نفی دولت-ملت شدن خلقها، نژاد پرستی ناسیونالیسم حاکم در ایران

بدون پذیرش دولت-ملتهای مستفل و آزاد، نه اتحاد داوطلبانه ی خلقها تحقق مییابد و نه اتحادیه های منطقه ای و حکومت جهانی.

نفی دولت-ملتهای خلقها بر اساس اعمال تبعیض ناسیونالیسم حاکم در ایران است که شکلی از نژاد پرستی ست...

 

 

تقی روز به گرامی در مقاله خود(  http://www.iranglobal.info/node/56958#comment-75184  )
قید کرده « امروز ما در دوره جهانی شدن مناسبات سرمایه داری قرارداریم نه دوره گذار نیمه فئودال نیمه سرمایه درای و تداوم عصرتکوین و شکل گیری دولت ملت ها در این یا آن بخش جهان.»

منظور نویسنده از «دوره جهانی شدن مناسبات سرمایه داری»چیست؟ آیا منظور این است که در سراسر جهان « مناسبات سرمایه داری حاکم» است، ؟ یعنی روابط « ارباب - رعیتی» به کلی رخت بر بسته؟ اگر این ایده است که درست نیست. هنوز در نقاط زیادی از جهان ضمن وجود سرمایه داری « روابط اقتصادی-اجتماعی فئودالی یا نیمه فئودالی» همچنان وجود دارد. یعنی « حاکمیت نظام سرمایه داری پیشرفته ی امروزی » در همه جا و در همه ی عرصه ها برقرار نیست. 
آیا منظور از « جهانی شدن مناسبات سرمایه داری» اینه که « عملکرد سرمایه » اکنون در سراسر جهان جاری ست؟ باید گفت سرمایه در دوره ی استعمار کلاسیک هم جهانی عمل میکرد. و چگونگی عملکرد آن مختص این دوره حاضر نیست. 

گزاره ی « امروز ما در دوره جهانی شدن مناسبات سرمایه داری قرارداریم »، برگرفته از تزهایی ست که در سطح نظریات سیاسی از سوی نویسندگان کم پایه ی خارجی تبلیغ شده و دوستان ایرانی نیز مثل همیشه، بدون اندیشه و تفکر، آن را و مانندهایش را «تقلید و تکرار» میکنند برای « پرده کشی روی اهداف سیاسی و شونیستی» خود؛ آگاهانه یا بدون اینکه خود متوجه باشند. 

چرا؟ سرمایه کی جهانی نبود؟ از هنگامیکه این سیستم، فئودالیسم را شکست داد و گسترش یافت « عملکرد جهانی» دارد. حتی نطفه ی آن در شکم فئودالیسم نیز با پدیده ی «تجارت یا سرمایه تجاری» کوشیده جهانی عمل کند. 
حتی حرکت سرمایه ی تجاری از « پکن تا روم» از راه « ابریشم» و از طریق اینکه « همه ی راهها به رم ختم میشود -که در حقیقت ترجمه ی عملکرد سرمایه ی تجاری بود- از دوران برده داری نیز کوشیده جهانی عمل کند. چه رسد به اینکه فقط اکنون « جهانی» عمل بکند. 

سرمایه از دوران استعمار کلاسیک، استعمار نو، و دوران انقلاب انفورماتیک همواره جهانی عمل کرده است. اینکه مناطقی دارای نظام فئودالی یا نیمه فئودالی بودند ولی حالا نیستند-که البته چنین نیست- و این دلیل آن است که « مناسبات سرمایه داری جهانی شده» ، نشان دهنده ی آن است که نویسنده « متوجه عملکرد جهانی پیشین موجود» نیست و نبوده است. 
استثمار به عنوان بهره کشی انسان از انسان، که سرمایه نتیجه ی آن است، از آغاز « فنومنی» جهانی بوده. چه پیش از سیستم سرمایه داری و چه بعد و چه اکنون. استثمار قدیم و جدید همیشه پدیده ای جهانی بوده است. محیط های بسته نیز به شکلی به محیطهای باز راه داشته و متصل وهم پیاله و وابسته و همکار و جهانی بوده اند. از زاویه ی « حاکمیت مطلق نظام » نیز باید گفت هنوز هم « این حاکمیت مطلق یا کامل» را ندارد. « مناسبات» ماقبل سرمایه داری اکنون نیز وجود دارند. 

اما عنوان کردن تز « جهانی شدن» برای این است که«حق انتخاب»خلقی را- که باید راه زندگی جمعی خود را آزادانه برگزیند- نقض کنند، چرا که « ناسیونالیسم حاکم» به علت اعمال « تبعیض» که شکلی از« نژادپرستی» ست، و به عبارت دیگر 
ناسیونالیسم حاکم که مادر « نژاد پرستی» ست، و از اینرو متضاد با « انتخاب آزاد راه زندگی جمعی ست» ، با پیش پا انداختن چنین سنگهایی(جهانی شدن) ، میخواهد مانع آزادی خلقها بشود.و به « بهانه ی وقوع جنگها» شانه از زیر بار مسئولت اعمال « نژادپرستی» و ایجاد « جنگ و خشونت» که عاملش وجود نامبارک خودش است-خالی کند.

نوشته ی نویسنده پر است از ایده های منجمد « مارکسیسم مکتبی» که پرداختن به همه ی آنها از گنجایش این کوتاه نویسی بیرون است. 

« احکام جامد چنین چپی» مبارزه ی تبعیض دیدگان را از مبارزه ی استثمار شدگان جدا میکند و ضربه به مبارزه ی مشترک اینان میزند. و لاجرم در خدمت نظامهای ظالمانه ی حاکم است. اینان با نیت خیر راه جهنم را برای ستمکشان آماده میکنند.

در سرمایه داری قرن 21 هیچ چیز استثنایی وجود ندارد که خلقی از « انتخاب آزاد راه زندگی جمعی خود»چشم بپوشد. مگر اینکه ناسیونالیسم حاکم که عامل تبعیض و در حقیقت مادر نژادپرستی ست ، آقایی خود را از دست داده و متضرر بشود.
بر عکس از دستاوردهای اندیشه یی مثبت سرمایه داری قرن 21 یکی همین « انتخاب آزاد راه زندگی جمعی» ست.
انسان قرن 21 میخواهد همه چیز را خودش انتخاب کند، و نه برایش انتخاب کنند. این را باید درک کرد.
ناسیونالیسم فارسی حاکم در ایران 90 سال است که مقام مادرتبعیض را مالک است. و ناسیونالیسم حاکم در جاهای دیگر نیز کم و بیش چنین فونکسیونی دارد.

طرفدار « صلح و دوستی و عدم خشونت هستید»؟ بر حق انتخاب آزاد راه زندگی جمعی انسانها گردن بگذارید. 
استثمار همیشه جهانی بوده است. کیهانی هم باشد نمی تواند موجب نفی « حق انتخاب آزاد» انسانها بشود.

«جامعه ی بشری» در روی زمین مثل هر پدیده ی دیگری ایستا نبوده است و نیست. از زاویه «مادی،روحی،ارتباطی» در حرکت زگزاکی دائمی خود سیرکرده و میکند. این حرکت تازه نیست، از قدیم بوده و خواهد بود. تا زمانی که بشراجتماعی و جود دارد. هرکس از دیدگاه نظری خود به این « حرکت دائمی زیگزاکی» نامی داده و برای تحقق ایده آل هایش چشمداشتهایی دارد، نام « جهانی شدن» برای« حرکت همه جانبه ی جامعه ی بشری» از اینجا توسط برخی نظریه پردازان به میان آمده است.

که هیج اجماع قابل توجهی در مورد مفهوم آن ندارند. ولی همه میکوشند این « تز» را در خدمت دیدگاه های خود به کار گیرند. استناد به این نام و تز و نظریه ی غیر قابل اجماع در مفهوم، برای « زدودن حق انتخاب آزاد انسان» یکی از سوء استفاده هایی ست که از این مقوله میکنند. به بهانه ی گسترش تمدن بشری نمی توان « استقلال و آزادی» بشر را نقض کرد یا رد نمود.

اگر در همه ی نقاط جهان اتحادیه ها و حتی حکومت جهانی هم تشکیل شود باز « مانع این نیست که انسان آزادی و استقلال و حق انتخاب سرنوشت خود را نداشته باشد». اتحادیه های منطقه ای، حکومت جهانی از راه وجود و به رسمیت شناخته شدن« دولت-ملتهای مستقل» میتواند به وجود آید. و نه از راه « نقض وجود این دولت- ملتها». همانطور که در اتحادیه ی اروپا « هستی دولت-ملتها» مورد قبول است، به رسمیت شناخته شده اند، و آزادی و استقلال هر دولت-ملتی تأمین است. بدون پذیرش « آزادی و استقلال» دولت-ملتها، نه اتحادیه های منطقه ای به وجود میاید و نه حکومت مثلا جهانی. اگر حکومت جهانی روزی و روزگاری تحقق یابد، میتواند « دموکراتیک» باشد.

حکومت جهانی یا منطقه ای دموکراتیک، بدون قبول وجود« آزادی و استقلال و انتخاب داوطلبانه ی » دولت-ملتها، اگر ممکن باشد تنها یک پدیده « زورکی و دیکتاتورانه» میشود که ناقض غرض ما در اینجاست. اصل ما بر اساس « دموکراتیسم» است. بدون دموکراتیسم ، بدون پذیرش دولت-ملتهای مستفل و آزاد، نه اتحاد داوطلبانه ی خلقها تحقق مییابد و نه اتحادیه های منطقه ای و حکومت جهانی. 
نفی دولت-ملتهای خلقها بر اساس اعمال تبعیض ناسیونالیسم حاکم درایران است که شکلی از نژاد پرستی ست.

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب peerooz من یگ گلایه کوچک کردم، لطفا اگر ناراحت شدی ببخش مرا و ادامه ندیم جر و بحث لطفا.

چند کامنت قبلی ام خواندم، دیدم چند حرف زشت زدم عذرخواهی کردم. دیدم چند حرف ناقص گفتم، یک وقت سوتفاهم نشود حرفم کامل میکنم:
گفتم غرب با برجام ضمانت بقا 25 ساله داده به رزیم حاکم بر ایران!
این استباط شخصی ام است. هووزم بخش های زیاید از برجام محرمانه است. ولی حرفم تکمیل میکنم، این ضمانت نامه گفتم، زیاد جالب نبود، سوتفاهم ایجاد میکند، پیداکردن واژه مناسب برایم سخت بگویم برجام چه چیزی است برای نظام. ان زمان کامه ضمانت نامه به ذهنم خطور کرد، ولی شادی همان کلمه مرسوم تر "راست ازمایی" درست تر باشد. یعنی غرب و امریکا و حتی چین و روسیه، یک بازه چند زمانی، حکومت خامنه ای و نظام و اقلیت شریک در حاکمیتش داده، مثلا تا تا 15 سال فلان کار نکند، اخر همه چیز راست ازمایی شد، در اخر 25 سال می تواند از

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چرا امثال "peerooz " احساسم میکنم، نیش دارست کلامش؟شاید خود نمیداند؟
حرف و نقدهای اصلی اش زد، چند کلام ناپسند هم گفت و معذرت خواست و دلیلش کار اشتباهش، بدیهی است ناشناسیم، نمیشود صداقت و دروغ ادعاهارا تشخیص داد مگر از روی متن و احساس، اماچرا من احساس میکنم برخی مایلند عمدا دیگران برنجانند؟! نقد کردن و گفتن اینکه با نظر تو مخالفم، به خودی خود باعث ناراحتی می شود، این طبیعیست، بی اعتراضیم، ولی کنترل از دست دادم متاسفانه چند حرف زشت زدم و عذرخواهی کردم، اصلا سایت ایران گلوبال لازم نیست افراط و تفریط کند، نمیدانم شایدم امکاناتش در حد مثلا رادیوزمانه نیست، رادیوزمانه کامنت دلخواهش را سانسور نمیکند، کلمات ناپسند و امثالهم را ستاره دار میکند (به تشخیص ممیزش!) خب شخصا دوست دارم کامنت هایم منتشر شود ولی ان چند کلمه زشت کاش حذف میشد
شرمنده ام! میدانم اثر بدی گذاشت روی نقدم/ غیر عقلانی واخلاقی بود

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
" من چند روزی فشار زندگی بدجوری رویم هست. مشکلات مالی و روحی." و " رادیو فردا بگیر و نگیر دارد، اخیرا تا 50% کامنته ایم سانسور میکرد با نام کاربری مختلف، چند دگراندیشی ام را تحمل نمیکرد.". نقل قول از کامنت جناب بشریت حیران.

جناب حیران,
خداوند خودش از خزانه غیب شفای عاجل و رفع مشکل عطا فرماید. جناب توکلی هم به حد وسع خود با .... ایجاد شرایط درد دل کردن, به شما و دیگران کمک کرده است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من بشر حیران و تنهایم، فارسی زبانی ام به حکم جبر و زمان است، ایارنی ام، ولی هرگز بخود اجازه نخواهم داد باری هویتی بنا برجبر زمان و مکان بر من تحمیل شده، بر کسی ظلم کنم، هرگز مبدا چنینیف و ننگ ب رمن که چنینی کنم! دیگران نمیدانم!
امیدوارم عذرخواهی ام قبول کرده باشید.
به جناب ائلیار و هم اندشان و همره روانش این شعر خیام تقدیم میکنم و فعلا بدرود.
**********
ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود
نی نام زما و نی‌نشان خواهد بود
زین پیش نبودیم و نبُد هیچ خلل
زین پس چو نباشیم همان خواهد بود

عمر خیام
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
حیران گرامی، نوشتید حالتان خوب نیست. برایتان آرزوی سلامتی میکنم.
از منافع ملی گفتید از نظر من منافع ملی سلامتی شماست.
فارسی زبان هستید ، این کلاملا طبیعی ست . همه همینطوری هستند و اهل فرهنگ اند.
از مردمان نوشتید، من شخصا شما ، مردم فارسی زبان و همه ی مردمان را دوست دارم.
از سیاست نوشتید، نظرم اینه که هرچه انسانهای جامعه انتخاب کنند آن خواهد شد. از آدمها نوشتید، معلومه هر کس برای خودش نظر اجتماعی دارد .
از نظریات من نوشتید ، طبق حق بیان منهم نظر خود را بیان میکنم. غلط و درستش را دیگران انتخاب میکنند.
از آذربایجان گفتید، گفتم که هر چه مردم بخواهند آن خواهد شد.
خوش و خرم باشید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خب گفتم من مطئن نیستم حتی فردا زنده باشم، دلایل خودم دارف امیدوارم ایارن گلوبال کامنت هایم منتشر کن، بخصصو این اخری که شخصا بخاطر حرف ناپسند ناخواسته و ندانسته به دیگران- حتی دشمنانم- کرده ام. من چند روزی فشار زندگی بدجوری رویم هست. مشکلات مالی و روحی. ولی سر اصل حرفم هستم. بارها ان لینک تکرار کردم، که هی توضیح ندهم درابره منظورم از دمکراسی فدرال.
گفتم چند رسانه اینترنتی پر مخاطب است که رادیو فردا بعد bbc مهمترین است. BBC که باید ثبت نام کنی. خب منم مایل نیستم هویت اشکار شود. صددای امریکا از هر صدتا یک کامنت منتشر میکند. رادیوزمانه که شده کلا مبلغ افکار امثال نیکفر و فمنیسم و دگرباشی جنسی!
دیدم دگراندیشی مرا تنها ایران گلوبال تحمل میتواند بکند. گفتم میتوانم وبلاگ بزنم، ولی اصلا امکانات مادی و زمانی ندارم که حرفم حتی به یک درصد مردم برسانم
در ایارن گلوبال فحاشی میشود. ولی ارزش اینست

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به نظرم مقایسه و حکم امثال من برخی مثل جناب "حسن " و "اسامه مجددی" و "peerooz " ... همان حکایت مولوی است، من در چگونگی دمکراسی و حفظ ایران بدون خون ریزی با زندگی مسالمت امیز اختلاف جزئی داریم. خب من معتقدم وجود اذربایجان و کردستان از سال 1945 دیگر به در نمی خورد و هر چه زودتر وبدون جنگ این دو منطقه واگذار به بارازنی و عای اف کنیم به نفع بقیه ملت ایران است. این تجزیه دردناک است ولی بدشانسی ما بود. من با صادق زیباکلام موافق نیستم رضاخان و قوام وطن پرست بودند، به نظرم دو حالت دارد یا احمق بودند یا ضد فارسی و ضد ایرانی.
ولی ائلیار و سهند و تورک اوغلی... دنبال نه فدرال دمکراسی اند، و نه حتی تجزیه ایران ، من با تجربه سالها مطالعه، مطمئنم این قبیل افراد دنبال کلنگی کردن کشورمان هستند. اینکه میگویند سپاه سایبری نفوذ دارد در سایت ها یا کامنت گذار ممکن درست باشدف ولی من یکی نیستم،الان نمیدانم فردا

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ائلیار از کسانی است که از حق شورای دبیران و مقاله نویسان است. هر کس در چنین حدی مقاله می نویسد، باید منتظر نقد باشد.
من اگر امدم توی سایت ایران گلوبال- سایتی که فاقد https است و راحت هک میشود. یک خورده سواد it دارم. میدانم رژیم و سپاه سایبری راحت ردیابی میکنند، برای هر کلامم میتوانند بدون حکم حکومتی مجدد به قتل برسانند چون خمینی قبلا به قاتلاابه دداگاه نمایشی مرتضوی و صلوات یندارند. مگر ستار بهشتی چگونه کشتند؟ مگر فرخ زاد قاسملو و بخیتار ها را چگونه ترور کردند؟ کشتن ما انسان هایی غیرنظلمی و بی دفاع، که تنها جرمان نوشتن و گفتن از استبداد و فریب اخوند و سپاهی است، تنها جرمان حرف و انتقاد و رسواکردن ظلم و فساد استبداد و آگاهی دادن به مردم است!
ولی چون رادیوزمنه و فردا، تحت نفوذ یک جریان فکر ایران گرایی است، صریح بعنوان یک فارسی زبان بگویم، از معدود سایت های حاضرست به دلایلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
" یکی کمه, دوتا غمه, سه تا خاطر جمه ". با ظهور حیران تر از حیران, مثلث حیران, سهند, حیران تر از حیران کامل شد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-همانطورکه قبلابه یکی ازکاربران این سایت وزین گفتم تعدادی بااین خیال به این سایت متن میگذارند،فکرمیکنند همه کاربران این سایت هالوهستند.آنکس که مستقیم تیرخلاص رامی اندازد.مثل چاورستانی افکارپان ایرانیستی خودرااعلام میکندازاین افرادگلایه ایی نیست چون تفکرشان این است وباصداقت اعلام موضع میکنند،ولی تعدادی هنوزچون خودشان هالوهستندوفکرمیکنند،رسانه مجازی یک رسانه رودرواسی ویامحافظه کاری است واردسایت شده باهمان تفکرساده اندیشی خودپس ازچندروزموضع گیری عدالت خواهی خاله خرسی سعی درمخفی کردن موضع خوددارند.درنهایت نیزازکوره دررفته وباتهمت واهانت وتوهین مدتی کنارمیرونذ.ولی پس ازمدتی بازهم ظاهرگشته این بارچهره کریه خودرانشان میدهند.نمونه این افرادرادرطی چندسال زیاددیده ایم.خوب برادرم ازاول چراهمه راهالودانسته ومیدانی ؟چون خودتان حقه بازهستیدآیامیتوانیددریک رسانه آزادباحقه بازی سیاسیت خودراپیش ببری؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب حیران تر از حیران,
زمانی که جناب سهند میگویند ".....اگر این قوم حاکم ستمگر بخواهد در آینده لااقل همسایگی مسالمت آمیز جهت ادامه حیات خود داشته و در محیطی بسته بدون راه دریایی و زمینی و هوایی نماند ....." و باور کرده است که بعد از حمله جمال عبدالناصر به خلیج فارس و تسخیر و تغییر نام آن, راه " فارس ها " به دریا بسته شده, مظنه بحث ایشان با همقطار خود جناب حیران بدست میآید. به گمان من اگر سایت ایران گلوبال مانند سایت های دیگر دق دل های اینها را سانسور کند, از کجا بدانیم که در میان ما - از هردو طرف - چنین افرادی وجود دارند که خوشبختانه - هنوز؟ - به امید سراب در کوه های کردستان, گوشت دم توپ و پیاده نظام استعمار نشده اند؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فکر کنم امثال توکلی و سایر دست اندرکران سایت تجزیه طلب ایارن گلوبال چقدر لذت می برند که فحاشان و قالتاق های پان ترکی مثل سهند را منتشر میکنند و هر چی افرادی مثل بشریت حیران می خواهند باب گفتگو و سوال و جواب اخلاقی و منطقی بگشایند میایند فضا ی گفتگو لجن مال میکنند. برای هزارمین باز ثابت کرد نه پان تورک ها و نه سایت ایارن گلوبال دنبال دمکراسی و فدرالیسم و حقوق اقلیت نیست. وقتی دروغ گویی مثل سهند امار 60 میلیون غیر فارس از کچاش در میایود؟
ما دیگر امیدی به این سایت نداریم
حیران ها رفتند و بمانید با یک مشت فحاش پان تورک وخشی
سانسور حرف حق ایرانیان را هم کردی هنر به خرج ندادی چون کارت همین است. هدف این سایت لجن زار کردن تدوام استبداد تورک هایدحکم تهران است. هم پهلوی ها و هم دوره جمهوری اسلامی فقط اسمش ترکی نیست وگرنه بدتر از حکومت تورگ های سابق به مردمان غیر تورک اجحاف میکنند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ای "سهند" تورگ گرای تجزیه طلب، که دروغ گویی هایت تابلو است. اگر همان احمق رضاپالانی این اشتباه و بلکه ظلمت در حق ملت ایارن نمی کرد و شما اذرابیجانی ها تورک برنمی گرداند لان تبریزتان زیر اخیه علی فا التماس پول نفت میکردیدو.
چه کنیم خامنه ای ترک و باند اذریهاه و تورک در تران حاضر نیستند ما از شر شما تورک ها.... راحت کنند. غصه نحورید ما با بقیه کشور با دمکراسی و فدرالیسم و عدالت رفتار خواهیم کرد. منتهاد اول باید استبداد حاکم به زیر بکشیم. ما میدانیم اخر شما سنگ جلوی دمکراسی خواهی مردم ایارن می اندازید همان طور سال 88 فقط نگاه کرددی. ما شما تورک های اذربایجان نمی خواهیم و مطمئن باشید بالاخره ملت ایارن شما خائنان به ویت ملی ایرانی بیرون خواهند کرد. ....تجزیه طلب بی چشم رو تورک که تبریز اباد کرد پهلویو رژیم ولایت فقیه و فحاشی میکنی!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب بشریت حیران شما زمانی که شصت میلیون ملل غیر فارس از طلب حق و حقوق پایمال شده خود و تلاش فاشیزم حاکم نود ساله برای نابودی زبان و هویت و حتی موجودیت فیزیکی ملل عیر فارس برای ساختن یک کشور یک ملت یک دولت آن هم فارس در جعرافیای موسوم به ایران با دیکته نود سال پیش خود به دست نشانده خود رضا پالانی مهتر اسبهای سفارت انگلیس برای استعمار و استثمار هر چه بیشتر این جغرافیا و نابودی استعداد های ملل موجود با تحمیل زبان بیگانه فارسی به فرزندان معصوم ملل عیر فارس از بدو ورود به مدرسه و پریشان و مختل نمودن افکار انها که هنوز زبان مادری خود را به طور کامل یاد نگرفته اند ،این زبان فارسی و یا اگر دقیق گفته شود لحجه سی و سوم زبان عربی را که کاربرد آنچنانی ندارد و تنها در گوشه ای از افعانستان قندهار وهرات و در گوشه از جغرافیای ایران توسط یک اقلیت فارس استفاده می شود تحمیل می گردد و ملل غیر فارس

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
(ولادیمیر مایاکوفسکی، 1917 / ترجمه: شهاب آتشکار)
شعر فوق العاده وصف حال مردمان ایارنی نا امید استبدادزده که نا امیدانه به دامن ایدئلوزی هیا هریمین چون ناسوینالیزم، بنیادگرایی مذهبی، قوم گرایی، پان بازی، نژادپرستی... در افتادند!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ریشه‌ اعتقاد از آن جا خشک می‌شود که بخواهند تحمیلش کنند.
برتولت برشت
*****
اگر ملتی انتظار داشته باشد که هم احمق باشد و هم آزاد، این انتظار هیچگاه عملی نشده و نخواهد شد
توماس جفرسون
*****
اگـر ز بـاغ رعـیت ملـک خـورد سـیبـی * بـرآورند غـلامان او درخـت از بـیخ
به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد *زنند لشکریانش هزار مرغ بسیخ
سعدی
*****
اگر چیزی هست که می‌توان پیوسته آرزو کرد و گاهی به دست آورد محبت بشری است.
آلبر کامو
*****
کسی که از اندک خویش خوشنود نباشد هیج چیز خوشنودش نخواهد کرد.
اپیکور

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چنابان "سهند" و "ائلیار"" و.. دیگر عمده تروک گراها،طف کنیبد به من فرس زبان نفهم حالی کنید بهز بان فارسی رسمی یا تهارنی، چون نوع فارسی خوب می فهمم، بگویید منظورتان از ملیت چیست.
من و بسیاری مثل من گفته اند منظور از ملیت، یعنی اتباع یک کشور که گذرنامه و سناشنامه مشابه دارند، مثلا مردم ایلت کالیرفنیا برای رفتن به نوادا لازم نباشد بروند سفارت نودا ویزا بگیرند. منظور ما از ملیت یعنی همین1 یعنی تبعیت/شهورندی مشترک در یک محدود چغرافیایی !

آیا شما میخواهید این نوع تعریف از ملیت برداردی؟!
با این حساب کدام کشور دنیا چننی ملیت گرایی قوبل دارند؟
؟
ی سکولار/لیبرال دمکراسی آیا ترکیه یا اربکستان یا جمهوری اذربایجان قبول دارد مثلا کورد یا ارمنی یا تاجیک گذرنامه و شناسنامه جاگانه داشته باشد.
حتی اگر به بهترین و موفق ترین نوع دمکراسی جهان نوع فدرالش هم شامل میشود

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب حسن دری با علم و آگاهی از اینکه فاشیزم حاکم فارس امروز با پایمال کردن تمامی حقوق انسانی و ملی و زبانی و فرهنگی و اقتصادی و شهروندی ملل غیر فارس در اکثریت در جغرافیای موسوم به ایران که از اشعال سرزمینهای ملل غیر فارس توسط اقلیت فارس تشکیل یافته،و با استبداد و دیگتاتوری و اعمال ستم ملی و با حبس و شکنجه و کشتار ملل تحت اسارت و گروگان غیر فارس به حیاط ضد بشری و قلدرمابانه خود ادامه می دهد و با آگاهی از اینکه این شرایط و زورمداری نسبت به کثریت ملل موجود بیش از این نمی تواند تا ابد ادامه داشته باشد و ملل غیر فارس از ظلم و ستم حاکمیت اقلیت فارس جانشان به لبشان رسیده و نفرت از این حاکمیت قوم ستمگر وجودشان را لبریز نموده و خواهان جدایی و پایان دادن به همزیستی با این قوم خودخواه تنامیت خواه و حاکم شدن به سرنوشت خود که از حقوق اولیه ملل می باشد،اگر این قوم حاکم ستمگر بخواهد در آینده

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
باز می گویم کامنت های من و جتب ادلیار و دیگران در پست بخوانید.
از تکرار مکررات بپرهیزید.
http://iranglobal.info/node/56807
من متاسفم که بیشتر یک رای ندارم و زور یندارم وگرنه حداقل جای قدرت خامنه ای و دیگران بودم، اذربایجان و کاستان کردستان به مرکزیت سنندج ول می کردم به امان خدا.
این دو وصله تن ایارن نستند.
کشور چند ملیتی، یعنی هرج و رمج بدتر استبداد. کشور چند ملیتی ربطی به اموزش زبان مادری و درال دمکراسی ندارد. المان و سودیس و امریکا دمکراسی فردال هستند. هر کسی بخواهد میتواند بهز بان مادری اش مدرسه بورد و امروشگاه بزند و رساه داشته باشد کما اینکه همین اتسبددا حاکم مذهبی خامانه ای هم حداقل هایی ایجاد کرده هر چند ناکافی است و جای بیشتر دارد.
ملیت یعنی اتباع یک کشور که گذرنامه و شناسنامه دراند مثل سوئیس و المان و امریکا فدرال. من چیزی دیگری از ملیت/ناسیونال نمی فهم. بخشید این قدر نفهم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جنابان paladouz و تورک اوغلی,
ظاهرا شما میخواهید ماهی بزرگ در حوضی کوچک باشید در حالی که زمانی ماهی بزرگ در حوضی بزرگ بودید و اگر تحولات جهانی اجازه داده و " تفرقه اندازو حکومت کن " موفق شود, به این آرزو نائل خواهید شد. خوشبختانه, برای شما, شرایط مانند کردها نبوده است که در صد سال گذشته برای تحقق آرزوی خود, بازیچه دست این و آن بوده و تا کنون بهای گزافی پرداخته اند. خیر پیش. " شب آبستن است تا چه زائد سحر". فراموش نکنیم که تخریب ساده تر از ساختن است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-جناب پیروزشماپیروتفکرپان ایرانیستهایی هستی که حکومت رضاقلدروپالانی راسرکارآوردند،آنهاهم مثل شماشایدتفکر خیرخواهی داشتند.
اکنون پان ایرانیست های مدرن بخوان تمامیت خواهان ،بخاطراعمال بی نتیجه وبفکرمن پیشقراولان خودازخواندن خود پان ایرانست شرمنده میشوند.وبانام های دیگرواردنبردبامتفکران نواندیش فدرال دموکراسی ویااستقلال ملت ها واردمبارزات باآنهامیشوند.
اروپا وآمریکاوحتی کانادا واسترالیا ازقوانین مترقی وپیشرفته ایی استفاده میکنندکه سیاست مداران زیبااندیش مادرزمان مظفرالدین شاه بنام منشورمشروطه تصویب واجرامیکردند.
تفکرپان ایرانیستی وبانام ترس ازتجزیه که ازطرف استعمارگران روس وانگلیس به آنهاتلقین شده بودمردم مارایک قرن عقب راندند.
حال تعدادی بازهم میخواهندباهمان تفکرمردم وروشنفکران راازتجزیه بترسانندوبازهم ماراصدسال دیگربخاطرحاکمیت ومنافع اتینیکی خودبازهم ازتدوین قوانین علمی ومنطقی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای پیروز ملت آزربایجان جنوبی حق حیات وحق انتخاب دارد. الزاما نبایستی که با فاس ها متحد باشیم. شاید اتحاد با ترکمنسان و یا گرجستان ویا روسیه ویا اسرائیل را ترجیج بدهیم.وهمین حق برای ملل کورد و عرب وبلوچ و...نیز محفوظ است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای پیروز سفسته بازی کافی است. ترکها در ایران از چهل درصد به بیست درصد سقوط کرده اند.اعراب در سرزمین مادری شان به اقلیت در می آیند. و اکثرملل غیرفارس درایران در حال از بین رفتن هستند. آیا مشاهده مسایل ومشکلات ودر نهایت نابودی ملل غیر فارس اینقدر برایتان نآ آشنا ست؟ آیا ملل سویس وجهان عرب غیر از اقلیم الاحواز وفلسطین در معرض نابودی وفارس شدن می باشند؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب palandouz,
اتحادیه اروپا و سویس و هند چند ملت اند؟ کشورهای همجوار الجزیره, مراکش, تونس, لیبی, مصر, عربستان سعودی, یمن , بحرین, امارات متحده عربی, عمان, عراق, اردن, سوریه, فلسطین وغیره چند ملت اند؟ اگر عقابی چون مولوی نتواند منظور را بفهماند از پشه لاغری چون من چه خیزد؟ شاید خواجه شیراز موثر باشد: ز فکر تفرقه بازآی تا شوی مجموع - به حکم آن که چو شد اهرمن, سروش آمد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای پیروز آلمان یک ملت است . ایتالیا یک ملت است. چک واسلاواکی دو ملت بودند. ادامه حیات چین یعنی از بین رفتن و نابودی تبت وترکستان شرقی نظیرنابودی منچوری و... درایران نیز ملت های آزربایجان واقلیم احواز وقشقائی و ترک خرسانی وبلوچ و کورد و...خود را در معرض نابودی می بینندونمیخواهند به سرنوشت طبری ها وگیلک ها ولور ها و....دچار شوند.آنان حق حیات دارند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب تورک اوغلی,
هیچ اندیشیده ای که چرا کشور های اروپا با ۲۴ زبان مختلف و با آن سابقه خونریزی در دو جنگ بین المللی, امروزه در کنار هم در صلح و صفا زندگی میکنند و از امکان جدا شدن انگلیس به وحشت افتاده اند؟ و دستگاه های نظامی و تبلیغاتی و مالی و جاسوسی آنها ترک و عرب و کرد و فارس و شیعه و سنی و غیره در خاور میانه را به جان هم انداخته است؟ و بین ترک و فارس ایران یک میلینیم این خونریزی ها نشده است؟کمی فکر کن عزیز.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب ائلیار,
منظور من از شرکت در این گفتگو ارایه راه حل نیست چون گمان دارم برای آن راه درازی در پیش داریم . و نمیدانم که تعداد بینندگان سایت ایران گلوبال چند نفر و کار برد این گفتگو ها چقدر است. احتمالا به پای بی بی سی و رادیو فردا و صدای آمریکا نمیرسد و در عرصه تبلیغ و تاثیر, آنها فرسنگ ها جلوترند. ما در دنیایی زندگی میکنیم که هر روز کوچکتر شده و سرنوشت ما با دنیا گره خورده است. بی توجهی به این جریانات و تفسیر غلط, به قول زنده یا د نادرپور" هر گام که بیراهه نهی دام هلاک است". نه تنها برای مای کم اطلاع, بلکه برای آمریکای با دستگاه عریض و طویل جاسوسی خود, افتادن به تله عراق و سوریه و لیبی چندان مشکل نیست. بنا بر این باید به اصول تغییر ناپذیر تکیه کرد که اطلاعات زیادی نمیخواهد و مثلا پرسید در دنیای " تفرقه انداز و حکومت کن ", ما باید خود را به کدام حبل المتین ( رشته و ریسمان استوار)
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
peerooz عزیز، درست است، « مردمان مختلف » مشکلی با هم نداشته اند، چه در ایران و چه در جهان، همیشه در صلح و صفا و صمیمیت زندگی کرده اند.
« دشمنی و کشتار و ستم و جنگ» از سوی حکومتی ها و گروه شاهان و سیاستمداران قدیم و جدید پیش برده شده و میشود. منهای کسانی که این راهها را نرفته اند.

متأسفانه در جامعه ما گذشته از موارد استثنایی، هیچگاه انسانها در مورد چگونگی زندگی شان حق انتخاب« آزاد و آگاهانه ای» نداشته اند. همیشه « قدرتمندان» خواست خود را به نسلها تحمیل کرده اند.
اگر درگذشته انجام چنین کاری راحت بود اکنون هزینه ی زیادی دارد. گذشته از هر چیز کار درستی نیست.

زمان راه حلهای آزادی آفرین و انسانی نیاز دارد. درست و انسانی هم نیست که در خشونتها و جنگها به دام افتاد.
انجام این کارها به سطح درک بالای همه ی تلاشگران و اعضای جامعه بستگی دارد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-بهترین سیستم حکومتی درحال حاضرفدرالیسم دموکراسی است وشکی دررهیافت آن نیست.این سیستم وراه وروشی که آقای ائلیاروآتازنگانی ارائه داده اند باتوجه به حل دیگرمشکلات مثل تعیین زبان ملی(انگلیسی)وعدم تمرکزارتش سرکوبگر درمرکز وغیره.. من فکرمیکنم بایددرمجامع بین المللی به ثبت رسانده شودتامردم به سرنوشت دوران مشروطه دچارنشوند.
فکرمیکنم آقای پیروزاین شعررابه شئونیست های اقتدارگرای فاشیست حاکم صدساله گوشزدکنند.دراین سایت هم کم نیستندکه هنوزبرطبل نژادپرستی می کوبند،آنهاهم میتواننداین شعرراخوانده ودرکی ازانسانیت وهم اندیشی داشته باشند.
بلی دیکتاتوری خوب است برای قوانینی که باعقلانیت وعلم ومنطق وباشعورانسانی نوشته شود.برای اجرای قوانینی که درکشورهای فدرال غربی حاکم است وبه حقوق انسان هاارزش میگذاردبرای چنین قوانینی دیکتاتوری خوب است نه درکشورهایی که منزلت انسانی رابخاطززبان وحاکمیت یک تعدادفاشیست

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با عرض معذرت از دوستان ، نوشته بالا را در حال مسافرت با مبايل نوشته ام و در بند ١-
بخش نتايجً جمله به اينصورت تصحيح مى شود.
١- جنگ بين ملت هاى ايران و فارس ها فرو كش كرده و جاى آنرا اتحاد و همدلى ملى خواهد گرفت .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
".... امید است سرانجام دیالوگ اینها را به« راه خردمندانه ی چک ها و اوسلاواکیها» برساند...... ". پایان نقل قول از کامنت جناب ائلیار.

جناب ائلیار ,
چرا زمینه تفکر شما « راه خردمندانه ی چک ها و اوسلاوها» میباشد؟ با هزاران سال سابقه همزیستی و همفکری و همدلی " ترک ها " و " فارس" ها, چرا به راه خردمندانه ایتالیائی ها و آلمانی ها و چینی ها و غیره نیندیشیم؟ و توصیه مولانای فارس- ترک را بکار نبریم که:
ای بسا هندو و ترک همزبان
ای بسا دو ترک چون بیگانگان
پس زبان محرمی خود دیگرست
همدلی از همزبانی بهترست

http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh66/
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ممنون از زحمت و توجه « آتا»-ی گرامی،
بالاخره یک نفر پیدا شد و محترمانه، نظر و راه حل خود را روی میز گذاشت. صرف نظر از اینکه با آن مخالف یا موافق باشیم،
نشان داد که میتوان فکر و راه حل خود را روشن به گفت و گو گذاشت. و این چیزی ست که اغلب کامنت نویسان توجه نمیکنند.
مدام کامنت مینویسند معلوم نیست مشکل شان چیست و چه راه حلی برای مسایل دارند.
تا با خود و مسایل جامعه یمان واضح برخورد نکنیم ، را ه حلهایی پیدا نخواهیم کرد. نخواهیم توانست متمدنانه دیالوگ داشته باشیم. بدون این قدمها نیز رهایی از وضع فلاکتبار ممکن نیست.

بله، ناسیونالیستهای فارسی زبان از حکومتی و غیر حکومتی ( حزب پان ایرا نیست، سلطنت طلبان، مشروطه خواهان ، جبهه ملی و مجاهدین و ملی مذهبی ها و...» ، در مجموع جریانی هستند که « خواهان حکومت واحد خود، حل دیگر مردمان در حود، اجرای یک زبان یک فرهنگ و دیگر یک ها» هستند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آتا زنگانلى,
من سالهای سال خارج از ایرانم و احتمال برگشتم کمتر از صفر است و برایم شخصا فرقی ندارد که چه خواهد شد. آنچه در ایران و خاورمیانه رخ میدهد جزئی از اتفاقات دنیا و تاثیر بردار از این جریانات است. یک پارچه گی ایران را نه ترک و فارس بلکه قدرت های جهانی بر حسب منافع خود اقلا از ۲۰۰ سال پیش حفظ کرده اند و گرنه تاکنون بارها تکه پاره شده بود.

اوضاع سیاسی و جغرافیایی دنیا قطعا همیشه به این شکل نبوده و همیشه به این شکل باقی نخواهد ماند و شکل آینده آن به دست من و شمای نوعی نیست و تابع اوضاع جهان است. بیش از هزار سال ترک ها در ایران بر فارس و کرد و عرب و غیره حکمفرمایی کردند و هیچ دلیلی ندارد که در آینده نیز نتوانند چنان نکنند. به فرموده زنده یاد شهریار " هنوز از ماست ایران را اگر روزی فرج باشد". مسبب اوضاع اتنیکی ۱۰۰ - ۹۰ سال اخیر ایران مستقیما مثلث آتاتورک - رضا شاه - هیتلر است

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به خاطر گل روى ائلیار راه حل مورد نظرم را آرائه مى دهم . هر چند هيچ أميدى به فارس ها ، حتى همين ايران گلوبال و گردانندگان آن نيست .به دلائلى كه اگر بخواهند خواهم نوشت .
١-در درجه اول شروع آموزش زبان مورد دلخواه ملت هاى خواهان آموزش زبان مادرى ( طبق همان أصل هاى مدفون شده قانون اساسى ارتجاع حاكم ) حتما فارس هاى مخالف رژيم حاكم خواهند گفت كه اين در قدرت ما نيست . بله درست است . اما حمايت از اين خواست ملت هاى زبان بريده كه در قدرت فعلى شما هست .
٢- قبول أصل فدراليسم از طرف كليه سازمان ها و تشكيلات ضد رژيم ارتجاعى آخوندى و و تلاش برأى تشكيل مجلس ملى در تبعيد .با حضور تمامى احزاب ملت هاى ايران كه به أصل فدراليسم رأى مثبت داده أند .
٣- هر گروه و سازمانى كه به اين أصول رأى نداده است را به ملت هاى ايران معرفى نمايند
٤- به علت اينكه اين مرجع ملى اگر از طرف فارس ها هم مورد تأييد قرار گيرد ،

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خلاصه كلام أقليت فارس كه در حال نسل كشى ديگر ملت هاى ايران ، خصوصا ما ترك ها هستند ، اين است كه ، زبان فرهنگ تاريخ ، خاك و بود و نبود خويش را فراموش كنيد كه كو بوديد و كى هستيد . و اصلا وجود داريد . فارسى را ياد بگيريد بزور چوب دستى در مدارس و بر أشك كودكان معصوم تان صبور باشيد. اين نسل كشى شايد بيش از ٥٠ تا ١٠٠ سال ديگر طول نكشد . بگذاريد ما فارس ها به كار نسل كشى خويش ادامه دهيم . تا در ايران يك قوم به نام فارس ؟؟!! را جايگزين كنيم . تا ديگر از كسى صدايي در نيايد.
اما من ترك به اين فرزندان آريايي روس تبار ( آريايي ها طبق ادعاهاى خودشان از استپ هاى روسيه به فلات ايران سرازير شده أند ، به عبارتى اشغالگر هستند ) مى گويم كه در اسكاتلند بريتانيا ( انگليس ) وقتى پا مى گذاريد به حتى كوچكترين شهر هاى آن ، اصلا خبرى از زبان اسكاتلندى نيست . اما أهالي اسكاتلند به انگليسى لهجه دارى سخن مى گويند
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نظریان دوستان در کامنتها و جواب:
1--« ناسيوناليسم به يقين نابود کننده تمامي کثافات فدراليسم است »
جواب: -این راه حل نیست بل « کشتار دیگران است.»
-در آذربایجان نه تنها طالش، بلکه هر فردی میتواند« سرنوشت خود را خودش» تصمیم بگیرد.

2-« تاریخ ایران را ورق بزنیم تا به عقب افتاد گی و خرافات دینی و ستم ملی دولتهای ترک و عرب پی ببریم.»
جواب: یعنی مشکل ایران ظلم ترک و عرب است به فارس » . بسیار خوب، راه حل شما برای حل این ظلم ترک و عرب چیست.

3-« از این چند ملیتی بکشید بیرون و یکبار دمکرات منشانه اجازه بدهید بعد از استقرار نظام دمکراسی خود مردم ایران تصمیم بگیرند یک ملت هستند یا چند ملت. »
جواب: مگر قرار نیست « دیالوگ»در میان باشد، دیگر چرا از طرح نظریات خود دست بکشند.
دارند خودشان را برای تصمیم آینده آماده میکنند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من باز لینک میدهم- چون نمی خواهعم مثل دیگران اشتابه تکرار مکرارات کنم.
من احساس می کنم یک عده از اصل کثیف القا بر اثر تکارا استافده میکنندف همان داصل کثیف ضدانسانی و شکنجه گونه اقل از راه تکراار خرافات اخوندیف این قدر 1400 سال ملتی بمبارن عقدیتی کردند که گمان کنند توی چاه حمکران حاجتشان را می گرند، در کنار گنبد طلای خرم علی ابن موسی الرضا گدایی می کنند د رحالیکه نور روکش طلای گنبدهای امام شیعه مردم به گدایی و فحاشی مشغولند برای لقمه نان!
http://iranglobal.info/node/56807
آقای ائلیار و دیگر تورک های اذری محرتم، لطفا بخود باییید و از این چند ملیتی بکشید بیرون و یکبار دمکرات منشانه اجازه بدهد بعد استقرار نظام دمکراسیف خود مردم ایران تصمیم بگیرند یک ملت هستند یا چند ملت. خوب اگر چند ملت هستند دیگر ایارنی هم نخواهد بود. میشود فوق مثل اتحادیه اروپا که مثلا با برکسیت بریتانیا میاید بیرون،

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من تا کنون فکر میکردم و هنوز تا حدودی فکر میکنم که کامنت نویسان سه دسته اند, آنها که مأمورند - خارجی و داخلی - آنها که نا آگاهند - بنظر من - و آنها که با کامنت های بی سرو ته خود جویای آرامش روانی اند. و گمان میکردم که سایت ایران گلوبال احتمالا باید از انتشار بعضی از این کامنت ها جلوگیری نماید. امروز و در این لحظه بر من اشراق شد که به خطا رفته ام.

مسئله اینست که ما در دنیای کوچک خود - و هزاران سایت دیگر در دنیا - گمان داریم که اگر مثلا همگی مردم دراثر گفتارهای ما حقایق را کشف کنند دنیا را تغییر خواهیم داد, که چنین نیست و نیروهای ژئو پولیتیک چنان اجازه ای نخواهند داد, مانند مصر و لیبی و سوریه.

بنا براین خط مشی این گلوبال درست است که " هرکه خواهد گو بیا و هرچه خواهد گو بگو - کبر و ناز و حاجب و دربان درین درگاه نیست " مگر آنکه کار به نا سازا های ناموسی بکشد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مسئولین سایت یک اکانت سایت لطف کنند به من بدهند من از خیلی کاربران دیگه بهتر مقاله مینویسم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بقیه کامنت قبل:
شما در مقاله ای که نوشتید خواستار دولت ملت به شکل فدرالی شدید ایا شما خود پذیرای این خواسته برای تات ها تالشی ها گالشی ها کوردها ارمنی ها درون جغرافیایی با نام اذربایجان فدرال هستید
ایا این خواسته را میپذیرید یا این بار مرگ خوب بود برای همسایه و خود شما یک ناسیونالیست شونیست تمام عیار خواهید شد برای سرکوب این مردمانی که شاید نخواهند با شما تورکان سرنوشت مشترکی داشته باشند
تجربه همه کشورها در صد سال گذشته بلا استثنا نمونه دوم را تایید کرده که با هم مرور میکنیم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب ائلیار مقاله شما تنها و تنها یک مفهوم دارد 0=2+2
شما سعی دارید چند مقوله و مساله را که نسبی اند قانون ازلی و ابدی فرض کرده و ان ها را با هم بچسبانید تنها یک اشتباه ندانسته دیگر شما این است که شما به جای چسب سریش برای چسباندن هم از اب استفاده کرده ای

مفهوم هويت ملي اساساً چيست؟ ابتدا بايد گفت ملت رشته ی ناگسستنی نسل های گذشته حال و فرداست و این مهم دلالت دارد بر مردماني که از راه نژاد و خون با يکديگر نسبت دارند و از يک پشت و اصل و نسب هستند. هويت ملي ريشه در احساس تعلق به يک خون و خاک، به يک دين مشترک و فرهنگ و تمدن واحد دارد. اعضاي يک جامعه که نيا و آداب و رسوم و رهبران مشترک دارند، در سرزميني معين زندگی مي کنند، همزبانند و با يکديگر در زمينه هاي اقتصادي همکاري دارند. و براي دفاع از منافع سرزمين خود مي جنگند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب ائلیار ! هدف این فرد " بی ادب" ترور شخصیت، توهین، تهمت ودروغگویی و تفرقه اندازی در این سایت میباشد.
اگر دقت کرده باشید شیفت کاری این فرد در این سایت ۲۴ ساعته میباشد، و تقریبا در تمامی مطالب و مقالات مختلف و گوناگونی که در این سایت منتشر میشوند کامنت های بیهوده و بی ربط این فرد درج شده است.
حتما دستمزد بالایی توسط سازمان اطلاعات سپاه به ایشان پرداخت میشود.
گذشته از این که نظم و مقررات سایت را به هم ریخته، به اتوریته سایت لطمات جدی وارد کرده است.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی
مقاله برای مشکلات راه حل میدهد. شما هم راه حل خودتان را بدهید که رویش فکر کنیم.
از پریدن به شاخه های مختلف با یک ده سال کامنت نویسی کسی نمی فهمد راه حل شما چیست.
میدانم شما هم دوست دارید انسانها راحت زندگی کنند ولی لطف کنید راه حل خود را ارائه بدهید.
اینجا آزادی هست همه ی خط های فکری از جمله سلطنت طلب، خط حکومتی، مجاهد، جبهه ملی، پان ایرانیست و چپ و غیره میتوانند راه حل خود را روی میز بگذارند. تا ببینیم چه چاره ای برای مشکلات دارند. اصلا مشکلی می بینند یا نه.
اسم من را علی یار و ولی یار نوشتن که خود بی ادبی ست راه حل نیست و مشکلی را حل نمی کند. شماها مدام به نظر خود کامنت
می نویسید ولی هیچ معلوم نیست مشکل تان چیست و راه حل تان کدام است.

در مقاله مشکل « تبعیض» مطرح شده ، و عامل آن، و راه حل « برابری» پیش نهاد شده ، میتوانید شما هم راه حل و مشکل را
مطرح کنید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام. شوونیسم فارس کنترل خود را از دست داده و به هر دری میزند تا راه نفسی پیدا کند. اما قوم تورک راه خود را پیدا کرده است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب ائلیار یا همان علی یار
بر چه اساسی ملت شدن:
بر اساس زبان که همه میدانند زبانی پراکنده که تورکی نامگذاری شده عامل ملت سازی نبوده (سیاه پوست های انگلیسی زبان کنگو انگلیسی اند ایا)
بر اساس نژاد : 40 درصد از مردم امروزین تورک اذربایجان بنا به تحقیقات ژنتیکی دقیق عرب خالص اند بقیه هم امیخته مغول و ترکمان و روس و کورد و ... پس بر این اساس ملتی نداریم
بر اساس تعریف سیاسی کلاسیک و قانونمند : ملت به گروهی از مردم میگویند که دارای سرزمین و حاکمیت باشند " که باز هم هیچ کدام از اقوام ایرانی ملت نیستند
شما بهتره عنوان مقاله را جلوگیری حاکمیت از ملت سازی من دراوردی و فله ای بگذاری

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
گزارش شد که روز دوشنبه 3. 10 .2016 المان بخاطر اتحاد مجدد تعطیل است . المان پس از جنگ تقسیم شد و دولت و ملت المان همواره در ارزوی اتحاد و یگانگی خود بودند .
روشنفکران سرزمین ما میخواهند جدا شوند و مردمی پارس زبان را قوم حاکم و مسلط میدانند .
مینویسد (ناسیونالیسم فارسی حاکم در ایران 90 سال است که مقام مادرتبعیض را مالک است.) این سخن به راستی خطاست .
کافی است به تاریخ اجتماعی ایران صد سال پیش تا اغاز حمله اسلام تاریخ ایران را ورق بزنیم تا به عقب افتاد گی و خرافات دینی و ستم ملی دولتهای ترک و عرب پی ببریم. باید بدانیم مردم ایران چگونه مسلمان شدند . روشنفکران این سرزمین تحت تاثیر اموزهای چپی توان اندیشه
هم زیستی ندارند و راه نجات را در قومیت جستجو میکنند . تصور کنیم که دولتها و کشور های مختلف در ایران حاکم هستند و