اولین حاکمیت انارشیستی در تاریخ کهن جهان

اولین حاکمیت انارشیستی در تاریخ کهن جهان

حاکمیت شوراها در قلعه های خرم دینیان  و مناطق ازاد شده از سلطه شاهنشاهی و خوانین محلی اولین نمونه حکومت شورایی در تاریخ کهن در جهان بود.

حکمرانی این شوراها بعد از هجوم اعراب و سقوط حاکمیت شاهنشاهی و  در پی مقاومت مردم اذربایجان علیه تجاوز مسلمانان بوجود امد .استارت این حاکمیت در شورش و قیامهای مردمی علیه خانهای محلی و ساخت قلعه های مقاومت تجلی یافت.با سقوط سلسله شاهنشاهی و ایجاد خلا  قدرت سرکوبگر ان مردم این مناطق برای کسب ازادی اقدام به قیامهای متعدد نمودند.در مدت زمان کوتاهی این شورشها و قیامها در بعد منطقه ای ان گسترده گشت.با پیروزی هر مبارزه در  منطقه ای علیه حاکمان فئودال  وازاد شدن بخشی از مردم نیروی مقاومت مردمی برای ازاد سازی سایر مناطق اقدام میکردند.در هر منطقه ازاد شده قلعه های جدید  مقاومت برای پناه دادن نیروهای مبارز و تداوم مبارزه ساخته میگشت.ارتباط ارگانیگ این قلعه ها از طریق ارتباطات ان دوران  برای همکاری و هماهنگی مبارزات و ایجاد اتحاد مبارزاتی مردم چشمگیر بود.هر زمان که بخشی از مردم ناحیه ازاد گشته مورد هجوم واقع میگشتند سریعا از طرف سایر قلعه ها مورد پشتیبانی قرار میگرفتند.بخش اعظمی از این قلعه ها که از قبل وجود داشتند بمنظور  استقرار نیروی نظامی شاهنشاهی برای سرکوب مردم و یا برای اسکان نیروها برای جنگها مورد استفاده قرار میگرفت.شکل و مدل حاکمیتی در این مدل بی حاکمی مطلق بود.رهبران این قیامها سمت و یا منسب و یا مقام متمایز با مردم عادی نداشتند. حاکمیت قلعه ها برهبری جاویدان و بابک بمدت 40 سال  در منطقه وسیعی گسترده شد.وسعت این حکم رانی تمامی شامل تمامی  بخشهای اذربایجان شمالی و جنوبی و بخشی از ارمنستان و گرجستان فعلی تا دامنه قفقاز را در بر میگرفت .وسعت ان  در غرب بخش بزرگی از ترکیه و عراق شمالی فعلی و در جنوب  تا همدان و کرمانشاه گسترش داشت .در شرق نیز   تا کناره های دریای خزر گسترده میبود.

اثار بجا مانده از قلعه ها ؛گستردگی حاکمیت در این  مناطق را بثبوت میرساند.همچنین مدرارک انکار ناشدنی تاریخ نگاران اسلامی که بر ضد این شیوه حاکمیت نوشته شده اند اثبات شکل و نوع نگرش حاکمیت شورایی ان  است . با انکه دستور قتل عام و ویرانی و محو کامل اثار بجای مانده از این دوران  از طرف حاکمان اسلامی   بعد از پیروزی  صادر گشته بود  نقل قولهای شفاهی و داستانهای فولکولوریک که از نسلی به نسل دیگر توسط عاشیقها منتقل میگشت ِتوانست ارمانها  و ارزوهای عملی گشته را بعنوان حسرت مردمی در دل این حکایتها زنده نگاه دارد  . بخشهای باقی مانده  از قلعه ها و این ادبیات شفاهی  امید برپایی دوباره این حاکمیت شورایی را همیشه زنده نگاه میداشت.

شورشها و قیامهای متعدد کور اوغلو ها در سرتاسر اذربایجان و ترکیه  و نبی و صدها شورشی  دیگر با الهام گیری از مدل عدالت اجتماعی و برپایی جامعه اشتراکی بارها حاکمان فئودال را در دوره های تاریخی بعدی  بلرزه در اورده بود 

نکته حائز اهمیت در حاکمیت شوراها در قلعه های ازاد شده و همچنین نحوه سیستم اداری در نگرش به مناسبات اجتماعی ان دوران است. از جمله برابری جنسیتی ؛اجرای عدالت اجتماعی ؛زندگی اشتراکی ؛نحوه وشکل  تولید و توزیع ؛شکل مالکیت بر ابزار و نحوه تولید ؛نگرش سکولار و نبود هیچ نگرش دینی در حاکمیت ؛ایجاد نیروی مقاومت شوراهای خلقی؛خصوصا در انتخاب رهبری ومدیریت  شورایی ؛موارد مشابه با ایده الهای انارشیستی امروزین است.از این رو میتوان بجرات ادعا کرد که اولین حکومت انارشیستی جهان در سرزمین اذربایجان در طی دوران چهل ساله به رهبری جاویدان و بابک معروف به خرم دین  و همه فرماندهان نظامی مقاومت ایجاد گشته بود . در هر یک از قلعه ها فرماندهان و رهبران  بر اساس استعداد انان توسط  شوراها انتخاب میگشتند  .خرم دینیان به مردم ازاد شده ای اطلاق میگشت که دینشان شادی و ازادی بود.به هر جمع انسانی که به گروه ازاد شده حاکمیت شوراها میپیوستند خرم دینی اطلاق میگشت.

مقاومت چهل ساله خرم دینیان با خیانت سرداری بنام افشین که به مزدوری خلفای اسلامی در امده بود در هم شکسته شد.با دستگیری بابک و قتل وی در بغداد در حضور خلیفه اسلامی و قتل عام وحشیانه خرم دینیان این حاکمیت فرو پاشید.

بعد از پیروزی مجدد و کامل  نیروهای متجاوز اسلامی و کسب حاکمیت دینی اسلامی در فردای شکست قیام مردم ایران در پروسه انقلاب 57 قلعه بابک بعنوان قبله ازادیخواهان اذربایجان انتخاب گشت.کمپینهای هفتگی  در قلعه بابک (بئز قالاسی) واقع در نزدیکی شهرستان اهر میعادگاه مبارزان علیه اسقرار حاکمیت دینی و متجاوزین مرتجع اسلامی گشت.

از سال 57 تا اکنون هر ساله بخش بزرگی از مردم اذربایجان و بخشهای کوچکی از سایر نقاط ایران  برای تجدید عهد و پیمان با ارمانهای خرم دینیان در محل بئز قالاسی گرد هم می ایند .انتخاب قلعه بابک نماد اعتراض مردم علیه تجاوز خلفای اسلامی اینبار در شکل ولی فقیه نمایانگر خواست برپایی حکومت ارمانی شورایی خصوصا شکل  سکولار و لاییک ان است.میتینگهای اعتراضی هر ساله اذربایجانیها که صدها هزار نفر در ان شرکت دارند ؛ در قلعه بابک بنوعی خواست برپایی عدالت اجتماعی بشیوه ایده الهای تاریخی مندرج دران حاکمیت شورایی چهل ساله است.ارمانهایی که تنها تفکر انارشیستی براساس  حذف هر نوع قدرت متمرکز  و تقسیم عادلانه ان بشکل مساوی مابین همه مردم میتواند تعمیم دهد.تنها تفکر انارشیستیست که حاکمیت حسرت شده تاریخی خرمدینیان را میتواند دوباره بشکل مدرن ان عملی سازد.

باریش نصیریان

................................................................................

توضیح 1..حاکمیت ارتجاعی و گروههای نفوذی با تفکر مرتجع اسلامی در بخش مبارزه ملی مردم اذربایجان برای رفع ستم بارها سعی کردند که ماهیت ضد استبداد  دینی و خواست حکومت لاییک و سکولار این جنبش را کمرنک کرده و یا انکار کنند . انتخاب قلعه بابک بعنوان محل تجمع اعتراضی و ملی اذربایجان  نمایانگر واقعیت عینی موجود اندیشه سکولار و لاییک در این جنبش است

توضیح 2.. نویسنده بهمراه رضا مجید زاده و رحیم رییس نیا و هوشنگ عیسی بگلو  و محمد رضا نصیریان و چنگیز بخت اور و گروه عاشقها برهبری عاشیق حسن وگروه سهند و گروه بابکیان و چند گروه دیگر از سال 57 در کمپینهای سه روزه و یا هفتگی سالیانه تا قبل از دستگیری و مهاجرت درمحل  قلعه بابک حضور داشته است.در بحثهای تئوریک رفقا در ان دوران ِعمومی و اجتماعی  کردن این حرکت و تبدیل ان به جنبش مطرح بود .در ان دوران گروهای پنجاه و گاها صد نفر به بالا در این تجمعات حضور بهم میرساندند .اما خوشبختانه با پیگیری سالانه این  رفقا ارزوی مردمی و گسترش حرکت بوقوع پیوست.اکنون هر ساله صدها هزار نفر در راهپیمایی و  تجمعات مسالمت امیز برای تجدید عهد و پیمان با خرم دینان حضور بهم میرسانند.

توضیح 3 .. کتاب بابک ترجمه رحیم رییس نیا و کور اوغلو از افسانه تا واقعیت و بابک خرمدین اثر محمرضا نصیریان و خرمدینیان اثر تحقیقی ناتمام چنگیز بخت اور و بابک نوشته چنگیز ایتماتوف بزبان ترکی اذری نشر اراز و مقدمه پتروشفسکی در کتاب خرم دینیان منابع مفیدی برای مطالعه هستند      

نویسنده مقاله از تمامی تاریخ نگاران و جامعه شناسان دعوت مینماید که در مورد این دوران دست بقلم  ببرند

 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من حیرت میکنم از تنگنظری یکعده که میخواهند همه چیز را در جیب مبارک بریزند اگر بابک زنده بود خودش جواب شما را میداد بابک قهرمان ملی تمامی مردم ایران است خیالتان راحت بماند ایران تجزیه شدنی نیست ایران یک پیکر واحد سه هزار ساله است پاینده ایران

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب ناصركرمي،ازاينكه هم اسم وهم اسم فاميلتان عربي است نشان ازغيرپارسي بوده شماست چه هم ناصر وهم كرمي كلمات زبان توانمند عربي است همان زبانيكه ابن سينا وبيروني تمام آثارشانرابيش ازصدوپنجاه كتاب باين زبان نوشتندزيراطبق گفته هايشان زبان ضعيف وناتوان فارسي براي نوشته آثارفلسفي ناممكن است.جناب شما كه ژست دانائي ميگيريد لاأقل باندازه شاگردكلاس اول دبستان بايد بدانيد كه تشديدمختص زبان عربي است وخرّم نميتواندفارسي باشدلطف كويد نگاهي به كتابهاي اول دوم ابتدائي بياندازيدتا متوجه شويد كه فارسي فقط جهار حرف ژ-پ-چ وگ رادارات وبي
تصویر ناصر کرمی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

طبق نظرمورخ و خاور شناس و پژوهشگر روسیه" ای.پ. پتروشفسکی، بابک خرمدین ایرانی بوده. این استاد دانشگاه لنینگراد خرمدینان را پیرو مزدکیان (نو مزدکیان) و مانویان میداند. "بابک" یک واژه ایرانی و "خرّم " هم یک واژه ایرانی و پهلوی (فهلوی)است. واژهء خرّم نام خانوادگی بابک نبوده بلکه پیوستگی او به جنبش و گروهی بنام خرمدینان ایرانی است.
جنبش دهقانی خرمدینان فراگیر جغرافیای ایران، در کوهای تالش در آذرابادیگان آغاز گردید و بعد از شکست به جغرافیای خراسان، طبرستان، بلخ، ارمنستان، آذرآبادگان، همدان، کرج، لرستان، کرمان، اصفهان، کاشان، قم، قزوین، خوزستان و سایر جغرافیای ایران پراکنده شدند. گرچه بارها ارتش بزرگ خلیفه را در هم شکستند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ادامه نظر(2).4- اگر این زبان هندو دری تاجیکی (به اصطلاح فارسی) زبان پارسی هخامنشی باشد به چه علت آثار این زبان (واژه هایی) در آن مناطقی که هخامنشیان از آنجا به ایران آمده اند موجود نیست. باید گفت که تاریخ هموطنان فارس تا اوایل ساسانیان می تواند باشد.
امااجداد ترکان هزاران سال در بخش های شمالی وشمال غربی وشرقی ایران زندگی می کرده اند. اصل ومنشا ترکان و نام ونشان گرو ههای بزرگ ایشان: چنانکه می دانیم سرزمین خاستگاهی ترکان را اراضی بین کوههای اورال آلتای می داننداز سو ی دیگرسومریان را هم با توجه به قرابت زبانی ایشان با ترکان واشاره صریح تورات بدان منطقه منسوب داشته اند. معهذا چنان که گفته شداز این میان زبان سومری نزدیکی بیشتری با زبان های ترکی و مغولی داردوبعضی کلمات ناب سومری به عینه یا به ریشه در این زبان ها موخود است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای ناصر کرمی ضمن سلام
ضدیت شما با ترکان به دلیل بهبود وضعیت اقتصادی گسترش دموکراسی قدغن بودن اعدام و..... ترکیه و جمهوری آذربایجان و تاثیر این دو دولت در حرکت ملی آذربایجان جنوبی است. این جنبش بابک خرمدین ایرانی تبار اصیل، شورایی که ها بودند آیا فارس ها بودند. ( در این صورت زبان مردمان آذربایجان یا باید فارسی می بود یا پهلوی) آقای کرمی: در عرض حکومت 1150 ساله ترکان درایران بعد ازحمله اعراب به ایران در آذربایجان هیچ زمان مکتب به زبان ترکی نبوده و همیشه مکتب به زبان فارسی بوده. و شعرای ترک که به قارسی شعر گفتند در این مکتب ها فارسی یاد کرفتند و به فارسی شعر گفتند و پادشاهان ترک هم زبان فارسی رادر دربار یاد می گرفتند و آنرا ترویج میکردند وکسی را وادار نمی کردند که زبان ترکی را یاد به گیرند. میشه به فرمایید به چه علت زبان مردم آذری فهلوی آذربایجان فارسی نشد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من این نوشته را جدی نمی دانم چرا که گذشته از خطای معرفتی در مورد آناشیزم و عدم ارائه فاکت وسند از مناسبات اجتماعی آن دوران ؛ بیشتر یک خیالبافی است. اما من به نکته دیگر میخواهم اشاره کنم و آن هم استفاده از ادبیات راسیستی و دیگری ستیزی به عبارت دیگر به کار گیری کلید واژه های ادبیات پان ایرانیستی در آغاز این نوشته است. نویسنده از " هجوم اعراب" و " تجاوز مسلمانان" استفاده میکند ، حال انکه جنبش بابک بر علیه خلفای عباسی بود نه بر علیه اعراب همچنین است استفاده از " تجاوز مسلمانان" با دادن آدرس عوضی ؛ به اشاعه دشمن انگاشتن جمعی یک طیف انسانی خدمت میکند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-من فکرمیکنم بااین جماعت که خودرابه خواب زده وازروی بیسوادی نتوانسته ازخواب کمونیسم وناسیونالیسم کوروشئونیسم اتینیکی خارج شودبحث کردن مثل آب درهاون کوبدن است.کسی که نتوانسته ازداخل کردوخاک های کتاب های کمونیستی دراین عصرمدرنیسم خارج شده ویادرتفکرآریاگری هیتلری به بهانه های سره نویسی ویاتلاش برای دوپاکردن دریک کفش تلاش دارد.این هابدترازتفکرنفرت وتوهم وتخیلات کرمی ها.ایستا هاوجمال ها وووپیامبرانی هستندکه برای مردم ایران باتفکرخودقران های جدیدی رامی نویسندویاازمکتب های دیگرنسخه پیچی میکنند.پس ملت های درون ایران نمی تواننددرخیال های توهمی این بیچارگان درخواب زمستانی رابرای خودراهکارنجات تصورکنند.بایدفکری کردکه استعمارگران راآواره درون بااین تفکرغلط تزریقی خودویلان گذاشت.اینها هنوزدرعالم تفکرات غلط قبلی بوده ومردم راه خودرامیروند.دراین کارهویت طلبان تورک وبخصوص آزربایجان درصف مقدم قراردارد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقا و یا خانم Anonymous .. اگر شما می بینید که من در جواب کاربری کنایه وار از زبان عربی سخن به میان میکشم , دلیل بر آن است که این کاربر تمام بدبجتی ها و عقب مانده گی ها ای آریائی های 12 هزار ساله را بر سر دو ملت ترک و عرب می اندازد بدون اینکه خودشان را مسئول بدانند. اگر دزدی به خانه من بیاید, مقصر اصلی دزد نیست بلکه من خودم هستم که شرایطی درست کردم ( آگاهانه و یا بی آگاهانه) ,که دزد بطور آسانی وارد خانه من بشود. همیشه گفته ام یکی از نقطه های مثبت شکست ساسانیان از اعراب این بوده است که علم و دانش به روی همه ایرانیان ( نه دولتمردان و اقازاده های درباری) باز شد و همانطور که می بینیم تمام شاعزان , ونویسنده گان و دانشمندان ایرانی بعد از این شکست پا به عرصه وجود گذاشتند و زبان عربی تبدیل به زبان علمی ایرانیان میگردد به حدی که ابن سینا کتاب مشهورش را به زبان عربی مینویسد. شما یک پاراگراف

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آذربایجان متعلق به تمامی ساکنین ایران است وبخشی جدایی ناپذیر از سرزمین ایران. فارس وترک آذری ودیگر ساکنین ایران باید دست در دست یکدیگر ومتحد وهمصدا اقدام به سرنگونی رژیم جنایتکار وچپاولگر جمهوری اسلامی کنند ویک سیستم سیاسی مدرن را جایگزین کنند که دیگر فردی به خاطر دین وقومیتش مورد تبعیض قرار نگیرد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقاى لاچين جدى گرفتيد مثل اينكه آقاى كرمى را؟ ما بيزى نيستيم كه با اين بادها بلرزيم، ايشان آتش باشند نهايتاً خودشان را مى سوزانند. ايران همين حالا جهنم است و امثال ايشان سالها است كه ترس به خارج پناهنده شده اند، براى رها شدن از جهنم ايران از جهنمتر از اين هم باكى نيست. فحاشى و توهين و تحقير امثال ايشان و يا موحدى ها از احساس عجز و ترس شان نشات مى گيرد تا از علم و قدرتشان. مرده وقتى در حال جان دادن است دست به آخرين تقلا مى زند كه بعضاً اشتباهاً تعبير به جان گرفتن دوباره مرده مى كنند، اين هاى و هوى زاگرس نشينان پاك خون و جويا و موحدى هم از همين رو به موت بودن ايده و افكارشان نشات مى گيرند، مى ترسند قربان! كابوس مى بينند فدايت شوم!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دريا متعلق به ماهي هايى است كه در آن مى زيند و آذربايجان متعلق به توركهايى است كه در آن مى زيند و به طريق ديگر بابك و قلعه بابك هم متعلق به توركان آذربايجان است. البته محدوده آذربايجان تاريخى محدود به چهار استان آذربايجان غربى، شرقى، اردبيل و آذربايجان نيست . اينكه شما قهرمانان شما همطراز و يا معروفيت قهرمانان تورك را ندارند يا اشكال از شما و يا از قهرمانان تان است كه شايسته نيستند، پيشنهاد مى شود عوض دشمنى با توركان بهتر است كمى تاريخ خود را كنكاش كنيد تا بلكه از گل رَس براى خود قهرمانى خلق كرديد. هر چند كه عارضم كه اصولاً بدون توركان شما حتى قادر نيستيد يك روستا را اداره كنيد و پيشتر دنبال رقص بندرى و باباكرم هستيد تا وطن، اين پزهاى وطن پرستانه هم ناشى از همين احساس بطالت و حقارت تان است.
تصویر ناصر کرمی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جنبشها و شورشهای مردمی و خلقی در زمان حاکمیّت عباسیان عرب در ایران در سده میانهء 8 و 9 میلادی در نتیجه ناراضی بودن کشاورزان از نظام فئودالیته عرب تباران عباسی و بهره کشی آنها از همه مهمتر قتل عهدنامه شکنانهءِ" ابومسلم" که دهقانان او رار رهبر خود میدانستند بوجود آمدند. این جنبشها در سراسر ایران بپا خاست و تنها در ناحیّهء آذربایجان نبود: ازجمله:

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کلمات بیت اول این مثلا اپرای تورکی را بررسی کنیم:
قوش - سنگر - هر - هیچ - دشمن - آزاد - قهرمان ( فارسی هستند)
محکم - قصد ( عربی)
یعنی در این شعر مثلا قهرمانانه واژگان کلیدی فارسی هستند و بعد عربی حالا شما ادعا می کنی فارسی فلان درصدش عربی است کورِ خود هستید و بینای دیگران . همین الان زبان استانبولی به گفته کارشناسان خود ترکیه 60 درصدش خارجی است با تمام انقلاب زبانی آتاتورکی
ترکی حتی برای واژگان ساده ای مثل هر و هیچ و هرکسی جایگزین ندارید
شما امروز به زبان تغییر شکل یافته ترکمنی صحبت می کنید که 90 درصد آن واژگان فارسی و عربی و فرنگی ( در زبان استانبولی و روسی در زبان باکو) می باشد در ایران به خط به قول شما عربی می نویسید و در ترکیه به خط لاتین و در باکو به خط روسی این همه ادعایتان برای چیست
در زمان بابک هنوز مهاجرت عظیم قبایل موسوم به ترک از پشت دیوار چین هنوز شروع نشده بود!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای ناصر کرمی , ژورنالیست مدرن که میخواهید ایران را به جهنم تبدیل بکنید وساکن آلمان, کشوری که استقرارش تا اندازه ای مدیون آزربایجان و ترک هاست و با زبان دری که دارای 70% کلماتش عربیست تکلّم میکنید و با خطّ عربی کامنت میگذارید و شکست فاشیزم هیتلری را باور دارید که برای شما هیچ ارمغانی نیاورده است, ترک های ایران نه به تبلیغ احتیاج دارند, و نه کسب هویّت و نه میزبانی مثل شما ونه به تسخیر کوه ودشت. ملتی که تصمیم بگیرد که ( طلاق سیاسی) بگیرد , هم هویتش را می شناسد و هم سر حداد مرزی جغراقیای و سیاسی اش را..بابک ها و کور اغلو ها سینه های هر ترک ایرانی را خیلی وقت است که تسخیر کرده اند . رشد و اگاهی سیاسی ترک های ایران به آن حد رسیده است که راه « چئنلی بل» را تشخیص بدهند. (( چئنلی بل اولکم.. هر یری محکم محکم... قوش گئچه بیلمز بو سنگرلر دن... قصد ایده بیلمز بو یر لره هیچ بیر دشمن ...
تصویر ناصر کرمی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

این نوشتار به اصطلاح تاریخی سیاسی، از اوّل تا آخر داستانسرایی و تبلیغات قومی برای کسب امتیاز در کشوری بنام ایران است که مردم تُرک تبار در قرن 12 به آن مهاجرت کرده اند، اینک تلاش بر آن دارند که با چنین نوشته هایی کسب هویّت و تعیین مرزهای قومی و تسخیر بخشی از جغرافیای سیاسی کشور مهمان است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
قلعه بابک، قبله آزادیخواهان سراسر ایران است وفقط مختص به هموطنان آذربایجانی نیست. آذربایجان، ارث پدری عدۀ خاصی نیست آذربایجان متعلق به خلق ایران است وبخشی جدایی ناپذیر از سرزمین ایران.