گفتگوی رادیو زمانه با درویش پور در باره زلزله آذربایجان

انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

نظر : 
آقای درویش پور پس به چه دلیلی رژیم آخوندی فارس که فقط به منافع ایرانی =فارسی توجه دارد ملت ترک آزربایجان را زیر آوار زلزله رها کرد و آنها را زنده به گور نمود؟ آیا این گونه رفتار کردن این رژیم آخوندی فارسی برای اولین بار است که انجام میشود یا اینکه این سیاست نژاد پرستی است که آنها از نظام رضا قلدر به ارث برده اند هنوز هم با چپاول ثروت ملی ملت ترک آزربایجان آنها را در فقر نگه میدارد و شماها هم بدون توجه به عمق مسله فقط جمله ها را پشت سر هم ردیف میکنید و فکر می کنید که عقل کل تشریف دارید ولی بدانید که دیگر ملت ما ماهییت این گونه رفتارهای تبعیض آمیز را میدانند و برای همین هم هیچ اعتمادی به شما و امثال شما ندارند و تحلیلهای تو خالی شما را قبول نمیکنند و به دنبال کسب استقلال ملی خود مبارزه میکنند. حالا شما هی حدیث و روایت بخوان.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
در این گفتگو مصبت زلزله و زلزله زده و نقش تبعیض اتنیکی در ایجاد ویرانیهای بیشتر به درستی مطرح شده است. اما پرسش پایانی در پایان پاسخ راه به جای دیگری برده و شکل سخن گفتن به تبلیغات سیاسی علیه جنبش سیاسی خلق ترک در ایران چرخیده است.
عدم انتشار شده: 
false