افعال بسیط وتوانائی زبانی

بر خلاف محاسبات ریاضی وشمارش کلمات جامدوفاقدارتباطدرونساختی وارگانیک،قدرت زبان دردرجه اول بنابرنتایج تحقیقی زبانشناسان زبان فارسی،درافعال بسیط قراردارد!چرا؟بدلیل خیلی ساده:زیرافقط افعال بسیط قابلیت مشتق دارند وافعال ترکیبی قابل اشتقاق نیستند.امروزه بخاطر دستیابی دانشجویان بدنیای اینترنت وآشنائی بازبانهای توانمندسرکوب شده درایران فارسی/اسلامی،توانائی زبان تحمیلی دولتی وتعدادافعال بسیط فارسی باردیگرموردبحث وگفتگوقرارگرفته است.طرفداران فاشیسم حاکم ومحکوم باانتشارموهومات 90

 ساله دولتی سعی درسایه قراردادن استبدادزبانی دارندگرچه این افراددراپوزیسیون بخیال خودبا استبدادوقوانین ارتجاعی  مثلاپوشش مبارزه میکنند ولی ازکناراستبدادزبانی میگذرندغافل ازاینکه هرچیزی که ریشه دراستبدادداردمقاومت ونفرت ومبارزه رابرمیانگیزد ودراین رابطه است مبارزه بااستبدادزبانی. دررابطه با تعدادافعال زبان فارسی  امیدوارم دوستان ودشمنان ازموهومات 1000 (وجدیدآ دیوانگانی ازچندهزارفعل ساده فارسی )صحبت نکنند اگرفعلی ازقلم افتاده بترتیب الف بای عربی به لیست زیر اضافه نمایندباتشکر.

افعال ساده (بسیط)زبان فارسی ازجلددوم *تاریخ زبان فارسی* دکترپرویزناتل خانلری (توضیح:افعال مرده ونیم مرده درداخل پارانتز وافعالیکه درلیست خانلری نبودندوازیرف من اضافه شده اند باعلامت * مشخص شده اند)و        حرف آ--1- آراستن 2-آرامیدن/آرمیدن (مرده)3 -آزردن (نیمه مرده ) 4 -آزمودن (مرده) 5 -آسودن 6-آشامیدن 7 -آشفتن 8  - آغازیدن 9- آغشتن 10 -آفریدن 11-  آگندن (مرده) 12- آلودن13- آمدن 14-آمرزیدن 15-آموختن 16- *آموزاندن(متاسفانه افعال زیبای آموختن وآموزاندن بخاطر گرایش بی رویه زبانی به افعال ترکیبی نازاوعقیم با یادگرفتن ویاددادن درحال تعویض هستند یعنی این افعال زیبا مرده ویا نیم مرده اند)17-آمیختن (مرده)آهیختن (مرده) حرف الف 19- ارزیدن 20- افتادن 21-افراشتن 22-افروختن (مرده) 23- افزودن (مرده-اضافه کردن جایش راگرفته)24- افسردن(مرده افسرده شدن بجایش نشسته) 25-افشاندن 26-افکندن 27-انباشتن)مرده انباشته شدن بجایش نشسته)28-انجامیدن (مرده انجام دادن بجایش )29-انداختن 30-اندوختن31-اندودن(مرده)32  اندیشیدن(نیمه مرده فکرکردن بجایش)33-انگاشتن(نیمه مرده)34- انگیختن 35-اوباشتن (مرده)36- ایستادن حرف ب 37-باریدن 38-بافتن 39- بالیدن 40بایستن 41- بخشودن 42- بخشیدن 43-برازیدن (مرده)44-بردن 45-بریدن 46- بستن 47- بسودن(مرده)بسیجیدن (مرده)48-بودن 49- بوسیدن50- بوئیدن(مرده بوکردن بجایش)51-بیختن(مرده) حرف پ 52- پاشیدن 53-پالودن *54-پائیدن -54پختن 55-پذیرفتن 56- پراکندن 57-پرداختن58- پرستیدن 59- پرسیدن 60- پروردن 61- پروردن62- پریدن 63- پژمردن(مرده و پژمرده شدن بجایش)64- پژوهیدن(مرده وپژوهش کردن بجایش)65- پسندیدن 66- پلاسیدن(مرده)67- پلکیدن(مرده)68- پناهیدن(مرده وپناهنده شدن وپناه بردن بجایش نشسته)69- پنداشتن 70- پوسیدن 71- پوشیدن 72-*پوشاندن73- پوئیدن(مرده)74-پیچیدن 75-*پیچاندن76- پیراستن77- پیمودن78-پیوستن حرف ت -78تاختن 79-تافتن(مرده) 80-تپیدن81-تراشیدن 82-تراویدن(مرده)83-ترسیدن 84-*ترساندن 85-ترشیدن86-ترکیدن 87- ترکاندن88-تکاندن وتکانیدن(مرده وبجایش  تکان دادن)89تنیدن90- توانستن 91-*توپیدن حرف ج 92-جَستن93-جُستن94- جنبیدن وجنباندن(نیمه مرده)95-جنگیدن(مرده وجنگ کردن بجایش)96- جوشیدن 97-جویدن 98- جهیدن(مرده)حرف چ 99- چاپیدن 100-چائیدن(مرده)101-چپیدن (نیمه مرده)102-*چپاندن103-چربیدن104-چرخیدن105-*چرخاندن106چریدن 107-*چراندن108- چسبیدن109-*چسباندن110-چشیدن(مرده)111-چکیدن(مرده)112- چلاندن وچلانیدن113- چمیدن(مرده)114- چیدن حرف خ115- خاریدن 116- خاستن117- خائیدن(مرده)118- خراشیدن119-خائیدن(مرده)120- خرامیدن(مرده)121- خروشیدن121- خریدن122- خزیدن123- خستن(مرده)124-خشکیدن 125- خشکاندن126-خلیدن127- خمیدن(مرده)128- خوابیدن129- خواباندن130-خواستن131-خواندن132-خوردن133-*خوراندن134-خوفیدن(مرده)135-خیسیدن(مرده) حرف د 136- دادن137- داشتن138- دانستن139-درخشیدن140-درویدن(مرده)141- دریدن142- دزدیدن143- دمیدن144 - دوختن145-دوشیدن 146- دویدن147-* دواندن148-دیدن حرف ر149- ربودن150-رخشیدن(مرده)151-رسیدن152- رَستن(مرده)153- رُستن(مرده)154- رشتن(مرده)155-رَفتن156- رُفتن(مرده) 157- رمیدن158- رنجیدن 159-*رنجاندن160-رندیدن(مرده)161- روئیدن162- رویاندن163- ریختن 164-ریدن حرف ز-165- زاریدن (مرده)166- زائیدن167- زدن168- زدودن169- زیستن حرف س 170- ساختن171- سپردن172سپوختن(مرده)173-ستدن174- ستردن(مرده)175- ستودن176- ستیزیدن(مرده)177- سرودن178- سرشتن(مرده)179- سُریدن (مرده)180-سزیدن(مرده)181-سفتن(مرده)182- سگالیدن(مرده)سنجیدن183- سوختن184سودن(مرده) حرف ش 185-- شاشیدن 186- شایستن(مرده بجایش شایشته بودن)187- شتافتن188- شدن189- شستن190- شکافتن191- شکستن192- شکفتن193- شکیفتن(مرده)194- شگفتن(مرده بجایش شگفت زده شدن)195- شمردن196-شناختن 197-*شناساندن197- شنیدن- شوریدن حرف غ198 -غارتیدن(مرده)199- غریدن200-غنودن حرف ف- 201- فرستادن202- فرسودن(مرده فرسودن شدن بجایش)203 - فرمودن204- فروختن205- فریفتن(مرده بجایش فریب دادن)206- فشردن207- -فهمیدن208- قاپیدن(ازترکی گرفته شده)209- قبولاندن(ازعربی گرفته شده)حرف ک 210 کاستن211- کاشتن212- کاویدن(مرده کاوش کردن بجایش)213- کردن214 - کشتن215- کشیدن 216- کشاندن217-کفتن(مرده)- کفیدن(مرده)219- کندن220- *کوبیدن221- کوچیدن222- کوشیدن223کوفتن حرف گ 224 -گائیدن225 گداختن226- گذاشتن227- گرازیدن(مرده)228- گرائیدن(مرده)229- گردیدن230- *گرداندن231- گرفتن232- گرویدن(نیمه مرده)233- گریختن234-گریستن235- *گریاندن236- گزاردن237- گَزیدن238- گزُیدن239- گساردن(مرده)240-گستردن241- گسستن 242- گشتن-243- گشودن244- گماشتن245- گنجیدن246- *گنجاندن(مرده)247- گندیدن248- گواریدن(مرده)249- گوزیدن حرف ل 250- لرزیدن251- لرزاندن252- لغزیدن253- لمیدن(مرده بجایش لم دادن)254- لندیدن(مرده)255- لنگیدن256- لهیدن( مرده)257- لیسیدن258- ماسیدن259- مالیدن260- ماندن261مردن- 262مکیدن263- مولیدن(مرده)264- موئیدن(مرده)حرف ن 265- نازیدن266- نالیدن(نیمه مرده)267- نامیدن(نیمه مرده)268- نشستن269-* نشاندن270- نکوهیدن(مرده نکوهش کردن بجایش)271- نگاشتن(نیمه مرده)272- نگریستن(نیمه مرده)273- نمودن274- نواختن275- نوردیدن276- نوشتن277- نوشیدن278- *نوشاندن279- نهادن(نیمه مرده)280- نهفتن(مرده)281- نیوشیدن(مرده)حرف و 282-  ورزیدن283- وزیدن حرف ه 284-هراسیدن 285- هشتن(مرده) حرف ی 286- یارستن (نیمه مرده)287- یازیدن(مرده)- 288یافتن

*****************************************************

ازاین تعدادناچیزافعال بسیط96عدددرداخل پارانتزنوشته شده،مرده ویادرحال نیمه جان هستند و20 عددازقلم دکترخانلری افتاده بودندکه من باعلامت* به لیست اضافه کردم باوجوداینکه اکراین افعال موجوددرلیست امروزه با افعال ترکیبی جایگزین شده اند باتمام اینهاتعدادافعال بسیط فارسی درفقروتنگدستی 212 عددمیباشد

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب روژین،بحث برسر افعال ساده است نه افعال ترکیبی،بدلیل اینکه قدرت زبان درافعال ساده نهفته است زیرامشتقات کلمات ازافعال ساده گرفته میشوندوافعال ترکیبی عقیم ونازاهستندمثل کلمات بیخودی که ناسیونالیست ها میسازند وهیچگونه مصرف زبانی ندارندزیرا بی هویت وبی ریشه اند وبازبان مردم بیگانه اند..این لیست تعداد212 فعل ساده فارسی را نوشته است که حتی بیشتراینها هم باافعال ترکیبی جا بجاشده اند لطفآ شعارندهید اگرشما فعل ساده ای دارید که ازقلم افتاده است لطفآ به ترتیب الفبا وباشماره همانوریکه درلیست نوشته شده اندبنویسید نه افعال من درآورده ومسخره ای که درهیچ مقاله وروزنامه وکتابی یپدانمیشوند مانندلولیدن ولیسیدن وپلکیدن و...که حتی این افعال بیخود هم با افعال ترکیبی لیس زدن ولول خوردن جایگزین شده اندولطفآ از270 تا صحبت نکنیدازهمان کتابهائی که نام بردید دوسه تافعل بدردبخورساده باین لیست اضافه کنید.با تشکر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من نمیدانم شما به کدام متن استناد میکنید که 270 هست تما در ویکیپیدا فارسی به یک کتاب اشاره شده (که لینکش هم موجود است) که حدود 2000 فعل ساده فارسی را ذکر کرده است:
http://www.archive.org/download/AListOfPersianVerbs/bashiri1.pdf
و در همان مقاله
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B9%D9%84_

%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87#cite_note-3
سیصد و سی تا فعل ساده آمده است

اما شما تمامی داستان را نمیگویید!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ر مورد بحث زبانی که پانترکیستها میکنند.

زبانهای ترکی اعم از عثمانی و استانبولی و آذربایجانی و اوزبکی و قرقیزی و چغتایی و ایغوری و غیره هیچ متن علمی از دوره باستان ندارند. هیچ کدام در تاریخ بشر ادبیات قابل ملاحظه-ای ندارند و زبان استانبولی حتی 80 سال هم قدمت ندارد. تمامی این زبانها را بگیرید, تا قرن بیستم حتی یک دهم آثار زبان فارسی را ندارند. این زبانها نتوانستند اثر شگرفتی در تاریخ بشریت بگذارند در حالیکه 90% متون بشر به زبانهای هندواروپایی است. امروز حتی محبوب-ترین شاعر در همان روسیه عمر خیام است و مولانا هم در آمریکا غوغا میکند.. تمامی اینها نشانگر نفوذ قوی فارسی در تمدن بشتر است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
Lachinگرامی،باتشکرازتوجه تان،همین افعال 212عددی که دریک صفحه جاگرفته اند،اگردقیق شوید خیلی هایشان مرده ویا نیمه جان هستندوبا افعال ترکیبی عقیم ونازا جایگزین شده اند.راستش من قصدپاشیدن آب درلانه ی مورچگان نداشتم ولی ازبس ازتوانائی وتعدادبیش از300 فعل بسیط فارسی گفتندکه اجبارآ لیست یکی ازبنیانگذاران وخادمین پان فارس(دکترپرویز خانلری تاریخ زبان فارسی پیوسط جلددوم) را آوردم وبقول زبان شیرین فارسی، این گوی واین میدان هرکسی فعل بسیط (ساده ) فارسی خارج ازاین لیست دارد،لطف کند این لیست بسیار محقر راتکمیل کند.با تشکردوباره ازتوجه تان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای ناثر ناسری.... خیلی ممنون از زحمات شما..در زبان نیمه مرده مردمان سرخ پوستان امریکا از قبیله ( ناواهو ) در آریزونا , بیش از 880 فعل بسیط وجود دارد. همان طور که می دانید تقریبا 2 میلیون سرخ پوست در امریکا زندگی میکنند. زبان فارسی حتی از زبان ها ی سرخ پوستان امریکائی هم ناقص تر است..

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب ایرانحواه گرامی،برای من هیچ مهم نیست چه کسی اهانت آمیز ویا مطالبش را مودبانه بیان میکند.من ازشما تقاضا دارم ازآن کتابی که لینک دادید( متاسفانه لینک بازنمیشود)با 2000 فعل ساده (بسیط فارسی) ، تعداد1992 عددپیش کش شما ، شما فقط 8 عدد باین لیست دکترخانلری اضافه کنید گرچه اززمان نوشته شدن این لیست خانلری 50 سال گذشته واکثراین افعال با افعال ترکیبی عقیم ونازا جایگزین شده اند، تا این لیست فقیرانه از212 به 220 برسد! بنظر شخص بنده زبان فارسی درساختن ترکیبات (اسامی ترکیبی) درزیبائی،گستردگی وتنوع بی نظیراست ودرواقع این تنها قدرت زبان فارسی است دربرابر صدها ضعف وناتوانی.ولی متاسفانه بخاطرافراط درآنارشیسزم وبی نظمی این قدرت زبانی نیز داردمخدوش میشود.توجه کنید ولطفآ جواب دهید 1-- مگر بقول فردوسی:زنان راهمین بس بود یک هنر***نشینندوزایندشیران نر!زائیدن هنرزنان نیست؟ پس حسن زاده وحسین زاده وتقی زاده

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب شاملی گرامی،،سه زبان انگلیسی وآلمانی وسوئدی محل تحصیل وکار من درچهل سال گذشته بوده وهرسه رادکنارفارسی وترکی آذربلیجانی بلدم،این سه زبان اروپائی دونوع فعل دلرند افعال ساده که بیشمارند وافعال بیقاعده که افعال قوی هم نامیده میشوند.تعدادافعال قوی این زبانها تقریبآ باندازه تمام افعال بسیط زبان فارسی است.زبان ترکی فکرکنم صدها صفحه وکتاب لازم داردتا تمام افعال آن نوشته شودودرترکی آذربایجانی برعکس فارسی که ساختن فعل ازاسم غیرممکن ویکی از عقیم بودن زبان فارسی است،از90 درصد اسامی فعل ساده ساخته میشود ونه مثل فارسی فعل ترکیبی که نازا وعقیم اندمثل داش/داشلاماک درفارسی سنگ /سنگیدن غیرممکن است باید گفت سنگ زدن(فعل ترکیبی است ومشتق ندارد).90 سال بما رجزخواندندزبان ملی،مشترک وتاریخی واراجیفی ازاین قبیل. ودرست علت مخالفت دولت فارسی/اسلامی وفرهنگستان فارسی با آزادی زبانهای غیرفارسی همین است

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جنابLachinگرامی من درنوشته *افعال بسیط وتوانائی زبانی*بالینک http://www.iranglobal.info/node/29511تمام افعال بسیط فارسی ،مرده وزنده را ازجلددوم کتاب دکترخانلری که خودازبینیانگذارانزبان تحمیلی ودولتی فارسی است،به ترتیب الفای عربی وشماره آوردم وحتی 20 عددکه ازقلم دکترخانلری افتاده بودندرااضافه کردم ونییجه: تعدادافعال بسیط(ساده)زبان فارسی 212 است که حتی بیشراین افعال با افعال عقیم ترکیبی جایگزین شده اندیعنی توانائی زبانی بااین تنگدستی وفقرافعال بسیط،درهمان حدی است که خوداستادان زبان فارسی میگویندومینویسندولی هنوز راه حلی برای برون رفت ازعدم توانائی وفقرزبانی پیدانکرده اند!،دکترباطنی از*عقیم ونازا بودن زبان فارسی*،ودکترآشوری از*بیماری های علاج ناپذیردیرینه*زبان فارسی
گله دارند.این مقالات درگوگل بآسانی قابل دسترس اند.
تصویر یونس شاملی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای ناثر ناسری، اگر میشد تعدا افعال ساده زبان فارسی را رد کنار دیگر زبانهای قرار میدادید اهمیت مسئله بیشتر روشن میشد. برای نمونه تعداد افعال ساده در زبانها انگلیسی، عربی، ترکی و... می آوردید بسیار قابل فهم تر میشد. با تشکر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
باسلام خدمت دوستان،امیداست بدون تعصب اگرفعلی ازقلم افتاده،به لیست افعال اضافه نمائیدتا کمی ازفقر وتنگدستی افعال بسیط کاسته شود.باتشکر