بیست و هشتم مردادماه سالگرد رستاخیز ملی شاه و مردم

هرچه بیشتر سکوت می کنی، صدای عربدۀ گورکن بلندتر می شود!
بیست و هشتم مردادماه
سالگرد رستاخیز ملی شاه و مردم
و
عربدۀ گورکن های از خود خرسند
---------------------------------------------------
 
 
هرچه بیشتر سکوت می کنی، صدای عربدۀ گورکن بلندتر می شود!
امروزه، همانند دیروز رسم بر این است که عده ای همچنان گورکن باقی مانده، به تو شبیخون می زنند.
زمانی محمد مصدق را از گورگاهش بیرون می کشند و او را حلوا حلوا ، پیشوا ، پیشوا می کنند . و زمانی حسین فاطمی، وزیر خارجۀ حکومت فخیمۀ انگلیس در دولت مصدق را! و برای اینکه داستان را غم انگیز کنند، حسین فاطمی را هنگام اعدام، "تب"دار معرفی می کنند و اینکه گویا او هنگام اعدام، تب "چهل و دو درجه" داشت.
زمانی محمد مسعود را می کشند. پس از سالهای سال ، خود، او را از قبرش بیرون می کشند و برایش گریه و زاری سر می دهند. اکنون دیگر بر همگان روشن است که "خسرو روزبه" و دارودسته اش، بدستور نورالدین کیانوری محمد مسعود را کشتند.
کریم پور شیرازی ، که معلوم نیست به چه درد ناعلاجی مبتلا بود و به وسیلۀ چه کسانی کشته شد، را به فرمان!!! شاهدخت اشرف پهلوی می کشند!!! و سپس جسد او را به آتش!!!!می کشند. حال ، خود، او را که سالیان سال است کفن پوسانده، از گورش بیرون می کشند و برایش نوحه سرایی می کنند.
زمانی، سوزن و نخ پیدا می کنند و افسانۀ دوختن دهان فرخی یزدی ،به فرمان رضا شاه بزرگ را بر سر زبانها می اندازند. حال فرخی یزدی را نیز هر ساله از قبرش بیرون می آورند و برایش سینه زنی می کنند .
زمانی افسانۀ "آمپول هوا" را در مخیلۀ بیمار خویش درست می کنند تا بوسیلۀ آن "تقی ارانی" که اتفاقا با پول رضا شاه و مردم ایران برای تحصیل به آلمان رفته بود را توسط ایادی!!! رضا شاه بزرگ بکشند، تا بتوانند جار بزنند:" ایا الهناس! رضا شاه دکتر تقی ارانی را با آمپول هوا کشت!!"! حال نیز هر ساله، تقی ارانی، این انسانی که به اسلام باور نداشت را از خاک بیرون می کشند و برایش مجلس ترحیم سالانه می گذارند.
افسانۀ شکستن "انگشتان" وارتان سالاخانیان را در زیر شکنجه و در زندان، در دهانها می اندازند تا احمد شاملو، نیز این افسانه را باور کند و بسراید"وارتان سخن نگفت، وارتان ستاره بود!".
حتی یک نفر از این انسانهای مالیخولیایی و افسانه سرا، تا به امروز از خود نمی پرسد:"آنکه که وارتان را شکنجه می داد که بود، آنکس که این افسانه را از زندانهای مخوف!!!!دوران پادشاهی بیرون آورد که بود؟ آیا هنگام شکنجۀ!!!وارتان سالاخانیان شاهدی وجود داشت و یا اینکه خود شکنجه گر!!!افسانۀ شکستن انگشت وارتان زیر شکنجه را برای دیگران اینگونه تعریف کرد: "شکنجه گر، انگشت سبابۀ وارتان را وارونه فشار می داد تا آن را به مچ دستش برساند، وارتان گفت: نکن این کار را، انگشتم می شکند. شکنجه گر به کارش ادامه داد، وارتان گفت: این کار را نکن، انگشت می شکند، شنکجه گر دوباره فشار بر انگشت را اضافه کرد. انگشت وارتان شکست! وارتان نیز بدون گفتن آخ!!!! رو به شکنجه گر کرد و گفت: دیدی گفتم می شکند!!" !! حال نه تنها کسی از این گورکن ها و موش های کور، به نادرستی این افسانه فکر نمی کند که هر ساله و در سالروز مرگ وارتان سالاخانانیان، آن را با چربی بیشتر و آب و تاب بیشتر تعریف می کنند که دل هر شنونده ای، حتی این شنونده سنگ باشد، را نیز به درد آورد و واقعا این جماعت گورکن در به درد آوردن دل دیگران حتی دست آخوندها را از پشت بسته اند، اصلا این ها خودشان آخوند هستند.
روزی از حماسۀ حمید اشرف می گویند، روزی از حماسۀ اشرف دهقانی، روزی از حماسۀ بهروز دهقانی سخن سرایی می کنند و روزی می گویند: کارمندان وزارت اطلاعات و امنیت دوران شاهنشاهی، بهروز دهقانی را وادار کرده بودند؛ با خواهرش اشرف دهقانی در مقابل چشمان آنها همخوابگی کند، چون بهروز دهقانی سر باز زد، ماموران بدنهای عریان این دو خواهر و برادر را سوار بر دستگاهی، به هم وصل کردند تا این همخوابگی صورت بگیرد. طرفه اینکه خانم اشرف دهقانی که هنوز زنده است و خود بارها این افسانه را شنیده است، حتی یکبار در این باره، نه در خاطرات زندانش و نه در سخنرانی هایش در رد و یا درستی این افسانه لب نگشود.
افسانه ها زیاد است، یکی از این افسانه ها:" هنگامی که ماموران وزارت اطلاعات و امنیت، همایون کتیرایی را شکنجه می دادند، بدو گفتند: اگر دوستانت را لو ندهی، تو را روی این اجاق داغ می نشانیم. همایون کتیرایی:، رو به آنها نمود و پرسید: این اجاق را می گویید؟ و پس از این پرسش بر روی اجاق داغ نشست، بدون اینکه آهی بگوید"!!! ...جل الخالق!! تو گویی همایون کتیرایی مازوخیست بود.
این موجودات براستی مالیخولیایی و گورکن، در افسانه سرایی هایشان، صمد بهرنگی،را به کنارۀ ارس می برند و او را توسط ماموران ساواک!!!غرق می کنند.
حال همین افسانه سرایان خوب می دانستند و می دانند صمد شنا بلد نبود. اسد بهرنگی، برادر صمد بهرنگی بارها و بارها به این مسئله اشاره کرد و گفت: بابا صمد شنا بلد نبود ، رفت توی آب "ارس" غرق شد، یعنی اینکه صمد"بی گُدار به آب زده بود!"! این گورکن ها جلال آل احمد را حلوا حلوا می کنند، اما فراموش می کنند: همین جلال آل احمد زمانی گفت: اول که شنیدم صمد را ساواک در ارس غرق کرد، باورم شد، اما وقتی با "اسد" صحبت کردم، دیدم این باورم نادرست بود(نقل به مضمون از جلال آل احمد) گفتم نقل به مضمون که فردا روزی به من نگویید این عین جملۀ جلال آل احمد نیست.
همۀ این گورکن ها می دانند صمد خودش غرق شد. اما این دلیلی نمی شود که هر روزه "ماهی سیاه کوچولو"ی وی را به رخ دیگران نکشند و منتظر" ماهی سرخ "باقی نمانند. هرگاه فراموش نکنیم کتاب "ماهی سیاه کوچولو" ، نوشتۀ صمد بهرنگی؛ نخستین بار توسط "کانون پروش فکری کودکان و نوجوانان ایران" منتشر شد، کانونی که مراکز و کتابخانه های آن، به پیشنهاد شهبانوی دانا و مهربان ایران، شهبانو فرح پهلوی در سرتاسر ایران تاسیس شد و بانو لیلی امیر ارجمند ، مشاور فرهنگی شهبانو، ریاست این کانون را تا بروی کار آمدن رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی بر عهده داشت. و فراموش نکنیم همین کتاب توسط همین کانون به جشنواره کتاب سال 1968در شهر "براتیسلاوا"(پایتخت جمهوری اسلواکی کنونی) فرستاده شد و برندۀ جایزه نیز شد.و فراموش نکینم همین "ماهی سیاه کوچولو"، در همان سال، توسط همین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران به جشنوارۀ کتاب شهر "بولونیا"(در ایتالیا) که از سوی کمونیست های ایتالیا برگزار شده بود رفت و در آنجا نیز برنده شد.
باری! ...این گورکن ها، روزی نیست که در آن، بیژن جزنی را ، روز دیگر سعید محسن را، روز سوم، حنیف نژاد را، روز چهارم، ناصر تره گل را، روز پنجم، ضیاء ظریفی را، روز ششم، سرمدی را، روز هفتم عباس مفتاحی را، روز هشتم اسدالله مفتاحی را، روز نهم ، امیرپرویز پویان را، روز دهم، مهدی رضایی را و....از خاک بیرون نکشند، و برایشان مویه و زاری سرندهند. آنها را از خاک بیرون می کشند تا همگان به آنها فکر کنند و اینکه همگان به این فکر نکنند که رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی اکنون در جلوی چشمشان دارد دست قطع می کند، شکنجه می کند، چشم کور می کند، در ملاء عام اعدام می کند.
این ها را گفتم که بگویم: دیگر سکوت نمی کنم، گورکن هم نیستم، اما از این گورکن های شبیخون زن می پرسم:
چرا می خواستید در سال 1324 نخست آذربایجان و سپس کردستان را از ایران جدا کنید؟
چرا با پادشاهی که در آن هنگام تنها و تنها بیست و چهار سال داشت اینگونه برخورد کردید؟
چرا چندین بار و از جمله در بهمن ماه سال 1327 پادشاه جوان را مورد سوء قصد قرار دادید؟
چرا در سی ام تیرماه سال 1330 بر علیه پادشاه کودتا کردید؟
چرا در بیست و پنجم مرداد ماه سال 1332 بر علیه نظام شاهنشاهی در ایران کودتا کردید؟
چرا به همراه خمینی دجال در خرداد ماه سال 1342 به خیابانها رفتید و بر علیه اصلاحات ایران ساز شاهنشاه آریامهر عربده کشیدید؟
چرا در سال 1344 سازمان مسلح برای سرنگونی نظام پادشاهی تشکیل دادید؟
چرا در سال 1349 به پاسگاهی در سیاهکل حمله کردید و عده ای ژاندارم را در این روستا کشتید و به میمنت و افتخار کشتن این ژاندارمها ، سازمان مسلح و چریکی خود را تشکیل دادید؟
چرا در سال 1350 ژنرال ارتش ایران، ژنرال ضیاء فرسیو، که با اتومبیل شخصی خود و نه با محافظ، هنگام رساندن فرزندش به دبستان را کشتید؟ و پسر خردسال او را زخمی کردید؟
چرا به بانکها دستبرد زدید؟
چرا نگهبان کلانتری کوچکی در قلهک تهران را کشتید؟
چرا ژنرال های آمریکایی در ایران را کشتید؟
چرا به معمرالقذافی پناه بردید و در آنجا پایگاه آموزشی تروریستی-خرابکاری و ایستگاه های رادیویی بر علیه نظام پادشاهی در ایران براه انداختید؟
چرا به اردوگاه های فلسطینی رفتید و آموزش خرابکاری در ایران را در آنجا فرا گرفتید؟
چرا به عراق رفتید و در آنجا سه رادیوی" رادیو میهن پرستان"، "رادیو سروش" و"رادیو صدای روحانیت مبارز" را براه انداختید؟
شما بخوبی می دانستید که در آن هنگام عراق با ایران بر سر مسئلۀ اروند رود به جنگ پرداخت و البته پاسخ دندان شکن ارتش شاهنشاهی را نیز دریافت کرد.
چرا به دامان "سالم ربیع علی"، "عبدالفتاح اسماعیل" و دیگرانی در یمن جنوبی آن هنگام افتادید و در آنجا بر علیه نظام شاهنشاهی در ایران پایگاه زدید؟
جالب این است که دارودسته های "سالم ربیع علی" و "عبدالفتاح اسماعیل" برای نخستین بار در سال 1978 و دیگر بار در سال 1986 به جان هم افتادند و یکدیگر را تکه و پاره کردند و کار بدانجا رسید که جهانیان یک ماه از "عدن" پایتخت یمن جنوبی خبری نداشتند. در این دعواها میان باندهای رهبری کنندۀ یمن جنوبی در ژانویۀ سال 1986 هزاران نفر کشته شدند.
چرا در سال 1357 بدنبال آخوندی ضد ایرانی و تا مغز استخوان مرتجع بنام روح الله خمینی افتادید و با بسرکار آوردن رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی، بلایی سی و هشت ساله را به جان مردم ایران انداختید؟
چرا؟
چرا؟
چرا؟
اما من امروز به روان پاک ژنرال فرسیو درود می فرستم. و درود می فرستم به روان های پاک همۀ ایرانیان پاک نهادی که قربانی عملیات مسلحانۀ گروه های چریکی-تروریستی، تا هنگامۀ بروی کار آمدن رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی در میهن ما شدند.
و... درود می فرستم بر بانو فرخ روپارسا، وزیر دانای آموزش و پرورش ایران، بانویی که خلخالی جنایتکار او را در یک گونی سربسته ، اعدام کرد.
درود می فرستم بر تیمسار مهدی رحیمی، درود می فرستم بر سرلشکر خسروداد، و درود می فرستم بر فرماندهان دلاور ارتش شاهنشاهی ایران که توسط رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی اعدام شدند
درود می فرستم بر زنده یاد عباسعلی خلعتبری، وزیر خارجۀ دانای دولت شاهنشاهی ایران!
درود می فرستم بر زنده یاد امیر عباس هویدا، نخست وزیر دانای سرزمین شاهنشاهی ایران!
درود می فرستم بر محمد باهری،دبیر کل حزب رستاخیز ایران!
درود می فرستم بر درجه داران، گروهبانان و سربازان و پاسبانان ارتش و شهربانی کل کشور شاهنشاهی ایران و درود می فرستم بر کارمندان وزارت اطلاعات و امنیت ایران که توسط رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی به جوخه های اعدام سپرده شدند!
درود بر روان پاک و اشویی رضا شاه بزرگ، بنیانگذار ایران نوین!
درود بر روان پاک و اشویی محمدرضا پهلوی، پادشاه میهن دوست، مردم دوست، مهربان و خردمند ایرانیان، شاهنشاه آریامهر!
درود بر خاندان پهلوی!
سرنگون باد رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی در تمامیت آن!
کیانوش رشیدی قادی
بیست و هشتم مرداد ماه سال 7038 میترایی

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تنها دوره بدرد خودر تاریخ ایران دوران پهلوی بود خدا شاه را بیا مرزد به همه این رژیم و اپوزیسیون ....شرف داشت

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پاسخ به باصطلاح "دوست سابق"!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای کیانوش قادی جواب مرا ندادید. من از شما سوال کردم شما که در زمان بروی کار آمدن خمینی شانزده سال داشتید در چند سالگی کارمند انجمن روابط فرهنگی ایران و اتحاد شوروی شدید؟
می دانیم که انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی در زمان شاه بود و در زمان خمینی برچیده شد. طبق ادعای شما در آن زمان باید بچه بوده باشید که کارمند این انجمن بودید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بیهوده گویی های پان تورکها ( تبریز، اسلامبول، باکو، تورکستان؟!) و تجزیه طلبان راه بجایی نخواهد برد. رضا پهلوی بایستی بعنوان محور نمادین ملی گرایی و سکولاریسم ایران فردا، تیمی قوی از بهترین نخبگان تکنوکرات ازا نواع گرایش های سیاسی گرد آورد ( لویی جرگه!؟) آماده اداره کردن کشور پس ازمرگ خامنه ای و سرنگونی جمهوری اسلامی باشند. تمام زبانهای رسمی و فرهنگ اقوام فلات ایران طبق قانون اساسی بایستی برسمیت شناخته و تدریس شود. اکنون همه مرز ایران پرازدشمن است، هیچ ایراندوستی تن به تجزیه ایران عزیزنخواهد داد، دانایان میدانند که تجزیه ایران با نسل کشی همراه و بسود استعمار جهانی است و آزادی و دموکراسی بهمراه نخواهد آورد! یاد و خاطره همه جانباختکان راه استقلال و آزادی مردمان ایران گرامی
و پاینده باشد ایران!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای کیانوش قادی شما که در زمان بروی کار آمدن خمینی شانزده سال داشتید در چند سالگی کارمند انجمن روابط فرهنگی ایران و اتحاد شوروی شدید؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
میگویند یکی از عوامل ریشه کن شدن شاه همین افراد بی لیاقت و مفت خور و بی سوادی بودند که او را دربر گرفته بودند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با عرض سلام به خوانندگان عزیز و درود بر روان پاک رضاشاه کبیر و محمدرضا شاه. زنده باد خاندان پهلوی. خیانتهای حزب توده و عاملش مصدق خائن هیچگاه از ذهن ایرانیان پاک نمیشود. با تشکر از زحمات آقای کیانوش رشیدی قادی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درود بر خاندان پهلوی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اگر قرار بود خدا به شاهنشاه درود بفرسته که اون بیجاره را دربه در نمیکرد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درود خدا بر خاندان پهلوی، درود بر شاهنشاه آریامهر، درود بر کیانوش رشیدی قادی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
یادش بخیر. شاه هم شاهای قدیم که خودشون در صف اول جنگ میجنگیدند و تا قلب دشمن میتاختند.
این شاه آخری ما تا هوا پس بود در میرفت تازه اونهم توی کشور خودش.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مسئول کامنتها می گفت لغت (ننگ) توحین است و حزف خواهم کرد .البته این حرف را در مقابل کسانی که می گفتند ننگ بر خاندان پهلوی می گفت
ولی مثل اینکه به مخالفان شاه ننگ گفتن ایراد ندارد. نتیجه. گرایش شدید مسئول کامنتها به سلطنت طلبها و در کل شوونیست فارس

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای کیانوش رشیدی قادی، چه عکس زیبایی از اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر قرار داده اید. روح وطن پرستی از این چهره مبارک میبارد. درود بر روان شاهنشاه آریامهر، درود بر خاندان پهلوی، ....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
از وقتی که ژاله شهدا شد ایران همه عمامه و نعلین و عبا شد
از لطف چپ و راست چه غوغاست چون دیو بیامد فرشته به هوا شد
چون جغد نشسته لب دیوار با عده ای بیمار زد تو دهن دولت و بی شرم و حیا شد
بودند همه شیفته قدرت هرکس پی فرصت بر لب که دروغ آمد راست زیر عبا شد
مردم همه حیران و پریشان از بازی ایشان بعد سی و هشت سال که رو نیست همه سنگ پا شد
باز بر سر موضع بمانید بخوانید و بدانید این جمع مخالف همه دردی را دوا شد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این نوشته بسیار مرتجعانه است. گویا نویسنده از گور برخاسته و بدون اطلاع از حقایقی که در دو دهه اخیر از شکل غیر رسمی خارج شده و به صورت مستند درآمده، دست به قلم برده است.
دیگر دولتهای آمریکا و انگلیس هم نقش خود را در این کودتای ننگین که با طراحی و اجرای کرمیت روزولت رخ داد، کتمان نکرده و اسناد مربوط به آن را نیز منتشر کرده اند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به دروغ سنج.....
سیــر نــشد از دیدن عکــس شاه فقیــد...............
او بُوَد بانی جوک نامــش انقلاب سفیــد........
زانــکه فاطمی هم جاسوس انگلستــان گردید....
این همان مــغلطه است که گفت کیــانوش رشیــد....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این ناظر هم که کامنت میگذارد همان ع.ب.تورک اوغلی خودمان هست.خیلی ها با اسامی متفاوت حتی زیر مقاله خود کامنت میگذارند. این به اصطلاح روشنفکران مخالف شاه فقید و بازندگان به خمینی افتخار میکنند که با شاه فقید مخالف و با رژیم اسلامی به ظاهر مخالف ولی در عمل در جهت دوام آن میکوشند. این نسل همیشه مخالف و شاکی و طلبکاراند که با کمک اینترنت خودشان را با اسامی گوناگون تکثیر کرده و زیر هر مقاله ای حضور دارند.حیف وطن پرستان که وقت گرانبهای خود را صرف کسانی بکنند که همچون خمینی هیچ احساسی به ایران و ایرانی ندارند.درود بروان پاک رضا شاه کبیر و محمد رضا شاه پهلوی. آقای کیانوش رشیدی قادی درود بر شما. ازدیدن عکس شاه فقید سیر نمیشوم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فکر نکنید که ما خر هستیم و نمیفهمیم! بهمن موحدی بامدادان و سیاوش هر دو یکی هستند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این کامنت طهرانی را چرا حذف نمیکنید؟! حالا اگر من بگویم مرگ بر مصدق، شما حذف میکنید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
.... رژیمی که چول و پالاز اش با لگد و اردنگی به زباله دان تارخ سپرده شد، آیا نمی داند عاقبت رژیمهای نوکر و بیگانه پرست همین سرنوشت خواهد بود؟ آقای قادی فکر میکند رژیم جنایتکار و فاشیست اسلامی فارس، که در جغرافیای موسوم به ایران کشتارگاه باز کرده است، سرنوشتی بهتر از آن خواهد داشت؟ آیا پدر تاجدارشان شاهنشاه آریامهر نوه کورش کبیر ضل الله، شاه شاهان، بزرگ ارتش داران، و خدای خدایگان، که انسان از شنیدن چنین القاب قلمه سلمه از خنده روده بر میشود، با خواری و مذلت به زباله دان تاریخ سپرده نشد؟ اکنون با توجه بتاریخ گذشته فکرمیکنی چه سرنوشتی درانتظار رژیم آخوندی فارس خواهد بود؟! دوباره ازدیکتاتور دفاع میکنی؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با تمام اين ورق سياه کاريها ، باز هم مى گويم مرگ بر شاه ـ بگومرگ بر شـــــــــــاه . ׳

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درود بر خاندان پهلوی، درود بر کیانوش رشیدی قادی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای بهمن موحدی، این صفات کینه توزانه و مغرضانه و بیهوده که در مورد مقاله آقای کیانوش رشیدی قادی گفتی، همگی مشخصه نوشته های خودت هست. ....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان، بنده در ابتدا مقاله آقای رشیدی مطلق را به اشتباه برداشت کردم و آن را به جد گرفته و متوجه طنز نهفته در آن نشدم. بی شک آقای رشیدی مطلق مزاح می فرمایند؛ وگرنه در حالیکه خود آمریکایی ها بر نقش خود در کودتای 28 مرداد و سقوط دولت قانونی مصدق و نادرست بودن آن اذعان کرده و حتی از بابت آن عذرخواهی نیز کرده اند، استفاده آن یگانه رشیدِ مطلق ازعبارت مطایبه آمیز «روز رستاخیز ملی شاه و مردم» چه هدفی جز نشاندن لبخندی بر لبهای ما خوانندگان دارد؟ شما عزیزان را نمی دانم ولی بنده -علی رغم تلاشهای کمیک آقای مطلق- خنده بر لبانم خشک میشود، هنگامی که به کشورم می نگرم و بیچارگی و درماندگی آن را می بینم که بی شک پرشکوه ترین میراث آن هنگامه رستاخیز ملی- شاهی است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درود بر کیانوش رشیدی قادی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب قادی، بقول جناب بهمن این دیگر بیشرمی تام بود که دکتر فاطمی را دست پرورده انگلیس بدانید!
من چند پرسش اساسی داشتم که شما اگر قادر بودید میتوانستید بدون داد و بیداد پاسخ بدانها بدهید. امتاز مثت و منفی برایم نه اسم میاورد و نه نان.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقا سیاوش!
من به یادداشت شما نه مثبت دادم ونه منفی!
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کیانوش رشیدی قادی ! دلت را به این مثبت ها خوش نکن ؛ این مثبت هایی را که می بینی به این نوشتۀ کینه توزانه و مغرضانه و بی مایه و بی اساس و بیهودۀ تو داده اند به هیچ وجه کار خوانندگان ایران گلوبالی نیست، بلکه کار عناصر ساوامایی حزب اللهی و ساواکی شاه اللهی است که نسبت به پیشوای فقید نهضت ملی ایران دکتر مصدق ، کینه و ضدیت هیستریک دارند.
کیانوش رشیدی قادی ! تو آنقدر نسبت به قهرمانان ملی ایران مثل "شهید دکتر حسین فاطمی" کینه وضدیت داری که خوت هم نمی دانی چه می نویسی و مضحکانه می نویسی : «"حسین فاطمی ، وزیر خارجۀ حکومت فخیمۀ انگلیس در دولت مصدق"» هر ایرانی میهن پرست و آزادیخواهی که این جسارت و اتهام سخیفانۀ تو را نسبت به سردار شهید نهضت ملی ایران دکتر حسین فاطمی بخواند ، از خشم و حیرت ، قلبش به درد می آید. در21 مهرماه 1331 ، دکتر حسین فاطمی ، وزیر امور خارجۀ دولت دکتر مصدق ، پرده از یک توطئه

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب رسیدی قادی گرامی،
من به این نتیجه میرسم که در رژیم سلطنتی از هیچ مقامی پرسشی و پاسخی ممکن نیست. یعنی: ولایت فقیه = شاه.
در رژیم سلطنتی حق رأی من بعنوان شهروند ضایع خواهد شد و من بجای رأی مجبورم در شرایطی خشونت بکار برم. و در انتها نه تنها من بلکه گروه بزرگی دست به خشونت خواهد زد. و این گروه بزرگ همان اشخاصی هستند که شما از آنها به نیکی نام نبرده اید! به هر حال این کشته شدگان در دوران پهلوی اگر اجازه انتخاب میداشتند با اطمینان باید گفت که نه آنها کشته میشدند و نه سلطنت پهلوی به این زودی از جا برکنده میشد. سیاستی خردمندانه میتوانست اپوزیسیون را در دولت خود حل کند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای کیانوش رشیدی قادی... آنچه که شما در مصاحبه با زضا پهلوی به میان کشیدید که ایرانیان طرفدار پادشاهی هستند, دور از حقیقت است. این سیستم حکومتی حتی در افغانستان هم بر چیده شد. شما واقعآ فکر میکنید که ایرانیان بعد از این همه فلاکت و سختی و جنگ باز هم دنبال (( پادشاهی)) بروند؟ کارنامه سیاسی رضا پهلوی فقط در اسم (( پهلوی)) است که به یدک می کشد . ایشان هیج تجربه ای در مدیریّت ندارد چه برسد مدیرّت در امور اداری.. کسی که حتی نمی تواند یک کارگاه ماشین شوئی با پنج کارگر را اداره بکند , شما چه انتظاری از این شخص دارید که یک مملکت را اداره بکند؟ تنها کاری که ایشان می توانند بکنند همین بورس بازیها در « وال استریت» است که خوشبختانه ملت شریف ایران سرمایه های هنگفتی را به خانواده ایشان , از بابا بزرگ گرفته تا خودشان داداه اند بدون اینکه این اشخاص ( یک ریال) به عنوان عوارض به این ملّت پس بدهند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای سیاوش که جمهوری را برتر از سلطنت میدانی، پس برو بچسب به جمهوری اسلامی و دیگر اظهار نظر نفرمایید!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
البته گزینش مثبت و یا منفی خوب است ولی من از آقای رشیدی قادی و یا یکی از افرادی که امتاز منفی بمن داده اند خواهش میکنم نظر مخالف خود را بصورت کامنت درج کند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چرا من جمهوری را برتر از سلطنت میدانم؟
1- در نظام سلطنتی، شاه قدرت را بصورت دموکراتیک بدست نمیآورد. شاه یا یک شخصیت تحمیل شده از جانب قومی، طایفه ایی، گروهی خشن و زورگوست و یا به وسیله ارتش « کودتا » برگزیده شده.
2- در حکومت سلطنتی، من شهروند هیچگونه گزینشی ندارم. مثل: این آش خالته، بخوری پاته، نخوری هم پاته!
3- من فرض را بر این مینهم که شاه انسانی دمکرات باشد، کریسما و کاردان باشد و من شهروند از او راضیم ولی پس از درگذشتش پسرش که جانشینش میشود و من او را انتخاب نکرده ام همانطور که پدرش را انتخاب نکرده بودم، انسانی ترسو، بی جربزه، غیر دمکرات و دیکتاتور از آب بیرون میآید. حالا تکلیف من شهروند چیست؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نصف حقیقت را گفتید:
۱ـ اشاره‌ای به سیستم تک حزبی تاسیس حزب بعث یا رستاخیز نکردید.
۲ـ فعالیت افرادی مثل بختیار، فروهر، سنجابی و بازرگان و ۰۰۰ از سوی رژیم تحمل نمیشد چه برسه به احزاب مترقی.
۳ـ به خاطر یک رمان ۶ ماه تا یک سال جوانان را زندانی می‌کردند.
۴ـ قبل از آمدن جیمی کارتر عملاً زندانیان سیاسی که دوران محکومیت زندانشان تمام شده بود آزاد نمی‌شدند .
۵ــ اکثر فداییان و مجاهدین دانشجویان ۲۰ الی ۲۴ ساله آنهم از رشته‌های فنی دانشگاها همه پر شور و وطنپرست در عین حال بیسواد بودند که حاضر بودند جانشان را برای سعادت ملت فدا کنند، چرا که برای پاک کردن خیانتهای توده‌ایهای فراری نوکران شوروی از اذهان مردم می‌باید از جان و دل مایه می‌گذاشتند.
۶ـ نتیجه اینکه رهبر انقلاب خود شاه بود که بعد از رفتنش کوچکترین تشکل مردمی که قادر به حکومت باشد نبود و آن شد که شد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام بر آقای کیانوش رشیدی قادی. دست شما را میبوسم. پاینده باشید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب توکلی گرامی! می نویسید که »...حواد ث تاریخی بدنبال هم می ایند اگر 28 مرداد رخ نمی داد ، انقلاب 57 هم در کار نمی بود و...« خب این " منطق و استدلال..." بدان ماند که بگوییم که اگر هیتلر نبود مثلا اروپا و جهان فلان و یا اگر ـ بفرض باور داشتن ـ اگر الله و خدا حضرت آدم و حوا را از بهشت بیرون نکرده بود و یا حوای ذلیل شده آن سیب لعنتی را نمی خورد اکنون همه انسانها مثلا در بهشت برین بودند! درست است که تاریخ و تکامل بشریت و علم و دانش پیوسته است اما تاریخ و حوادت را بایستی در زمان خود ارزشیابی کرد! چون در قادسیه ساسانیان شکست خوردند چه و چه می شد...منطق کفتمان نمی تواند باشد. اشتباهات و خیانت ها و حرص و ولع قدرت پرستی روشنفکران وطنی هم خود از پدیده های مخصوص حامعه ایران ماست! با آرزوی تندرستی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درود بر کیانوش رشیدی قادی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
برای آگاهی آقا "سیاوش"!
گفتگوی زندۀ و رادیویی من با شاهزاده رضا پهلوی در شهر "بُن" آلمان به شیوۀ نوشتاری:
http://kianooshrashidi.blogspot.de/2010/04/2010.html

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
برای آگاهی آقا سیاوش!

گفتگوی زنده و رادیویی من با شاهزاده رضا پهلوی در شهر "بُن"(آلمان)

https://www.youtube.com/watch?v=TjmNCtsRAFQ

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقا سیاوش گرامی! علیرغم اینکه در دوران بروی کار آمدن خمینی شانزده سال داشتم، گفته ام و گفتم، حتی اگر سر انگشتی باشد، از آنجا که در کارزار بر ضد شاهنشاه و سامانۀ پادشاهی در ایران نقش داشتم، از مردم ایران و بویژه از نسل سوم پس از بروی کار آمدن خمینی و رژیمش پوزش می خواهم.
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کودتای ۲۸ مرداد کودتایی است که با طرح و حمایت مالی و اجرائی سازمان مخفی اطلاعات بریتانیا و آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا و با همراهی ارتش شاهنشاهی ایران، بر ضدّ دولت محمد مصدق در مرداد ۱۳۳۲ به انجام رسید. در آمریکا از آن به نام عملیات آژاکس (به انگلیسی: Operation Ajax) نیز یاد می‌شود.

در شصتمین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، آرشیو امنیت ملی آمریکا اسنادی را منتشر کرد که ضمن نشان دادنِ نقش سازمان سیا در رهبری اقدام فوق، آن را بخشی از فعالیت سیاست خارجی آمریکا به شمار آورد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب رشیدی قادی، شما خودتان در کدام مقطع از این تاریخ، چه در زمان شاه و چه در زمان خمینی توانستید برای ایرانی مفید باشید و کجا بودید؟ چرا در همان دوران شاه برای ساختن ایران آستین بالا نزدید تا شاید یکی از قهرمانان سازندگی شوید ودگران از شما بیآموزند؟
چرا در دوران خمینی آنگاه که آخوندها در حال گرفتن قدرت بودند بیاری مردم نیامدید؟
توجه کنید که من هنوز نه رأی مثبت ونه رأی منفی بشما داده ام و منتظر پاسخ شما هستم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-آقای قادی من باتمام وجودبه آزادی تمام افکارانسانهاارزش قایلم وخط قرمزراتنهابرای توهین های حقیقی وحقوقی افراددانسته وتنهادراین موردبه دیگران حق میدهم که توسط مراجع قانونی دراین موردرسیدگی واجب است.
شماهم نظرخودراداده وبه دیگران هم حق دهید،تابرنظرونوشته شمانظرخودرابنویسند.
آقای قادی نفت ایران درعمل ملی نشده است وعلاوه برآن گازهم برآن افزوده شده است.
تمام تلاش وشعارهادراین 63 خرج مردم وداخل بوده وشده است.عملا کشورهای خارجی ورانت خواران حکومتی برای نگه داری حکومت خودازآن استفاده کرده است.
چه شیخ باشد وچه شاه ؛شماهم دراین موردخودراناراحت نکنید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درود بر کیانوش رشیدی قادی، درود بر خاندان پهلوی. شاهنشاه میگفت که ایران کشوری است که حداکثر ظرفیت 50 میلیون نفر را دارد، اما امروز آخوندهای مفتخور و وطن فروش برای تعدد جمعیت شیعه تروریست و جاهل و الله اکبرگو، جمعیت ایران را به 80 میلیون نفر رسانده اند و ایران را بیابان کرده اند. آن چلاق علیل سیدعلی گدا، میگوید که باید جمعیت ایران به 150 میلیون نفر برسد!