نوروز در ایران و شباهت‌ها و تفاوت‌های آن با دیگر کشورها