بحران تفکر و اندیشه در جامعه نژادپرست ایرانی

جامعه ایران به دلایل مختلف نظیر اعتیاد به حکومت های دیکتاتوری، خودشیفتگی، توهم مالیخولیایی، عصبیت تاریخی، چاپلوسی و تمجید تصاعدی از قدرت های مطلقه حاکم و ... تا کنون روی دموکراسی، آزاد اندیشی، نوع دوستی را به خود ندیده است.

 انجماد فکری و نبود تفکر تغییر باعث عقب ماندگی همه جانبه از نظر تکنولوژیک، انسانی، اقتصادی، اجتماعی وسیاسی برخی جوامع بشری شده است. جامعه ایران با حکومت فارس محور هم در این بحران گرفتار بوده، تاکنون نتوانسته خود را نجات داده و سهمی در خدمت به بشریت داشته باشد. 

تفکر و اندیشه مجموعه ای از مطالب و یادگیری های ذهنی است که انسان و جامعه را طی فرآیندهای به سوی خردورزی در اعمال، کشف مجهول، قضاوت درست و یافتن حقیقت هدایت کرده و در حل مسائل مختلف یاری می رساند.

منظور از تفکر در این نوشته تفکر برتر و مدرن مطابق با منطق و استانداردهای های امروزی می باشد که انسان با استفاده از آن متد های برتر را به کار گرفته و به حل مسئله می رسد. 

جامعه ایران به دلایل مختلف نظیر اعتیاد به حکومت های دیکتاتوری، خودشیفتگی، توهم مالیخولیایی، عصبیت تاریخی، چاپلوسی و تمجید تصاعدی از قدرت های مطلقه حاکم و ... تا کنون روی دموکراسی، آزاد اندیشی، نوع دوستی را به خود ندیده است. 

در جامعه ایران همواره سنت را می پرستند و مردم بشدت در مقابل جایگزینی آن با اندیشه های مدرن مقاومت می کنند. همه تغییرات در جامعه ایران مانند بزکی بوده که همیشه از بالا یعنی قدرت مطلقه حاکم بر قشرهای پایین تحمیل شده و تغییرات چندانی از طرف مردم صورت نپذیرفته است.

تا پایان حکومت ممالک محروسه قاجار با اینکه سلاطین مستبد بودند، ولی اثری از نژادپرستی و خودبرتربینی در جامعه ایرانی مشاهده نمی شد.  با کودتای حکومت پهلوی و محو پایه ها و تفکر مشروطیت، نژادپرستی جنون آمیز بر پایه تاریخ باستان فارس، محوریت زبان فارسی و نژاد آریایی بر جامعه ایرانی توسط رضاشاه و درباریانش بر ساکنان این منطقه جغرافیایی تزریق گردید. این مسئله جامعه را به سوی انجماد فکری یک سویه بر پایه خودشیفتگی بر محور هویت جعلی جغرافیایی ایرانیت و دگرستیزی سوق داد و در آن غرق کرد. این مسئله تا کنون یکی از مسائل مهمی است که قدرت تفکر برتر را از اکثریت افراد جامعه بویژه جامعه فارس گرفته است.

تبلیغات دینی با محوریت اصول و مبانی سنتی شیعی و تعصب اکثریت مردم به آن تحمل افراد را نسبت به غیر شیعه ها از بین برده و حتی بسیاری از آنان شیعه را برترین مذهب در دنیا حساب می کنند که توسط ایرانیان گسترش یافته است. شیفتگی به تابوها و مقدسات شیعه عقل، فهم و شعور مردم را در جهت آن پرورش داده و دگرستیزی را در آنان تقویت کرده است. این مسئله یکی از دلایل اصلی ایجاد شکاف بین گروه های اجتماعی مختلف در جامعه ایران می باشد.

عصبیت تاریخی و پرستش تاریخ باستان در قوم حاکم و افراد تحصیل کرده به حدی رسیده است که بر پایه توصیف و تمجید در ذهن خود تاریخ سازی کاذب می کند و سعی در جبران کمبودهای کنونی خود با تکیه بر گذشته تاریخی دارند. این مسئله آینده نگری و دور اندیشی را از آحاد جامعه گرفته و حتی بسیاری از تاریخ نویسان می گویند منشور حقوق بشر را کوروش بوجود آورده و اکثر پیشرفت های بشری کنونی را منتسب به دوره هخامنشیان می دانند. 

جامعه ایرانی در یک نوع توهم تصاعدی گرفتار بوده و در نتیجه آن خود برتربینی بر محوریت ایرانیت عقل و شعور آنان را کور کرده است. برای روشن شدن این مسئله می توانید سری به سایت های خبری داخلی بزنید که در هر گوشه از جهان دنبال یک ایرانی می گردند که آن را بزرگ جلوه دهند. به عنوان نمونه ایران که تا کنون اختراع مهمی در جهان به نام خود ثبت نکرده سعی می کنند فن آوری های کاذب داخلی را مدرن جلوه دهند. این توهمات فزاینده از جهل نشات می گیرد. تجربیات نشان داده جوامع غرق در جهالت همواره با توهمات خود زندگی می کنند.

مردم ایران از خشونت لذت می برد. خشونت به عنوان ابزاری جهت سر گرمی و خوشگذرانی مردم تبدیل شده و حکومت فعلی ایران هم در نهادینه کردن آن در جامعه نقش مهمی تا کنون داشته است. مردم به جای اینکه اعدام انسان ها را تقبیح و محکوم کنند، اکثریت مردم آن را ضروری دانسته و از به دار آویختن انسان ها توسط حکومت ابراز خوشحالی می کنند. خشنودی از اعمال خشونت علیه انسان ها جای تفکر انتقادی در حل مسائل و مشکلات اجتماعی در مردم گرفته است.  برای روشن تر شدن مسئله لازم است سری به میادین اصلی شهرها و مناطق مختلف در ایران بزنید که اعدام در ملا عام معمولا در چنین مکان هایی صورت می گیرد. وقتی حکومت اطلاعیه اعدام در ملا عام را صادر می نماید صدها بلکه هزاران نفر برای تماشای آن صف می کشند و با موبایل های هوشمنداز صحنه غم انگیز اعدام فیلمبرداری کرده و جهت ترویج خشونت در جامعه پخش می کنند. این مسئله ناشی از فقدان فهم و شعور در جامعه ایرانی می باشد که جان انسان ها برایشان ارزشی ندارد.

به عنوان نمونه اکثریت مردم فکر می کنند اگر حکومت ایران بمب اتمی داشت خیلی عالی بود و می توانست آن را بر علیه غرب بکار بگیرد و جامعه جهانی را از این طریق می توانست بترساند و کنترل کند. این تفکرات چقدر سطحی و عقب مانده بنظر می رسد که مردم نمی توانند بعد ضد بشری بودن این سلاح ها را درک کنند.

ریا کاری، چاپلوسی و تطمیع از خصوصیات بارز ایرانی هاست که قدرت های مطلقه حاکم همواره با ترویج آن سعی بر استحکام پایه های حکومت خود داشته اند. در تمامی ادارات و نهادهای حکومتی ریا کاری، چرب زبانی و دادن رشوت به مدیران حکومتی به  ابزار قانون گریزی و بی عدالتی در جامعه ایران تبدیل شده است. 

عادت به وضع موجود از خصوصیات بارز جامعه ایرانی بوده  که ناشی از ترس و هراس از تغییرات اجتماعی می باشد. توجیه کردن و مشروعیت دادن با تفسیرهای غیرمنطقی به سیاست ها و برنامه های حکومتی که حقوق و خواسته های خود افراد را هدف گرفته، نشانه ترس از آینده و عادت به وضع موجود بوده که یکی از اهداف مهم حکومت جمهوری اسلامی جهت تداوم و افزایش عمر خود در منطقه جغرافیایی ایران می باشد.

تقلید و باور کورکورانه، اعتماد به رسانه های جهت دار حکومتی هم قدرت اندیشیدن از افراد را در زمینه های مختلف گرفته است. بیشتر مردم به آنچه که حکومت می گوید باور دارند و از آن تقلید و تبعیت می کنند. تقلید ناشی از نادانی و کم سوادی است که اکثریت افراد در ایران به آن گرفتارند. این مسئله قوه کنکاش و ارزیابی رویدادهای مختلف اجتماعی را محو کرده و بستری بوجود آورده برای استثمار ذهن ها از طریق تقلید و تبعیت کورکورانه ارگان های حکومتی بیشترین سود را از آن می برند. پوپولیسم ایرانی همواره فاقد عقل و شعور بوده و به عنوان ابزاری در جهت تامین منافع حکومتگران استفاده شده است.

بی اخلاقی هم یکی از معضلات مهم اجتماعی در جامعه ایران بوده که واگرایی بین اقوام، مذاهب و گروه های مختلف اجتماعی را تشدید کرده است. حکومت ایران یکی از بی اخلاق ترین حکومت ها در جهان بوده و در تزریق خصوصیات خود به جامعه تاثیر و نقش مهمی تا بحال داشته است. کینه توزی، نژادپرستی، افترا، عدم نوع دوستی، دروغ گویی، ریاکاری، زورگیری، تملق و چاپلوسی، دگرستیزی، تحقیر و توهین به اقوام و ملیت ها، تطمیع، فساد مالی، تجاوز به حقوق دیگران و حریم خصوصی افراد از مصادیق بارز بی اخلاقی در جامعه ایران بوده که بیشتر از بحران تفکر، تبعیض های اجتماعی  و بی عدالتی های موجود در سیستم حاکم ناشی می شود.

یکی از دلایل اصلی  عقب ماندگی جامعه ایران که شاخص های اعلام شده توسط سازمان های بین المللی گویای آن است، فقدان اندیشه مدرن و برتر و بحران تفکر و نو اندیشی در ذهنیت افراد جامعه می باشد که در نتیجه آن سعی در ارتقای خود یعنی قوم حاکم و حذف دیگری است. منظور از دیگری هم اقوام و ملل تحت ستم، پیروان سایر ادیان و مذاهب، زنان و دگرجنس ها می باشند که تفکرات بیمار جامعه در مورد این گروه ها تغییر نکرده و تا کنون در جهت حذف و استثمار عمل کرده است. این تفکرات دگرستیز و عقب مانده حاکمیت توتالیتر ایران را در رسیدن به اهداف خود یاری رسانده و موازی با اصول و فرامین حکومتی در ذهن اکثریت جامعه رخنه کرده است. 

ترمیم بحران تفکر و اندیشه با این شرایط فعلی ایران که قدرت مطلقه حاکم هر گونه آزاداندیشی را تهدیدی علیه خود می پندارد، غیر ممکن به نظر می رسد. به عقیده اکثر صاحبنظران بحران تفکر و فقدان آزاد اندیشی در جامعه از علت های اصلی عقب ماندگی ایران بوده و در آینده باعث شدت یافتن واگرایی، شکاف و تنفر بین اقشار مختلف و سبب کشاندن جامعه نژادپرست و دگرستیز ایرانی به سیر قهقرایی خواهد شد. 

 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کسی که اسم و چهره مغولی دارد و اهل باکو باشد یا غیر از مراغه و ابرقو، جایی را در ایران ندیده باشد ، بهتر است در باره اردوغان و علی اوف و نظربایف بنویسد و نه در باره ایران و ایرانی . این لاطالت چتد روز پیش در این سایت بیچاره درج شد ، چرا دوباره اجازه یافت به عقده های خود میدان دهد ؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

این مقاله برای تمثیل به یک یادداشت بی ارزش بسیار عالیست.
یک سری کلمه زیبا و جهان یا همان غرب پسند را در مقابل کلمات منفی قرار داده و به سبک مقابات انگلیسی زبان راجع به خاور میانه و دور و نزدیک، کاملا سطحی نگرانه عرضه شده.
جناب، شما همچون حکومت ایران و افکار عمومی و دولتی غرب، مردم ایران را که به قولی تقریبا نیمی از ملت این کشور مسلمان را تشکیل می دهند، دست کم گرفتید.
یادداشت های به این سبک دهه های پیش توسط بزرگ علوی عرضه شد و ایشلن را به سیاه چاله تاریخ روشنفکری علیل ایران فرستاد.
گر چه بی انصافی نباید کرد، حقایقی هم در مطلب شما بود که بنده آموختم اما در مجموع برای مقاله نویسی، زود دست به قلم برده اید.
دوستان، بنده هم تورک هستم اما صرف این که مطلبی را یک تورک نوشته، دلیل بر دفاع بی چون چرا از مطلب نخواهد شد.
نباید دچار همان جمود فکری شوونیست فارس شد و برای مقابله از همان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مهمترین مشکل ما با فارسها همینه که مرزهای شرق رو کنترل نمی کنند و سیل مواد مخدر و مهاجران بلوچ و افغن وارد کشور میشوند و با نرخ ده برابر ما تورکهای آزربایجان زاد ولد می کنند و کمکم به فکر تسخیر شهرهای آذربایجان هستند
الا مثلا توی بلوچ با هویت واقعی چه گلی به سر مای ترک آذری می خواهی بزنی یک چشمه از ههرهاتو نشنون بده
قاچاق و ترور سرباز وظیفه بیچاره ترک آذری و زاد ولد انبوه

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کاشکی یک روشنفکر فارس این مفاله را می نوشت و جامعه و مردم خود را از واقعیات موجود آگاه می کردند اما ظاهر مرغاشان یک لینگ دارد و درشان با یک پاشنه می چرخد. با این وضع بسیار مشکل خواهد شد که مردم بلوچ و یا ترک و عرب و کرد و ترکمن با هویت دروغین همراه با شند و حالا آنهای که حکومت می کنند حسابشان جدا و اما اینها که مدعی اپوزیسون و روشنفکر هستنند چی می گوینند. خطرناکترین انسانها کسانی خواهند بود که با هویت جعلی و بر اساس واقعیتهای نادرست زندگی بکنند و این باعث متلاشی شدن جامعه خودشان و همسایهای خود خواهد شد. سکوت قشر آگاه جامعه مردم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
یکی‌ از متفکران ترک آزربایجانی، اشاره به واقعیتی کرده بود که جامعه شناس‌های ساده لوح تحصیل کرده خارج، به مغزشان نیز خطور نمیکند. این شخص گفته بود ((( جامعه فارسی‌، بر پایه یک سری فرضیات پوچ، بنا شده است. یکی‌ از این فرضیات پوچ، این است >>> اگر ایران نفت و گاز نداشت، جامعه شاهنامه خوان، ژاپن دوم می‌‌شد، ولی‌ واقعیت این است جامعه فارسی‌، بدون نفت و گاز، افغانستان دوم می‌‌شود. بحران اندیشه در نبود پول نفتی‌ که تنور تفکر آریائی کذایی را گرم نگاه داشته بود به زودی نمایانتر از چاه جمکران خواهد بود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به لرستان و کرمان و زاهدان و بوشهر و چهرمحال و کردستان و یزد و مازندران وووووووو هیچ نرسیده در 30 سال گذشته چون میبایست اذربایجان توسط دولت صفویه اباد شود الان هم دیر نیست لرها بسیار علاقه خواهند داشت بعلاوه بقیه اقوام که در اذربایجان ساکن شده از امکانات ان بهره ببرند پول لرها و فارس ها و... ظاهرا الان داردذ میلیاردها دلار صرف پر کردن دریاچه اب شور ارومیه میشود با طرح های عجیب از زیر کوه ان ها با اب رود زاب کردستان چون ترکها 40000 تا چاه برای کشاورزی کنندند و اب این دریاچه را خشک کردنند از دزدیدن بقیه کارخانه های کشور توسط مسئولان ترک در هرجا که پایشان را گذاشتند چیزی نمینوسیم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-مثلا (لر)عزیزباورکن من اگرجای تو که چه عرض کنم چون لرنیستی؛اگربودی لاقل توهم تورااین همه فرانمی گرفت.بودم لاقل ساکت می ماندم.
چون من پیوندخانوادگی بالرها داشته حداقل سالی سه مرتبه به لرستان میروم.هیچ میدانی که لرستان یکی ازمناطق شدیدا محروم نگه داشته عمدی دوران پهلوی واکنون است؟
هیچ میدانی در لرستان هنوززندگی غارنشینی وجوددارد؟باورنمی کنی سری به روستاهای ازنا والیگودرزبزن.
آقای مثلالرهیچ میدانی که درعرض صدسال مکیدن نفت خوزستان حتی یک دلاردرلرستان خرج نکرده اند.تنهاتوانسته اند؛ازلرهای ساده سوءاستفاده درسرکوب ها همچون ارتش مفت خورنمایند؟
آقای لرمن میدانم که تولرنیستی چون پاکی وسادگی درلرهازبان زدبوده وتوهم میخواهی دراین وسط موش بدوانی.
آقای لرقلابی ؛من لرهارا خوب می شناسم وبافرزندان رشید وشجاع وانسان آنهاآشنا بوده وهم اکنون هم باآنهامراوده تنگاتنگ دارم.نام لرهارالکه دارنکن.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
""" دوران بی‌ ثباتی، جایگزین دوران ریسک شده است """ درک تحوّلات دنیا، برای ما ترکان آزربایجانی، بسیار مهم است، با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، وضعیت یونان، محبوبیت دانلد ترامپ در آمریکا، کودتای ناا فرجام در ترکیه جهان وارد دوران بی‌ ثباتی شده، بی‌ آبی‌ و خشکی و ورود روبات‌ها ، این پدیده را فقط تشدید خواهند کرد. ما با اتکا به جامعه شناس‌های ساده تحصیل کرده خارج، و چپ و کمونیست‌ها که عوامل تشدید کنندهٔ تشدید هستند قادر به بقأئ و عبور از این دوران نخواهیم بود، جامعه شاهنامه خوان، بیشترین بی‌ ثباتی را، در دوران بی‌ ثباتی تجربه خواهد کرد، تنها فاکتوری که در حال حاضر باید برجسته کرد واقعیت "" دولت کار آامد از ضروریات و الزامات یک کشور و ملت تواناست "" می‌‌باشد. باید شرایط بحرانی‌، گرسنگی مردم، قتل و جنایت دولت کمونیستی ونزوئلا نیز برای ترکان آزربایجان جنوبی، به خوبی‌ شناسانده شود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این هم مرض پان ایرانیستهاست که نویسنده مقاله را که حرف حق می زند فورا به مغولها و اردوغان و باکو می بندند آقاجان اگر حرفی درباره محتوی این مقاله دارید بسم الله وگرنه منسوب کردن نویسنده به مغولها و ترکیه و غیره تنها نشان ضعف فکر شماست نه چیز دیگر.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مغول زاده جان ! نگاهی به علی اووف و رجب اردوغان بینداز ! ایران میهن تو نیست و خودش به اندازه کافی متفکر دارد . برو خدا خیرت را جای دیگری بده . فارسی نویسی برای امثال شما ممنوع است . ترک به ترکستان ! ایران میهن فقط اقوام اصیل ایرانی است . ستون پنجم بیگانه در میان فارسی زبانان رسوا باید گردد !

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بهترین راه حل برای اذربایجان این است:
نشان دادن جاذبه های اذربایجان و تبلیغ ان
تبریز پیشرفته ترین شهر ایران
طبیعت زیبای اذربایجان
امکانات فراوان
ما باید همین رانتی را که تورک ها در 30 سال اخیر از حاکمان تورک اسلامی گرفتند و این اندازه پیشرفت و امکانات در اذربایجان به وجود اوردند را تبدیل به یک فرصت برای تشویق اقوام ایرانی به مهاجرت به اذربایجان بکنیم تا سیل جمعیت رنگارنگ به طرف ان راه بیافتد
شعار ما این است:
"تبریز دبی ایران"

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در رابطه با اخلاق وسیاست تورک ها در یک هزار سال گدشته باید بگویم امپراتورهای تورک در برخورد با سایر اقوام در حوزه قلمروشان هیچ ظلمی در حق آنها نکرده اند حتی زبان وادبیا ت آنها را بارور کردند و بالاخص قوم پارس را که صاحب ادبیات وشعور اجتماعی نبودند به صحنه اوردند اگر امپراتوران تورک زور گو ونژاد پرست بودند الان تمامی اقوام ازبین رفته بودند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
واقعا ببین کار به کجا رسیده یک قزلباش زاده اینجا به ملتی توهین می کند که ادعا می کند نصف جمعیت آن است. اگر همین توهینها را در ترکیه بگویی ایا زنده ات می گذارند.
هر عیب و ایرادی که به ایران بگیری بخاطر ورود قوم و قبایل بیگانه ای از جمله اجداد قزلباش خودت است. قزلباشانی که همین 4 قرن پیش به آذربایجان آمدند و اول مذهب مردم و بعد زبان مردم آنجا را عوض کردند و سپس به سایر مناطق ایران هجوم بردند تا توانستند به زور شمشیر و کشتار دین مردم غرب ایران و تا جایی که توانستند زبان مردم را تغییر دادند. حکومتهای حودکامه و دیکتاتوری که مردم را از ترس جان و مال و ناموسشان مجبور به چاپلوسی کرده اند مگر غیر از شما ترکان و مغولان کس دیگری بوده؟
اگر بجای ایران در نوشته این آقا جامعه ترکان گذاشته شود آیا اجازه انتشار حتی در همین سایت بی درو پیکر را پیدامی کرد در آنصورت چه داد و فریادهایی بلند نمیشد.
البته

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شما یه لر نیستی بلکه ارمنی هستی اما خجالت می کشی خودت را معروفی کنی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
عزیز دل برادر کمی از دموکراسی الهام علیف و کردکشی و نسل کشی ارامنه هم بنویس.فارس جماعت در طول تاریخش نسل کشی و جنایت علیه بشریت نداشته.
شما هروقت برای کلماتی مثل فرهنگ،دانش،هنر و هزاران واژه پارسی اصیل معادل پیدا کردی در زبان عقیم و بدوی تان بیا اینجا ....پانترکی بلغور بفرما

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اگر جرئت دارید کلمه ایی در مورد کعبه و امام خودتان« اروغان» بنوسید!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
منم با بک خرم دین از آذر بایجان:آسیب شناسی ایران نشان می دهد که فقط در زمینه مذهبی که انهم شیعه صفوی ترکی است تبعیض وجود دارد.دردیگر مسایل آنقدر که جناب عا لی از سر عقده حقارت میفرمایید دیده نمی شود ریس جمهور فعلی سمنانی استبخش بزرگی از وز تمام خورده بوژوازی ایران در دست ترکان است در هرجای ایران که سفر کنند محترم هستند اما ما در ترکیه فاشیست و یا در آذر بایجان هیچ حق و حقوقی نداریم چون زبان کارگری در ایران ترکی است گسترش این زبان هم زیاد است اما کسی بی احترامی به آنان نمی کنند .البته همه ما می دانیم که علت و علل تمام نابسامانیهای ایران حکومت ترکان بی رگ ریشه است که قریب نهصد سال ادامه داشته .مگر ترک بغیر از زورگوی چیز دیگری میدادند لبته که نه مثال زنده آن اردوغان است با کودتای که شبیه سریال های ترکی میمانند و این همه زر و زیان به کشور جدید التأسیس ترکیه به خواست انگلیس برا مهار پیش روی