آیا شعار "آذربایجان جنوبی جزء ایران نیست" دلتان را شکسته است؟

چرا وقتی ملت تورک آذربایجان جنوبی می خواست یک روزنامه و کتاب به زبان خودش داشته باشند، بر می آشفتیدید؟
چرا وقتی ملت تورک آذربایجان جنوبی خواستار اجرای اصول قانون اساسی در باره آموزش زبان تورکی آذربایجانی در کشور و خاک خودشان بودند، با آنان هم صدا نبودید؟
چرا وقتی تنها به خاطر دفاع از زبان مادریشان و در سرزمین های خودشان دستگیر و زندانی می شدند، دلتان خونین نمی شد؟

این پایان راه است: استقلال از ایران
شما، ... آری شما ...، شما را می گویم ....

آیا شعار "آذربایجان جنوبی جزء ایران نیست" دلتان را شکسته است؟
پس:
چرا در این همه "87" سال حکومت پهلوی ها، خمینی و خامنه ای صدای ها و فریادهای ملت آذربایجان جنوبی را نشنیدید؟ 
چرا به جای شنیدن سخنان و خواست های انسانی، حقوقی  و اولیه  ما آذربایجانیان جنوبی، ما را متهم کردید؟ 
چرا وقتی متهم مان می کردند و محکوممان می کردند، دل ایران تان به درد نمی آمد؟
چرا وقتی به ملت تورک آذربایجان جنوبی توهین می کردند، موضع گیری نمی کردید؟
چرا وقتی ملت تورک آذربایجان جنوبی را تحقیر می کردند، خاموش بودند؟ 
چرا وقتی ملت تورک آذربایجان جنوبی  حقوق انسانی و حقوق اولیه (حقوق بشری که سازمان های بین المللی برسمیت شناخته اند)، خودش را از ایران می خواست، خاموش بودید و حمایتشان نمی کردید؟
چرا وقتی حکومت هایتان می خواستند، زبان و فرهنگ و تاریخ آذربایجان را در زیر بمباران هزاران تن فرهنگ دورغ، تاریخ جعلی و زبان فارس دفن کنند، ساکت بودید؟
چرا وقتی زبان فارسی در مدارس برای آذربایجانیان اجباری شد، از حقوق بشر و حقوق ملت آذربایجان جنوبی برای داشتن زبان و تاریخ و ادبیات و ... خودشان، دفاع نکردید؟
چرا با ملت تورک آذربایجان جنوبی هم صدا نشدید تا زبانشان در مدارس و دانشگاه ها آموزش داده شود؟
چرا زبان فارسی را به زور به ملت تورک آذربایجان جنوبی تحمیل کردند و شما سکوت کردید؟
چرا وقتی اقتصاد آذربایجان جنوبی را خشکاندند و مردم این سرزمین مجبور به فرار از خاک خودشان شدند، بر سر دولت مرکزی فریاد نزیدید؟
چرا در قبال عقب نگه داشتن های عمدی ملت تورک آذربایجان جنوبی بغض نکردید و خفقان گرفتید؟
چرا وقتی ملت تورک آذربایجان جنوبی می خواست یک روزنامه و کتاب به زبان خودش داشته باشند، بر می آشفتیدید؟
چرا وقتی ملت تورک آذربایجان جنوبی خواستار اجرای اصول قانون اساسی در باره آموزش زبان تورکی آذربایجانی در کشور و خاک خودشان بودند، با آنان هم صدا نبودید؟
چرا وقتی تنها به خاطر دفاع از زبان مادریشان و در سرزمین های خودشان  دستگیر و زندانی می شدند، دلتان خونین نمی شد؟
چرا وقتی ملت تورک آذربایجان جنوبی در قلعه بابک خرمدین اجتماع می کردند و سپاه، بسیج و پلیس به آنان حمله می کردند، ساکت مانده بودند؟
چرا وقتی ملت تورک آذربایجان جنوبی می گفتند، سرزمین آذربایجان تحت استعمار ایران و فارس ها است، از بحث در این باره طفره می رفتید؟
چرا هنوز هم می ترسید، ملت تورک آذربایجان جنوبی را یک "ملت" با هویت تورک و آذربایجانی، با تاریخ و فرهنگ متفاوت از شما فارس ها بدانید؟
چرا با خودمختاری و فدرالیسم برای آنان برای اداره امور مملکت خودشان، مخالف بودید و هستید؟
چرا 99 درصد مدیران خاک ملت تورک آذربایجان جنوبی، فارس هستند؟
چرا کارخانه ها و شرکت های مهم در این خطه ساخته نمی شوند؟
چرا رشد بیکاری در آذربایجان جنوبی بسیار سریع تر از مناظق فارس زبان است؟
چرا معادن سرزمین آذربایجان جنوبی، در اختیار رشد کارخانه های فارسستان فعال است؟
چرا تاریخ ملت تورک آذربایجان جنوبی را همان طور نوشتید و می نویسید که شما خواستید و می خواهید نه همان طور که در تاریخ رخ داده است؟
چرا به شخصیتهای تاریخی آذربایجان جنوبی توهین می کنید؟
چرا به سید جعفر پیشه وری و همرزمانش به خاطر ایجاد حکومت ملی و دموکراتیک برای مردم و آذربایجان جنوبی، توهین می کنید؟
چرا وقتی شاه، اصول اجرائی حکومت ملی آذربایجان در 1945-1946 را به عنوان "انقلاب شاه و ملت" یا "انقلاب سفید"، به ایران قالب کرد، نگفتید که این ها دستاوردهای مردم آذربایجان هستند؟
 چرا وقتی شاه و اوردویش در آذربایجان جنوبی جشن کتاب سوزان و زبان سوزان براه انداختند، دل سیاهتان نشکست؟
چرا وقتی ده ها هزار جوان آذربایجانی جنوبی در دوران اشغال آذربایجان جنوبی در سال های بعد از جنگ جهانی دوم اعدام شدند، جشن گرفتید که پیروز شده اید؟
چرا وقتی آیت الله شریعتمداری را به خاطر مخالفت با ولایت فقیه، و رهبری خواست دموکراتیک مردم آذربایجان جنوبی، تحقیر کردند و آذربایجان جنوبی را به بمب باران تهدید کردند، در کنار ولی فقیه تان ایستاده بودید؟
چرا وقتی ملت تورک آذربایجان جنوبی را به خاطر عضویت در حزب خلق مسلمان دستگیر و اعدام کردند، صدایتان درنیامد؟
چرا ده ها هزار تقاضانامه و طومارهای ملت تورک آذربایجان جنوبی به مقامات رسمی و نشریات را ( در دوران شاه و ملا) ندید و نشنیدید؟
چرا به خواست و حقوق مردم آذربایجان در این نامه ها و راهپیمایی ها توجه نکردید؟
چرا ملت تورک آذربایجان جنوبیهر چه در باره حقوق انسانیش می گفت، آنان را به تجزیه طلبی متهم می کردید؟
چرا تجزیه طلبی و استقلال خواهی از نظر شما یک فعالیت سیاسی و برسمیت شناخته شده نیست؟
چرا وقتی جاوید هوتن کیان دستگیر، زندانی و شکنجه شد، سکوت بر رسانه هایتان مستولی گشت؟
چرا وقتی سعید میتن پور و صدها فعال مدنی و سیاسی آذربایجان جنوبی، فقط به خاطر تقاضای آموزش زبان تورکی و دفاع از حقوق انسانی ملت آذربایجان جنوبی دستگیر و به زندان محکوم شدند، خاموش شدید؟
چرا فریاد ملت آذربایجان جنوبی در راهپیمایی ها در شهرها را نشنیدید و آنان را متهم به وابستگی به بیگانه کردید. آیا بیگانه تر از شما برای آنان بیگانه ای بود؟
چرا از تاسیس سازمان های غیر دولتی آذربایجان جنوبی حمایت نکردید؟
چرا در توقیف فعالیت های ان جی او های آذربایجان جنوبی اعتراض نکردید؟
چرا از نبود فرهنگستان زبان و ادب تورکی در ایران تان و برای ملت تورک آذربایجان جنوبی ناراحت نشدید و خون نگریستید؟
چرا دریای ارومیه در آذربایجان جنوبی خشک شد، به اندازه زمین خیس شده قبر فلان شاهتان ناله نکردید؟
چرا وقتی میلیون ها درخت جنگلی آذربایجان جنوبی را قطع کردند، خود را به خاموشی و خواب زدید؟
چرا وقتی در روزنامه رسمی ایران به طور علنی به ملت تورک آذربایجان جنوبی توهین شد و ملت به خیابان ها آمدند، بیانیه ندادید و ایران و نژاد پرستی را محکوم نکردید؟
چرا وقتی ملت آذربایجان جنوبی به خیابان ها آمدند و "تورک دیلینده مدرسه - اولمالی دیر هر کسه" (مدرسه به زبان مادری -  حق هر کسی است) فریاد زدند، از خواست و حقوقشان دفاع نکردید؟
چرا وقتی صدها هزار  تن از ملت تورک آذربایجان جنوبی به خیابات ها آمده و حقوق خودشان را فریاد می زنند، آنان را ملت آذربایجان نمی دانید بلکه بخش کوچکی از آذربایجانیان "خائن" می دانید؟
چرا به خواست ملت تورک آذربایجان جنوبی که در استادیوم ها فریاد می زنند، توجه نمی کنید و در باره آن ها نمی نویسید و بحث نمی کنید؟

آیا اگر مسابقه فوتبال تراختور با دیگر تیم ها را در تبریز و آذربایجان جنوبی برگزار نکنید، موضوع "آذربایجان جنوبی جزء ایران نیست" عوض می شود؟
آیا اگر مسابقه تیم تراختور در دیگر شهرها برگزار شود، ملت تورک آذربایجان جنوبی به تماشای آن  مسابقه ها کمتر می روند و نمی توانند خواست هایشان را در آن شهرها بیان کنند؟
آیا همین تماشاگران تراختور سال ها فریاد نزده اند که "ما حق داریم در زبان خود تحصیل کنیم"؟
آیا مردم آذربایجان جنوبی در میدان های فوتبال فریاد نمی زنند که "باید زبان ما رسمی شود"؟
آیا مردم آذربایجان جنوبی در میدان های ورزشی فریاد نمی زنند که "مجلس و دولت ایران به عمد، دریاچه ارومیه را می خشکانند"؟
آیا مردم آذربایجان جنوبی خواستار آزادی زندانیان سیاسی شان که فقط به خاطر فعالیت برای کسب حق و حقوق انسانیشان دستگیر و زندانی شده اند، نشده اند و نخواهند شد؟
آیا کوتاهی مسئولان ایران در رسیدگی به وضعیت زلزله زدگان ملت تورک آذربایجان جنوبی باعث اعتراض این ملت در استادیوم های ورزشی نشده و نخواهد شد؟
آیا مردم آذربایجان جنوبی در سرزمین خود در غربت بسر نمی برند؟
 آیا مردم آذربایجان جنوبی تحت استعمار شما فارس ها نیستند؟
آیا مردم آذربایجان جنوبی نباید برای آزادی خود از سلطه شما اقدام کنند؟
آیا مردم آذربایجان جنوبی باید برای آزادیشان منتظر اجازه شما باشند؟
آیا مردم آذربایجان جنوبی در گذشته تنها نبوده و نیست و در آینده هم تنها نخواهد ماند؟
چرا نمی توانید، تمایل مردم آذربایجان جنوبی برای جدایی از ایران را ببینید و درک کنید؟
چه به مردم آذربایجان جنوبی داده اید و خواهید داد که نباید دل ایران و دل شما را بشکنند؟
چه به مردم آذربایجان جنوبی داده اید و خواهید داد تا از ایران جدا نشوند؟
دل ایران و دل شما برای مردم آذربایجان جنوبی، زبان، تاریخ، تمدن، سرزمین، اقتصاد، و  ...  چه داده  و خواهید داد؟
تا کنون که مردم آذربایجان جنوبی با شما بوده، چه مزایایی داشته است که اگر جدا شود، از آن ها محروم خواهد شد و ضرر خواهد کرد؟

آذربایجان جنوبی سال هاست که از شما و ایران شما دور افتاده و هر روز هم دورتر می شود. چرا که شما به خواست ها و حقوق ملت تورک آذربایجان جنوبی توجه نمی کنید.  سرزمین و ملت تورک آذربایجان جنوبی را عقب مانده نگه داشته اید. در تحقیر ملت تورک آذربایجان جنوبی می کوشید. زبان ملت تورک آذربایجان جنوبی را نه تنها یاد نگرفته اید که در از بین بردن زبانشان همت گماشته اید .گر چه این ملت برای ایران فداکاری ها کرده است، اما شما تا توانسته اید، قدرت و مرکزیت و اقتصاد آنان را نابود کرده اید.
 
آیا اگر آذربایجان جنوبی مستقل بود، بهتر از ایران دیکتاتور زده شما نبود؟
آیا اگر آذربایجان جنوبی مستقل بود، زبان، تمدن، فرهنگ و تاریخ خودش را نداشت؟
 آیا اگر آذربایجان جنوبی مستقل بود، باز هم مجبور بود که زبان بیگانه (فارسی) را بیاموزد؟
آیا اگر آذربایجان جنوبی مستقل بود، مردمش، شهروند درجه یک  نبودند؟
آیا اگر آذربایجان جنوبی مستقل بود، با همسایه هایش رابطه بهتری نداشت و منافع اقتصادی و فرهنگیش بهتر تامین نمی شد؟
آیا اگر آذربایجان جنوبی مستقل بود، تلاش نمی کرد تا عقب نگه داشتگی های تحمیلی شما را جبران کند؟
آیا اگر آذربایجان جنوبی مستقل بود، از استعمار فارس و ایران آزاد نگشته بود؟
آیا اگر آذربایجان جنوبی مستقل بود، لازم نبود که نیرو و توانش را صرف گرفتن حقوق اولیه اش از شما بکند؟
آیا اگر آذربایجان جنوبی مستقل بود، دانشگاه ها و مدارسش به زبان خودش نبودند؟
آیا اگر آذربایجان جنوبی مستقل بود، کتاب ها و نشریاتش به زبان خودش چاپ و منتشر نمی شدند؟
آیا اگر آذربایجان جنوبی مستقل بود، اقتصادش رونق نگرفته بود و بیکاریش کمتر از اکنون نبود؟
آیا اگر آذربایجان جنوبی مستقل بود، هنوز هم تحقیر ها و توهین های شما را تحمل می کرد؟
آیا اگر آذربایجان جنوبی مستقل بود، وقتش را صرف تقاضا برای بدست آوردن حقوق انسانیش از شما نژادپرستان می کرد؟
آیا اگر آذربایجان جنوبی مستقل بود، باز هم با آنان در دنیا مانند تروریست رفتار می شد که با ایرانیان می شود؟
آیا اگر آذربایجان جنوبی مستقل بود، باز هم زلزله زدگانش در زیر برف و سرما یخ می زدند و کک شما نمی گزد؟
آیا اگر آذربایجان جنوبی مستقل بود، باز هم شما می توانستید آنان را تهدید کنید که اجازه نخواهید داد تا مسابقات تراختور در سرزمین خود این ملت برگزار شود؟

 پس، چرا آذربایجان جنوبی نباید مستقل شده و خود را از زیر یوغ استعمار شما نرهاند؟ 
استقلال و آزادی چه بدی دارد که مستعمره و نوکر شما بودن ندارد؟ 
آیا به صرفه آذربایجان جنوبی نیست که استقلالش را بگیرد و یقه اش را از دستان ناپاک شما آزاد سازد تا بتواند برای خود و آینده اش بیاندیشد و عمل کند؟

منبع: 
http://www.tribun.com/
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من آذری نیستم و فارسم ای کاش سریعتر جدا شید از ایران .... هرچه سریعتر بهتر....چون الان وقتی می شنوم یاشاسین آذزبایجان احساس غرور می کنم حس زنده موندن هموطنام ....چون الان وقتی زیبایی های تبریز رو می بینم حس غرور می کنم چون الان اگر زبان ترکی رو بلدم به عنوان زبان هموطنام اونو بلدم...چون الان وقتی مشکلی تو تبریز پیش میاد حس شکست دارم چون الان اگر شوهرم زنجانیه حس ازدواج با یه بیگانه رو ندارم...چون الان اگر تو اردبیل زندگی می کنیم حس ""زندگی""دارم...میخوام بدونم اگه تو اربیل بچه های ما که میرن مدرسه معلماشون کلا ترکی صحبت می کنن ، تو آذربایجان وضعیت چطوریه .... برید "هموطنا" به سلامت ما که کمرمون با ""یه ترکه""ها شکست ... یا شاسین آذربایجانین

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من میخواهم بدانم اگر ما تورک زبان نیستم و به قول این آقایان آذری زبانیم پس چرا وقتی برای اولین بار شبکه های تورک زبان کشور ترکیه رو می بینیم حدود 70درصد گفتار آنها را متوجه می شویم؟؟؟
آیا این نشانی از هم زبانی من آزربایجانی با مردم ترکیه نیست؟؟؟
ما تورک هستیم نه آذری...
یاشاسین آنادیلیم...یاشاسین آزربایجان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تركهاي عزيز نگاهي به تاريخ بيندازيد سرزمين اذربايجان قذمتي چند هزار ساله دارد ولي حضور تركها در اين منطقه 700 الي 800 سال است ايا كلمه اذر به معني اتش تركي است يا اوستايي اذربايجان و يا آتورپاتَاکان سرزمين اتشكده هاست كداميك از پادشاهان ترك را ميشناسيد كه زرتشتي بوده؟ يك سند تاريخي يا دست نوشته از اذربايجان مربوط به قبل از ايلخانان بياوريد كه به تركي نوشته شده باشد تركها اقوامي بودند از اسياي ميانه كه در ايران و بخصوص اذربايجان اقامت گزيدند. مردم اصيل اذربايجان از نژاد مادها هستند نه ترك. به كتابهاي تاريخي كه اروپاييان از ايران نوشته اند رجوع كنيد دلاوري هاي اتروپات سردار هخامنشي را براي حفظ اذربايجان و شمال ايران از دست اسكندر را بخوانيد ايا او هم ترك بوده؟ اذربايجان جزيي از ايران بوده وخواهد ماند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ما از شاهان قاجار که تورک بودن ضربه خوردیم و لی شاهان صفویه نه ما در کشور تورک نداریم تورک فقط تو ترکیه هستند مردم آذر ما نژاد اصیل آریایی هستند . اما متاسفانه تعصب ...روی ترک بودن دارند . مردم مصر لبنان سوریه نژاد عربی نیستند ولی زبانشان عربی است . این دلیل نمی شه که چون ترکی صحبت می کنن ترک هستند اگر هم تورکهایی قصد جدایی دارن این خاک ماله ایرانه خودشون با فامیلشون تشریف ببرن تورکیه

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به عنوان یک تورک از آذربایجان جنوبی می گویم که آذربایجان از ایران نیست و نبوده است. آریایی های پارس همان بهتر که با برادر و همزبانتان افغانستان دوستی کنید و آذربایجان را به حال خود وا گذارید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مرگ برفارس های سگ،درودبرآذربایجان جنوبی.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
میشه به ما بفرمایید این اذری که فرمودید چیست نکند همان تخیلات کسرویست با یک جمله ات موافقم تو تورک نیستی؟ در ضمن این فرهنگ و اصل اذری چیست ؟؟ تو یک فارسیزه شده بیش نیستی؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شما یک آذری نیستید, شما زبان تورکی رو نمیدونید, شما یک پان فارس نژادپرست هستند که خودتان رو آذری! وانمود کرده و مطلب می نویسد آون مفهوم آذری که در ذهن شما شکل گرفته در دنیای واقعی هیچ وقت وجود خارجی نداشته است. ساخته و پرداخته نژادپرستانی چون جنابعالی است. من تا به حال یک نفر تورک ندیدم که مثل شما فکر کند. این نوع طرز تفکر چیزی است که شماها آرزو داشتند در ذهن مردم آذربایجان باشد ولی خوشتبختانه مردم آذربایجان هویت خودش خوب می داند و هویت استعمارگرانه و نژادپرستانه شما را بیش از پیش شناخته است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در سرزمین قحط الرجال، هر فرد کم دانشی دنبال یک تریبون است، بی آنکه ضرورت افزودن بر دانش اش و به روز کردن خود را حتا حس کند.
آقای هدایت! نگاهی می اندازم تنها به پرسش اول تان. شما خود حدیث مفصل بخوانید از این مجمل:
1- آیا شعار "آذربایجان جنوبی جزء ایران نیست" دلتان را شکسته است؟
اگر اهل سیاست هستید، پرسش هاتان را هم در سیاق سیاسی مطرح کنید. شما سعی می کنید با تقلیل موضوع به دل شکستگی به تخطئه ی مخالف تان بپردازید. نگاه عوامانه به مسائل سیاسی و به تبع آن استفاده از زبان عوامانه برای تحت تأثیر قرار دادن توده ها، از ویژه گی های پوپولیسمی ست که ابزار نمایندگان جریان های فکری راست بوده و خواهد بود. جریان های فکری خطرناکی که می توانند به فاشیسم بینجامند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مرسي هم‌وطن ارجمند.
تصویر اژدر بهنام

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آیدین ب گرامی، متاسفانه برخی از ما بجای بحث و گفتگو تلاش در خراب کردن طرف مقابل داریم. من هم امیدوارم که این شیوه ها کنار گذاشته شوند. در مورد بی پاسخ گذاشتن نظر شما در مورد بی توجهی به اقتصاد آذربایجان، از شما پوزش می خواهم لطفا این را حمل بر بی ادبی نکنید. من نمی خواستم که همینطوری حرفی بزنم و برای مستدل کردن نظر خودم احتیاج به ارقام و آمار داشتم. متاسفانه به دلیل مشغله زیاد، این کار در میان انبوه کارهای دیگر به فراموشی سپرده شد و از این بابت باز هم پوزش می خواهم. تلاش می کنم مطلبی مستدل در این باره بنویسم و طبعا اگر به نتیجه ای برسم که شما مطرح ساخته اید، از شما و از همه خوانندگان پوزش خواهم خواست. با تشکر از شما دوست گرامی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامي‌ام، با درود فروان- حق با شماست، من نيز هرگاه امكانش بوده باب بحث را گذاشته‌ام، موضوع اصلي اين است كه پانتركيستها و جناح ديگر، هرگاه پاسخي شنيد توهين كرد و رفت. براي نمونه يادتان مي‌آيد بارها موضوع واهي ستم اقتصادي به آذربايجان را مدلل پاسخ دادم، آيا آنها پاسخي داشتند؟ يا در موضوع كتيبه بيستون و مقاله‌ي آقاي آراز سليماني، وقتي پاسخ منطقي داديم چه پاسخي جز توهين شنيديم، در خصوص يونس شاملي نيز چنين بود، در مورد حامد ايراني نيز چنين بوده است. تنها آدم منطقي در اين بين آقاي اژدر بهنام بود كه او نيز حرف حساب در خصوص وضعيت اقتصادي آذربايجان را بي دليل رد كرد و رفت.- من تمامي تلاشم اين بوده كه تنها پاسخ دهم تا و اين سايت محل يكه‌تازي قوم‌گرايان تجزيه طلب نگردد. شما بايد از ما حمايت كنيد و بگذاريد ما نيز امكان نشر باورهايمان را داشته باشيم. شما نبايد بگذاريد تجزيه طلبان
تصویر مرحوم مسؤل سابق کامنتهای ایران گلوبال

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آیدین ب گرامی، هر یک از ما حق داریم که کسی را جدی بگیریم و یا به دلایلی، او را جدی نگیریم. حق بیان آن را هم داریم. جدی نگرفتن کسی توهین به او نیست. کسی را می توان در عرصه ای جدی گرفت و در عرصه دیگری نه! به نظر من در این مورد خاص هم همینطور است. ایشان شما را جدی نمی گیرند و شما نوشته های ایشان را "آسمان و ریسمان" به هم بافتن می دانید. حالا من یک سوال از شما دارم: جدی نگرفتن کسی توهین به اوست و یا دروغگو نامیدن کسی؟//// در پایان باید به اطلاعتان برسانم که من با چنین دیالوگ هایی موافق نیستم و امیدوارم روزی بتوانیم در کمال آرامش و به دور از هرگونه کلمات آزاردهنده با یکدیگر به گفتگو بنشینیم. اگر می توانستم به سلیقه خودم کامنتها را انتخاب کنم (منظورم مواضع آنها نیست بلکه شیوه آنهاست)، بسیاری از کامنتهایی را که منتشر می شوند، منتشر نمی کردم زیرا من شخصا کامنت را امکانی برای گفتگوی مدنی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
هم ميهن ارجمند و ميهن‌پرور و گرامي‌ام، با درود فروان- اگر نيك بنگري خانواده‌ي پهلوي نيز ترك تبار بودند، اما اينان نمي‌خواهند بپذيرند كه تمامي تركان ايران در درازاي تاريخ حضور خود در ايران، جز پارسي گرايي و ايران گرايي منشي ديگر نداشتند. براي نمونه بنیان گذارغزنوی ها، سبکتکین بن قرابجکم، كه از غلامان ترک سابق سامانیان محسوب میشد، بعدها در اقدامی ایران گرایانه با نسب نامه ای مجعول، تبار خود را به پیروز پسر یزدگرد سوم ساسانی رساند. ببينيد تئوريسن نامدارشان دكتر جواد هيئت چه مي‌گويد««...زبان فارسی از خارج از ایران، یعنی از آن طرف جیحون به وسیلة ترکان غزنوی وسلجوقی به ایران آمده وبا قدرت سلاطین ترک، زبان رسمی و ادب ایران وآسیای صغیر وهندوستان گردیده و بعدا هم با همکاری شعرای کلاسیک ترکزبان به این پایة ادبی رسیده است...مانند مثنوی مولوی و دیوان غزلیات شمس و دیوان نظامی گنجه ای، خاقان شروانی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خيلي نگران نباش! آنها و منجمله افرادي مثل خودت، آنقدر دانش و آگاهي ندارند كه توان پاسخ گويي داشته باشند! اصولا افرادي چون شما علاوه بر عدم رعايت ادب، در بستري از دروغ رشد مي‌كنند. مهم اين نيست كه تو پاسخم را مي‌دهي يا خير، موضوع اين است كه من پاسخ مي‌دهم و ادعاي سرتاپا دروغ را بي‌پاسخ نمي‌گذارم. چه حسن تصادفي، هر گاه شما كامنت مي‌گذاريد، من نمي‌خوانم، چه اينكه يك بار خواندم و از بس آسمان ريسمان بافته بوديد و به در ويوار كوفته بوديد و بافندگي كرده بوديد، ... كامنت شما را نيمه، رها كردم، واقعيت را مي‌گويم. اما آنقدر ادب داشتم كه اين موضوع را بيان نكردم، اما شما بي آنكه كوچكترين شناختي از من داشته باشيد، چنين قضاوت كرديد. باري، هرگاه اين دوستان پانترك و امثالهم توانستيدعقب ماندگي آذربايجان را در برابر استانهاي ديگر ثابت كنيد و ادعاهاي مرا در خصوص عكس اين موضوع به چالش بكشيد، من خود مي‌روم!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با احترام بنده به عنوان یک آذری از ظلمی که سالهاست به این قطعه از سرزمین عزیزمان شده اعتراض دارم؛ ولی اگر ایران عزیز را همانند یک پیکر تجسم کنیم نمیتوانیم بدون عضوی بدرستی زندگی کنیم لذا اگر روزی عضوی ازبدن و پیکر آدمی به دلیل بی لیاقتی و سوئ مدیریت به عضوی ازیک پیکر بی توجهی یا کم توجهی کرد نباید که عضو را جدا کرد، حتی اگر آن عضو مغز پیکر باشد. لذا هوشیار باشیم در دام برنامه های قدرتهایی نیافتیم که ایران را تکه تکه میخواهند تا بهتر آن را غارت کنند. و همسایگان کم لطف ما نیز، ایران ضعیف را دوست دارند هوشیار باشیم ، که آذری واقعی، آران و آذرابادگان را با الحاق آذربایجان شمالی به سرزمین اصلی آرزو دارد؛ تا همیشه که به عنوان سر و مغز ایفای نقش کرده همچنان پرتوانتر بر این راه بتازد تانقشه های شوم قدرتهای بیرونی و بی لیاقتی سیاستمداران داخلی نقشه برآب شود.
یاشاسین گوجلی و عالم آذربایجان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
موافقم. کلا یک جور رفتار می کنند که از عالم و عالم طلب دارند. از صفویه به این طرف بیشتر حکومتها دست این ترکها بوده و جز بدبختی برای ایرانی هیچی بار نیاوردند. اون شاهان قاجارش که حتی وقتی یه مرد می رفت پیش اشون امیدوار نبود، ترتیب اش داده نشه و اون از شاه عباس اش که هرچی آخوند مفتخر از جنوب لبنان آورد ایران و ایران و ایرانی را بدبخت کرد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من به عنوانه یک آذری نه یک ترک میگم با سر بلندی میگم.
بد بخت این فارس ها که زیره سلطه این ترک ها هستند و تازهه بیشتر هم میخوان عجیب روزه گا ری است نازنین این فارسها که معلو م نیست کی هستند . فارس یعنی برادر های لر ما فارس هستند . آیا این ها که در موساد Mossad اسراییل The Institute for Intelligence and Special Operations . یا FSB) Federal Security Servic (Russia) در روسیه نشستند نمیدونن فارس کی هست آذری کی هست و از همه مهم تر این ترک ها که تا مسکو هم رفتن کی هستند . یک سری هم که از فداییان راست اسلامی ها و فداییان چپ این حرف ها رو با کما ل بی هوویتی و با فرهنگه تخریبی اشان که ثابت شده در طول تاریخ سینه به سینه در نزده ما ایرانی ها غار غار میکنند و تیشه به ریشه این ملاته بد بخت میزند واقع ان که جو ک میگین

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان لطفا" جواب این آیدین ب راندهید. جدی نگیریدش.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای مصطفی دموکراسی یک کالای خریدنی نیست، دموکراسی باید در طرز فکر من و شما ایجاد شود/ هنوز منتسبان به احزاب مرکزگرا ملیتهای ایران را به رسمیت نمی شناسند لذا امیدی به استقرار دموکراسی در ایران وجود ندارد، احزاب ملیتهای ایرانی هم در صورت تلاش جهت برقراری دموکراسی در ایران به سرنوشت مشروطه و ستارخان دچار خواهند شد/ تنها راه چاره تغییر فکری فعالان و روشنفکران فارس است که حداقل اینجانب امید بسیار کمی به آن دارم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سايت محترم ايران گلوبال، اينها خيلي دروغ رديف كرده‌اند، ولي يك سخن را يادشان رفته بنويسند، چرا كه به نفعشان نبوده و نيست: چرا وقتي "الميرا بابازاده" در تبريز كشته شد، از ديوار صدا درآمد، اما از اين پانتركيستها و يارانشان حتي يك خس خس شنيده نشد!! ايشان بايد اينرا پاسخ دهند. سايت محترمT برو و تحقيق كن چه مي گويم!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامي، من كه ديگر از دست شما خسته‌ام، از بس كه براي ما، شپش‌تان منيژه خانم است و براي ديگران خودتان منيژه خانم!! باري، من در مقابل يك پيام تحقيرآميز كه ذيل يك نوشته‌ي سرتاپا دورغ بود يك پيام گذاشتم. راستي فكر نمي‌كنيد به ما ايران دوستان بد مي‌كنيد؟ آخر حمايت از پانتركيستها چيست كه شما دست به يازيده‌ايد؟ مگر مي‌توان خرد داشت و به اينان ميدان داد؟ اساسا چرا با اينها مهربان هستيد، به ما هم ياد دهيد شايد مراممان را دگرگون كرديم. از خوبي‌هايشان بنويسيد، از سخن منطقي و خردمندشان، از درست كرداريشان، ... آخر يك خوبي از آنها نام ببريد تا ما هم مانند شما دل ببازيم!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با درود بر سايت ايران گلوبال- پاسخ به آ طهرانى: بگذار براي شما بگويم، اگر چنين امري روي دهد و بخشي از سرزيمن تاريخي ايران تجزيه گردد، يك بار سنگين مالي از دوش ايرانيان برداشته خواهد شد، بخش مهمي از عقب ماندگي تاريخي ايرانيان جبران خواهد شد، ديگر تبريزي نخواهيم داشت كه ميداندار هر حادثه‌ي شوم تاريخي باشد!!!!! (خودتان حدس بزنيد منظور من چيست؟) ... اما يك پرسش جدي كه بايد مبناي يك نوشته‌ي مهم گردد: اگر پس از يك سال و اندي مانند هر انتخاب و انقلابي، آذري‌ها از اين جدايي پشيمان گشتند، آيا دوباره شما و هيئت حاكمه جديدشان كه احتمالا باكوست، اجازه پيوستن به ايران را مي‌دهند؟؟ حق تعيين سرنوشت از ديد شما در اينجا چگونه تعريف مي‌شود؟!! باري، به تبريز برگرديم، در صورت جدايي، آن هنگام بايد دستشان را جلوي الهام عليف دراز كنند، اما بايد بدانند ديگر از
تصویر مرحوم مسؤل سابق کامنتهای ایران گلوبال

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آیدین ب گرامی، لطفا کامنت خودتان را بدون توهین بنویسید تا منتشر شود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پيام من چي شد؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فقط وفقط وفقط وفقط وفقط‌ آذربايجان جنوبي آذربايجان جنوبي آذربايجان جنوبي آذربايجان جنوبي وديگرهيچ وديگرهيچ وديگرهيچ

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
البته به عنوان یک ترک باید عرض کنم که من ایران روازآن خودم میدونم و به هیچ وجه قصد جدایی ندارم که هیچ بلکه قصدم بازپس گرفتن ایران عزیزم هست و البته دلخوریمون روهم بیشتر سیاست ندانی هموطن های فارس میدونم که هیچ وقت نفهمیدن کی از ما دفاع کنند مایی که همیشه و همه جا حامی شون بودیم وهمیشه آذربایجان و بخصوص تبریز رو سیاستمداترن شهر ایران مینامیدند و در تمام مشکلات چشم ایران به تبریز بود و اگر دوستان فارس میبینندکه در درگیری ها برای اعاده ی حق در برابر دیکتاتوری انچنان حمایتی ازما نشد و به شکست انجامید باید علت رو در رفتار خودشون جستجو کنن البته من با راه حل جدایی بشدت مخالفم و اعتقاد دارم این راه آخرین و بدترین و ضعیف ترین راه هست اما به حال کسانی که میگن تورکها دارن از منابع استفاده میکنن باید گریست چون کشور بعد از نفت رو درامد آذربایجان میچرخه و اینها کورانی هستند که ایران و به این روز انداخت

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دلمان را كه شكست، اما بخش مثبت قضيه اين است كه اين كار شما يك خطاي استراتژيك بود كه مرتكب شديد! بسياري را از خواب بيدار كرديد!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من هم سوال دارم ،با مستقل شدن ازربايجان، فارسستان به کدام راه خواهد رفت ؟ايا ما در اين منطقه شاهد افغانستان
دومى خواهيم بود ؟ يا فارسستان به برادربزرگتر خود يعنى افغانستان ملحق خواهد شد؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ضمن تشکر از سؤال‌های هدایت عزیز، من نیز یک سؤال به این سؤال‌ها اضافه می‌کنم، """ چرا در جنگ آزربایجان با ارمنستان، طرف ارمنستان گرفتید و هنوز به این سیاست پلید ادامه میدهید در حالیکه دست کم میتوانستید بیطرف بمانید؟ """ عواقب همین سیاست تبدیل به پاشنهٔ آشیل سیستم جمهوری اسلامی فارسی‌ خواهد شد. فقط کافی‌ است اعراب با تکیه بر همین سیاست غلط رژیم فارسی‌، جبههٔ جدیدی بر علیه رژیم جمهوری اسلامی فارسی‌ بگشایند. آیا یادتان هست وقتیکه نوشتم "" جامعه فارسی‌ همیشه در تشخیص موقعیت خود چه در بعد محلی و چه در بعد جهانی‌ مشکل داشت؟ """
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
البته آقای انصافعلی هدایت این نوشتار را در سایت دیگری نوشته اند و آقای علیرضا اردبیلی آن را در این سایت گنجانده اند و روشن نیست که آیا خود آقای انصافعلی هدایت هم یادداشت های بینندگان را در این سایت می خوانند یا نه؟ نوشتاری در دست نوشتن دارم به نام: ( چرا کسانی در جهان خواهان جدائی بخشی از خاک یک کشور می شوند؟ ) که در آن به سخنان آقای انصافعلی هدایت و کسانی مانند ایشان که خواهان جدائی بخشی از خاک ایران هستند پاسخ داده شده است. با سپاس – تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای مصطفی مريد . بنظر من آدرس کاملا مشخص است . هر کسی که خود را ايرانی ميداند در مقابل اين سوالات و جناياتی که بر عليه ملل غير فارس اعمال ميشود مسئول است. بنابراين مسئله مبرم جامعه را نبايد لوث کرد که مامانم اين جايی بود بابام آنجايی بس بمن چه !!! ورجاوند رهبر جبهه ملی در حکومت نبود ولی نامه ای برای خاتمی نوشت که نبايد اجازه تحصيل بزبان مادری در مدارس داده شود که اين نامه ورجاوند بنام سند و برگ ننگين شونيزم در تاريخ به ثبت رسيد و امروز هر کسی ميخواهد جنايتکار غير دولتی را نشان دهد فوری اسم ورجاوند را مياورد. بس بنا برين مسئوليت بر دوش تمامی آحاد جامعه است که در راه حل مبرم ترين مشکل جامعه قدم بر دارند و فرياد اعتراض بر افکنن نگاه کنيد به روشنفکران ترکيه که چگونه دولت ترکيه را در حل مسئله کرد ها تحت فشار قرار ميدهند و هر توماری که در حمايت از خواست کرد ها نوشته ميشود نويسندگان هنرمندان و

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نگرانی هویت خواهان آذربایجانی همین است که شما بیان کردید چرا باید یک ترک آذربایجانی از هویت خود اطلاعاتی نداشته باشد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
منتقدین فارس بیایند سوالاتی که آقای انصاف علی پرسیده را جواب دهند تا بدانیم زندگی و بردگی و در کنار ملت و دولت حاکم فارس چه امتیازاتی در نود سال برای ما ترک ها داشته و با بعد از این چه امتیازاتیبرای ما خواهد داشت ؟!
به عبارتی در نود سال چه گلی بر سر ما کاشته اند که اگر آذربایجان جدا شود از آنها محروم میشود ؟!
اما ما دقیقا می دانیم که بعد روز جدایی و استقلال ملتمان ما چه حقوق انسانی - مدنی -سیاسی و اقتصادی را خواهیم داشت .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای مصطفی مرید، من فکر می کنم صحبتهای شما را قبلا چندین نه بلکه هزاران بار شنیده ام!!!!!
فکر نمی کنید باید در افکارتان تجدید نظر کنید؟؟؟؟
فکر نمی کنید این دو رویی های شما هست که باعث شده آزربایجان جنوبی دنبال استقلال باشد؟؟؟
من در یک سازمان دولتی در تهران کار می کنم. وقتی زلزله آزرباجان اتفاق افتاد، برای کمک به آنها به جمع آوری پول از همکاران شروع کردم. برای اینکه همه بتوانند ببینند یک فایل متنی حاضر کرده بودم که در آن شماره حسابی نوشته بودم تا اگر شخصی خواست کمک کند، به آن شماره حساب واریز کند، این فایل متنی را در شبکه گذاشته بودم.
بلافاصله بعد از چند دقیقه این فایل از شبکه حذف شد، فکر کردم کسی اشتباهی آن را پاک کرده باشد، لذا دوباره گذاشتم که بلفاصله پاک شد. بعد از چند بار امتحان که دوباره پاک می شد، سراغ مسئول آی تی رفتم که ببینم چه کسی این فایل رو پاک می کنه!!!!
شخص مورد نظر، یک

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقایی که مرید هستید وقصد دارید با این افکار مرید هم باقی بمانید ، دیکتاتوری تعریف دارد وابزارکارش متفاوت است ، دیکتاتوری فعلی زبانش فارسی است کتاب عملیش شاهنامه وبقیه سریال نشریات وکتب ضد انسانی پان فارسیست که داخل وخارج توسط راست وچپ تولید میشود واسمش خکومت مرکزگرای فعلی وتمامیت ارضی خواهان بی ارض اپوزسیون است که کار راست لوس آنجلسی وچپ کلنی آن در تقابل با جنبش ملی ترکان آزربایجان فرق چندانی ندارد گرچه تاریخ سنی این فرقه ها سپری شده ولی به رویشان نمی آرند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای هدایت همه سوالات را درست مطرح کردید. دستتان درد نکند. فقط یکی یادتان رفت. "اگر آذربایجان جنوبی دولت مستقل خودش را داشت، دریاچه ارومیه به این روز می افتاد؟ جواب: مطلقا

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بعنوان يك فارس زبان ايراني از جدا شدن آذربايجان از ايران شديدا" حمايت ميكنم
جدا شدن آذربايجان از ايران باعث پيشرفت ايران خواهد شد به چند دليل :

1- افرايش در آمد سرانه با كاهش 20 ميليوني جمعيت
2- رفع مشكل بيكاري در كشور با خروج تورك زبانان از مناطق فارس نشين و اخراج آنها از كليه مشاغل و پست هاي دولتي و غير دولتي
3- درآمد حاصل از فروش گاز و سوخت و برقي كه به ثمن بخص در آذربايجان خرج توركها ميشود
پس بعنوان ايرانيان اصيل بياييم خودمان هم از جدا شدن آذربايجان و مردمش كه در طول تاريخ به غير از فساد و فقر و تباهي چيزي براي ايران نداشتند استقبال نماييم
مطمئن باشيد با اخراج توركها از شهرهاي فارس نشين كشور جديد اذربايجان بايد به فكر سير كردن و ايجاد شغل براي توركها باشد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای هدایت سوال های زیادی کردند. ولی معلوم نشد این سوالها مخاطبش کیست؟ اگر سوالش از من مازندرانی است که پدرم اراکی، مادرم تهرانی، مادر بزرگم زنجانی و فرزندانم آلمانی هستند همه ما یکی کمتر و دیگری بیشتر در ایران تحت ستم بوده و از آزادی محروم بوده ایم و هستیم. اگر سلسله پهلوی که مازندرانی بود با روش دیکتاتوری بر ملت ایران حاکم بود قبل از او که همیشه لااقل از زمان صفویه پادشاهان ترک زبان بر ایران حکمفرمائی میکردند و همین ظلم بر همه ایرانیان روا میشد. هم اکنون چه کسی در ایران حاکم است؟ مگر آقای خامنه ای ترک نیستند؟
عزیز من به مسئله با احساس برخورد نکنید. قدری منطق را به کار گیرید. باور کنید مسئله ما آزری و کرد وفارس نیست بلکه دیکتاتوری حاکم بر کشور ماست که بر همه ما ظلم میکند.در یک نظام دموکراتیک میتوانیم همه با هم با حقوق مساوی و بطور مسالمت آمیز در کنار هم زندگی کنیم. به اتحادیه اروپا نگاه.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من یک آذری هستم نمی خو ا هم ترک باشم . نمی خو ا هم فرهنگه اصیل ایرانی چند اقوامی آذری خودرا ارزان بفروشم به مهاجمین آسیای د ور نزدیک . من مسلمانم اما عرب نیست ام نمی خو ا هم نه عرب باشم و نه یک ترک من آذری هستم و آذری خو ا هم ما ند . این ظلم هم بر من است هم برادر بلوچ ، لر ،بختیاری ،کرد خوزرستانی و و و خونه منه آذری رنگین تر از دیگر اقوامه زیر ظلم نیست.
پا پک آذری به امیده آزادی ایران عزیز .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درود بر آقای هدایت که درد و رنج آزربایجان و به بیان دیگر لپ مطلب را پوست کنده درنظاره عموع قرار داده اید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سوالهاى بسيار عالى و منطقى ، که متاسفانه مرتجعين به اصطلاح ﴿ دمکرات﴾ جوابى براى اين همه سوال نخواهند داشت. اين
مرکزگرايان فقط به فکر جيب خودشان هستنند واز دمکراتى حرف زدنشان هم فقط و فقط مصرف خارجى دارد..استعمار در
ازربايجان جنوب بايد درتمامى مراجع جهانى شناسانده و مطرح شود. ׳

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
یاشاسین آذربایجانین دؤزکؤن اوغلی انصافعلی هدایت.
اگر رهائی از زبان تحمیلی فارسی یعنی پان ترکیسم, پس زنده باد پان ترکیسم
اگر رهائی از اشغال یعنی تجزیه طلبی, پس زنده باد تجزیه طلبی
عطایتان را به لقایتان بخشیدیم, از طلا گشتن پشیمان گشته ایم مرحمت فرموده ما را مس کنید