مفهوم درک ستم مضاعف در بخش ستم جنسی

زن خدا در زنجیر است تا بشریت در زنجیر بردگی باقی بماند .ارتجاع جهانی با اعمال نابرابری و ستم جنسی و نهادینه کردن این نابرابری در شکل قانون بردگی جهانی را ابدی ساخته است .تنها با نابودی این سیستم نابرابری میتوان ازادی و برابری را کسب نمود برابری و ازادی دو مفهوم مکمل یکدیگر هستند .برابری تضمین ازادیست
خدا در زنجیر است تا بشریت در زنجیر اسارت و بردگی باقی بماند .
دربخش اعظم جهان و و خصوصا ایران زن بودن جرم است اما در بخشی از ایران زن کرد بودن ؛جرم را سنگین میکند زن کرد کارگر و یا کودک بودن سنگینتر ؛ زن کرد کارگر سنی و بهایی و اتِِیست و کمونیست و دگر اندیش جرمش بسیار سنگینتر .زن کرد کارگر رهایی خواه و برابری طلب و هم جرمش سنگین است هم مجازاتش و هم ستمش بیشتر .زن کرد توسط وحشیترین نر که بخاطر عقب ماندگی و اجرای ستم ملی از نعمت سواد و دانش محروم شده مورد ستم وحشتناک و غیر قابل قیاس با دیگر همنوع و هم جنسانش قرار میگیرد.زن کرد محروم از تحصیل نیز بخاطر همان محرومیت از تحصیل اصولا از حق خود اگاهی ندارد که به دفاع از ان بپردازد.زن ترک و بلوچ و عرب و لر و ترکمن نیز به همچنین .تشابه این زنان با همزنجیر سرخ پوست و سیاه پوست وزرد پوست و دو رگه و یا شاید لزبین و همجنس گرا درجهان محسوس است.
کلا در ایران مرد بودن هم جرم است خصوصا مرد برابری خواه که این درد را به تمامی وجود درک کرده و بهمراه ان زنان رنج کشیده و علیه این نابرابری عصیان میکند اما در کل انسان بودن در ایران جرم است.بخاطر سنگینی جرم شمار نر ها به مردها و انسانها فزونی دارد .
مفهوم ستم مضاعف چیزیست که بعضیها نمیخواهند و نمیتوانند درک کنند.امار وحشیانه ستم جنسی در مناطق محروم بسیارند .درصد خود سوزیها درصد خشونت های خانگی چرا در مناطق محروم بیشتر است؟ بخاطر محرومیت تحمیل شده و عقب نگهداشتگی فرهنگی ناشی از ستم فرهنگی و نابرابری.یک رابطه مشخصیست محرومیت هر چه بیشتر ستم هم بیشتر.حتی ستم طبقاطی و سایر ستمها .مثال کولبر کرد با سایر کارگران در بخش غیر محروم عینیست کولبر کرد هستیش را برای لقمه نانی در گرو کارش میگذارد .تداوم و پایداری این ستمها بر پایه اجرا و نهادینه کردن این محرومیت امکان پذیر است.با محروم ساختن جامعه از دانش و سواد و ترویج جهل سرنوشت سیاسی را نیز تعیین میکنند.محرومین از سواد واگاهی گزینه سیاسی و مدلی که انتخاب میکنند ناشی از محرومیت است.گزینه خمینی و امثال وی در پروسه تعیین انتخاب حاکمیت سیاسی ناشی از عدم اگاهی مرسوم شده در جامعه است.زن بعنوان رکن اصلی یک جامعه اگر برده باشد بردگی را تولید مثل خواهد کرد.زن يك عنصر اجتماعي است مانند مرد و برتر به دليل حس انساني؛ ذات زن در افرینندگی و عطوفت برتر از جنس مرد است . بخاطر این برتری زن میبایست با اعمال نابرابری مانع گسترش این عطوفت و برتری به جامعه شد.در تاریخ بشر در دوران انسانهای اولیه ستمگری از به زنجیر کشاندن جنس زن اغاز شد . در این دورانها زن در نقش مرکز ثقل جامعه کوچک انسانی بود .نابرابری در تملک یافتگی نر به همنوعش اغاز گشت .نر ها بخاطر موقعیت برتر بدنی و مهارت در شکار علیه این برتری زن غلبه کردند.پیرهای نر نیز که در سلبق سهم کمتری از غذا داشتند برای برتری خود و گرفتن سهم زیاد خود مقامهای روحانی شده خود را افریدند..مالکیت نیز به همچنین در این دوران اغاز شد مالکیت بشر بر بشر قبل از مالکیت بر ابزار و زمین صورت گرفت .با بزنجیر کشیدن زن مالکیت بر انسان شروع گشت.نکته مهمی که بنوعی نقض فرضیه های دیگر است .برای عدم شکوفایی یک جامعه نصف ان جامعه توسط نصف دیگر به بردگی گرفته میشود .زن توسط قانون تنها از حقوق انسانیش محروم نمیشود بلکه هدف بزرگتری این روند دنبال میکند ارتجاع جهانی با رواج این نابرابری و تداوم روند جهل بردگی را تداوم میبخشد .علت و ریشه اصلی ستم جنسی بر جهان در اسارت نگهداشتن بشریت است.زن ازاد نه تن به بردگی میدهد و نه برده تولید میکند.زمانی که برابری همه هویتهای انسانی و خصوصا هویت جنسیتی را خواهانیم یعنی درست علیه این نابرابری کنندگان و اهداف انها عملکرد خواهیم داشت.زن ذاتا يك عنصر عدالتخواه است .افرینندگی زن و به دليل داشتن احساس برتر انساني و تمايلات قويتر احساس انساني نسبت به جنس مخالف یعنی مرد. بدون ازاد شدن زن بصورت کامل بشر در زنجیر خواهد بود.حال این عنصر عدالت خواه ازادیخواه گردد بشریت ازاد خواهد گشت.به همین منظور زن در زنجیر است تا بشریت تا ابد در زنجیر بردگی باقی بماند.خدا در زنجیر است
باریش نصیریان
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای باریش نصیریان! شما که از برابری انسانها صحبت میکنی، در وهله اول! نا برابری را خود شما در همان اول نوشته ات نشان میدهی. شما وقتی که از ستم زنان صحبت میکنی لازم است بدون برجسته کردن یک قوم بخصوص، نسبت به ملل دیگر، از حقوق تمام زنان جغرافیای موسوم به ایران صحبت کنی! نه اینکه زن "کرد" را سمبل دمکراسی کرده نسبت به اکراد خود شیرینی بکنی! آیا زن تورک، عرب، بلوچ ، فارس، بهائی، لر،، گیلک، مازندارانی، ترکمن، قشقائی، خلج، و امثالهم زیر ستم رژیم اسلامی پانفارس نمی نالند، شما برای چاپلوسی و خود شیرینی زن "کرد" را برای خودت سمبل درست کرده ای؟ از زن کورد چندین سازمان سیاسی مسلح، که موجودیت ات را با قلدری تهدید میکنند، حمایت میکنند. اگر خیلی آدم دمکراتی هستی اول بفکر زنان ملت خود باش! چراغی که بخانه رواست، بمسجد حرام است!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان! حرکت ملی آزربایجان، ملی شخصی کسی نیست. هر کس که بخواهد در خدمت ملت آزربایجان باشد، میتواند با این حرکت همراه شود. قدمش روی چشم مردم است. اما کسانیکه برای خود شیرینی نقش مانقورد بازی کنند، بازیچه راسیسم فارس شوند، و با چاپلوسی کاسه داغتر از آش شوند، و مثل ملیجک برای پانفارسیسم نوکری کنند، جائی در حرکت ملی آزربایجان نخواهند داشت. چنین کسانی از طریق فعالان حرکت ملی، در پیشگاه مردم آزربایجان افشا و رسوا خواهند شد. آدم چاپلوس، مانقورد و نوکر مآب به درد حرکت ملی آزربایجان نمیخورد. این نکته را بهتر است هر کسی از همان اول بداند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
حرکت ملی ازربایجان جنوبی همانطور که از نامش پیداست ملی است. یعنی اینکه هرکس با هر دیدگاهی و مذهبی می تواند بخشی از ان حرکت باشد و در پیش برد اهداف حرکت ملی فعال باشد. و ما نمی توانیم از طرف حرکت ملی ازربایجان برای دیگران تعین تکلیف بکنیم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فرصت طلبان بعضی از خانواده های شهدای کمونیست و یا مجاهد شانسی در مطرح شدن در حرکت ملی آزربایجان جنوبی ر ا ندارند حرکت ملی با ماهیتی مدرنیستی پا به عرصه گذاشته و هیچ ربطی به گذشته ندارد باریش عزیز بهتر است شما و ایلدیریم عزیز بروید .... در جای دیگری ....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تا ستم ملی در ایران حل نشود ستم جنسی هم حل نخواهد شد. ستم جنسی بیشتر از نا اگاهی و ضعف فرهنگ است
یکی از ظلم های ستم ملی گرفتن جلو رشد اگاهی و رشد با لندگی ملیتهای غیر فارس است.