ملاحظات ارضی در آذربایجان غربی (2)

جدایی خواهی یک حق است و باید آزاد و محترم شمرده شود. اما اقدام به جنگ و درگیری و دشمنی و نفرت ورزی نادرست و ضد انسانی ست و نمیتوان با این مسایل موافقت کرد. استقلال یا جدایی بعد از استقرار نظام دموکراتیک غیر متمرکز -در دموکراسی- از راه تعیین حق اتحاد یا جدایی- حق تعیین سرنوشت- میتواند مطرح شود. و در صورت نقض شدن حقوق اساسی ملیتی- از سوی حکومت وقت - میتواند مسالمت آمیزعملی گردد.
در شرایط عدم وجود نظام دموکراتیک غیر متمرکز، جدایی خواهی از جنگ تفکیک ناپذیر است.

تعیین تکلیف آذربایجان غربی 

حل مسئله ارضی در «آذربایجان غربی» جدا از تعیین تکلیف مناطق چند ملیتی دیگر -و حتی تک ملیتی- در ایران نیست. در حقیقت مسایل ارضی همه ی مناطق جغرافیای ایران چنین وضعیتی دارند. در سرتا سر ایران مناطق چند ملیتی بسیاراند. در اصل ایران مملکتی چند ملیتی ست. بزرگترین شهر ایران - تهران - یک شهر چند ملیتی ست -که مملو از فارسی زبانان و آذربایجانی زبانان و صاحبان زبانهای دیگر  است. سرنوشت این شهر چگونه  میتواند تعیین بشود؟ از طریق صندقهای رأی با نظارت سازمان ملل؟ یا از طریق کوچیدن ملیتها؟ یا از راه " درگیری و جنگ"؟ بدیهی ست که این راه حلها در برابر راه حل « اداره هر منطقه توسط مردم همان منطقه» یا به عبارت دیگر « اداره هر ایالت توسط مردم همان ایالت» ناکارآمد بودنشان را به خوبی نشان میدهند. حال این راه حل « ایالتی» را به همه مناطق ایران گسترش بدهیم نه تنها مسئله مناطق چند ملیتی دیگر حل میشود بل مشکل مناطق تک ملیتی نیز گشوده میشود. 

 نظام غیر متمرکز

ما با این راه و روش به یک نوع نظام غیر متمرکز برای سراسر ایران میرسیم. نباید روی واژه ایالت حساسیت نشان داد میتوان به جای آن واژه ی دیگری که نشان دهنده یک واحد از نظام غیر متمرکز باشد انتخاب کرد. در حقیقت راه حل ارضی جدا از اداره همان ارض نیست. و اداره یک واحد هم به نوع اداره همه واحد ها در ایران گره خورده است. و تعیین تکلیف  ارضی یک شهر نیز متناسب با نوع اداره آن مشخص میشود. به نظر میرسد بهترین راه برای حل مسایل ارضی برقراری نظام غیر متمرکز مثلاً « فدرال» در ایران است. این راه میتواند ما را از جنگ و درگیری، کوچیدنها، دشمنی و خونریری ، اتکا به بیگانگان و خارج از مرزها بی نیاز کند. در واحد های نظام غیر متمرکز سراسر ایران اصل « اداره هر واحد توسط مردمان همان واحد» باید پیاده شود. و  میتوان توسط مجموعه واحد ها هم نظام سراسری را مشترکاً تشکیل داد. در داخل واحدها شهرهای خودگردان و یا حتی این شهر ها خود به عنوان یک واحد میتوانند انتخاب شوند. چنان که در اروپا هم از این طریق بعضی شهرها خود یک واحد به حساب میایند و خودگردان یا خود مختار هستند. در انتخاب نام و منطقه واحد ها میتوان حد اکثر توجه را به مناطق موجود معطوف داشت. مانند آذربایجان- کردستان- بلوچستان و غیره.

دید « غیر متمرکز» 
در مسئله ارضی دید « غیر متمرکز» اختلاف ارضی بین مردمان گوناگون را
-به طور کلی- نسبت به هموارسازی راه استقرار یک نظام غیر متمرکز مشکل فرعی دیده و قابل حل از راههای مسالمت آمیز - حقوق واحدها - و صلح و دوستی و برادری- ارزیابی میکند. غیر از این دیدگاه، ایده ی « جدایی» یا « تجزیه » و یا « استقلال» نیز وجود دارد که ناسیونالیستهای ترک و کرد از آن دفاع میکنند

نقطه مشترک آنها « جدایی» ست. هر کس میخواهد بخش خود را جدا کند. بعد «اختلاف ارضی » و « در هم آمیختگی مردمان» مشکلشان میشود. ببینیم تئوریهایی که این ناسیونالیستها تبلیغ و ترویج کرده اند به چه ایده ها و رفتارهایی در میان دوستدارانشان تبدیل شده اند.

ناسیونالیستهای ترک یا ترک گرایان ناسیونالیست که استقلال آذربایجان را دنبال میکنند: آذربایجان جدا بشود حقوق اقلیتها رعایت میشود. سر شماری دقیق انجام میگیرد. شهر ها به اکثریت هر ملیت متعلق اند. زیاده خواهی ها را با " ارتش آذربایجان جنوبی-  آذربایجان شمالی- ترکیه - متحداً پاسخ میدهیم.
ناسیونالیستهای کرد که استقلال یا جدایی کردستان را دنبال میکنند: کردستان جدا بشود حقوق اقلیتها رعایت میشود. تکلیف شهرهای چند ملیتی از طریق رأی گیری با نظارت سازمان ملل تعیین میشود. وگرنه اختلاف ارضی با ارتش کردهای کردستان بزرگ - سوریه- ترکیه- عراق- ایران حل میشود.

هر دوی این ناسیو نالیستها با تکیه به تاریخ ملیت خود از یک وجب خاک مورد نظرشان صرف نظر نمیکنند. هردو استقلال یکدیگر را می پذیرند و نخست از راه گفتگو-سرشماری-رأی گیری، و در آخر از راه جنگ برای " حل اختلاف ارضی" میخواهند اقدام کنند. و وای به روزی که یکی از طرفین برای تسخیر یکی از شهرهای چند ملیتی اقدام کند. آنوقت دیگر حل مسئله مستقیماً از راه " جنگ" پیش خواهد رفت و هر دو در شعله های آن به همراه انسانهای بیگناه بسیار خواهند سوخت. اینجاست که ما با «تکرار کشتارهای تاریخی» روبرو خواهیم شد. چرا؟ 

مشکل اصلی در کجاست؟ 
مشکل اصلی در شرایط مشخص و پردوام منطقه  راه « استقلال یا جدایی» خواهی ست. جدایی خواهی در جغرافیای ایران از جنگ تفکیک ناپذیر است. بخواهی نخواهی «در ایران  راه جدایی از میان آتش و خون و نفرت میگذرد و فرجامی جز " جنایت علیه بشریت" ندارد». جدایی خواه نخست باید حکومت را در جنگ شکست بدهد- ارتش تمامیت خواه ارضی را شکست بدهد- نیروی فدرالیستها را شکست بدهد- ارتش استقلال طلب نیروی رقیب را که اختلاف ارضی با آن دارد شکست بدهد- بعد اگر از همه این جنگها و کشتارها زنده بیرون آمد- و در عرصه جهانی تأیید شد-  مستقل میشود. دشواری اصلی  تازه بعد از این شروع میشود. مشکل حکومت- و مردم. یک نیروی ناسیونالیست در جهان عقب نگهداشته شده که طی جنگهای داخلی پیروز در بیاید فقط میتواند ماهیتاً« حکومت دیکتاتوری ناسیونالیستی» برقرار کند نه یک «حکومت دموکراتیک». به این ترتیب کشتار مردم داخلی ادامه مییابد. 

 یک اتوپی 

راه استقلال یا جدایی یک اتوپی ست و هیچ ربطی به " رئال پولیتیک" ندارد. از اینرو نیز غیر عملی ست. استقلال تنها در یک نظام غیر متمرکز سراسری در واحد ها امکان پذیر است. این اتوپی وقتی مضحک میشود که واژه « بزرگ» را به دنبال نام سرزمین مورد نظر اضافه میکنند. 
 جدایی خواهی یک حق است و باید آزاد و محترم  شمرده شود. اما اقدام به جنگ و درگیری و دشمنی و نفرت ورزی نادرست  و ضد انسانی ست و نمیتوان با این مسایل موافقت کرد. استقلال یا جدایی بعد از استقرار نظام دموکراتیک غیر متمرکز -در دموکراسی- از راه انتخاب اتحاد یا جدایی- حق تعیین سرنوشت- میتواند مطرح شود. و در صورت نقض شدن حقوق اساسی ملیتی- از سوی حکومت وقت - میتواند مسالمت آمیزعملی گردد. 
در شرایط متضاد راحلها نیز متضاد هستند. کوشیدم نسبت به هر شرایط از راه حل مشخص سخن بگویم. ولی مسئله مطرح در این نوشته اختلاف ارضی بین ناسیونالیستها درشرایط عدم وجود نظام غیر متمرکز است - که در دوقسمت مقاله به ملاحظات ضروری در آن رابطه اشاره شد.
آزادی ما 

 تنظیم و تبلیغ نقشه های ارضی جهت تقسیم اراضی از سوی طرفین در خدمت تشدید اختلاف است.  نباید به این دام افتاد. کشتار مردمان مختلف در گذشته از سوی هر نیرویی که صورت گرفته نادرست بوده و محکوم است . عامل کشتار فرق نمیکند از کدام ملیت باشد. کشتار انسان کشتار است و باید محکوم شود . همانطور که در قسمت نخست نوشته ام از گذشته در جهت حفظ همزیستی و دوستی و حرمت و سعادت انسان بیاموزید و  رهایش کنید.  نگاهها ضروریست که به سوی آینده باشد. راه درست مبارزه برای احقاق حقوق خود و همگان راه مبارزه مدنی-سیاسی با همبستگی متقابل است. که با خیزش همگانی میتواند به رفع دیکتاتوری حاکم بیانجامد. سرنوشت ما جدا از یکدیگر نبوده و نیست. لازم است به نفرت و جدایی های خیالی پایان داده شود. آزادی ما ، سعادت ما، جدا از آزادی و سعادت دیگری نیست. دید خود بین و متحجر ناسیونالیستی را رها کنید. این دید ما را به کشتارها هدایت میکند نه به آزادی و دموکراسی و سعادت نسبی.

امیدوارم خوانندگان قسمت اول نوشته، اینجا ، به جواب مسایلی که طرح کرده بودند رسیده باشند.

 ---------

 ملاحظات ارضی در آذربایجان غربی (1)

http://www.iranglobal.info/node/12304

منبع: 
ویژه ایران گلوبال
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پس چرا مطالب افراطي و به دور از واقعيت و سفسطه هاي نوروز كه ما هيت آن معلوم نيست در ذيل همه مطالب و اظهار نظرها منتشر ميشه؟يعني اين آقا كار ديگه اي نداره و همه جا اظهار نظر ميكنه؟شما بخوبي ميدونيد و اگاهيد كه اين مطالب غير از تحريك ترك زبانان و عرب زبانان و افراطي تر شدن موضوع چيزي در پي ندارد و باعث به حاشيه راندن موضوع اصلي ميشود، كاريكه در مورد اغلب مطالب درج شده عامدانه و زيركانه موفق هم بوده.تركيب فعلي يا صدسال پيش اروميه و بحث در مورد حقوق ملتها مثلا چه ربطي به ابراهيم سميتقو دارد؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اما واقعيت چيز ديگري است
تصویر ایران گلوبال

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
رحیم گرامی، نوروز در اداره سایت سهیم نیست. همه همکاران ما در مدیریت سایت با نام خود می نویسند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مديريت محترم سايت ايران گلوبال مشخصه كه در اداره اين سايت إفرادي سهيم هستند كه به نام مثلا نوروز و ... پاسخهاي افراطگرايانه خود را ميدهند و به اين نامها مطلب مينويسند.خواننگان به مراتب آگاهند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نوروز جان
وفتت را با این پانترکیستها به هدر نه.. تمامی منطقه میدانند که خونریزترین گروه در خاورمیانه همان اتراک هستند...از غزان هزار سال پیش بگیرید تا نسلکشیهای ترکیه و جمهوری آذربایجان در مقابل اقلیتهایشان. خوشبختانه آن دوران که یک مشت قبایل وحشی به دهقانان و کشاورزان حمله کنند گذشته است و امروز نه تنها 20% جمهوری قلابی علیف تجزیه شده است ( و مابقی هم به لزگینستان و آواریستان و تالشستان تبدیل میشود) اما با آزادی کردهای ترکیه، دیگر هیچ مرزی به دو گروه اغوزطلب نمیماند..

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اگر ادعای شما صحیح بود تا بحال صدها فیلم و کتاب از مصاحبه با این بازماندگان ساخته شده بود. شما هنوز می توانید در مورد هلوکاست و نسل کشی ارامنه و نسل کشی کوردها مطلب و شاهد زنده پیدا کنید. چگونه است که هیچ کتاب علمی در مورد ادعاهای احمد کسروی موجود نمی باشد؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
هنوز زنده هستند كه آن عارت و وحشيگري ها را به چشم خود ديده و لمس كرده اند اين موضوع چندان هم به قول شما ساختگي نيست مانند تاريخ نويسان جعلي هنوز پيرزنها و پيرمردهاي 100 ساله در اروميه هستند كه شاهد اين ادعا هستند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای بابک همه ی ادعاهای طرح شده بر ضد اسماعیل آقا تنها یک منبع دارد و آن احمد کسروی معلوم الحال است. اسماعیل آقا به عنوان فردی سیاست مدار و نظامی برجسته در ارومیه دست به انتشار روزنامه زد با زیرکی ارومیه را از لوس وجود عثمانی و ایادی آنان پاک نمود. حال شما اورا خون آشام می خوانید نظر شخصی شماست ولی هیچ چیزی از ارزشهای مقاومی مانند اسماعیل آقا کم نمی کند.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
حامد گرامی، 1- توهین چه از طرف خواننده و چه از سوی مسئولین سایت ممنوع ست. ولی در این واکنشها متاسفانه نتوانستیم کامنتها را کنترول کنیم.2- من از شما عذر میخواهم که به خاطر اظهار نظرتان به شما توهین کرده اند. 3- کد سایت لازم است به اهل قلم شناخته شده داده شود. ولی در عمل این کار چنین نشده است. البته این نظر من است. 3-« مقابله به مثل منفی» چه از طرف خوانندگان و چه از طرف مسئولین غلط است. 4- موافقم- مسئولین سایت لازم است شایستگی خود را نشان دهند - در صورت اثبات عکس مسئله شایستگی مسئولیت را ندارند.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان عزیز، مشکل این نیست که به خاطر «گذشته» مخالف همدیگر باشیم و مسئله تمام شود- بل این است که به مسایل مطرح در مقاله ی «... ارضی ...»هرکس از دید خود راه حل نشان دهد که «به همزیستی و آزادی طرفین و همگان» منتهی شود. مسئله اینست: چگونه میتوانیم اختلافات ارضی و غیره را کنار بگذاریم- یا به فردای آزادی موکول کنیم- و در آینده با مسالمت آنها را حل کنیم ؟ کوشش کنید برای دوستیها- همزیستیها- صلح- فضای دموکراتیک- راه حل نشان دهید. مثل یک سیاستمدار حاضر در هنگامه مشکلات. مردمان از شما راه حل میخواهند- که چه بکنند- چه بکنیم- یا چه میتوانیم بکنیم. به اینها پاسخ دهید. گذشته ها هرچه بودند دیگر دردسترس ما نیستند. ولی حال و آینده باماست. چه میتوانیم بکنیم؟ با شخص خودمان- با مردممان-با مردمان دیگر- با حکومت- با فرهنگ سنتی و فرهنگ دموکراتیک مدرن؟ سعی کنید به این مسایل که در ارتباط با مشکلات ماست پاسخ دهید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چرا مطلب من رو درج نميكني؟اينه آزادي بيانتون؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آنطوریکه ازشواهدپیداست گویا بحران وسردرگمی دررهبری سایت وجوداردوعمیق ترمیشودامیدوارم برداشتم غلط باشدواگرمتاسفانه اینگونه باشد من آقای توکلی رامقصرمیدانم که بدون شناخت دقیق کلیدسایت رادردست هرنه نه قمربی تجربه ای میگذارد وبادست خودمشکل آفرینی میکندو دراین مدت دوسال اخیر این سومین باراست ازرفتن آیدین تبریزی درچهارسال پیش میگذرم که موضوع دیگری بود.
جناب اژدرگرامی همیk طوریکه بدرستی نوشته اید*. اگر هر کسی در کامنتش دیگری را به "شهر نو" حواله می داد، من حتما آن کامنت را بدون درنگ و بدون توجه به محتوای کلی آن حذف و یا بقول بعضی ها "سانسور" می کردم. آقای حامد هیچ توهینی نکرده اند. اگر توهینی در کار بود، شما بعنوان عضو مدیریت مسول و موظف بودید که کامنت ایشان را عدم انتشار بزنید و نه اینکه به ایشان توهین کنید.*بله بعدازاین پیام منهم خیال کردم طرف آدرس منزلشان رامیدهد!!!من ازشما
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تبریزی گرامی، اندیشه را نمیتوان از بین برد- و درست هم نیست که اقدام به از بین بردن آن کرد. اندیشه به تدریج با تغییرات زمان و زندگی - توسط علم و روشنگری - خود به خود میمیرد. بعضی اندیشه ها دیر پا هستند چون زمینه عینی در جامعه دارند. بعضی اندیشه ها هم که مشکلات بهزیستی مردمان را حل میکنند لازم است که رشد یابند. راه مسایل مردمان گوناگون- هم اندیشی برای یافتن راحلهای درست نسبی ست که در طی زمان مرتب اصلاح و تکمیل و تکمیل تر شوند. آنهم به یاری همگان ممکن است. حقیقت کامل وجود ندارد- و در مالکیت کسی هم نیست. حقیقت نسبی را تنها به کمک همه ی طرفین میتوان یافت. چون زوایای بسیاری دارد و نسبت به زمان و مکان و آدمها و محیط نیز همواره در تغییر است. ممنون از زحمت شما.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نورز عزيزم با اين استدلالت مشخص شد كه كورد نيستي و تركي ! چون خيلي به اسماعيل آقاي خون آشام عرض ارادت و احترام و دست بوسي ميكني.حاج اسماعيل آقاي خونريز سميتقو هم براش جان انسانها خيلي عزيز بود و به همين دليل نميخواست كه آشوريها و مارشيمون را بكشد اما خوب انسان جائزالخطاست،البته ميشه با منطقي كه ذكر كردي و از اهميت و ارزش جان انسانها براي كوردها صحبت فرمودي ميشود اين نتيجه رآهم گرفت كه اهالي بي دفاع و زنان و مردان و كودكاني كه به دست حاج اسماعيل در اروميه و سلماس و خوي و مهاباد كشته شده اند انسان نبوده اند و مثلا گاو و گوسفند بوده اند كه براي رضاي خداوندان روس و عثماني و انگليسي قرباني شده اند و اسماعيل إقا ي كورد بعد از انجام اين مراسم قرباني به نيابت از كوردها و در مقابل اشك مظلومان اين مناطق زندگي را جشن گرفت!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"راميل صفراف" به حداکثر مجازات در دادگاه کشور مجارستان محکوم شد حالا محکوم شدن قاتل نروژی در دادگاه نروژی به حداکثر مجازات چه دلیلی بر ناعادلانه بودن محاکمه قاتل آذربایجانی است من نمی دانم. حالا علیف به تعهد خود به مقامات مجارستان عمل نکرده است دلیلی بر بیگناهی یک قاتل نیست.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ramil_Safarov

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی، آ.ائلیار، شما می گوئید: ( ..... سیاست از سخت ترین و پیچیده ترین کارهاست، کسی که صاحب این علم و هنر نیست لازم است حد خود را نگهدارد و اگر نگه ندارد فاجعه به پا می کند ..... ) اما سخن این است که کدام یک از ناسیونالیست ها اندرز شما را به کار خواهد بست؟..........

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من كي گفتم تماميت ارضي ايران را به رسميت نميشناسم،من معتقدم كه توجه به خواست و حقوق مادرزادي ملل ايراني نه تنها باعث تجزيه ايران نميشود بلكه وحدت ملي و تماميت ارضي ايران را تضمين ميكند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نوشتي دادگاه عادلانه؟ واقعا كه سرسپردگي شما به غربيها مرز و حد نميشناسد همين دادگاه به اصطلاح عادلانه اروپايي شما قاتل نروژي ٦٧ نفر بيگناه رو به تنها ٢١ سال حبس محكوم كرد و راميل صفرف را كه مرتكب قتل غير عمد شده بود را به حبس ابد محوم كره بود.جرم او مسلمان بودنش بود والسلام

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
می گویید دنيا تماميت ارضي تركيه را به رسميت شناخته اما به ایران که می رسید تجزیه طلبی یک حق می شود؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
از نظر کوردها جان انسانها خیلی با ارزش تر از نفت و خاک است. کوردها زندگی را جشن می گیرند. "راميل صفراف" در یک دادگاه عادل محاکمه شد و محکوم، حمایت شما از یک قاتل که جان یک انسان بی گناه را ناجوانمردانه گرفته است پاسخ کلیه پرسش های من است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
از نظر شجاعت كم نيستند،ارمنستان را كل كشورهاي جهان بعنوان اشغالگر و غارتگر ميشناسند و مويد اون قطعنامه هاي متعدد شوراي امنيت و مجمع عمومي سازمان ملل در تصديق اشغال ٢٠٪ اراضي جمهوري آذربايجان و لزوم خروج ارامنه از آن است،لابي ارامنه كه مدتها نوكري و جاسوسي كشورهاي غربي رو كرده اند هم ديگه رنگي نداره و ما در انتخابات آمريكا و همچنين در پارلمان فرانسه مشاهده كرديم و ديديم كه در مقابل تركيه سر فرود آوردند.بعله راميل صفراف قهرمانه چون پاسخ سرباز ارمني فحاش و هتاك به پرچم آذربايجان را داد اما از بخت بد سرباز ارمني به زمين خورد و مرد.راميل صفراف قهرماني است كه برخي از اعضاي خانواده اونرو همين داشناكها و تروريستهاي ارمني و همپيمان پ ك ك در خاك إبا و اجداديشان سر بريدند و وحشيانه به قنل رساندند و سرنوشت همه متجاوزان و اشغالگران به اراضي آذربايجان جز سرنوشت سرباز ارمني يادشده نخواهد بود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ملل خاورمیانه کاملاً شبیه به هم می باشند و سرنوشتشان هم شبیه به هم است. شما از شجاعت اتراک می گویید، آیا به نظر شما کوردها از نظر زیرکی و شجاعت کمتر از اتراک هستند. شما ارمنستان را اشغالگر و غارتگر می دانید آیا لابی قدرتمند ارمنی در فرانسه و آمریکا را نادیده میگیرید که با همکاری لابی کوردی حتی دولت ترکیه در برابر آن ناتوان از هرگونه کاری است. آیا "رامیل صفراف" از نظر شما قاتل است یا قهرمان ملی؟ رژیم باکو بشدت در جامعه جهانی تحت فشار است واگر حمایت آمریکا و اسرائیل از آذربایجان(ناشی از پروژه انتقال نفت نابوکو و پایگاه اطلاعاتی اسرائیل در آذربایجان) از آذربایجان گرفته شود این جمهوری در مقابل توانایی نظامی ارمنستان که خود تولید کننده محصولات نظامی است واقعاً مورد سوال است. از نظر شما دیاربکر و وان و جیهان خاک ترکیه است یا کوردستان؟


عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اعتراف كردي كه مردم تبريز خيلي زيركند.به همان أندازه كه زيركند شجاع هم هستند و اين شجاعت و مردي و بزرگواريشونرو از آذربايجان دارند و قطعا شاهد جواب محكم آنها به تعديات دشمنان آذربايجان خواهي بود.شما ملت أذربايجان را درست نميشناسي و بخاطر همين كه شناخت درست و حسابي نداري در محاسباتت اشتباه ميكني.اين مشكل رو حتي خيلي از رهبران اكراد هم داشتند و دارند و هميشه هم زيان كرده اند و بعدها هم اظهار ندامت كرده اند.
در مورد جمهوري آذربايجان هم همين طور شما از دور نظاره گري و راي به ظاهر ميدي.اون چيز هايي كه نوشتي باهم در تضادند و تناقض دارند و نشون ميده كه حتي خودت هم نمي فهمي كه چي مينويسي مثلا نوشتي ارمنستان با كردستان دوست و برادرند!(البته كه اشغالگرها و غارتگرها آنهم از نوع آسالايي و پ ك ك و پژاكي اون باهم اصلا دوقلو هستند) و از سوي ديگر نوشتي كه تحركات اونها رو زير نظر داري!واقعا كه

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مردم متمدن تبریز زیرکتر از آن اند که در دام تفکرات افراتگرایانه شما بی افتند.من وارد این بحث که قدرت نظامی کدام ملت بیشتر است نمی شوم چون اعتقاد دارم قدرت های بین المللی اجازه نسلکشی دیگری را در منطقه نمی دهند (توجه شما را به تهدید مالکی از سوی آمریکا در صورت حمله به نیروهای کوردستان جلب می نمایم) . در مورد حق اظهار نظر درمورد رابطه جمهوری آذربایجان و ارمنستان باید اشاره کنم که ارمنستان بعنوان یکی از همسایگانی که رابطه خوبی با ملت کورد دارد بعنوان متحد کوردستان شناخته می شود و تحرکات الهام علیف به عنوان رقیب اقتصادی کوردستان از نظر صادرات نفت و گاز و آینده نحوه صادرات آن از طریق خاک کوردستان به اروپا کاملاً حق اظهار نظر و عمل در جهت منافع ملت کورد را داریم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
""" گاز پروم روسیه برنده قرارداد صادرات گاز به ترکیه به مدت ۳۰ سی‌ ساله """ پوتین روسیه با زرنگی تمام رژیم ایران و مالکی بدبخت عراق را دنبال نخود سیاه در "" سوریه "" فرستاد تا گاز پروم قرارداد صادرات گاز به مدت ۳۰ سال را با ترکیه در حالی امضا کند که کشتی‌ اقتصادی اتهادیه اروپا در حاال غرق شدن است و دیگر نمیتواند مانند سابق از روسیه گاز بخرد. با این تضمین بدون شک شریان‌های گاز بسوی ترکیه جاری خواهند شد در حالیکه زمستان در راه است و هر سه‌ کشور ایران، عراق و سوریه قادر به تامین حتئ گندم مورد نیاز کشور نشده اند. تروریست‌های پ ک ک حماقت را به جائی رسانده بودند که حتئ لوله گاز آقلیم کردستان عراق به ترکیه را نیز منفجر کردند، تروریست بدبخت که هیچ درک از اقتصاد و سیاست ندارد اینگونه به ملت خود خیانت می‌کند، من به عنوان یک آزربایجانی به خودم افتخار می‌کنم که در آزربایجان هیچ گروه تروریستی
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان عزیز، «سیاست» ازسخت ترین و پیچیده ترین کارهاست. در حقیقت یک نوع علم و هنر است.چرا سخت و پیچیده است؟چون با « جان انسانها» سرو کار دارد. و با کوچکترین« اشتباه»ممکن است جانهای بسیاری از دست برود. جنگ سولدوز یا نقده را در نظر بگیرید. چقدر«انسان » از بین رفت. به دنبالش « قارا نا » را در نظر بگیرید.اینها همه « اشتباه» درسیاست است.کسی که صاحب این علم و هنر نیست لازم است « حد» خود را نگهدارد. و اگر نگه ندارد « فاجعه» به پا میکند. شما بردارید درهند کار سیاسی و سیاستمداری «جواهر لعل نهرو» - در رابطه با مردم -را بخوانید و از آن دیدگاه مثلاً به نظریات وسیاست و کارهای سیمیتقو نگاه کنید.خیلی چیزها روشن میشود. - لینکهای خوانندگان ایران گلوبال :نهرو و سکولاریسم.http://www.radiozamaneh.com/reflections/2012/11/23/21965
سیمیتقو شاید در عشیره خود سیاستمدار بود ولی به راهی که پا گذاشته بود راه او نبود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آقاي ائليار ملاحظه فرموديد ؟؟!!! وقتي ضياء صدر هاي كه شهادت فيلم صداي مذاكراتش در 7 اكتبر 2012 در پالتاك آزر خودش مي گويد در اجلاس استكهلم استعفاء دادم اما در پراك دوباره به اصطلاح نماينده مردم آزربايجان مثل بت سوخته شده مي ايستد تا خداي ناكرده استحكام همه بام به سوي دموكراسي ايلام تا ماكو را در فدرال آينده آني از كردستان كند بايستي سيميتقو هاي امروز ( نوروز خان و .....) در اينجا و انجا با نشان دادن دشنه هاي خون آلوده خود در زير عبا و شلمه چنين تاريخ سازي و منكر جنايت به شهادت طول تاريخي كه هنوز نمرده اند انهاي كه به چشم خود ديده اند مرگ عزيزان خود را چكونه ممكن است در اين فضاي آلوده از نژادپرستي كه درخواست يك كودك 6 ساله بنام زبان مادري مورد هجمه نژادپرستاني چون جمهوري اسلامي مشكي اپوزسيون سبز و سلطنت طلب بنفش و...... و در آخر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مثل اينكه مرده داره مرده شور رو ميشوره؟شما بهتره براي ملت آذربايجان تكليف تعيين نكني.قضيه ارمنستان و جمهوري آذربايجان هم به شما ربطي نداره و جمهوري آذربايجان به حد كافي نيروينظامي و قدرت آزادسازي اراضي خودشرو داره.ملت ما هم براي دفاع از زبان و خاك پاكش نيازي به كسي نداره شما فكر ميكني تبريز خوابه؟ اشتباه ميكني.تبريز او نقدر قدرت تاثيرگذاري داره كه شما رو مبهوت ميكنه . تاريخ تبريز رو مرور كني حتما ميفهمي.نقش تبريز رو تو انقلاب مشروطه بخوني ميفهمي كه چطور شهري به بزرگي آذربايجان بنام تبريز ايران رو به لرزه مياندازه.يا انقلاب اسلامي رو يادت نرفته كه؟ ببين اروميه و خوي و سلماس و اردبيل و مغان و مراغه و مرند و زنجان و .... همه به گوش و مترصدند و به موقع جواب لازم را به تروريستهاي وطنفروش خواهند داد.كمي منتظر باش و حوصله كن وقتش ميرسه!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اتهام زدن کار آسانی است ولی تکرار یک دروغ آن را به واقعیت تبدیل نمی کند. مردم خوب آذربایجان بهتر می داند که باید راه دوستی را با همسایه خود درپیش گیرند و در دام افراتگرایان نخواهند افتاد. شما هم بهتر است زیاد به الهام علیف دل خوش نکنید، او هرگز روابط خود با آمریکا و اسرائیل را بی جهت به خطر نمی اندازد. اگر حمایت آمریکا و اسرائیل از آذربایجان برداشته شود ارمنستان در کمتر از یک هفته کل جمهوری آذربایجان را تصرف خواهد نمود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

كمي بيمهري ميكني اليارجان .همين مقالات شماست كه حقايق رو افشا ميكنه،نميبينيد كه افراد پستي كه سراسر زندگيشون به غارت گذشته حالا مدينه فاضله و الگوي عده اي مليجك شده؟ تورو روح مادرت سكوت نكن.
ارومي
ارومي سوخت ،ارومي سوخت ، ارومي
كه اندر سينه اش اميد عمران
نوا نو مي دميد ازبخت ايران
به رغم خارجي ونفع بومي
حياتي تازه مي يافت شادان
خدا شر كدام آذرقدومي
سوخت ارومي!
 
ارومي كزخرابيهاي بيداد
پريشان ،بيقرار،آزرده مي بود
كه فرزندان خود را دير يا زود
به جلادان استبداد مي داد
ارومي كي ز آفت خواهد آسود
خداوندا كدامين بخت شومي
سوخت ارومي!
 
زكشت مرحمت با صدنيازي
ارومي بار بدبختي درو كرد
ارومي در كنارش مار پرورد
ارومي سوخت از مهمان نوازي
به جرم اينكه شد باختر همدرد
جلوها را رهاند ازدست رومي!
سوخت ارومي!
 
ارومي اعتمادات ،اعتمادات
ترا سخت امتحان كرد اندر اين كار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اسماعيل آدم كش و جلاد بي رحم و آقاي آدم فروشان و وطنفروشان بود.گاهي همدست عثماني و گاهي مزدور روسيه و گاهي نوكر رضا خان ميرپنج،اما در همه حالات خودفروشي أش خائن و آدم كش و وطنفروش بود.آقاي نوروز خيلي دلتنا ن ميخواهد آقا صدايش كنيد صدا بزنيد.مختاريد اما اين مسئله يادت نره كه الان صد سال قبل نيست كه آذربايجان و آذربايجاني بي پناه و بي كس و تنها باشد.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
عزیز اورمو جان فدا، قربان سنه ، بررسی رخدادهای «جیلولوق» و «سیمیتقولوق»، یک کار تاریخی ست. تاریج علم است. چون علم است بیطرف نیز هست. متأسفانه من نه تاریخ نویسم و نه غیر آذربایجانی . چگونه میتوانم بیطرفی علمی را رعایت کنم و تنها نتیجه تحقیقات را ارائه بدهم. برای من این کار تقریباً نشدنی ست. اگر هم بخواهم یک مطلب تحقیقاتی و بابیطرفی نسبی تهیه کنم نیاز به منابع و اسناد فراوان هست که دردسترسم نیست. از این گذشته کار در این زمینه ماهها و شاید سالها طول بکشد.من مطالب زیادی در این رابطه مطالعه کرده ام اما بازتاب آنها نمیتواند یک کار علمی باشد. محض اطلاع تاریخ هیجده ساله آذربایجان نوشته کسروی میتواند رفع احتیاج کند. ولی آنهم یک کار علمی نیست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در پاسخ به همه کسانی که در مورد اسماعیل آقا اظهار نظر نموده اند باید عرض نمایم فرد مقاوم همواره مورد احترام است و کسی نمی تواند با تحریف تاریخ او را مورد نکوهش قرار دهد. اسماعیل آقا به عنوان یک سیاستمدار و نظامی برجسته توانست ارومیه را از لوس وجود عثمانی و ایادی آنان پاک نماید. حال این امر به مزاق عده ای خوش نیامده کاری نمی شود کرد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
""" انزوای تحمیلی یا انزوای خود خواسته، ذهنیت به محاصره در آمده در تلاش‌های مذبوهانه به ""اریتره "" می‌‌رسد""، آیا ارمنستان اریتره دوم است؟ هر دو کشور به شدت منزوی هستند، هر دو کشور با رژیم ایران ارتباط دارند. اینک اریتره در مناسبات سیاسی/ اقتصادی به معادل "" به هوشمندی من توهین نکن ""تبدیل شده، کردستان ما گویا در چنین جاده‌ای دنبال "" مدینهٔ فاضله "" خود است. اینها فکر کردند که اگر ارمنستان میتواند "" قره باغ "" را اشغال کند چرا اکراد نمیتوانند اورمیه و آذربایجان غربی را اشغال کنند، اگر رژیم ایران و روسیه به ارمنستان یاری رساندند، بحران منطقه نیز اکراد را در موقعیتی قرار خواهد داد که از آب گٔل آلود ماهی‌ بگیرند، اینک تروریست‌های پ ک ک در سوریه مقابل ارتش آزادیبخش سوریه موضع گرفته اند تو سرنوشت "" اریتره "" دیگری مشخص شود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
از توضیح خردمندانه شما بسیار تشکر می نمایم. این روشنگری های شما بسیار در سرنوشت هموطنانتان موثر می باشد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام آقاي اليار ،يك خواهشي از حضورتان دارم اگر ميشه چون خودتون اهل اروميه هستيد در مورد واقعه جلولوق و شخص و شخصيت و اقدامات اسماعيل سميتقو و وقايع سال ١٩١٨ اسفند اروميه و غرب آذربايجان مقاله مستند منتشر بكنيد.ممنون ميشم و بسياري از حقايق براي بسياري از خوانندگانتان روشن بشود.ممنونم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ايل شكاك از ايلات مهاجر كرده و البته كه در اين ييلاق و قشلاق و مهاجرت تعدادي متولد ميشوند.اولا تولد يك نفر در يك شهر و روستا اگر پدر و مادر و اجداد اون از اهالي محل نباشند أصالت به همراه نمياره همانطور كه مسعود بارزاني هم در دوره حضور كوتاه مدت مصطفي بارزاني در مهاباد متولد شده و اصالتا كرد عراقي است.ثانيا شخص آدمكشي چون اسماعيل آقا به خونريزي در تاريخ معروفه و اهالي اروميه از وي خاطرات خوبي ندارند و بسيار بد نام هستند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اگر منظورتون سميتقو اسماعيله؟ بايد بهتون بگم كه قاتلان و خونريزاني چون چنگيزخان و تيمور و ... مارشيمون و اسماعيل سميتقو و آندرانيك و كوجاريان و ... نه وطن دارند و نه مليت و نه قبر و مزار چونكه مزارشون جهنمه.اين اسماعيل سميتقو كه فقط و فقط قاتلها و خونريزاني چون پ ك ك و پژاكيها ميتونن بهش افتخار بكنند مايه ننگ بشريتند.هنوز فرياد كودكان مادر و پرداخت مرده و خون زنان باردار كه شكمشان توسط دشنه سميتقو و ايادي اون در اروميه و سلماس و مهاباد به ناحق بر زمين ريخته هنوز ميخروشد و ميجوشد.من همه خوانندگان محترم ايران گلوبال را به خواندن وقايع و فجايع غرب آذربايجان خصوصا وقايع جلولوق و ظهور و سقوط شخص بي وطن و مليتي چون سميتقو كه به روسها،عثماني،آلمان و آمريكا و انگليس يعني همه بيگانگان خدمت كرد و به ايران خيانت دعوت ميكنم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
كتب تاريخ ١٨ ساله آذربايجان و تاريخ مشروطه شايد تنها كتب مرجع تاريخ معاصر ميباشد كه نويسنده انچه كه ديده نوشته و مورد قبول همه اساتيد تاريخ و مردم ميباشد.حال شما اگر كسروي را معلوم الحال ميدانيد و إسنادي داير بر ناحق بودن مطالب و غير واقعي بودن آن بفرماييد و مستنتان را ذكر كنيد.راجع به خودشيريني ايشان در پيش قوم فارس و زير سؤال بردن أتراك نيز شما اظهار نظر نفرماييد بهتر خواهد بود چون مسئله داخلي اتراك! است.همانطور كه ما در مورد كردفروشيهاي بارزاني (كه از تركيه پول ميگرفت) و جلال طالباني (كه از ج ا ايران پول ميگرفت) و دايما با هم درگير و خون كردها را زمين ميريختند و حالا هم اقليم كردستان را به پايگاه جاسوسي اسراييل و پ ك ك و پژاك تبديل كرده اند اظهارنظر نميكنيم.صلاح ملك خويش خسروان دانند !...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
يعني برو جلوي خونه تون بازي كن! كأك نوووروزز

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بلی در اورمیه هر کس می تواند به 3 نفر رای بدهد ولی عموما هیچ یک از کردها به ترکها رای نمی دهند و فقط به کردها رای می دهند ولی ترکهای زیادی به فتاحی رای داده اند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خانم مهین و آقای هومن احمد کسروی چهره معلوم الحالی است که نمی توان به طراوشات ذهنی او اعتماد چندانی داشت چون جهت خود شیرینی نزد قوم فارس اتراک تحت سلطه ایران را زیر سوال می برد و جهت راضی نگاه داشتن همزبانانش به کوردها می تازد. شرق شناسان بیطرف در جامعه آکادمیک کم نیستند که نه کورد می باشند و نه ترک. در ضمن جهت اینکه به منطقه تحت سلطه کوردستان بیشتر آشنا شوید می توانید جنگ های صدر اسلام را در ایران مطالعه بفرمایید. اعراب به روشنی بیان می نمایند که هنگام ورود به ایران با چه ملت هایی جنگیده اند و از جنگیدن با چه ملتی هراس داشته اند و همچنین هیچ اثری از یک ملت دیگر ندیده اند. نسبت های فراوانی به کوردها داده شده ولی این اولین بار است که من نسبت "وحشی" را می شنوم. یک رفراندوم تحت نظر سازمان ملل مناطقی را کوردها اکثریت را در آنجا تشکیل می دهند مشخص می نماید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چگونه "سردار" کاظم خان (به رهبر ده ها نفر نمی توان گفت سردار) هفت روستا در 70 کیلومتری ارومیه را با اسماعیل آقا مقایسه می نمایید. دیگر دوران دروغ گویی بی مدرک پایان یافته است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مرحوم احمد كسروي شاهد عيني و راوي تاريخ معاصر سابقه تاريخي مهاجرت كردان را از عثماني چنين مينويسد:
"چنانکه گفتیم در همین روزها در پیرامون ساوجبلاغ (مهاباد) نیز آشوب و نا ایمنی می بود و کردان عثمانی از آنسو پیش آمده در آبادیها کشتار و تاراج میکردند". (تاریخ مشروطه ایران - جلد اول - صفحه 425)
" در آذربایجان چنانکه گفتیم جنگ از دو جا آغاز شد که یکی از مرز بازرگان و از سوی ارومی و دیگری از مرز بانه و سوی ساوجبلاغ بود". (تاریخ هیجده ساله آذربایجان - جلد دوم - صفحه 600). (می بینیم که در زمان کسروی شهر بانه جزئی از خاک آذربایجان بود)
" در پیرامون ارومی گذشته از داستان روس و عثمانی، کردان و آسوریان مایه گرفتاری دیگری بودند. کردان بتاخت و تاز خو کرده همیشه چشم براه فرصتی می نشستند که بیرون ریزند و هر آبادی که بجلوشان آمد تاراج کنند .... در مهر ماه که هنوز عثمانی بجنگ در نیامده بود

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این نظر شما از اساس باطل است. تا آنجا که من بیاد دارم انتخابات مجلس ایران تک رای نیست و هر شخص می تواند نام چندین نفر را در برگه رای بنویسند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای نوروز
اولا در انتخابات ارومیه کردها به سفارش ریش سفیدان و با توجه به ساختار عشیرتی بیش از ترکها شرکت می کنند
دوما تعداد کاندیدای ترک بسیار بیشتر از کاندیدای کرد است و آرا بین کاندیداهای ترک تقسیم می شود/ برای آگاهی بیشتر من نتایح نفرات اول انتخابات اورمیه را در زیر می نویسم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
راه سومی هم وجود دارد. کوردهای سوریه این را به خوبی نشان داده اند.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب نوروز دو راه بیشتر نیست : راه سراسری یا تجزیه. اگر تجزیه میخواهید بروید با حکومت بجنگید. مسئله شماست .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در مورد بند 2 پاسختان لطفاً منظور خود را دقیق تر بیان بفرمایید.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان عزیز، 1- لطفا جملات غیر فارسی را به همراه ترجمه بنویسید که همه استفاده کنند.2- جناب نوروز هر چه میخواهید لطفا بروید از جمهوری اسلامی بگیرید. 3- تبریزی گرامی ، کار فرهنگی درست است. ولی دین و مذهب و اندیسه همیشه هست. میکوشیم از میان آنها برای مسایل راه حل انسانی بیابیم. اختلافات ارضی در ایران بین مردمان گوناگون واقعیت است و با نفی آن نمیشود مسئله را حل کرد. راه حل عمومی در متن توضیح داده شده است.4- علی گرامی، در متن راحل فدرالیسم که عملی به نظر میرسد برای سراسر ایران توضیح داده شده است. البته این شامل مناطقی که شما نام برده اید نیز میشود.4- آقای موحدی گرامی ، مسایل مورد اشاره شما از نظر من تئوریزه شده است. استراتژی و تاکتیک درست برای « استقلال و فدرالیسم» مبارزه مدنی-سیاسی مسالمت آمیز است. عملی شدن استقلال فقط بعد از استقرار فدرالیسم- در دموکراسی- ممکن است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب نوروز
می شود شما بفرمایید که کاظم خان سردار آذربایجانی در کدام شهر نزدیک 6 ماه در مقابله آسوریها و چندین ماه در مقابل سیمکو مقاومت کرد؟
- فرقه دموکرات آذربایجان با تقدیم نزدیک به هزار شهید و در جنگ مقابل سرلشکر زنگنه کدام شهر را آزاد ساخت؟
- تظاهرات سراسری خرداد 85 علیه جسارت روزنامه ایران به ترکها که منجر به شهادت دو تن از آزربایجانیان شد در کدام شهر صورت گرفت؟
- تظاهرات علیه خشکانیدن دریاچه اورمیه و دستگیری چند صد نفر در دو سال فکر می کنید که در کدام شهر صورت می گیرد؟
اما برگردیم به اسماعیل سیمکو
ایشان در چهریق سلماس به دنیا آمده است تا جایی که من می دانم و محل تسلطش هم آنجا بوده است گرچه در دوره ای تلاش برای تصرف اورمیه از طرف او صورت گرفته است اما با این مسائل نمی توانید ماهیت دومین شهر بزرگ آذربایجان را از مجموع دو شهر بزرگ کردستان یعنی مهاباد+سنندج بزرگ است را عوض کنید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این ملاحظات ارضی در خصوص مناطق ترک نشین استانهای کردستان و کرمانشاه مثل سنندج ، سنقر ، بیجار، قروه، سقز، و دیواندرره هم باید تعریف و بحث بشه.

kurdlar istir urum na yapishsin ki obiri shahrlari bikhial olakh ... diakh gordun urum bize yetishdi??!!! va sulduz,bukan,tikab ,shahin dej .....va ayri shahrlari bikhial olakh ... yokh ... yakhchi basha dushmiyiplar ... butun dedighim shaharlar bizimkidi.
man Tabrizliam va bu dedighim sozdan gorumagha sattarkhanin chakmalarin giajagham meydana galam, o guni gozluram!میخواهند مشغول اورموبشویم وشهرهای دیگر را فراموش کنیم.فکر کنیم اورمو برایمان کافی ست.سولدوز-بوکان- تیکاب-شاهین دژ...وبه شهرهای دیگر بی خیال باشیم.نه خوب درک نکرده اند-همه شهرهای گفته شده مال ماست. من اهل تبریزم. برای حفظ سخنم چکمه های ستارخان را پوشیده به میدان میایم.چشم براه آنروزم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آیا در شهری که حسنی امام جمعه آن است انتظار دارید در انتخابات مجلس آن کوردها به حق واقعی خود برسند؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب الیار

۱-این ملاحظات ارضی در خصوص مناطق ترک نشین استانهای کردستان و کرمانشاه مثل سنندج ، سنقر ، بیجار، قروه، سقز، و دیواندرره هم باید تعریف و بحث بشه.

۲-اورمیه یک شهر کشاورزی و دامپروری است که تو یک دشت قرار داره اگه یک و فقط یک مغازه دار و کشاورز کرد رو تو میدان میوه و تره بار و میدان غله اورمیه پیدا کردید سلام منرو برسانید. ولی‌ یک سری به بازار چادری اجناس قاچاقی در جاده سرو بزنید میتونید فروشنده‌های کرد رو پیدا کنید. البته تو بازار اصلی‌ شهر اورمیه به مدد سیاست‌های ابلهانه دولتهای خاتمی در مبارزه با قاچاق کالا تک و توک مغازه داران کرد رو میتونید پیدا کنید که این مغازه هارو به چندین برابر قیمت از مغازه داران بومی خریده اند و باسابقه‌ترین مغازه دار کرد فوق فوقش ده سال که مغازه داری میکنه

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای حامد ایرانی و آزاد اورمولو می شود بفرمایید اسماعیل آقا خود را در چه محلی شاه کوردستان نامید و مکان های تحت سلطه اش کجا بود و محل تولد و آرمگاه وی کجاست؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی، آ.ائلیار، آن چه که شما آن را ( ..... مسأله ارضی در آذربایجان غربی ..... ) نامگذاری کرده اید چیزی است که وجود ندارد! و آن چه که وجود دارد و یکی از بزرگترین گرفتاری ها در آذربایجان باختری است بودن اندیشه های زهرآگین ناسیونالیستی است.........

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ازنوشتهایت معلوم است که ارومیه رانمیشاسی وبی خودی هوچیگری راه انداخته ای.توجه کن ارومیه فعلی ورضائیه قبل ازانقلاب 42 محله بااسامی ترکی بجزیک وتنها محله که بنام سنی ها ومسجدسنی هاشناخته میشددرمقابل 41محله بااسامی کاملآ ترکی
مثل بازارباش،جارچی باشی ،آغ داش ، میدان اوسته ، یددی درمان، مال میدانی،گئول اوسته،داش مسجد،الشید مسجدی،بوغدا میدانی،کئمرمیدانی و... که باتمام سعی وکوشش رژیمهای شاه وشیخ جهت تعویض اسامی، کماکان اسامی ترکی اندشما لطف کنیدبجز محله سنی ها دوسه محله بانامهای کردی درارومیه ذکرکنید.البته بعدازقیام ارومیه هم مثل تمام شهرهای دیگررشدبی برنامه کرده است که تعدادمساجدبه 75 رسیده است(بجای مدرسه وارگانهای زنان و...سازمانهای مترقی کارگری)
که فقط دومسجدکردها درمحله کشتارگاه(سالاخانا) ومنطقه راه نمائی نزدیکی های گویون گئورپسی.یعنی 75 به سه!!!
دونماینده ازسه نماینده !!!ترکهاهستند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب نوروز شما کلمه اصلی را چگونه معنی می کنید؟ منظورتان از ساکنان اصلی اورمیه یعنی کردها چیست؟ آن کردهایی که از شمال عراق آمده اند نیز جز همین ساکنان اصلی به حساب می آیند؟ من تا جاییکه یادم می آید نسل اندر نسل در اورمیه زندگی کرده ایم. تاریخ معاصر اورمیه هم از زمان مشروطیت، هم جنگ جهانی اول و هم تشکیل حکومت ملی آذربایجان در سال 45-1946 ماهیت آذربایجانی بودن این شهر را نشان می دهد. هم اینک هم این شهر یکی از قدرتمندترین مراکز مطرح شدن گفتمان حرکت ملی آذربایجان جنوبی هست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اینکه شما تهران را به عنوان یک مثال نقض جهت عدم کاربرد پروژه رفراندوم در ارومیه بکار برده اید قیاس مع الفارق است. کسانی که در تهران زندگی می نمایند برای فرصت شغلی بهتر به آنجا مهاجرت نموده اند اما کوردها ساکنین اصلی ارومیه می باشند. درست همانند رای گیری برای سرنوشت شهر کرکوک که اعراب مهاجر حق شرکت در رای گیری تعیین سرنوشت استان کرکوک را ندارند اما به راحتی می توانند به زندگی خود در این شهر ادامه دهند.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کنفرانس پراک ادامه کنفرانسهای گذشته است که ازطرف«پیشبرد اتحاد برای دموکراسی درایران»برگزار شده بود.وهدف نهاییش آلترناتیو سازیست.کنت تیمرمن،آمریکایی ازنئوکانها-کارشناس مسایل ایران-رییس ومدیرعامل بنیاد دموکراسی ایران- بنا به نوشته ی تحلیل گران مسایل سیاسی با چنین کنفرانسهایی بدون ارتباط نیست.در میان نام شرکت کنندگان نام حزب و سازمانی نیست.فقط کردها اعلام کرده بودند که شرکت میکنند.برگزار کنندگان گویا از خیلی ها دعوت میکنند ولی تشکلها نمیخواهند شرکت کنند.خیلی از افراد حاضر به صورت فردی جهت دیالوگ شرکت کرده بودند.ایران گلوبال به عنوان گزارشگر در کنفرانس حضور داشت.بازتاب مسایل کنفرانس را مدیون زحمات آقای توکلی هستیم. بنا به نوشته ایشان ازآذربایجانی زبانان عده ای در کنفرانس حضور داشتند.ومسایل ملیتها بیش ازگذشته مورد بحث و توجه بوده است.جنبه مثبت کنفرانسها فقط دیالوگ است وگرنه هیچ ارزشی ندارند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آقاي ائليار متاسفانه سهم تركهاي آزربايجان را در پراك ديدم كه فدرالي از ايلام تا ماكو فكر كنم به آن اندازه از شعور سياسي رسيده ايم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
زمان آن خیلی‌ وقت است که فرا رسیده تابوی جدایی‌ خواهی‌ در ایران شکسته شود ؛اگر به حقوق بشر اعتقاد داریم این یک حق است و مروجین آن مجرم نیستند انسانهایی‌ هستند که با بینش خود برای یک آرمان انسانی‌ تلاش میکنند ؛ اگر چه ملل ایران در فضای مسموم و خرافی یک ملت ؛یک زبان و یک دولت بسر می‌‌برند ولی‌ اگر امروز این حق از راههای مسالمت آمیز تئوریزه نشود فردا با الزامات گلوبالیزه شدن راهکارهای خشن غیر قابل اجتناب خواهد بود