آیا در ایران یک رژیم ناسیونالیست بر سر کار است؟

رژیم ولایت فقیه رژیم دزدها و مفت خورهاست، ددمنش است، زن ستیز است، کهنه پرست است، سرکوبگر است، ایران ویران کن است و در اینها گمانی نیست ولی پاسخ کوتاه و گویای این پرسش که آیا رژیم آخوندی یک رژیم ناسیونالیست است یا نه؟ این است که نه! و نباید با به کارگیری واژگان نادرست هنگام سخن گفتن درباره این رژیم دوزخی به خود این رژیم سودرسانی کرد!

 

بی هیچ گمانی فرمانروائی رژیم ولایت فقیه بر ایران و ایرانی با خرافه های دینی و فرهنگ و روش های زمان برده داری و شترچرانی یکی از سیاهترین بخش های تاریخ ایران زمین است و تیره روزی هائی که هم اکنون مردم ایران گرفتار آنها هستند در هیچ کجای جهان و در هیچ سرزمینی دیده نمی شوند! چیزی به نام کشورداری با خردورزی در دوزخی بی همتا در جهان به نام ایران یافت نمی شود و بی هیچ گمانی برای پیاده شدن ارزش های والا در زندگی مردم ایران در سایه کشورداری خردمندانه و درآمدن مردم ایران از تیره روزی هائی که گرفتار آنها هستند رژیم آخوندی باید نیست و نابود شده و لاشه پلشت آن به زباله دان تاریخ پرتاب شود!  

از همان زمان که رژیم دوزخی ولایت فقیه در ایران به فرمانروائی رسید به یاری دژخیمان خونریز و سگ های هار و گوش به فرمانش هر کس را که با یاوه سرائی های گداهای کاخ نشین شده هماواز نبود سرکوب کرد و کشت و در راه این سرکوب ها و کشتارها شکنجه گران مزدور و کفتارهای لاشخور در زندان ها و شکنجه گاه ها چنان سنگدلی ها و ددمنشی هائی را به کار بستند که روی تاریخ سیاه شد! از تجاوز به زن شوهردار در برابر چشم شوهرش گرفته تا تیرباران کردن و به دار آویختن زنان باردار و از شکنجه کردن کودکان خردسال برای به دست آوردن اطلاعات از پدران و مادران دستگیر شده این کودکان گرفته تا تجاوز به دختران زندانی پیش از اعدام آنها مشتی از خروارها بیدادگری های بی مانند رژیم عباسالار هستند! جهانیان هرگز ددمنشی هائی مانند آتش سوزی سینما رکس آبادان و سوختن صدها تن به دست هواداران روح الله خمینی و یا کشتار هزاران تن از زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ را پس از محاکمه های پنج دقیقه ای فراموش نخواهند کرد! و داستان های جگرسوز و دیوانه کننده از ددمنشی های رژیم عمامه داران درباره کسانی مانند ثریا ابوالفتحی و پریوش محمودی و فتانه مکارمی و ترانه موسوی و .......... هرگز از یادها نخواهند رفت. 

یکی از پلیدترین ستم های رژیم گندیده و پوسیده ولایت فقیه که از سرزمین ایران چنان دوزخی ساخته است که در هیچ کجای جهان همتا ندارد حجاب سیاهی و تباهی است که ابزار به زنجیر کشیده شدن نیمی از مردم ایران یا زنان ایرانی است، در سرزمین هائی که خردمندان در آنها کشورداری می کنند زنان پادشاه و رئیس جمهور و نخست وزیر می شوند و یا در پست های بالای دیگر کار می کنند اما در دوزخی بی همتا در جهان به نام ایران که با خرافه های آخوندی گردانده می شود زن بودن گناهی بزرگ است و یک زن تنها و تنها به گناه زن بودن نه تنها حق ندارد در پست های بالا کار کند بلکه ارزش یک زن برابر با ارزش جانوری است که می توان آن را خرید و فروخت! در دوزخی بی همتا در جهان به نام ایران و بر پایه قانون اساسی رژیم ولایت فقیه و قانون های دیگر رژیم آخوندهای مفت خور، رئیس جمهور شدن زن خلاف شرع است! رئیس مجلس شدن زن خلاف شرع است! قاضی شدن زن خلاف شرع است! جدا شدن زن از شوهر بدرفتارش خلاف شرع است! نگهداری زن از کودکانش پس از جدائی از شوهرش خلاف شرع است! خواننده شدن زن خلاف شرع است! ورزشکار شدن زن خلاف شرع است! خلاف شرع است، خلاف شرع است، خلاف شرع است ..........   

برای نا آگاه بودن مردمی که می خواستند از زندان آریامهری درآیند و به جای انقلاب دست به انتحار اسلامی زدند کشتزارها نابود، کشاورزان درمانده، کارخانه ها بسته، کارگران بیکار، نان ها آجر، آرزوها بر باد، شهرها ویران و گورستان ها آباد شدند و ایرانیان پس از دیدن تورم تازنده و گرانی های جهشی و بی ارزش شدن پول ایران در سایه فرمانروائی دزدان سر گردنه رژیم ولایت فقیه امیدشان را به تنخواه آخوندی از دست داده و هست و نیستشان را در ایران فروختند و به فرامرز رفتند و این چنین بود که پدیده ای به نام گریز سرمایه ها رخ داد، از سوی دیگر در پی انقلاب فرهنگی رژیم ولایت فقیه (که بهتر است آن را انهدام فرهنگی بنامیم!) دانشمندان و اندیشمندان و استادان برجسته ای که با رژیم گدایان مفت خور آخوندی هماواز نبودند اگر تیرباران یا زندانی نشدند از کار برکنار و از دانشگاه های ایران بیرون انداخته شدند و به ناچار به فرامرز رفتند و پدیده ای به نام گریز مغزها رخ داد و کسانی که استاد روضه خوانی و نوحه خوانی و زوزه کشی های آخوندی بودند در دانشگاه ها جای آن مغزهای اندیشمند و دانشمند را گرفتند و آموزش پیشرفته و دانشگاهی در ایران نیست و نابود شد! سخن کوتاه، پس از به روی کار آمدن رژیم ولایت فقیه از زندان آریامهری دوزخ آخوندی ساخته شد! دوزخی که در هیچ کجای جهان همتا ندارد! 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

یکی از ویژگی های ناسیونالیسم و پندارهای زهرآگین ناسیونالیستی این است که ناسیونالیست ها به کسانی که آنها را خودی نمی دانند برچسب های ناسیونالیستی می زنند حتی اگر چنین کسانی ناسیونالیست نباشند! آدولف هیتلر که مانند همه ناسیونالیست ها نژادپرست بود یهودیان را نژادپرستانی می نامید که می خواهند نژادهای دیگر را از میان بردارند و بر همه جهان فرمانروائی کنند! آدولف هیتلر رژیم انگلستان را رژیم جهانخواران یهودی، رژیم آمریکا را رژیم سرمایه داران یهودی و رژیم شوروی را رژیم کمونیست های یهودی به رهبری کارل مارکس یهودی می نامید! البته همه می دانستند که انگلستان و آمریکا و شوروی را یهودی ها نمی گردانند و به سخنان آدولف هیتلر پوزخند می زدند! صدام حسین ناسیونالیست که یک پان عرب بود رژیم ایران را دشمن زرتشتی پارسی (عدوالمجوس الفارسی) می نامید! ناپلئون بناپارت که نام رژیمش را با پیروی از دیدگاه های نیکلا شوون رژیم شوونیست گذاشته بود و مانند همه ناسیونالیست ها زبان پرست بود می گفت که دشمنانش می خواهند زبان فرانسوی را نابود کرده و زبان خودشان را جایگزین زبان فرانسوی کنند! با نمونه های فراوان دیگری که در کارنامه چنین کسانی در سراسر جهان و سراسر تاریخ به فراوانی می توان یافت ناسیونالیست ها هم نژادپرست هستند و هم دیگران را نژادپرست می نامند! هم زبان پرست هستند و هم دیگران را زبان پرست می نامند! هم خاک پرست و مرزپرست هستند و هم دیگران را خاک پرست و مرزپرست و کشورگشا می نامند! 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

اندکی درباره پیشینه ننگین رژیم ولایت فقیه سخن گفته شد اما هم اکنون ایرانیانی پیدا شده اند که از پیروان پان های رنگارنگ ناسیونالیستی هستند و رژیم ولایت فقیه را رژیمی ناسیونالیستی می نامند! به دور از داستان سرائی های ناسیونالیست های گمراه ایرانی که مانند همه ناسیونالیست های جهان آن چنان که گفته شد به دیگران برچسب های ناسیونالیستی می زنند پاسخ کوتاه و گویای این پرسش که آیا رژیم آخوندی ویژگی های یک رژیم ناسیونالیست را دارد یا نه؟ این است که نه! و این رژیم برخاسته از گور رژیمی ناسیونالیست نیست و رژیم ولایت فقیه رژیمی باورداشتی (ایدئولوژیک) است نه یک رژیم ناسیونالیست! همچنان که رژیم طالبان در افغانستان یک رژیم ناسیونالیست نبود و رژیمی باورداشتی بود و ویژگی های یک رژیم ناسیونالیست مانند نژادپرستی و زبان پرستی و خاک پرستی و مرزپرستی و .......... را نداشت در ایران نیز رژیم آخوندی ویژگی های یک رژیم ناسیونالیست را ندارد اما پان آریاها رژیم آخوندی را رژیم عرب ها برای عربی کردن سرزمین اهورائی آریائی ها و کسانی مانند ناسیونالیست های ترک رژیم آخوندی را رژیم فارس ها می نامند! ناسیونالیست های دیگر نیز برچسب های ناسیونالیستی دیگری به رژیم ولایت فقیه زده و این رژیم را رژیمی ناسیونالیست می نامند! بیائید باهم بررسی کنیم که آیا زدن برچسب های ناسیونالیستی به رژیم آخوندی درست است یا نه؟ و آیا رژیم آخوندی را می توان یک رژیم ناسیونالیست دانست یا نه؟ 

پان آریاها هر کردار زشت رژیم ولایت فقیه را به عرب ها پیوند می دهند! مانند حجاب زورکی رژیم آخوندی که آن را رخت عرب ها برای عربی کردن زنان سرزمین اهورائی آریائیان می نامند اما در هیچ کشور عرب حجاب سیاهی و تباهی رژیم آخوندی جائی ندارد! و در هیچ کشور عرب زنان ناچار از به کار بردن حجاب آن هم از نوع آخوندی آن نیستند! حتی در عربستان سعودی به جز دو شهر مکه و مدینه در همه شهرها زن ها بدون حجاب زندگی می کنند و اگر زنی بخواهد حجاب داشته باشد رنگ آن سپید است نه سیاه! و حجاب سیاه رنگ زورکی جز دوزخی به نام ایران در هیچ کجای جهان دیده نمی شود! و یا در زمان فرمانروائی صدام حسین که یک ناسیونالیست پان عرب بود هرگز زنان عراقی ناچار از داشتن حجاب نبودند! همچنان که دیده می شود حجاب سیاهی و تباهی رژیم آخوندی پیوندی با عرب ها یا عرب بودن یا سرزمین های عربی و یا پان عربیسم ندارد و ساخته و پرداخته این رژیم برخاسته از گور برای به زنجیر کشیدن زنان ایرانی است و سخنان پان آریاها درباره حجاب رژیم آخوندی و پیوند دادن آن با عرب ها نادرست است! 

پان آریاها هنگام یاد کردن از رژیم آخوندهای مفت خور این رژیم را رژیم عرب ها می نامند اما روشن نمی کنند بسیاری از سران رژیم ولایت فقیه که پارس یا ترک هستند چگونه می توانند سردمدار رژیم عرب ها باشند؟! پان آریاها روشن نمی کنند که اگر رژیم آخوندی یک رژیم پان عرب است چرا عرب های اهواز و آبادان و خرمشهر و ماهشهر و سوسنگرد و دزفول و شوش و اندیمشک و ..... در آتش نداری و بی پولی و بیکاری و گرانی می سوزند؟! در سرزمینی که پان آریاها آن را سرزمین اهورائی ایران نامیده و آن را مرده ریگ خود و پدرانشان می دانند و در هشت سال جنگ ایران و عراق کسانی که بیشترین آسیب ها را دیدند عرب های خوزستان بودند که کشته و زخمی و آواره شدند و هست و نیست آنها با باران بمب و موشک صدام حسین پان عرب سوخت و از میان رفت و اهواز و خرمشهر و آبادان و شهرهای آباد و زیبای دیگر ویران شدند، عرب های ایرانی هم هست و نیستشان در آتش جنگ ناسیونالیستی صدام حسین پان عرب سوخته است و هم در سایه فرمانروائی رژیم دوزخی ولایت فقیه دچار هزاران تیره روزی هستند و هم زخم زبان های پان آریاها را می شنوند! 

کسانی مانند ناسیونالیست های ترک می گویند زبان فارسی زبان رژیم ولایت فقیه است و این رژیم همه ایرانی ها را ناچار از به کارگیری زبان فارسی کرده است چون رژیم ولایت فقیه رژیم فارس هاست! اما آن چه که همگان درباره زبان فارسی می بینند با آنچه که چنین کسانی درباره زبان فارسی می گویند سر تا پا ناهمسان است! نخست آن که زبان دری یا زبانی که به نادرست فارسی نامیده می شود صدها سال زبان کاربردی ایرانیان بوده است و کاربرد چند صد ساله این زبان پیوندی با رژیم ولایت فقیه ندارد! هنگام فرمانروائی غزنویان ترک، سلجوقیان ترک، خوارزمشاهیان ترک، ایلخانیان مغول، تیموریان ترک، آق قویونلوهای ترک، قره قویونلوهای ترک، صفویان ترک، افشاریان ترک، زندیان لر، قاجاریان ترک آن زبان که کاربرد داشت زبان فارسی بوده است! پس آیا چنین کسانی که فارس نبودند نیز پان آریا و فارس پرست بودند؟! دیگر آن که رژیم آخوندی نه تنها کاری به سود زبان فارسی نکرده است بلکه با آمیختن زبان فارسی با واژگان کاربردی روضه خوان ها و نوحه خوان ها و مرثیه خوان ها آن را آن چنان از ریخت انداخته است که حتی فارس زبان ها نیز از آن بیزار شده اند! آیا این است زبان پرستی و فارس پرستی و آریاپرستی رژیم ولایت فقیه؟! 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

شاید کسانی بپرسند که اگر رژیم جمهوری اسلامی ایران یک رژیم ناسیونالیست و یا نژادپرست نیست پس نابرابری برای کردها و ترکمن ها و بلوچ ها در کجا ریشه دارد؟ پاسخ، باورداشت (ایدئولوژی) رژیم ولایت فقیه یا تشیع است، در ده ها سال فرمانروائی رژیم ولایت فقیه کردها و ترکمن ها و بلوچ ها در سنجش با بسیاری از ایرانی ها دچار نابرابری بودند اما این نابرابری پیوندی با ناسیونالیسم و نژادپرستی ندارد چرا که رژیم جمهوری اسلامی ایران رژیمی باورداشتی (ایدئولوژیک) است نه یک رژیم ناسیونالیست یا نژادپرست، کردها و ترکمن ها و بلوچ ها سنی هستند و هرگز سخنانی که از بام تا شام از رسانه های رژیم ولایت فقیه درباره تشیع و باورهای شیعی پخش می شوند را باور نداشته و به چنین سخنانی پوزخند می زنند! از این روی گردانندگان رژیم ولایت فقیه هرگز در بخش هائی از ایران که سنی ها زندگی می کنند نمی توانند برای خود هوادار پیدا کنند! هرگز یک آخوند شیعه که در شهرهای شیعه نشین از راه باورهای دینی شیعیان نان می خورد در شهرهای سنی نشین نمی تواند چنین نانی را بخورد! آیا کسی دیده است که یک آخوند شیعه به یک شهر سنی نشین ایران برود و بگوید: کمال علی، جمال محمد صلوات! و مردم سنی هم در پاسخ به فراخوان این آخوند برای صلوات فرستادن، مانند شیعیان صلوات بفرستند؟! روشن است که نه! 

در هیچ یک از شهرهای سنی نشین ایران برای سالروز درگذشت فلان امام و فلان امام زاده و فلان ایة الله برنامه هائی برای روضه خوانی و نوحه خوانی و مرثیه خوانی دیده نمی شوند چون باورهای سنی ها با باورهای شیعیان یکسان نیستند! آخوندهای مفت خور رژیم ولایت فقیه که از راه مردم فریبی نان مفت می خورند و ابزار فریبکاریشان نیز خرافه های شیعی است اگر به یک شهر سنی نشین بروند یا باید بیل و کلنگ و داس و چکش به دست گرفته و کار کنند و یا باید از گرسنگی بمیرند چون اگر یک آخوند به یک شهر سنی نشین رفته و درباره ذکر مصیبت اهل بیت سخن بگوید و یا زیارتنامه بخواند و یا درباره ائمه اطهار نوحه خوانی کند تا با گریاندن مردم پول مفت به دست بیاورد سنی ها به این آخوند نه پول می دهند و نه گریه می کنند بلکه قاه قاه می خندند! برای نمونه اگر کسی در روز عاشورا به یکی از شهرهای سنی نشین ایران برود هرگز در آنجا کارهائی مانند سینه زنی و زنجیر زنی را نمی تواند ببیند! در چنین روزی چون رژیم شیعه ایران آن را روز سوگواری می نامد همگان در شهرهای سنی نشین به خانه های خود می روند و شهرها خاموش می مانند اما هرگز دسته های سینه زنی به راه نمی افتند چون سنی ها به خرافه های شیعی باورمند نیستند! 

از این روی همه گردانندگان رده بالای رژیم ولایت فقیه شیعه هستند و از هنگام روی کار آمدن رژیم آخوندی یک کرد سنی و یک ترک سنی و یک بلوچ سنی هرگز در پست های بزرگ و کلیدی به کار گمارده نشده است! در ده ها سال فرمانروائی رژیم ولایت فقیه هرگز دیده نشده است که یک سنی در پست هائی مانند ریاست قوه قضائیه، ریاست مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، ریاست شورای نگهبان، ریاست مجلس خبرگان (البته بهتر است بگوئیم مجلس خفتگان!)، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت، سفارت و ….. به کار گمارده شود! حتی در پست هائی مانند استانداری و فرمانداری و شهرداری و بخشداری بیشتر کسانی که در شهرهای سنی نشین ایران به کار گمارده می شوند شیعیانی هستند که رژیم ولایت فقیه آنها را به کار می گمارد! حتی یک تن از مدیران کل وزارت اطلاعات رژیم آخوندی در سرتاسر ایران سنی نیست و حتی یک تن از تیمسارهای سپاه پاسداران و ارتش رژیم آخوندی سنی نیست و حتی یک خلبان سنی در نیروی هوائی رژیم آخوندی پیدا نمی شود! در هیچ کجای جمهوری اسلامی ایران یک سنی را نمی توان یافت که رئیس دادگستری یک استان شده باشد چون دادگستری رژیم ولایت فقیه با قانون های شیعی گردانده می شود و سنی ها باورمند به تشیع نیستند!  

مسیحیان و یهودیان و زرتشتیان و شیعیان اسماعیلی و پیروان دین ها و باورهای دیگر نیز در رژیم ولایت فقیه گرفتار نابرابری هستند اما این نابرابری پیوندی با ناسیونالیسم و نژادپرستی ندارد! در این میان بهائی ها را نباید از یاد ببریم، آیا چون بهائی ها فارس یا ترک هستند رژیم آخوندی بهائیان ایرانی را می کشد و سرکوب می کند؟ روشن است که در سرکوب بهائیان انگیزه های ناسیونالیستی و نژادپرستانه جائی ندارند چرا که در میان بهائیان ایرانی هم ترک و هم فارس یافت می شوند! پس به کار گرفتن واژگانی مانند: رژیم آپارتاید فارس، رژیم راسیست فارس، رژیم قوم آریا، رژیم پان فارس، رژیم پان آریا، رژیم فاشیست فارس، رژیم نژادپرست فارس، رژیم شوونیست فارس، رژیم آریاپرست و ….. درباره رژیم ولایت فقیه از سوی کسانی مانند ناسیونالیست های ترک نادرست است چون رژیم جمهوری اسلامی بر پایه تشیع و خرافه های شیعی گردانده می شود نه بر پایه فارس پرستی و آریاپرستی و رژیم ولایت فقیه یک رژیم باورداشتی (ایدئولوژیک) است نه یک رژیم بوم گرا (ناسیونالیست) و برای ریشه کن کردن نابرابری های یاد شده چاره کار نابودی رژیم آخوندی و از میان بردن پندارهای خرافی اسلامی و شیعی و سنی و مسیحی و یهودی و زرتشتی و سوزاندن ریشه دین و خرافه های دینی در هر چهره ای با کار فرهنگی و فراخوان مردم به بیدین شدن است نه زدن برچسب های ناسیونالیستی به رژیم ولایت فقیه! 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

 ناسیونالیست های ترک می گویند نژاد و تبار و زبان سران جمهوری اسلامی آریائی و فارسی است و این رژیم ساخته فارس هاست! نخست آن که در هیچ کجای ایران چیزی به نام نژاد و تبار ناب و یکدست یافت نمی شود و سخن گفتن چنین کسانی از نژاد و تبار جز خواب دیدن با چشمان باز نامی نمی تواند داشته باشد! از سوی دیگر با آن که هم آذربایجانی ها و هم ترکمن ها ترک هستند اما آذربایجانی ها برای شیعه بودن کلیدی ترین و بالاترین پست ها را در رژیم ولایت فقیه دارند اما ترکمن ها چنین پست هائی را ندارند چون سنی هستند! بیائید باهم به چند پست بزرگ که در رژیم ولایت فقیه آذربایجانی های ترک به آنها رسیده اند نگاهی بکنیم: 

۱- علی خامنه ای، ترک آذربایجانی و سردمدار رژیم ولایت فقیه در روستای خامنه در پیرامون شبستر در هشتاد کیلومتری تبریز زاده شد، شیخ جواد خامنه ای پدر علی خامنه ای سال ها پیشنماز مسجد جامع تبریز بود و خانه اش در کوی قره باغی ها در تبریز و در چهار راه منصور (شهید بهشتی کنونی) بود، گفته می شود که علی خامنه ای از سوی مادر با شیخ محمد خیابانی ترک تبریزی خویشاوند است، سرانجام شیخ جواد خامنه ای به همراه خانواده اش به مشهد کوچید و در آنجا برای علی خامنه ای شناسنامه مشهدی گرفت! هواداران علی خامنه ای او را سید خراسانی می نامند! بی آن که روشن کنند چگونه علی خامنه ای که در روستای خامنه زاده شده است می تواند خراسانی باشد؟! آن هم در حالی که علی خامنه ای در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۷۲ به تبریز آمد و به زبان ترکی سخنرانی کرد و گفت که ترک آذربایجانی است! 

۲- مهدی بازرگان، ترک آذربایجانی که در تبریز زاده شد و نخستین نخست وزیر رژیم ولایت فقیه بود. 

۳- میرحسین موسوی، ترک آذربایجانی که مانند علی خامنه ای در روستای خامنه زاده شد و تا هنگامی که پستی به نام نخست وزیر از قانون اساسی جمهوری اسلامی حذف نشده بود هشت سال نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران بود. 

۴- علی مشکینی، ترک آذربایجانی زاده شده در مشکین شهر که سال ها رئیس مجلس خبرگان رژیم ولایت فقیه بود.  

۵- عبدالکریم موسوی اردبیلی، ترک آذربایجانی زاده شده در اردبیل که سال ها رئیس قوه قضائیه رژیم ولایت فقیه بود و هنگام کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ از مهره های کلیدی بود. 

۶- صادق خلخالی، ترک آذربایجانی زاده شده در خلخال که از قضات دانه درشت رژیم ولایت فقیه بود و صدها تن به ویژه سران رژیم پهلوی را به اعدام و زندان محکوم کرد. 

۷- سیدحسین پورمیرغفاری معروف به سیدحسین موسوی تبریزی، ترک آذربایجانی زاده شده در تبریز که از کارگزاران دانه درشت رژیم ولایت فقیه بود و سال ها رئیس دادگاه های انقلاب اسلامی، دادستان کل انقلاب اسلامی، نماینده مجلس، رئیس کمیسیون اصل نود، رئیس خانه احزاب و ..... بود و در اعدام و سرکوب و کشتار هزاران تن از دشمنان رژیم ولایت فقیه دست داشته و یکی از خونخوارترین مهره های رژیم ولایت فقیه است. 

۸- سیدابوالفضل سیدریحانی معروف به سیدابوالفضل موسوی تبریزی، ترک آذربایجانی زاده شده در تبریز که از کارگزاران دانه درشت رژیم ولایت فقیه بود و سال ها دادستان کل کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و سردمدار بخش های دیگر رژیم جمهوری اسلامی بود. 

۹- صادق محصولی، ترک آذربایجانی زاده شده در اورمیه که دارائی چند صد میلیاردی او زبانزد همگان است و سال ها فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شمال باختری کشور یعنی آذربایجان و اردبیل بود و پس از رسیدن به پست های گوناگون، در دولت محمود احمدی نژاد وزیر کشور و وزیر رفاه شد و از صحنه گردانان اصلی کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸ بود. 

۱۰- محمدرضا میرتاج الدینی، ترک آذربایجانی زاده شده در تبریز که دارای پست های گوناگون در رژیم ولایت فقیه بود و در دولت محمود احمدی نژاد به پست معاونت پارلمانی ریاست جمهوری رسید.  

آیا این است نژاد و تبار فارس سران جمهوری اسلامی که برخی از ناسیونالیست ها مانند ناسیونالیست های ترک در آن باره هیاهو به راه انداخته اند؟! شماره کسانی که فارس نیستند اما در رژیم ولایت فقیه به پست های کلیدی رسیده اند بسیار بیش از اینهاست و فهرستی چند صد برگی است! چنان که می بینید ترکان آذربایجان در رژیم ولایت فقیه همه کاره هستند اما ترکان ترکمن در رژیم جمهوری اسلامی هیچ کاره هستند! آیا برای ترک بودن است که ترکمن ها در پست های کلیدی رژیم ولایت فقیه به کار گمارده نمی شوند؟ نه، برای سنی بودن است! همچنان که کردها و بلوچ ها نیز برای سنی بودن در پست های بزرگ جمهوری اسلامی به کار گرفته نمی شوند! البته کردی به نام محمدرضا رحیمی که در شهر قروه کردستان زاده شده است معاون اول ریاست جمهوری رژیم ولایت فقیه شد، برای کرد بودن؟ نه، برای شیعه بودن! یادآوری می شود که زبان کردی هم خانواده با زبان فارسی است و زبانی جدا از زبان فارسی نیست و اگر یک فارس تهرانی بخواهد کردی یاد بگیرد شاید در شش ماه بتواند این زبان را یاد بگیرد چون هر دو زبان همانند هم هستند و نابرابری هائی که در رژیم جمهوری اسلامی درباره کردها دیده می شوند برای سنی بودن کردها است نه برای فارس پرست بودن رژیم ولایت فقیه! 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

 رژیم های ناسیونالیست در سرتاسر جهان و سرتاسر تاریخ بدترین و زشت ترین کارنامه ها را داشته اند، مانند رژیم شوونیست ناپلئون بناپارت در فرانسه، رژیم پان ژرمن کایزر ویلهلم دوم در آلمان، رژیم فاشیست بنیتو موسولینی در ایتالیا، رژیم نازی آدولف هیتلر در آلمان، رژیم پان عرب صدام حسین در عراق، رژیم اسلوبودان میلوشوویچ در یوگوسلاوی و ..... اما این چنین نیست که هر رژیمی که کارنامه ننگینی دارد حتما باید ناسیونالیست باشد، رژیم فرانکو در اسپانیا، رژیم تروخیلو در دومینیکن، رژیم پینوشه در شیلی، رژیم مارکوس در فیلیپین، رژیم طالبان در افغانستان و ..... هیچکدام ناسیونالیست نبودند اما کردارهای ننگین آنها از یادها نخواهند رفت و رژیم گندیده و پوسیده ولایت فقیه در ایران نیز که ددمنشی ها و گندکاری های آن روی تاریخ را سیاه کرده اند یک رژیم ناسیونالیست نیست، رژیم ولایت فقیه رژیم دزدها و مفت خورهاست، ددمنش است، زن ستیز است، کهنه پرست است، سرکوبگر است، ایران ویران کن است و در اینها گمانی نیست ولی نباید هنگام سخن گفتن درباره این رژیم دوزخی واژگان نادرستی به کار برده شوند که هیچ کدام با آنچه که همگان می بینند همخوانی ندارند چون با به کارگیری واژگان نادرست برای شناساندن این رژیم به دیگران تنها کسی که سود خواهد برد خود این رژیم است!

 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای تبریزی، انگار کم آوردی! چرا سکوت کردی؟ شما که یک تنه حریف همه هستی؟ چی شد، آنهمه بلند پروازی ها و تکرار مکررات، و مطالعات باصطلاح علمی تان؟ چرا مهر سکوت بر لب زده اید؟ و خوانندگان را بیش از این منتظر گذاشته اید؟ خوانندگان ایران گلوبال، هنوز هم، منتظر توضیح نظریه " ژنتیک" و "ژنه لوگی" جدید جنابعالی هستند؟ شما که شخصا آدم منطقی هستی بیش از این خواننده گان را منتظر نگذارید. آرزوی موفقیت.

تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آدمک http://www.iranglobal.info/node/17195

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تبریزی عزیز، با احترام دوستانه، لطفا اگر شما به خوانندگان ایران گلوبال ارزش و احترام قائلید، حتما توانائی و استعداد پاسخ به سئوالات فوق را دارید، سئوالاتی که بارها از محضرتان بعمل آمده است، ولی از جانب شما پاسخی مبذول نگشته است. لطفا با بزرگواری بشر دوستی خود، به سئوالات دوستان کامنت نویس، که در انتطارند، پاسخی مرقوم بفرمائید. به مصداق این مثل: " هزار گفته چون نیم کردار نیست." پس هرکسی از طریق عملش سنجیده میشود. لطفا خوانندگان را بیش از این منتظر نگذارید. در ضمن تخصص خویش را به دوستان اعلام بفرمائید، که در کدام بخش ژن شناسی مشغول هستید، که در مورد dann نظر میدهید؟ آیا در چه رشته و در کدام دانشگاه ژن شناسی تحصیل کرده اید؟ و آیا هم اکنون در دانشگاه مشخصی تحقیقات خود را ادامه میدهید، که در این باره مقالات متعددی مرقوم میفرمائید؟ اینها همه سئوالهای جالبی هستند، که خوانندگان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب تبریزی! پیام سوم -حالا که درمورد ناسیونالیسم فارسی رژیم حاکم جوابی بسئوالات ندارید،لطف کنید درمورد پیشه وری وحکومت ملی آذربایجان تحت رهبری فرقه دموکرات بعنوان یک آدربایجانی جهان وطنی نظرتان رابیان کنیدبادرنظرگرفتن اینکه همانطوریکه میبینیدهرآذربایجانی انساندوست، وطن پرست ملی،مترقی،چپ ،دموکرات وحتی لیبرالهابرخلاف طرفداران استبداد شاه وشیخ ،آنرا جنبشی مترقی ودرخشان درتاریخ کل ایران ارزیابی میکنند.درصفحه اول همین سایت مثلآ به مقاله مختصر ومفید ائلیارمراجعه کنید.سازمانهای چپ مترقی فارس زبان یا بقول شما جهان وطنی ها همه وازجمله مثلآ راه کارگر جنبش ملی آذربایجان برهبری پیشه وری را یکی ازدرخشانترین جنبشهای صدسال اخیرایران ارزیابی کرده است .بگذریم ازاینکه نه یکی از،بلکه درخشانترین جنبش کل تاریخ ایران است وبس.تانظرشمارا بعنوان یک تبریزی جهانوطنی ملاحظه کنیم .باتشکرقبلی
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای (ی – ش) شما که از نویسندگان ایران گلوبال هستید اگر می خواهید به جای نوشتن با نام خودتان، با ده ها نام گوناگون و با فرستادن کامنت و شعر و شعار و یادداشت های پی در پی که هیچ پیوندی با این نوشته ندارند، نوشتار من در میان انبوهی از هرزنامه ها گم شده و کمرنگ شود تا پان نامه های خودتان پر رنگ شوند من نیز با نوشتن نوشتاری گسترده شما را به همه خوانندگان ایران گلوبال بشناسانم تا روسیاهی پس از به پایان رسیدن زمستان به زغال بماند! (ز جوجه کباب خوردن و خاویار – طرف را به جائی رسیدست کار – پیاپی نویسد کامنت و شعار – بدا بر تو ای روز و ای روزگار!) هیچ یک از این هرزنامه ها هیچ پیوندی با نوشتار من به نام: (آیا در ایران یک رژیم ناسیونالیست بر سر کار است؟) ندارند! و نگاه کردن بینندگان به نوشتاری درباره شناختن این هرزنامه نویسان در این لینک سودمند است http://www.iranglobal.info/node/27006

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی تبریزی عزیز، جنابعالی که یک شخصیت متشخص هستید و با مقالات سنجیده دل دوستاران خود را شاد میکنید، و در اسرع وقت با جدیدترین اطلاعات رسانه ای، و موضوعات انترناسیونالیسم جهانی، و مرز های در حال فرو ریزی، و مملکت کرده زمین، مطلع میفرمائید، باور کنید، وجود شریفتان برای مطبوعات بمثابه هدیه است، که در این مورد دل هواداران خود را مثل اینجانب پر از نشاط و شادی می نماید، از این جهت حضور جلیل تان در نشریات اینترنی مایه انبساط خاطر و خوشحالی است. جنابعالی در کامنت اخیر خود که با تهیه لیستی از کامنت نویسهای مختلفی، مثل کارآگاه جانیدالر، با کارآگاهی حرفه ای، با حس شامه قوی و کنجکاو مرقوم میفرمائید، که گویا کامنت نویسانی همانند، یئی بالا و یا کسانی مانند، ایرانی، ایراندوست، کوروش ایراندوست، جلیل ایراندوست، جلیل خیرخواه، ماهانی، رجب، غضنفر،... و امثالهم و همچنین نامهای دیگری
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، من سیزده روز پیش در ۱۳ آذر ۱۳۹۲ نوشتار: (آیا در ایران یک رژیم ناسیونالیست بر سر کار است؟) را به ایران گلوبال فرستادم که این نوشتار در چند تارنمای دیگر نیز گنجانده شد، چکیده این نوشتار نیز این است که رژیم های ناسیونالیست در سراسر جهان و سراسر تاریخ بدترین و زشت ترین کارنامه ها را داشته اند، مانند رژیم شوونیست ناپلئون بناپارت در فرانسه، رژیم پان ژرمن کایزر ویلهلم دوم در آلمان، رژیم فاشیست بنیتو موسولینی در ایتالیا، رژیم نازی آدولف هیتلر در آلمان، رژیم پان عرب صدام حسین در عراق، رژیم اسلوبودان میلوشوویچ در یوگوسلاوی و ..... اما این چنین نیست که هر رژیمی که کارنامه ننگینی دارد حتما باید ناسیونالیست باشد و رژیم ولایت فقیه در ایران با آن که از سرزمین ایران دوزخی بی همتا در جهان ساخته است یک رژیم ناسیونالیست نیست بلکه رژیمی باورداشتی (ایدئولوژیک) است و باورداشت آن تشیع است .........

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب تبریزی! با سلام 1. جنابعالی چرا در کامنتهایتان آه و زاری و ناله میفرمائید؟ 2. چرا میفرمائید، بعضی از کامنت نویسان در جواب نوشته هایتان با اسامی مختلف و غیر یکسان اطاله کلام مینمایند؟ 3. اگر جنابعالی یک شخصیت سیاسی متشخصی هستید، و به خود حرمت سیاسی قائل اید، و بی غل غش در صدد امکان تجلی فضای سالم بحث سیاسی هستید، چرا به سئوالات خواننده گان که بارها و بارها از محضرتان کرده اند و هنوز هم میکنند، پاسخ مبذول نمی فرمائید؟ 4. شما که نه ترک هستید، و نه اهل تبریز، چرا از نام شهر تبریز سو استفاده میکنید؟ 5. لطفا بفرمائید، چرا خود را پشت اسم مستعار مخفی کرده اید؟ 6. لطفا به خوانندگان بفرمائید، چرا از نامبردن اسم حقیقی خود وحشت دارید؟ آیا از چه کسی میترسید؟ 7. اگرشما ادعا میفرمائید، تمام کامنت نویسان یک نفر هستند، شما بعنوان یک فرد در قبال آنان میتوانید پاسخ کامنتها را بنویسی، پس چرا

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
همین نوشته ی سراسرکذب وناراستی بهترین نمونه ی هرز وهرزه نویسی است بدلایل زیر!!! اول-- آیا هیتلر که یهودی مجاری/اتریشی بودرژیمش حافظ منافع یهودی وبلطب یک رژیم یهودی بود؟آیا استالین گرجی حافظ منافع گرجی ها بودیا قاتل تمام ملل غیرروس ازجمله هم ملیتیهای خودش قاتل گرجی ها؟آیا رژیم پهلوی های ترک تبار وبانی رژیم فارسی مدافع هم ملیتی های خود ترکهابودند ویا بزرگترین ترکان ترک کش تاریخ ایرانند؟همین ساده انگاری وسطحی نگری یکی ازجنبه های فاشیسم است که خاک درچشم توده های ناآگاه بپاشد. دوم --چه کسی نمیداند که خامنه ای طبق دلایل بالا اگر ترک تبارهم باشدیک مانقورد(فرهنگ فروش وخائن بزبان وفرهنگ خودی) دبش درخدمت سیستم فاشیسم فارس است .ادامه
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی، منوچهر، من هرگز نگفته ام که همه خوانندگان نوشته های من باید با من هماواز باشند و نوشته های مرا بی چون و چرا بپذیرند اما یادداشت نوشتن درباره یک نوشته یک چیز است و هرزنامه نوشتن چیزی دیگر! شما خودتان همه یادداشت های فرستاده شده درباره نوشته های گوناگون مرا اگر خوانده باشید به خوبی می بینید که چند آدم بیکار و بیمار که کامپیوتر مفت به دستشان افتاده است برای سرگرم شدن، با چندین نام و آی پی گوناگون هرزنامه نویسی می کنند! و نمونه این هرزنامه ها را هم در این صفحه و هم در بخش های دیگر ایران گلوبال می توانید ببینید! اما درباره این که می گوئید: ( .......... ولی واكنشتان به كامنت های خوانندگان بسیار سخیف تا حدی كه بحث را به ابتذال كشانده .......... ) خواهشمندم روشن کنید که من چه چیزی نوشته ام که شما آن را "واکنش سخیف" دانسته اید؟ و شما اگر به جای من بودید چه می نوشتید که من ننوشته ام؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب تبريزي, نوشته شما گذشته از برخي نكات مغشوش, جالب هست و تا حدي داراي منطق, ولي واكنش تان به كامنت هاي خوانندگان بسيار سخيف, تا حدي كه بحث را به ابتذال كشانده و از موضوع مهمي چون ناسيوناليسم اقوام ايراني ( توجه كنيد نوشتم اقوام ايراني و نه مليت هاي ايراني ) , به خوردن جوجه كباب و شراب فرانسوي رسيده ايم. شما باور خود را در نوشته تان به قدر كافي توضيح داده ايد و انتظار نداشته باشيد حتما" همه خوانندگان موافق نظر شما باشند.
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بهای خاویار در تیرماه نود و یک (هفده ماه پیش) ..........
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اهبر، ایرانی، جم، ایراندوست، کوروش ایراندوست، صائب، بالابئی، جلیل، جلیل خیرخواه، تهرانلی، آتیلا تهرانی، آتیلا و ..... نام های گوناگون آقای ایکس هستند که با فرستادن یادداشت هائی با ده ها نام و ده ها آی پی گوناگون به ایران گلوبال می خواهد به دیگران بباوراند که: "ما بیشمارانیم!" نیازی هم به نشانی آی پی نیست تا چنین کسی شناخته شود چون سبک نگارش همه این یادداشت ها یکسان هستند! آقای ایکس که اکنون در سوئد روزگار می گذراند و برابر اعترافات خودش در همین صفحه از بس خورده و نوشیده است که از سیری دارد می ترکد از یک سو می گوید: ( ...... این جانب از نظر شغلی در خطه دریای خزر صیاد و ماهیگیر هستم ...... ) و از سوی دیگر مانند سوئد نشینان بهای کالاها را به جای ریال با یورو می سنجد! به جز آقای ایکس یکی دو تن دیگر نیز هستند که با این زرنگ بازی های ناشیانه و خنده دار می خواهند وانمود کنند که: "ما بیشمارانیم!"

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی جناب تبریری، در مورد سفارش غذاهای لذیذ نسبت به جنابعالی، شما دوباره داد و هوار راه انداخته اید که ای وای، کسی که غذای مغذی طناول بکند نمی تواند درد مردم گرسنه و دردمند را بفهمد، و در ادامه چنین اطاله کلام میفرمائید که : ( " دوستان گرامی، کسی که بر پایه اعترافات خودش خاویار چند میلیون تومانی را خیلی مغذی و برای سلامتی مغز بسیار خوب و مقوی دانسته و شامپاین چند صد هزار تومانی و شراب های فرانسوی را که دارای شهرت جهانی هستند خیلی خوشمزه می داند و برای سلامتی و طول عمرش غذاهای مفید و مغذی را که به انسان نشاط و نیرو می بخشند، ... می نوشد روشن است که ناتوان از فهم ده برابر شدن بهای نان در ۲۴ ساعت برای مردم بی نان مانده در ایران خواهد بود! و امیدوار بودن به چنین کسانی برای درهم کوبیدن رژیم دژخیمان دوزخی ولایت فقیه از سوی مردم گرسنه و دردمند و درمانده ایران بیجا و بیهوده

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بنظر من نظام جمهوری اسلامی از تاسیس تا امروز متشکل از 3 نیرو بود یکی طرفداران خالص حکومت شیعه و دیگری احزاب و عتاصری که خود را اسلام ایرانی و سرانجام کسانی هویت خود را ابتدا ایرانی و سپس اسلامی می نامند و نکته جالب اینکه هرچه ازعمر ننگین جمهوری اسلامی گذشت . نیروهای ا پوپولیست اسلام ایرانی همچون جناح احمدی نژاد_ مشاعی سعی کردند جنبه های ناسیونالیست ایرانی خودر بسیارا برجسته نمایند که از سوی اصول گرایان به جریان فتنه معروف شدند .
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، کسی که بر پایه اعترافات خودش خاویار چند میلیون تومانی را خیلی مغذی و برای سلامتی مغز بسیار خوب و مقوی دانسته و شامپاین چند صد هزار تومانی و شراب های فرانسوی را که دارای شهرت جهانی هستند خیلی خوشمزه می داند و برای سلامتی و طول عمرش غذاهای مفید و مغذی را که به انسان نشاط و نیرو می بخشند مانند قورمه سبزی، جوجه کباب، چلوکباب، چلوبرگ، بورانی پلو، بزباش، کله پاچه و انواع غذاهای لذیذ را می خورد و شراب های خوشمزه فرانسوی، ایتالیائی و هر از گاهی گیلاسی ویسکی اسکاتلندی که برای رقیق کردن خونش مؤثر است را می نوشد روشن است که ناتوان از فهم ده برابر شدن بهای نان در ۲۴ ساعت برای مردم بی نان مانده در ایران خواهد بود! و امیدوار بودن به چنین کسانی برای درهم کوبیدن رژیم دژخیمان دوزخی ولایت فقیه از سوی مردم گرسنه و دردمند و درمانده ایران بی جا و بیهوده است http://www.iranglobal.info/node/22002

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی جناب تبریزی، با سلام لطفا ادب را نسبت به دوستان کامنت نویس مراعات بفرمائید، و خودتان را به مظلوم نمائی نزنید. و دیگران را مفت خور و شامپاین نوش، تلقی نفرمائید، که اگر مرحمت داشته باشید ، می بینید که هم خاوریار برای خوردن است و هم شامپاین برای نوشیدن. دوست گرامی اگر التفات بفر مائید، متوجه میشوید که غذاهای لذیذ برای مصرف انسان است. شما اگر احیانا از مزه خام خاویار که بصورت سبک، نمک سود شده است، و اتفاقا خیلی هم مغذی و برای سلامتی مغزتان بسیار خوب و مقوی است، و شراب های فرانسوی که خیلی هم خوش مزه و شهرت جهانی دارد، خوشتان نمی آید، این موضوع دیگریست. اما استدعا دارم این حق غذائی را، ازهم وطنان ایرانی یعنی قوم ترک، قوم فارس، قوم عرب، قوم کرد، قوم ترکمن، قوم بلوچ .. و امثالهم، که بسیاری از آنان در این جهنم غربت گرفتار آمده اند، مضائقه نفرمائید! ایشان حق دارند که برای
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی که یادداشت های فرستاده شده به تارنمای ایران گلوبال را کنترل می کنید، شما درست می گوئید و یادداشت نخست من نارسا بود و کار به بدفهمی کشید! من باید می نوشتم: ( .......... بدبختانه تا من از کسانی نام می برم که با چندین نام گوناگون یادداشت هائی را به تارنمای ایران گلوبال می فرستند آن دوست بزرگواری که یادداشت های فرستاده شده به تارنمای ایران گلوبال را کنترل می کند برابر روال کارش نوشته مرا پاک کرده و از دیده شدن آن پیشگیری می کند .......... ) اما این چنین نارسا و نادرست نوشتم: ( .......... بدبختانه تا من از کسی نام می برم آن دوست بزرگواری که یادداشت های فرستاده شده به تارنمای ایران گلوبال را کنترل می کند نوشته مرا پاک کرده و از دیده شدن آن پیشگیری می کند .......... ) پس نارسا نویسی از سوی من بود و نیازی هم به پوزش خواهی شما نیست چون کاری نکرده اید که نیاز به پوزش خواهی داشته باشد.
تصویر مرحوم مسؤل سابق کامنتهای ایران گلوبال

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب تبریزی گرامی در این مورد شما موضوع را درهم می آمیزید. طبیعتا اگر شما در کامنت خود نوشته کسی را با نام بردن از ایشان نقد کنید، کسی کامنت شما را عدم انتشار نخواهد زد ولی وقتی که شما کسانی را نام می برید و عملی را به آنها منتسب می کنید، وظیفه ما جلوگیری از احتمال انتساب عملی ناکرده به آن شخص است و در این راه از همه امکانات فنی و تخصصی خود استفاده می کنیم. حالا اگر به نظر شما وسایل و امکانت و تخصص ما کافی نیست، امر دیگریست. لازم است که همینجا متذکر شوم که من فعلا در مرخصی به سر می برم و کنترل کامنتها به عهده مسؤلین سایت است و من در فرصت کوتاهی که داشتم این مطالب را برایتان نوشتم و اگر کوتاهی در پاسخ به شما یا هر کس دیگری پیش آید، پیشاپیش از همه معذرت می خواهم.
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی، امیر، نه من نامی از شما بردم و نه یادداشتم درباره شما بود! چرا که روال دوست بزرگوار ما که در تارنمای ایران گلوبال یادداشت های فرستاده شده را کنترل می کند بر آن است که از کسی نامی برده نشود! یادداشت من درباره کسانی بود که خودشان می دانند چه کسانی هستند! اما درباره شما نبود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
امروز 21 آذر سالروز بخون کشيده شدن حکومت ملی آذربايجان توسط ارتش فاشيست ايران است . ملت آذربايجان نه فراموش ميکند و نه خواهد بخشيد.


Bugun 21 Azer Guney Azerbaycan milli hokumetinin Iran fashist ordusu terefinden qana bulashtigi gundur Biz ne unutacayiq nede

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب تبریزی عزیز، دست شما درد نه کند، ما شدیم هرزه نویس ولی شما هم حتما حقیقت نویس هستید!!!!!!!!!!!!!!!!
اقای محترم من برای این مقاله شما نا کنون 4 کامنت نوشتم اگر تکرارا باز خوانی بکنید علاوه بر اینکه هیچ توهین وسخن ررهرزه ای نه نوشتم سعی کردم باب دیالوگی در مورد برداشت اشتباهی شما از واژه گان "ناسیونالیسم"و انتر ناسیونالیسم" باز بکنم.جناب تبریزی بنده نه در خارج هستم ونه میلیادر زاده هستم من در همین تبریز با مصیبت زندگی می کنم نه از شامپاین فرانسوی خبری هست نه از ویسکی ایسکاتلند.گاه گداری اگر هم پیدا بکنیم ان هم یه صورت مخفیانه از ترس حکومت عرق دست ساز است ان هم به قیمت زیاد.
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی که یادداشت های فرستاده شده به تارنمای ایران گلوبال را کنترل می کنید، روش کار شما برای شناختن فرستنده های یادداشت های گوناگون بر این پایه استوار است که از روی نشانی آی پی و ویژگی های مانیتور و سیستم عامل و مرورگر به کار رفته در کامپیوتر فرستنده او را شناسائی می کنید اما نشانی آی پی را به سادگی حتی کودکان خردسال نیز می توانند دگرگون کنند و دگرگون کردن ویژگی های مانیتور و سیستم عامل و مرورگر نیز بسیار آسان است! اگر کسی از یک شهر به شهر دیگر برود ویژگی های کامپیوتر فرستنده پیام های فرستاده شده از دو شهر ناهمسان خواهد شد و اگر کسی پنج کامپیوتر را به پنج I.S.P پیوند دهد ویژگی های فرستنده پنج پیام فرستاده شده از پنج کامپیوتر با یکدیگر ناهمسان خواهند بود! دوست گرامی، من کاری با سخت افزار و نرم افزار و چنین چیزهائی ندارم اما به شما می گویم بهترین راه برای شناختن فرستنده پیام های ........
تصویر مرحوم مسؤل سابق کامنتهای ایران گلوبال

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب تبریزی کدام کامنت شما حذف شده است؟ لطفا آدرس بدهید تا من هم بدانم. درضمن باید به اطلاع شما برسانم که کامنتهای آنچنانی را که یک نفر با نامهای مختلف بنویسد، منتشر نمی کنیم چون در مکتب سانسور من شامل مقوله جوسازی می شود.
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بدبختانه تا من از کسی نام می برم آن دوست بزرگواری که یادداشت های فرستاده شده به تارنمای ایران گلوبال را کنترل می کند نوشته مرا پاک کرده و از دیده شدن آن پیشگیری می کند! من نیز به ناچار از کسی نام نمی برم! چند آدم بیکار و بیمار و میلیاردرزاده و مفت خور و انگل های وابسته به زرسالاری پس از خوردن جوجه کباب و فیله ماهی و خاویار و نوشیدن شامپاین فرانسوی با کامپیوترهای مفتی که به دستشان افتاده است برای آن که سرگرم شوند با چندین نام گوناگون و با تغییر آی پی و پریدن از پشت این مانیتور به آن مانیتور پیاپی یادداشت هائی را به ایران گلوبال می فرستند تا با این زرنگ بازی های خنده دار وانمود کنند که "ما بی شمارانیم!" البته با این زرنگ بازی های خنده دار به سر کسی کلاه نمی رود چون همگان می دانند که نویسنده چنین هرزنامه هائی سه چهار تن بیشتر نیستند http://www.iranglobal.info/node/27006

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درزبان شیرین فارسی میگویند* پسته ی بی مغزاگرلب وا کند رسوا شود*نه تنها حاکمیت فعلی صددرصد شونیسم،فاشیسم و
ناسیونالیسم فارس محوررانمایندگی میکندبلکه طبق همین پراکنده گوئی وکذب نویسی های خودشما،بدلایل زیر،شخص شمارایک ناسیونالیست افراطی قومگرای فارس بی شهامت برعکس ممدامینی وناطرکرمی همین سایت نشان میدهد!
1- شما بدون دلیل وآمار ظلم وستم های راسیستی حاکمان ومردمان شهرهای فارس زبان برافغانی های زحمت کش راباسنی نشان دادن توجیه نمودید.افغانی های متولد درایران حتی تا سنین بلوغ ازدرس ومدرسه وگرفتن شناسنامه محرومند.
2- چه دلیل روشن ترازاینکه رادیوتلویزیونها ونشریات فارسی رژیم در24 ساعت شبانه روزی دربرتری زبان فارسی نسبت بزبانهای دیرین ایران زمین،رهبران ازخامنه ای ورفسنجانی واحمدی نژاد وخاتمی ورضائی و...99درصدنویسندگان قومگرای فارس محور باصطلاح اپوزیسیون(درواقع شبه اپوزیسیون)آپارتاید فرهنگی
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی، امیر، شما می گوئید: ( .......... در ترجمه ناسیون و یا ناسیونال همه مترجمین ملت و یا ملی ترجمه کرده اند .......... ) دوست گرامی شما درست می گوئید اما این چمگران نادرست چم کرده اند! (ملت) واژه ای عربی است و چم آن در زبان فارسی (مردم) است و (ملی) نیز واژه ای عربی است و چم آن در زبان فارسی (مردمی) است و برابر واژه (ملت) عربی در زبان انگلیسی People و در زبان یونانی Demo است و برابر واژه (ملی) در زبان انگلیسی popular است، شما یک عرب را نمی توانید پیدا کنید که برای واژه Nation انگلیسی واژه (ملت) را به کار ببرد و شما یک عرب را نمی توانید پیدا کنید که برای واژه National انگلیسی واژه (ملی) را به کار ببرد! عرب ها برای واژه Nation انگلیسی واژه (شعب) را به کار می برند و برای واژه National و همچنین واژه Nationalist واژه (شعبی) را به کار می برند و برای واژه Nationalism واژه (شعوبیت) .........

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقای تبریزی گرامی،گر چه بنده در کامنت قبلی تصمیم گرفتم تسلیم بشوم ولی کامنت بعدی شما مرا وادار کرد تکرارا در مورد واژه ناسیونالیسم .انتر ناسیونالیسم توضیح بیشبه دهم.دوست عزیزبه طور ساده وخلاصه در ترجمه ناسیون وبا نایسونال همه مترجمین ملت ویا ملی ترجمه کرده اند وقتی پسوند ایسم را به ناسیونال اضافه میکنیم به ناسیونالیسم تبدیل می شود معنی ناسیونالیسم هم میشود ملی گرائی.انتر ناسیونالیسم هم یعنی ضد ملی گرائی،غیر ملی گرائی.ناسیونالیسم محصول نظام سرمایه داری است یعنی میتوان گفت ناسیونالیسم روبنا،فرهنک،ویا ایده الوژی نظام سرمایه داری است.در تضاد با نظام سرمایه داری کسانیکه خود را طرفدار نظام اشتراکی میگفتند مانند سوسیالیست ها،کمونیست ها وغیره خودشانرا انتر ناسیونالیست معرفی می کردند.واما در مورد هیتلر وگاندی فرق در این است که هیتلرناسیونال فاشیست نژاد پرست بود که می خواست تمامی ملت ها وبه اعتباری

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقا یا خانم تبریزی، شما اصلا خوتان نیز نمی دانید که به درستی مفهوم ناسیونالیسم چیست. شما شخصا از نظر ماهیت طبقاتی در فراسوی نهیلیسم تشریف دارید. شما اگر قدرت داشته باشید، به یکی از بزرگترین دیکتاتور های سیاسی دوران مبدل میشوی، اما خودت هم میدانی که قدرت سیاسی نداری. تجربه اینجانب از نوشته های شما بیانگر این است که شما به عنوان یک آنارشیست تمام عیار، به هیچ معیار دموکراتیک اعتقاد ندارید. دلیل آن نیز این است که شما اصلا مثل خیلی ها نمیدانی که معنای دموکراسی چیست. علت آن نیز این است که هنوز کلمه "حقوق طبیعی" انسان بگوشت نخورده است. کسی که از دموکراسی حرف میزند، اگر مفهوم "حقوق طبیعی" را نداند و بدان باور نداشته باشد، گفتارش به اندازه پشیزی برای مردم ارزش ندارد. حالا شما شعار بده که شما دموکرات هستی. همه دیکتاتورها نیز خود را دموکرات میدانند. کم سوادی شما هر روز دارد به
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، بدبختانه در بسیاری از تارنماهای اینترنتی شناسه هائی نادرست از ناسیونالیسم و اینترناسیونالیسم در نوشتارهای گوناگون گنجانده شده اند! بسیاری از این تارنماها ناسیونالیسم را برابر با ملی گرائی دانسته اند و پیاپی واژگان: ملت، ملل، ملی، ملیت، ملی گرا را به کار برده اند و با این واژگان چند پهلو خوانندگان گیج و منگ می مانند که اگر ناسیونالیسم برابر با ملی گرائی است و آدولف هیتلر نیز ناسیونالیست است پس ناهمسانی وی با نلسون ماندلا و مهاتما گاندی که آنها نیز در این تارنماها ملی گرا نامیده شده اند چیست؟ در این لینک و در نوشتاری در این باره پیش از این من سخن گفته ام که نگاه کردن به آن سودمند است http://iranglobal.info/node/17981 از سوی دگر بسیاری از جوانان کم سن و سال و ساده دلی که پژوهش های گسترده ای درباره تاریخ جهان و واژه های سیاسی ندارند برای آن که بدانند ناسیونالیسم چیست در ......

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب تبریزی،مثلی معروف است که می گوید"مرغ یک پا دارد" ودر ترکی هم مثلی هست که می گوید"کور توتدوغونی بوراخماز" اقای عزیز ما دیگر تسلیم شدیم ما هم دعا میکنیم انشاالئه این خواست ذهنی مالیخولییای شما بزودی محقق گردد.
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی، امیر، انسان ها تا کنون از چهار زمان تاریخی گذشته اند: زمان ددمنشی - زمان برده داری - زمان دهداری - زمان سرمایه داری – در زمان ددمنشی انسان ها مانند جانوران می زیستند، زمان برده داری از هنگامی آغاز شد که انسان ها کشاورزی را یافتند و انسان های دیگر را به بند می کشیدند تا برای آنها در کشتزارها کار کنند، در زمان دهداری به جای برده ها دهقانان نیروی کار بودند، زمان سرمایه داری از هنگامی آغاز شد که نیروی کار برده ها و دهقانان جای خود را به نیروی کار ماشین ها و کارگران داد، چرا ناسیونالیسم در زمان برده داری پیدا شد؟ برای آن که گروه های انسانی برای به بند کشیدن دیگران و سودبری از نیروی کار آنها ناچار بودند میان خودشان و دیگران دیوارکشی کنند! این دیوارکشی ها با دستاویزهائی مانند زبان پرستی و نژادپرستی انجام می شدند و کهنه پرستی و مرده پرستی و خاک پرستی و مرزپرستی و .......... نیز به آنها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب تبریزی عزیز،قبل ازهرچیزشما در انتخاب نام گذاری مستعار"تبریزی" می بایست نامی درشان ذهن خود مثلا"جهانی "انتخاب می کردید بهتر بود.دوست عزیز اوتوپیا با واقعیت فرق می کند،اینکه شما در ذهن خود دنیایی را تصویر بکنید وآنرا به دنیای واقعی تعمیم یدهید،آن موقع ازحقیقت و واقعیت دور می افتید وخود را در چنبره خیالی خودتان به دام می اندازید هم خود وهم دیگران را به درد سر می اندازید.اقای تبریزی واقعیت این است که هم اکنون در جهان نزدیک دویست کشور وجود دارد.ملت و دولت این کشورها همه گی به جز کشورهای که حاکمیت توتالیتروایده الوژیک دارند برای منافع ملی خود تلاش می کنند"این یک واقعیت محتوم است".
اینکه تمامی کشورها جمع بشوند ویک کشور جهانی تشکیل بدهند.شاید یک اوتوپیا ویا آرمان خوبی باشد ولی هم اکنون در جهان امروزامکان محقق شدن ان نزدیک صفر است.پس بنا بر این نیرو گذاشتن بر چیزی که امکان تحقق ان نسیت
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی که نام خودتان را معترض گذاشته اید من در این نوشتار این چنین نوشته ام: ( .......... یکی از ویژگی های ناسیونالیسم و پندارهای زهرآگین ناسیونالیستی این است که ناسیونالیست ها به کسانی که آنها را خودی نمی دانند برچسب های ناسیونالیستی می زنند حتی اگر چنین کسانی ناسیونالیست نباشند! .......... ناسیونالیست ها هم نژادپرست هستند و هم دیگران را نژادپرست می نامند! هم زبان پرست هستند و هم دیگران را زبان پرست می نامند! هم خاک پرست و مرزپرست هستند و هم دیگران را خاک پرست و مرزپرست و کشورگشا می نامند! .......... ) پس خواهشمندم روشن کنید که من در کجای این نوشتار آن چنان که شما می گوئید نوشته ام: ( .......... ناسیونالیست ها مخالفین خود را ناسیونالیست می خوانند که بتوانند آنان را سرکوب کنند .......... ) کی من سخن از سرکوب نوشته ام؟ شما نوشتار مرا با شتابزدگی خوانده اید و بی آن که بدانید و بفهمید ...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای تبریزی، بر اساس استدلال خودتان، نوشته اید که: "آدولف هیتلر که مانند همه ناسیونالیست ها نژادپرست بود (و) یهودیان را نژادپرستانی می نامید که می خواهند نژادهای دیگر را از میان بردارند و بر همه جهان فرمانروائی کنند". بر اساس این استدلال ناسیونالیستها مخالفین خود را ناسیونالیست میخوانند که بتوانند آنان را سرکوب کنند. شما خودتان مدام و در تمامی نوشته هایتان فعالی مدنی ترک و آذربایجانی را به "ناسیونالیسم و پان ترکیسم" متهم میکنید! و بر اساس این استدلالتان عملا با ناسیونالیست خواندن فعالین مدنی آذربایجان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خانم و یا آقای تبریزی، با عرض سلامهای دوستانه، و با تشکراز زحمات شبانه روزی تان، لازم دیدم مطلبی را بخاطرتان بسپارم، که با عرض تاسف، تمام این آدرسهای مقالاتی که مکررا تکرار میفرمائید، نه تنها از نظر محتوای علمی ناپخته و سطحی می باشد، بلکه اگردلخور نشوی، باید اذعان کنم که تکرار مکررات است. لطفا اگر ممکن است وقت خود را صرف چیزهای دیگری بفرمائید. و یا موضوعات دیگری را با معیارهای علمی و منطقی، و چیزهای مدرن مطرح بفرمائید، که ارزش اتلاف وقت را داشته باشد. تکرار مکررات و یا گفتن حرفهای تکراری هیچ کشش و جاذبه ای در خواننده ایجاد نمی کند، اگر به جای این حرفهای تکراری، حد اقل مثل خانم هدایتی، چند بیت جگر سوز، در وصف وطن، و یا در وصف حسرت و آوارگی، و یا در رثای آرزو های بر باد رفته بسرائید، باز در خواننده تاثیر میگذارد. امیدواریم که دست خود را در این زمینه امتحان بفرمائید. تا شاید در

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقا يا خانم باصطلاح تبريزی مثل اينکه کم آوردی و به عوض جواب به سوالات مطرح شده تو دنبال نادر نامه رفته ای ميبخشی اشتباه در من بود که ترا عوضی گرفتم من از زمان استقرار شونيست عريان توسط رفسنجانی صحبت ميکنم تو رفته ای به عهد حجر دنبال عطيقه ميگردی . واقعا با چه عجوبه هايی طرف شده ايم البته اين هم از جنبه های منفی اينترنتی است که انسان با اشخاصی مناظره ميکند که اشل شان در اين حد است.
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی، یوسف آذربایجان، هنگامی که درباره یک نوشتار یادداشتی را می نویسید نخست آن نوشتار را از آغاز تا پایان موشکافانه بخوانید و سپس یادداشت نویسی کنید، پاسخ بسیاری از سخنان شما در این نوشتاری که شما آن را گذرا خوانده و گذشته اید و سپس درباره آن یادداشت نویسی کرده اید داده شده است و نیازی به چندباره نویسی نیست! شما می گوئید: ( .......... از زمان ریاست رفسنجانی تا به حال چند نفر از ٢٢ نفر عضو شورای تشخیص مصلحت نظام را افراد غیر فارس تشکیل می دهند؟ .......... ) پرسش من از شما این است:

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقا و يا خانم باصطلاح تبريزی فکر ميکنم اگر سوال ميکردی که « آيا در ايران يک رژيم ناسيوناليست بر سر کار نيست» آنوقت بهتر ميبود. ١- يک سوال از تو از زمان رياست رفسنجانی تا بحال چند نفر از ٢٢ نفر عضو شورای تشخيص مصلحت نظام را افراد غير فارس تشکيل ميدهند و در عرض ١٥ سال اخير جای افراد تغير منتها مليت افراد هيچ تغيری نکرده . ٢- از زمان حاکميت رفسنجانی تابحال بجز وزارت راه و ترابری و يا وزارت مسکن هيچ وزارت مهمی به غير فارسها داده نشده مثل وزارت خارجه و يا وزارت کشور و يا اقتصاد . آيا تا بحال يک ريال در جهت تدريس زبان و يا فرهنگ ملل غير فارس خرج شده در صورتيکه ميليون ها کتاب و پول روانه افغانستان و تاجيکستان شده و وزارت فرهنگ و هنر بودجه مخصوص کشورهای فارسی زبان دارد .٣- اشتباه تو اين در است که اين و يا آن در اين و يا آن شهر بدنيا آمده و چون در حاکميت از آنها استفاده ميشود پس حاکميت ماهيتش
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی، محمود، افغانی ها سنی هستند نه شیعه و زنان سنی ایرانی با مردان افغانی زناشوئی می کنند نه زنان شیعه!
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی، امیر، پاسخ شما را در چند بخش می دهم، یک – شما می گوئید: ( .......... ناسیونالیسم محصول نظام سرمایه داری است، یعنی این که واژه ناسیونالیسم با انحطاط نظام فئودالیته و نضج سرمایه داری پا به عرصه گیتی گذاشت .......... ) دوست گرامی، هم ناسیونالیسم یا بوم گرائی و هم اینترناسیونالیسم یا تک میهنی پیشینه ای هزاران ساله دارند و پیوندی با از میان رفتن دهداری و پیدایش سرمایه داری ندارند! ناسیونالیسم فراورده زمان برده داری است نه سرمایه داری و هم اکنون در سرتاسر جهان مرزبندی های ناسیونالیستی رو به نابودی هستند و در بسیاری از بخش های جهان مرز میان کشورها تنها مرزهای نمادین هستند، برای نمونه در اروپا مرز میان این کشور و آن کشور معنایش را از دست داده است و هر کس به سادگی می تواند از یک کشور اروپائی به کشور دیگر برود! و یا مرز میان آمریکا و کانادا مرزی نمادین است و هر آمریکائی به آسانی ........

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آری این است دولتی که خود را سلاله پاک کوروش کبیر مینامد، و ازتمدن بزرگ کوروش کبیری دم میزند، دولتی که شوونیسم و ناسیونالیسم فارس را تبلیغ میکند. همانطورکه شاعرش میگوید: هنر نزد ایرانیان است و بس!.. و این بسی مایه تاسف است که عده ای راسیسم و شوونیسم دولتی فارس، خصوصیات ارتجاعی و ضد خلقی خود را هنر بحساب می آوردند، هنری که ضد تمدن ، ضد دموکراسی و ضد حقوق بشر است. و اگر آقای تبریزی نامی ، که خود را پشت نام تبریز پنهان کرده است، هرگاه عملکرد ارتجاعی دولت فارس زبان را، بگردن خلقهای غیرفارس بیندازد، چیزی تغییر نخواهد کرد، افکار او ایران را به جنگ داخلی و نفرت قومی پیش خواهد برد. که دود آن اول از همه، بچشم خود قوم فارس فرو خواهد رفت.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بر خلاف ادعاهای جمهوری اسلامی و تاکیدش بر اسلام و مسلمانی این رژیم نه تنها ناسیونالیست، بلکه راسیست است. کافی است نگاهی به بی حقوقی مهاجران افغانی در ایران بیندازید و اینکه زنان ایرانی بعد از ازدواج با افغانی تابعیت ایرانی خود را از دست میدهند و فرزندان افغانیان در ایران حتی حق شناسنامه داشتن هم ندارند. ناسیونالیسم جمهوری اسلامی در سیاست خارجی اش نیز مشهود است. فکر کنم لازم نباشد در این مورد نمونه بیاورم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب تبریزی عزیز،بنظر می رسد برداشت شما از واژه ناسیونالیسم برداشتی اشتباهی است.ناسیونالیسم محصول نظام سرمایه داری است. یعنی اینکه وازه ناسیونالیسم با انحطاط نظام فئودالیته ونضج سرمایه داری پا به عرصه گیتی گذاشت.به عبارت دیگربا جایگزینی نظام سرمایه داری بر نظام فئودالیته وبا تشگیل دولت ملت ها در چهار چوب یک جغرافیا واژه نا سیونالیسم که همانا"ملی گرائی"ویا میهن دوستی و وطن پرستی است به وجودامد.اشتباه شما در این است که نژادپرستی وبرتری طلبی نژادی را با یک ملی گرائی وناسیونالیسم معمولی یک سان می بینید،گرچه افرات در ناسیونالیسم هم به برتری طلبی نژادی ختم میشود.مانندناسیونال فاشیست المان هیتلری و....شما باید کشور های دموکراتیکی که دولت های ملی دارند رابا ناسیونال شونیست ها عوضی نگیرید.فحوای تمامی مقالات وکامنت های شما نشان گر این است که خود شما یک ناسیونالیست ایرانی هستید،ودلتان برایچهار چوب