا رهبرش علی خامنه ای نقاب ازچهرۀ امنیتی خود، کاملاً برداشت: روز چهارشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۸به گزارش ایسنا(خبرگزاری دانشجویان ایران)، عُلیا مُخدِره رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارتِ آموزش وپرورش با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری، مبنی براهمیّتِ یادگیریِ زبانِ فارسی، سخنانِ براستی شرم آوری گفت که بیانگرِماهیتِ رژیم(ج.ا.ا) با دومحورِ: انحصار - طلبیِ مذهبیِ(ولایتِ فقیه: خمینیسم) وانحصارطلبیِ زبانی، که میراثِ منحوسِ پهلوی (لنگوئی سید: زبانکُشی )است، جهتِ اطلاع، بخشی ازآن عیناً نقل میشود (تأکیدها ازمن است):                                                                                

به گزارش ایسنا، رضوان حکیم زاده درنشستِ خبری، اجرایِ سنجشِ سلامتِ جسمانی وآمادگیِ تحصیلیِ نوآموزان (در) بَدوِ ورود به دبستان که درسازمان آموزش وپرورشِ استثنایی برگزارشد، با اشاره به خدمات مترقی وارزشمند سنجش سلامت در کشوراظهار کرد:                                                       

امیدواریم سنجش را، به جایِ بَدوِ ورود به دبستان، دوسال قبلِ دبستان انجام دهیم.

وی افزود: اکنون سنجش به صورت اختیاری برایِ ۵ ساله ها وبه طورمحدود برای ۴ ساله‌ها نیز انجام می‌شود، اما اگربتوانیم سنجش را دوسال عقب ببریم امکان مداخلات بهتری فراهم می‌شود، البته لازمۀ آن، این است که دورۀ پیش دبستانی را هم دوسال قبل از کلاس اول داشته باشیم.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش وپرورش با اشاره به اهمیت غربالگری دردوره پیش دبستانی گفت: این غربالگری درراستای عدالتِ آموزشی انجام می‌شود ...

وی با اشاره به فرمایشاتِ مقام معظم رهبری مبنی براهمیتِ یادگیریِ زبان فارسی گفت: درکارِگروهی پیشنهاد شد بسندگی(کفایت) زبانی را به مجموعه سنجش اضافه کنیم. فرمایشات رهبری مبنی براهمیت یادگیری زبان فارسی مهم است و باید کودکان ما درشرایطی باشند که امکان دریافت و درک مطلب به زبان فارسی را داشته باشند و جزو گروهی قرارنگیرند که زودهنگام مدرسه را ترک می‌کنند.

حکیم زاده ادامه داد: درزمینۀ اُفتِ تحصیلی با دوگروه مواجهیم؛ یک گروه کودکان دیر آموزند و دسته دیگر آنها هستند که درمناطق دوزبانه، پیش دبستانی را نگذرانده‌اند واگر آزمونِ بسندگی زبان فارسی را به این مجموعه اضافه کنیم کمک بزرگی برای ایجاد آمادگی هدفمند زبانی در دوره ابتدایی فراهم می‌شود.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش وپرورش اعلام کرد که باهمکاری سازمان آموزش وپرورش استثنایی، اضافه کردنِ بررسیِ میزانِ آمادگیِ زبانِ فارسی درطرحِ سنجشِ سلامت، دردستورکارقرارخواهد گرفت و روی آن کارمی کنیم.

البته  عُلیا مخدره رضوان حکیم زاده، در این معرکه گیری برای فرهنگ ستیزی وزبانکشیِ برنامه ریزی شده درایران تنها نیست

سیدمحمدباقرطباطبائی عضوِجمعیتِ پیدا وکشف کنندۀ امام زمان(!)(جمعية كشافة الإمام المهدي‏) افاضه فرمودند که:

پدرومادری که درایران زندگی میکنند وبه کودکِ خود، پیش ازدبستان، فارسی نمی آموزند یا اجازه نمیدهند که بیاموزد، صلاحیت نگهداری فرزند (خود را) ندارند وباید برایِ نجاتِ فرزندان ایران، ازایشان(مادران وپدرانشان) سَلب حضانت شود.(حضانت: حق یا تکلیف درنگهداری وسر- پرستی کودک است).

چون، با یک رژیم بیمار، تامیت گرا وایدئولژیک، وخودمرکزبین روبروهستیم، اگرمردمانِ معتقد به دموکراسی درایران: ( دموکراسی درمعنای: آزادیهای قانونی منطبق با حقوق بشرو برابری انسانی شهروندان، وجدائیِ نهادِ دین ازنهادِ دولت وحکومت ) دراتحادِ برایِ براندازی این رژیم ارتجاعی، جنایتکاروغارتگر، بیش ازاین تأخیرکنند، مسلماً روزی فراخواهد رسید که بنا توصیه (دکتریحیی ماهیار نوابی) اگرامکاناتشان اجازه دهد، برای نابودیِ زبانهای مادری، ومذاهبِ غیرِ شیعه ونیزادیان دیگر، از دایه هایِ مهربان ترازمادرِفارس و شیعه، جهت ازبین بُردنِ زبانهایِ غیرفارسی ومذاهب وادیان دیگر، که غیرازبدعتِ ولایتِ فقیهِ خمینی، درمذهب شیعه باشند، استفاده خواهد کرد.

سئوال اصلی که باید مؤمنان وپیروان ومقلدانِ(ج.ا.ا) ازخود بکنند این استکه چگونه حکومتی، مدعیِ داشتنِ، وترویجِ دینِ اسلام است، اما با تنوعِ زبانی مبارزۀ سازمان یافته میکند! درحالیکه به صراحت درقران، تنوع زبانی جزوِ نشانه های خدا، همانندِاختلافِ رنگِ پوست وخلقتِ آسمانها وزمین تلقی شده است (سورۀ روم:30/ آیه 22).

وَ مِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافُ أَلْسِنَتِکُمْ وَ أَلْوانِکُمْ  إِنَّ في‏ ذلِکَ لَآياتٍ لِلْعالِمينَ

وازآیات (نشانه های) او، آفرینش آسمانها وزمین وگوناگونی رنگ پوست و اختلافِ زبان های شما است، همانا دراین امرنشانه هایی برای دانایان وجود دارد (ترجمه: تفسیرالمیزانِ، دوست دانشمند ووارسته محمدحسین طباطبائی).

حال باید دید برای مقابله با این نظام بیماروارتجاعی وغارتگر(ج.ا.ا) چه باید کرد، رژیمی که بجایِ دموکراسی(آزادی، برابری وسکولاریسم)، بنا به دواصلِ انحصارطلبیِ مذهبی(خمینیسم) و انحصارطلبیِ زبانی، یعنی با دگراندیش ستیزی وزبانکُشی، میخواهدهمچون گوشت چرخ کرده، از کودکستان ومدارس ابتدائی، ایرانی یکدست ازشیعیان فارسی زبان ولایت فقیهی بسازد.

درعصرحقوق بشر، کاررژیمِ ولایتِ فقیه درایران، از(انکیزیسون): تفتیشِ عقایدِ مذهبی، حال به مرزِزبانکشی برنامه ریزی شده برای کودکانِ دبستانی وپیش دبستانی کشیده است. برای مقابله با آپارتاید مذهبی- زبانیِ رژیم ولایتِ فقیه وجانشین کردن دموکراسی (درمعنای آزادی وبرابری)، حقوقِ بشروعدالت اجتماعی بجای آن، درایرانی غیرمتمرکزوفدرال بایستی برای زمینه سازی براین تحولِ اجتماعی، ازتمام امکانات، بهره مند شد:

الف: درداخل کشور: بایستی اعتراضات سراسری را تدارک دید.

اول: طرح اعتراض هایِ هماهنگ وسراسری درتمام استان هائی که اهلِ تسنن زندگی می کنند وهمچنین درتمام استان هائی که زبان مادریشان فارسی نیست و بخصوص درخودِ تهران، که مرکب ازهمۀ مردمانِ ایران با فرهنگ های گوناگون - شان است، این اعتراضات، بصورتِ هماهنگ وسراسری باید صورت گیرد.

دوم: دردانشگاه ها ومدارس نیز، باید درآغازِسالِ تحصیلی، به این زبانکُشی عریان، با اعتراض هایِ سراسری جوابِ شایسته داد.

فعالانِ داخلِ کشور، ضمن تماس با امام جمعه ها، و نمایندگانِ مجلسِ شورایِ اسلامیِ استان هایِ مختلف، صدایِ اعتراض را درهمه جا بلند سازند تا درداخلِ خودِ رژیم نیز به مخالفت ها دامن زده شود.

ب- درخارج کشور: افشای پیگیرانه ای درموردهای زیر بعمل آید:

- درمحافل و رسانه های گروهی، ومطبوعاتِ انترنتی به مخالفت بپردازیم.

- درپارلمان های کشورهایِ طرفدار دموکراسی موضوع را مطرح سازیم.

- درسازمان ملل متحد: کمیتۀ حقوق بشر، اعلامیۀ جهانیِ حقوقِ زبانی وحقوقِ کودک، و.... آنرا مطرح کنیم.

http://www.humanrights-iran.ir/news-16758.aspx

مسئله را بطورجدی باید پیگیری کردورژیم رارسواساخت وهردو آپارتاید(مذهبی و زبانی) درایران را با ابعادِ آن، برهمگان گوشزد نمود.

- به دادگاهِ بین المللی لاهه گزارشاتی فرستاد و درصورتِ امکان، شکایت نمود

باید کاری کرد که برای رژیم، خیلی گران تمام شود.

درلینک (فایل) زیرمیتوانیدقیافۀ علیا مخدره رضوان حکیم زاده ومتن کامل گزارش ایسنا ملاحظه نمائید.

https://www.isna.ir/news/98030803377/%D9%88%D8%B1%...

منبع: 
کنگره ملیتها
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، پندی که باید از به راه انداخته شدن الم شنگه از سوی پیروان پان های رنگارنگ ناسیونالیستی گرفت چیست؟ این پند را باید گرفت که رژیم دوزخی ولایت فقیه اگر دچار گرفتاری شود و خود را در تنگنا ببیند با به راه انداختن چنین الم شنگه هائی خود را از بند خواهد رهانید!

برای نمونه در سال ۱۳۹٤ رژیم ولایت فقیه دچار تنش های کارگری فراوان در آذربایجان شده بود، بسیاری از کارگران پس از آن که ماه ها مانند جانوران به سختی کار کرده بودند مزد نگرفته بودند و یا بسیاری از کارگران از کار بی کار شده بودند و چندین بار گردهمائی های کارگران برای ستیز با کارخانه داران و سرمایه داران و زرسالاران به زد و خورد با پلیس ضد شورش کشیده شده بودند!

در آبان ماه سال ۱۳۹٤ از تلویزیون رژیم ولایت فقیه و در برنامه ای به نام "فتیله" سخنانی پخش شدند که برای ترک ها توهین آمیز بودند، البته هیچ یک از پان ترک ها .....
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، آخوندی خشک مغز و کله گچی و نفهم به نام سیدمحمدحسین طباطبایی در سال ۱۲۸۱ در تبریز زاده شد، این آخوند تبریزی از دشمنان سرسخت کمونیست ها و به ویژه زنده یاد پیشه وری بود، این آخوند سپس به قم رفت و آخوندهای ضد کمونیست و آشغال و آدمکشی را پرورش داد که سرشناس تر از آن هستند که نیازی به شناساندنشان باشد!

شاگردان آخوند سیدمحمدحسین طباطبایی ضد کمونیست کسانی بودند مانند حضرت آیت الله العظمی دیکتاتور یا سیدعلی خامنه ای، آخوند خونخوار و آدمکش عبدالکریم موسوی اردبیلی، آخوند خونخوار و آدمکش محمد محمدی گیلانی، آخوند خونخوار و آدمکش علی قدوسی، آخوند خونخوار و آدمکش عزیزالله خوشوقت، آخوند خونخوار و آدمکش محمدرضا مهدوی کنی، آخوند محمد بهشتی رئیس قوه قضائیه و بنیانگزار ظلمگستری رژیم، آخوند محسن مجتهد شبستری امام جمعه پیشین تبریز، آخوند ضد کمونیست مرتضی مطهری، آخوند ضد کمونیست .....
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، صدرالاعیان ها، صدرالاشراف ها، صدرالسلطنه ها، صدرالدوله ها، صدرالپولدارها، صدرالسرمایه دارها، صدرالبورژواها، صدرالزرسالارها، صدرالمیلیاردرها، صدرالکارخانه دارها، صدرالشکم سیرها، صدرالمفت خورها و ..... همواره از خیزش کارگران و دهقانان و رنجبرانی که از آنها بهره کشی کرده و با نیروی کار آنها به صدارت رسیده اند در هراسند!

ناسیونالیسم و نفرت پراکنی ناسیونالیستی ابزاری در دست این صدرهاست تا صفوف یکپارچه کارگران و رنجبران و دهقانان را چند پارچه کنند و با فرمول: "چند دستگی بینداز و فرمانروا باش!" صدرالاعیان بودن و صدرالاشراف بودن آنها از میان نرود!

از این روی باید ناسیونالیسم و پندارهای زهرآگین ناسیونالیستی را ریشه سوز کرد و یکپارچه شد، چنان که در لینک زیر نیز آمده است مردم یکپارچه هرگز شکست نمی خورند

https://www.youtube.com/watch?v=7F_9FEx7ymg

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
وقتی ملتی عادت می کند که کل بودجه آموزشی کل کشور را برای شکوفائی و رشد زبان و فرهنگ خود اختصاص دهد، و دیگر زبانها را زنده بگور بکند،
مشکل می شود به آنها فهماند، که این یک دزدی اقتصادی علنی از حقوق حقه دیگر ملتهاست، وقتی دو نفر شرکتی باز می کنند، با مشارکت هم از منافع شرکت بهره مند می شوند، ولی چه چیزی نصیب ملت ترک آزربایجان گردیده؟ امروز کودکان آزربایجانی اگر تا چهار سالگی بدست والدین خود آسیمله نشوند، بدستور رهبر انقلاب باید کودکان آنها را دولت مصادره کند، و از دست والدینشان بگیرد، آنوقت هی بگوئید رهبر ترک است سران مملک همه ترکند،

عنوان مقاله: 
جنّ از بطری پرید... جنّ شیشه دن چیخدی
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام دوسلار...
متاسفانه خیلی ها سعی در ترساندن جامعه ایران را از ( فدرالیسم ) که به یک نوع یوگسلاوی تبدیل خواهد شد , می کنند. خیال میکنند که فدرالیسم مثل قاقالی می ماند که میتوان از شیرین و تلخی این قاقالی حرف به میان کشید .نقطه خنده دار این است که این اقایان در کشور زندگی میکنند که بطور فدرالیسم ( ممالک محروسه ایران ) بطول سالیان دراز اداره میشد. این آقایان نه حرفی برای گفتن و نه راه حلی برای یک کشور کثیرالملل مثل ایران که با بیماری های اجتماعی و سیاسی روبراه هست , دارند. فقط در عالم هپروت سیر میکنند و از سوسیالیسم , انترناسیونالیسم و از « ایسم » های خیلی دهن پرر کن صحبت می کنند که ملت سرشان با این ( ایسم ) ها و از سرود های کاتیو شا و انترناسیونالیسم ها گرم بماند. از مرز های آزاد به فاصله هزاران کیلومترها بین آمریکا و کانادا بدون مرزبانان حرف می زنند که خود دونالد ترامپ هم
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، فدرالیسم یکی از بهترین ابزارها برای مردم سالاری است و در سایه رژیم فدرال - دموکرات همه بخش های یک کشور به دست مردم آن کشور گردانده می شوند و دستمایه های آن کشور نیز به جای تلنبار شدن در پایتخت و چند شهر بزرگ در همه جای آن کشور پخش می شوند، کشورهای پیشرفته ای مانند آمریکا و آلمان و روسستان و چین و استرالیا و ..... با روش فدرالیسم دموکراتیک گردانده می شوند، کشورهای پیشرفته ای مانند ژاپن و انگلستان و فرانسه نیز با آن که نام فدرال بر رویشان نیست اما در میدان کردار این کشورها نیز ساختار فدرال - دموکرات دارند و این چنین نیست که در انگلستان و فرانسه و ژاپن هست و نیست این کشورها در پایتخت و چند شهر بزرگ تلنبار شده و بخش های گوناگون این کشورها با فرمان های دیکته شده از پایتخت گردانده شوند! البته رژیم های دیکتاتوری مانند رژیم ولایت فقیه .....

عنوان مقاله: 
در مانیفست کمونیست مارکس , واژه ( کشت و کشتار ) نیست
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام دوسلار..
(( چون در اساسنامه این گروه واژه تجزیه نیست پس این گروه تجزیه طلب نیست مانند آن است که کسی بگوید چون در قانون اساسی جمهوری اسلامی واژه دیکتاتوری نیست پس رژیم جمهوری اسلامی هم یک رژیم دیکتاتوری نیست )).
..................
چون در « مانیفست کمونیست » مارکس, واژه (( کشت و کشتار )) نیست , پس رژیم های چپ (انسانی ترین ) نوع حکومت در کره زمین هستند..
برگرقته از ویکی پیدیا...
در حکومت‌های کمونیستی در قرن بیستم کشتارهای جمعی رخ داد که میزان تلفات آن‌ها بین ۸۵ تا ۱۰۰ میلیون تخمین زده می‌شود.[۱] منابع علمی بر علل کشتارهای جمعی در یک جامعه تمرکز می‌کنند، گرچه برخی ادعاها در خصوص علل مشترک کشتارهای جمعی طرح شده‌است. بیشترین کشتارها در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به رهبری ژوزف استالین، در جمهوری خلق چین به رهبریمائو تسه‌تونگ، و در کامبوج به رهبری خمرهای سرخ رخ داده است....

عنوان مقاله: 
برنامه ریزی زبانکشی یا طرح بسندگی زبان فارسی
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
از قرار، این جناب پان انگلیسی را بهتر از خود انگلیسی زبانها بلد است. بد نیست برای واژگان دخیل در انگلیسی نیز ایشان معادل سازی بکند! یک بار دیگر معنی کنگره در اینجا درج می گردد:
A formal meeting or series of meetings for discussion between delegates, especially those from a political party, trade union, or from within a particular sphere of activity.
در تعریف بالا بلاخص روی کلمه پولیتیکال تاکید شده. یعنی کنگره جاییست که نمایندگان احزاب سیاسی (یا نمایندگان شرکتهای تجاری و ...) دور هم جمع می شوند و در رابطه با موضوعی بحث و تبادل نظر می کنند. چیزی هم در این تعریف راجع به رای مردم آورده نشده. حالا، دیکشنری آکسفورد چیزی می گوید و جناب تبریزی نامی آن را قبول نمی کند. و اساسا باز موضوع بحث این نبود. موضوع این بود که آیا این افراد نسبت به سیل و مسائل کارگری بی تفاوتند یا نیستند
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی ما لاچین پرسید: (..... کمونیست های دو آتشه! مگر قبول ندارید که برای برقرار کردن حکومت کارگری و دیکتاتوری پرولتاریا اول سندیکاهای کارگری بایستی ایجاد شوند؟ .....) من در پاسخ گفتم که کمونیسم با سندیکالیسم سازگار نیست و کمونیست ها خواهان سندیکا نیستند، اکنون ایشان می گوید: (..... لطفا از درس دادن درباره سندیکاها دست بردارید! .....) سرانجام من چه باید بکنم؟ آیا به پرسش ایشان درباره سندیکا پاسخ بدهم یا نه؟

درباره تجزیه طلب بودن گروهی که نام خنده دار کنگره ملیت های ایران فدرال را بر رویش گذاشته است نیز پیش از این به فراخی سخنانی نوشتم که نیازی به تکرار نیست اما این که کسی بگوید چون در اساسنامه این گروه واژه تجزیه نیست پس این گروه تجزیه طلب نیست مانند آن است که کسی بگوید چون در قانون اساسی جمهوری اسلامی واژه دیکتاتوری نیست پس رژیم جمهوری اسلامی هم یک رژیم دیکتاتوری نیست!!!
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
همواره معنای یک واژه در واژه نامه ها برابر با معنای آن واژه در فرهنگ واژه های سیاسی نیست! چنان که در زبان عربی به نشستن اجلاس و جلوس و به جایگاه نشستن مجلس گفته می شود اما آیا معنای واژه نامه ای مجلس برابر با معنای سیاسی مجلس است؟ معنای واژه نامه ای کنگره نیز برابر با معنای این واژه در فرهنگ واژگان سیاسی نیست! مجلس و یا کنگره در فرهنگ واژگان سیاسی به پارلمانی از نمایندگان برگزیده شده از سوی مردم گفته می شود، مانند کنگره آمریکا یا مجلس شورای ملی و .....

اگر در فرهنگ آکسفورد یا هر واژه نامه دیگری معنای دستور زبانی و واژه نامه ای برای کنگره نوشته شده است این معنی برابر با معنای واژه کنگره در فرهنگ واژگان سیاسی نیست!

عنوان مقاله: 
کلاس های اکابر در علم سیاست..
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالم دوسلار..
آفای تبریزی.. ما از شما یک سوال ساده با زبان (( فارسی )) کردیم و باز هم می کنیم. همانطور نوشته اید ......
(( دوستان گرامی، چند ناسیونالیست ایرانی که شماره آنها بیشتر از بیست و چند تن نیست گرد هم آمده اند و گروهی را درست کرده اند و در آن گروه گاه از تجزیه ایران به چند کشور سخن می گویند))..
لطفآ عبارت (( تجـــــــزیــــــه ایـــــران )) را در اساسنامه کنگره ملیتھای ایران فدرال را که الم شلنگ درست کرده اند , نشان بدهید.. لطفآ از درس دادن سندیکا ها دست بردارید و مغلطه گوئی ها را کنار بزنید و فقط بر روی « سوال پرسیده شده » تمرکز بکنید. چون پروپا گانداهای فسیل های چپ, مارکس , لنین , استالین , فیدل کاسترو و سایر « ایسم » های دیگر بعد از صد سال خریداری ندارد. اگر وقت پیدا کردید از « دیوار کشی کمونیسم » مثل دیوار برلین هم مطالعه بکنید.

عنوان مقاله: 
برنامه ریزی زبانکشی یا طرح بسندگی زبان فارسی
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اما هر جا پای زبان فارسیست، هرگونه ولخرجی و اتلاف سرمایه برای اینکه فلان لغت دخیل به کار نرود یا معادلهای لوس و بی مزه ای مثل ابربازار! رواج یابد، خیلی هم مجاز است. به طور خلاصه، مرگ خوب است ولی برای همسایه. اگر پای سلامتی زبان و فرهنگ خودش در میان باشد، مثل آخوندهای دغل باز می شود که زمانی که بیمار می شوند هر گونه شعار قبلی را فراموش کرده، سر از انگلستان در می آورند. به این جناب پان باید گفت که دست از بازی بردار. می بینی که حنایت رنگی ندارد. یک بار حرف دلت را بزن و مثل راسیستهای دیگر بگو که دردت ریشه کن کردن زبان و فرهنگ مردم است.

عنوان مقاله: 
برنامه ریزی زبانکشی یا طرح بسندگی زبان فارسی
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
واقعا چقدر شخصی مضحک می شود وقتی می خواهد ادای چیزی را در بیاورد و تظاهر به چیزی بکند که سنخیتی با عقاید و نیات واقعی اش ندارد. این آقا صبح تا شام به ناسیونالیسم فحش می دهد ولی اگر یک ناسیونالیست که نه، یک راسیست دو آتشه در این سایت وجود داشته باشد همین فرد است. مگر زبان تنها یک وسیله پیوندی برای شما نیست؟ پس چرا این قدر نسبت به اینکه ملت به بقالی سوپرمارکت می گویند معذب هستید؟ در ایران هرکس بگوید میرم تا از سوپر خرید بکنم، همه متوجه می شوند که منظورش بقالی سر کوچه است. ارتباط برقرار می شود و من سر در نمی آورم که چرا باید یک نفر که چنین نگاه مکانیکی به زبان دارد خود را درگیر این قبیل جزئیات بکند.
تصویر تبریزی

عنوان مقاله: 
ویرایش
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با پوزش از دوستان گرامی، در یادداشتی که من درباره سندیکالیسم فرستاده بودم جای لینک ها نادرست بودند، از این روی نخست به این لینک نگاه کنید

http://iranglobal.info/node/63705

و سپس به این یکی لینک

http://iranglobal.info/node/65924

من جای این دو لینک را نادرست نوشته بودم که از همگان پوزش می خواهم.
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، دولت در تبعید، پارلمان در تبعید، مجلس در تبعید و کنگره در تبعید کی برپا می شوند؟ گاهی کشوری اشغال می شود و میهن پرستان برای آن که با اشغالگران پیکار کنند دولت در تبعید را برپا می کنند، مانند دولت در تبعید فرانسه به رهبری شارل دوگل هنگامی که فرانسه را ارتش آلمان نازی اشغال کرده بود.

کنگره ملی هند نیز پس از آن که هندوستان را استعمارگران انگلیسی اشغال کرده بودند از سوی میهن پرستان هندی برپا شد و نماینده میلیون ها هندی بود.

گاهی هم رژیمی دیکتاتوری در یک کشور فرمانروائی می کند و آزادیخواهان و میهن پرستان دولت در تبعید و پارلمان در تبعید را برپا می کنند، مانند کنگره ملی آفریقا که نماینده میلیون ها تن از مردم آفریقای جنوبی برای پیکار با رژیم دیکتاتوری و نژادپرست آفریقای جنوبی بود.

از سوی دیگر پارلمان های ساختگی و دولت در تبعیدهای دست نشانده نیز .....
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
(..... کمونیست های دو آتشه! مگر قبول ندارید که برای برقرار کردن حکومت کارگری و دیکتاتوری پرولتاریا اول سندیکاهای کارگری بایستی ایجاد شوند؟ .....)

نه! کمونیست ها خواستار برپائی سندیکا نیستند و سندیکالیسم را ابزاری در دست سرمایه داری و بورژوازی برای به بیراهه بردن جنبش های کارگری می دانند!

(..... سندیکا یک نهاد کارگری ادغام شده در نظام سرمایه داری است! سندیکا هیچ گاه نمی توانسته و نخواهد توانست نهاد انقلابی طبقه کارگر برای دگرگونی نظام سرمایه داری و برانداختن سیستم کار مزدی باشد چرا که موجودیتش وابسته به موجودیت کار مزدی است! .....) همه این نوشته در لینک زیر

http://iranglobal.info/node/65924

همچنین در این باره نگاه کردن به نوشتاری در لینک زیر نیز سودمند است

http://iranglobal.info/node/63705

نکته: سندیکالیسم واژه ای فرانسوی است و برابر انگلیسی آن تریدیونیونیسم است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در هر گوشه دنیا رهبرانی که به بهانه دفاع از حقوق پرولتاریا و مستضعفان خواستنه اند با شعار زنده باد مرده باد و یا مرگ بر و یا با شهیدبازی، سوار بر ذهن و احساسات زحمتکشان بشوند و بدون سرمایه گذاری و بدون زحمت حاکمیتی را بدست بگیرند عملا در تاریخ نشانداده شده است که این رهبران ناصادق ترین انسانها در تاریخ بودند، که نمونه های دست نخورده از این نوع حکومتها در جهان که بعنوان موزه جهانی نگهداری شده اند مثل: کره شمالی، کوبا و ایران می باشد، تا مردم دنیا با سفر به این سه موزه ، نتایج خفت بار حکومتهای ایدئولوژیک و دینی را از نزدیک ببینند، تا هرگز فیلشان یاد هندوستان نکند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای تبریزی، در داخل کشور هیچ جریان سیاسی حق اظهار نظر ندارد، چون زندان و شلاق و دستبند قپونی چوبه دار حرف اول و آخر رژیم جمهوری اسلامی را می زند، در خارج از کشور هم مبارزات حالت انتزاعی دارد، درختان بی ریشه چطور می توانند ملتی را نمایندگی کنند، ولی در هر حال این جریانات گویای روح و سایه ملتها برای ابراز درد آنها از دست سرسره بازان زبان فارسی است که در نیویورک زندکی می کنند و خود را کارتون خواب و گور خواب و محتاج به نان شب معرفی می کنند، عجب کمونیستهای شارلاتان و مردم فریبی؟؟؟؟؟؟‌ !︎!!!!!//۴

عنوان مقاله: 
درس های از بقال سر کوچه
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام دوسلار...
آقای تبریزی باز هم برای ما « درس » میدهد و می فرمایند که ... ( گروهی که چند ناسیونالیست انگشت شمار آن را می گردانند نمی تواند نام کنگره را بر روی خودش بگذارد! کنگره یا پارلمان یا مجلس به گروهی از برگزیدگان مردم یک سرزمین گفته می شود که به نمایندگی از آن مردم سخن می گویند.. ).
آقای تبریزی , ستاره سرخ و آل بایراق عزیز... برای سرنگونی رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی (( کنکره ملی آفریقای جنوبی )) اول تشکیل شد و بعد بر سر قدرت رسید..
1-(( کنگره ملی آفریقا (African National Congress = ANC) یک جبهه سیاسی در آفریقای جنوبی است که در سال ۱۹۱۲ تأسیس شد و علیه آپارتاید مبارزه کرد. کنگره ملی آفریقا پس از سرنگونی رژیم آپارتاید تاکنون در انتخابات شرکت کرده و موفق به تشکیل دولت گردیده‌است.)).
2- کنگره ملی هندوستان...کنگره ملی هند (همچنین با نام حزب کنگره و به صورت مخفف INC هم مشهور است,
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نخست آن که من گفتم گروهی که چند ناسیونالیست انگشت شمار آن را می گردانند نمی تواند نام کنگره را بر روی خودش بگذارد! کنگره یا پارلمان یا مجلس به گروهی از برگزیدگان مردم یک سرزمین گفته می شود که به نمایندگی از آن مردم سخن می گویند و تصمیم می گیرند، برای نمونه کنگره آمریکا پارلمان یا مجلسی برپا شده از نمایندگانی است که در انتخابات گوناگون آن نمایندگان برگزیده شده اند تا سخنگو و نماینده رأی دهنده هائی باشند که آن نماینده ها را برگزیده اند.

آیا گروهی با نام خنده دار کنگره ملیت های ایران فدرال پارلمان یا مجلسی است از صدها نماینده که مردم ایران آن نماینده ها را در یک انتخابات آزاد و دموکراتیک برگزیده اند تا سخنگو و نماینده آن مردم باشند؟ سخن از کدام کنگره است و نمایندگان وجود نداشته این کنگره من درآوردی و پارلمان من درآوردی و مجلس من درآوردی کی و کجا و در کدام انتخابات از سوی .....

عنوان مقاله: 
بقّال انتر ناسیونالیزم..3
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام دوسلار... ادامه 3

۱۰٫ پروتکل نشستھاى مجمع عمومى کنگره ملیت ها، از سوی دبیرخانه کنگره ملیت ها تهیه و باید بطورکتبى به اطلاع ھمه اعضاء کنگره ملیت ها رسانده شود.
۱۱٫ مجمع عمومی مسئول پذیرفتن یا رد درخواست عضویت تشکلات تازه در کنگره ملیت ها می باشد.
۲٫ شورای هماهنگی کنگره ملیت ها:

عنوان مقاله: 
بقّال انتر ناسیونالیزم..2
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام دوسلار... ادامه ...2
اصول کلی:


۳) پس از برکنارى رژیم جمهوری اسلامی ایران و تحقق نظام جمهوری فدرال و دمکراتیک در ایران، موجودیت “کنگره ملیت ها” بمثابه نیروی پیشبرنده اصول پایه ای، به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
۴) در کنگره ملیت ها اصولاً پیشبرد امورات بر مبنای توافق جمعی استوار است.
۵) وظیفه اصلی کنگره ملیت ها، هماهنگی فعالیت های اعضا، بر اساس اصول مشترکی که در منشور آن بدان اشاره شده، می باشد.
عضویت در کنگره ملیتھای ایران فدرال:

الف) عضویت در کنگره ملیت های ایران فدرال:
۱٫ پذیرفتن منشور کنگره ملیت ها، شرط عضویت تشکل ها در کنگره ملیت های ایران فدرال می باشد.
۲٫ تشکل متقاضی باید درخواست عضویت خود را به دبیرخانه کنگره ملیت های ایران فدرال تحویل دهد. این درخواست در جلسه شورای هماهنگی مطرح خواهد شد.
۳٫ پذیرش یا رد درخواست عضویت از اختیارات شورای هماهنگی خواهد بود.

عنوان مقاله: 
بقّال انتر ناسیونالیزم..1
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام دوسلار...
از کسانی که در این تارنمای گروه کنگره ملیت های ایران فدرال که ستاره سرخ تبریزی برایمان فرستادند , بتوانند سخنان (( تجزیه ایران )) را پیدا بکنند ,لطفآ در این صفحه درج بکنند..من اساسنامه این کنکره را در اینجا مجبورم کپی بکنم و ار آقای تبریزی باز میخواهم برایمان بفرمایند که در کدام قسمت از این اساسنامه « تجزیه ایران » سخن به میان آمده است..
آقای تبریزی... کسانی که در پشت پرده ستاره سرخ , اهدافی را دنبال میکنند, نبایستی به هوش , ذکاوت و استعداد دیگران اهانت بکنند. ..
بخاطر طولانی بودن این اساسنامه , در صفحه دیگر درج میگردد.
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
(..... آقای تبریزی کی و در کجا در جلسه گردهمائی این گروه شرکت کرده اید تا سخنان تجزیه ایران را توسط این دکان داران شنیده باشید؟ .....)

هنگامی که در تارنمای گروه کنگره ملیت های ایران فدرال انبوهی از هیتلرنامه ها و پان نامه ها و نوشته های گوناگونی را که برای نفرت پراکنی ناسیونالیستی میان مردم ایران نوشته می شوند می توان دید چه نیازی به رفتن من یا دیگران به نشست های این گروه برای آگاهی از دیدگاه های آنان است؟

نشانی تارنمای گروه کنگره ملیت های ایران فدرال

http://www.iran-federal.org

یادآوری می شود که بسیاری از هیتلرنامه ها و پان نامه های گردانندگان این گروه در این تارنما گنجانده نشده اند و در بخش های گوناگون جهان اینترنت می توان آنها را یافت.

عنوان مقاله: 
بقّالی بنام انترناسیونالیزم
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام دوسلار...
آقای تبریزی نوشته بودید که ..
(دوستان گرامی، چند ناسیونالیست ایرانی که شماره آنها بیشتر از بیست و چند تن نیست گرد هم آمده اند و گروهی را درست کرده اند و در آن گروه گاه از تجزیه ایران به چند کشور سخن می گویند و گاه از دیوارکشی های هیتلری میان کرد و فارس و ترک و عرب با دستاویزهائی مانند حق تعیین سرنوشت و فدرالیسم سخن می رانند ).
آقای تبریزی ...شما که این همه در کامنت هایتان لینک های تکراری را درج میکنید , لطفآ با لینک , برای ما اطلاع بدهید که (( کی و در کجا ) در جلسه گرد همائی این گروه شرکت کرده اید تا سخنان (( تجزیه ایران )) را توسط این دکان داران شنیده باشید. اگر تاریخ شرکت و محل شرکت شما در این گروه گرد همائی را , حتی برای اولین بار بنویسید که حقیقت داشته باشد , من قول میدهم با سرویس ( فدکس اینترناشنال ) برای شما یک جعبه شامپاین فرانسوی , یک جعبه ویسکی اسکاتلندی
تصویر تبریزی

عنوان مقاله: 
دکانی به نام کنگره ملیت های ایران فدرال!
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، در زبان های فرنگی مانند زبان انگلیسی (سوپر) به (اَبَر) گفته می شود، مانند سوپرمن یا ابرمرد و سوپرپاور یا ابرقدرت و ..... همچنین در زبان های فرنگی به بازار (مارکت) گفته می شود.

در کشورهائی مانند آمریکا و ژاپن فروشگاه هائی چند اشکوبی ساخته شده اند که هر اشکوب آنها چند هکتار مساحت دارد و کالاهای گوناگون در آنها فروخته می شوند، مانند فروشگاهی پنجاه اشکوبی که مساحت هر اشکوب آن ده هکتار یا صدهزار مترمربع است و مساحت آن روی هم به پنج میلیون مترمربع می رسد که با هزاران کارمند گردانده می شود و ارزش داد و ستد روزانه آن به میلیاردها می رسد، به چنین فروشگاه هائی در زبان های فرنگی سوپرمارکت یا ابربازار گفته می شود.

از سوی دیگر هم اکنون در ایران مد شده است که هر بقال و میوه فروش و قصاب و نانوائی که دکانی باز می کند نام دکانش را سوپرمارکت می گذارد! ابربازار یا سوپرمارکت آن چنان .....
تصویر اقبال اقبالی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
test

عنوان مقاله: 
برنامه ریزی زبانکشی یا طرح بسندگی زبان فارسی
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در سایت کنگره ملیتهای ایران فدرال که آقای صدرالاشرافی ریاست آن را بر عهده دارند (یا داشتند، چون مطمئن نیستم ایشان هنوز در این سمت باشند)، این بیانیه ها به چشم می خورد:
- اطلاعیه کنگره ملیت های ایران فدرال دربارۀ طرح بسندگی زبان فارسی
- پیام تبریک شوراى همبستگى تورکمن-ایران بمناسبت روز جهانی کارگر
- اطلاعیه کنگره ملیت های ایران فدرال در خصوص روز کارگر
- مسئول عواقب “فاجعه سیل”جمهوری اسلامی است
- اطلاعیه کنگره ملیت های ایران فدرال در خصوص سیل در ترکمن صحرا
و بیانیه های دیگر در رابطه با مسائل روز. خوب حالا این کنگره موضع گیری خود را اعلام نموده و گفته که در کنار کارگران و مردم آسیب دیده است و این جور نیست که ککشان نگزد. فقط آنها مثل انسانهای معقول، انسان را موجودی چند وجهی و چند بعدی دیده، نسبت به حقوق و نیازهای فرهنگی او نیز حساسند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای تبریزی عدالتخواهی ابعاد گوناگونی دارد، گروهی برای بدست آوردن معیشت بهتر مبارزه می کنند، گروهی برای حقوق زنان و کودکان مبارزه می کنند، و گروهی برای زبان مادری مبارزه می کنند، و دهها گروه دیگر هر کدام بدنبال خواسته های خویش هستند،
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، در این نوشتار که نویسنده آن پس از دیدن یک نوشته الکی درباره آموزش زبان الم شنگه به پا کرده است می گوید:

(..... در داخل کشور بایستی اعتراضات سراسری را تدارک دید! ..... طرح اعتراض هایِ هماهنگ و سراسری در تمام استان هائی که زبان مادریشان فارسی نیست! ..... اعتراض هایِ سراسری در دانشگاه ها و مدارس! ..... فعالانِ داخلِ کشور باید صدایِ اعتراض را در همه جا بلند سازند! ..... باید در خارج کشور به مخالفت بپردازیم! ..... باید در پارلمان های کشورهایِ طرفدار دموکراسی موضوع را مطرح سازیم! ..... باید در سازمان ملل متحد آن را مطرح کنیم! ..... مسأله را به طور جدی باید پیگیری کرد و رژیم را رسوا ساخت! ..... باید به دادگاهِ بین المللی لاهه گزارش فرستاد و شکایت کرد! ..... باید کاری کرد که برای رژیم خیلی گران تمام شود! .....)

اما آیا این صدرالاعیان و صدرالاشراف تا کنون درباره .....

عنوان مقاله: 
آقای تبریزلی... جان سنه قوربان...
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام دوسلار..
آقای تبریزلی... جان سنه قوربان...
خیلی می بخشید که من موزاحیم میشوم. من یک کارگر بی ساوادی هستم که خواندن و نوشتن را اصلآ بیلمیرم بدان جهت از میرزای سرکوچه خواستم این نامه را برای شما بنویسد..
سلام.. همانطور که گفتم من یک کارگر بی سوادی هستم که از شب تا صبح با داس , چکش , بِل ( بیل ) و کولونگ ( کلنگ ) جان میکَنم , عرق میریزم و بیر قیران ( یک ریال ) هم در نمی آورم. پولی ندارم که « لاواش » بخرم چه رسد به « بربری » . من اصلآ نه بوقلمون سورخ کرده دیده ام و نه خاویار طلائی. نه شامپاین فرانسوی دیده ام و نه ویسکی اسکاتلندی.. اصلآ نمی دانم آن ها خوراکی هستند و یا اسباب بازی.. چون که من اشراف زاده نیستم و در صدر اشراف ها در این طبقات اجتماعی هم جائی ندارم . پسر همسایه ما که کتاب های کومونیستی می خواند میگوید که من به طبقه (( قعر المسکین )) یعنی طبقه پائین فقرا که

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان وقتی که می بینید کسانی بعد از سالها بحث و مذاکره، هیچ تغییری در فکر در آنها دیده نمی شود، باید مطمئن باشید که آن افراد معتاد می باشند، احتمالا:
معتاد به دین
و یا معتاد به ایدئولوژی
از نوع:
ناسیونالیسم
کمونیسم
سوسیالیسم
وووو.......
بحث با این افراد به بن بست منتهی می شود، چون آنها همانند سنگ خارا لایتغیرند. و گوش آنها قبلا با شمع مذاب دین و ایدئولوژی پر شده، و هیچ صدای تازه دیگری را نمی شنوند.

عنوان مقاله: 
برنامه ریزی زبانکشی یا طرح بسندگی زبان فارسی
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نخیر! زحمت کشان ایران بلانسبت گاو و خر نیستند بلکه چون انسانهای باهوشی هستند، فرق کمونیست واقعی را با شارلاتان خوب تشخیص می دهند. مثلا می فهمند که هیچ کمونیستی در طول تاریخ نبوده که نسبت به فرهنگ ملل چنین به دیده تحقیر نگاه بکند و برایش دهن کجی و دلقک بازی در آورد. اینها البته از عظمت زبان و گنجینه فرهنگی ملتها چیزی کم نمی کند ولی حقارت و بی مایگی تمسخرکننده را به نمایش می گذارد. بهترین فیلمها و اپراهای آذربایجانی در همان دوره شوروی ساخته شده و هنوز که هنوز است فیلمهای 80 سال پیش مورد استفاده تلویزیون جمهوری آذربایجان قرار می گیرد. هر شخصی مجبور نیست در هر موضوعی وارد شود و مقاله بنویسد. مقاله باید در رابطه با موضوعی نوشته شود که تاثیری داشته باشد وگرنه چیزی نیست جز مطول نویسی و مکرر نویسیهای ملال آور و منزجر کننده. مثل همین متن نخ نما که من که کارگری هستم که داس و چکش به دست و با

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای تبریزلی یعنی اهل تبریز، شما با این اسم واهی یا اسم مستعار آزربایجان یکپارچه را زیر سئوال می برید، و ادعا می کنید که اهل تبریز هستید، یعنی تبریزلی هستید، زبان مردم تربیز و یا بقول شما تبریز ترکی می باشد، آنها به آب می گویند = سو، به نان می گویند = چورت و به سگ می گویند = ایت و به گربه می گویند = پیشیک و به روباه می گویند = تئولکی، و احتمالا شما تئولکی این تربیزیها هستید. که بخاطر نان شب و فرار از کارتن خوابی و گور خوابی به هر راهی دست می زنید، تا ملت خود را خار و خفیف و خراب و خرد و خمیر کنی، ما تو را و بدبختی های تو را درک می کنیم، امیدواریم که شما هم بخاطر نان شب ملتت را اینقدر مفت و مجانی نفروشی!
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، چندی پیش با آمدن سیل میلیون ها تن از مردم دردمند و درمانده و گرسنه و ستمدیده در دوزخی بی همتا در جهان به نام ایران خانه ویران و آواره کوه و بیابان شدند! آیا یک کک پیدا شد که صدرالاعیان ها و صدرالاشراف ها را بگزد؟ هیچکس نه تنها یک نوشتار دور و دراز بلکه حتی یک سطر همدردی نیز از چنین کسانی در این باره ندید!

(میلیون ها کارگر، مارگر و دهقان، مهقان اگر با سیل خانه ویران شدند ما چه کنیم، به ما چه! آواره شدند که شدند، ما چه کنیم، به ما چه!)

از سوی دیگر یک نوشته الکی درباره آموزش زبان در تارنماهای رژیم برای چنین کسانی ارزشی بیش از درد و رنج میلیون ها تن دارد!

آیا ستمدیدگان ایرانی گاو و خر هستند که به چنین بی رگ ها و بی دردها و بی غیرت ها و بی خیال ها و خوشگذران های وابسته به سرمایه داری و بورژوازی امید ببندند؟

(به لینک زیر نگاه کنید)

http://iranglobal.info/node/42737

عنوان مقاله: 
برنامه ریزی زبانکشی یا طرح بسندگی زبان فارسی
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
طولی نکشید که یکی از حمله کنندگان نه چندان صادق پیدایش شد! ایشان شخصیست مصداق بارز مطول نویسی و مکررنویسی و سوژه پند شعرای فارسی زبان که: کم گوی و گزیده گوی چون در... بلعکس ایشان علاقه دارند که حرفهایشان مثل خرمهره باشد. این شخص که آنچنان به کلمات غیر فارسی آلرژی دارد که راه را در پیرایش زبان و سره نویسی دیده، البته که از این مقاله عصبانی خواهد شد. گرفتاری این فرد اینجاست که همگان را در سطح فکر و عقل و شعور خود می بیند و ادعا می کند که زبان برای او یک وسیله پیوندی بیش نیست. حال آنکه با زبانی صحبت میکند که بی خیال پیوند و وصلت، در دکان عطارهای دوره انوشیروان و سلم و تور هم پیدا نمی شود.
هنوز متاسفانه به آن درجه از رشد نرسیده که متوجه بشود انسان با احشام تفاوتهایی دارد. مثلا تنها نیازش خوردن و خوابیدن و استراحت در آخور نیست.
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، کسانی مانند افشین اسانلو، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، رضا شهابی، جعفر عظیم زاده، اسماعیل بخشی، محمود صالحی، بهنام ابراهیم زاده، علیرضا ثقفی، هاله صفرزاده ، سپیده قلیان، پروین محمدی، عسل محمدی و ..... در صدر جنبش های کارگران، رنجبران، دهقانان و ستمدیدگان و پیکار آنان برای حق و داد جای گرفته اند.

اما کسانی هم هستند که در صدر پولداران، در صدر سرمایه داران، در صدر زرسالاران، در صدر اعیان و در صدر اشراف جای گرفته اند، در گفته ها و نوشته های این صدرالاعیان ها و صدرالاشراف ها شکنجه و کشتار زندانیان سیاسی، تورم تازنده، گرانی های جهشی، کمبود کالا، کمبود دارو، بازار سیاه، بیکاری کارگران، به زنجیر کشیده شدن زن ها با حجاب سیاهی و تباهی، دزدی هائی با ارقامی نجومی و باورنکردنی، بی خانمانی مردم دردمند و درمانده و گرسنه با سیل و زمین لرزه و ..... جائی ندارند!

باری، برایتان گفته .....

عنوان مقاله: 
برنامه ریزی زبانکشی یا طرح بسندگی زبان فارسی
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای دکتر صدرالاشرافی مقاله ای نوشته اند و دعوت به اعتراضات سراسری کرده اند و پیشنهاداتی نیز در این راستا ارائه داده اند. بسیار هم عالی و دست ایشان درد نکند؛ ولی پیشبینی من این است که:
غیر فارس زبانها مقادیری غرولند خواهند کرد و چند تایی این جا و آنجا مقاله منتشر خواهند کرد. فارس زبانها نیز به گروه تقسیم خواهند شد. گروهی که لام تا کام چیزی نخواهند گفت و در خفا از اینکه چنین طرحی هر چه زودتر اجرایی شود قند توی دلشان آب خواهد شد. گروه دوم و بسیار با اخلاقتر و صادقتری که مشغول حمله و فحش دادن به هر کسی که نسبت به این طرح معترض باشد خواهد شد.
در اصل، مشکل ملیتهای غیر فارس در ایران دو مورد است. یکی اینکه خودمان حال تکان خوردن نداریم، خودمان تشکیلات نداریم و ... دوم اینکه هموطنمان تا پای تبعیض و امتیازات فارس زبانها به میان می آید صد بار از هر پاسدار و آخوند و ساواکی دگم تر و متعصبتر می شود.