پیشنهاد تصفیه خونین حرکت ملی آزربایجان به شیوه مارکسیست-لنینیستی!!!!

در خاورمیانه ای که بدلیل عقب ماندگی فرهنگی, اقتصادی, سیاسی و اداری, خلا قدرت موجب ظهور گروههای وحشی آدمخوار اسلامی می گردد, حرکت ملی آزربایجان بدور از باستانگرائی مخرب و فاناتیسم دینی خواستهای دموکراتیک و دنیوی را در ابعاد توده ای مطرح می سازد. آنهائیکه بنا بدلائل ایدئولوژیکی و یا ایرانیستی قادر به رویت مدرنیزم و انسانگرائی حرکت ملی ازربایجان نیستند و منطق فعالین آنرا درک نمی کنند , تصورشان از دموکراسی درحد هوار کشی و سردادن مرده باد زنده باد است و بس.

پیشنهاد تصفیه خونین حرکت ملی آزربایجان به شیوه مارکسیست-لنینیستی

اطلاعات ثبت شده در حافظه بشر, تماما از طریق پنج حس موجود در خلال زندگی انباشته  شده اند و همگی تصویری درست یا شبه درست از واقعیت های موجود  در خارج از ذهن ما هستند. ما از طریق پردازش داده های موجود  قابل دسترس در حافظه خود است که پدیده ها و مسائل را آنالیز کرده و به یک نتیجه خاصی میرسیم . قانونمندیهای موجود فی ما بین این داده هاست که منطق ما را شکل می دهند. از آنجائیکه  تجربیات و محیط همه انسانها  متفاوت هستند, نتیجتا به تعداد افراد کره خاکی, طرز فکر و منطق گوناگون نیز وجود دارد  و انحصار عقلانیت و تفکر صحیح از آن احدی نیست. درست بهمین دلیل,  اخلاق دموکراتیک و انسانی حکم می کند که از  قضاوت در مورد دگراندیشان, با بکار بردن صفاتی همانند جاهل, ناآگاه, فاقد منطق و غیره  بایستی بشدت بپرهیزیم. این اصولی ترین  سرفصل مانیفست اخلاقی انسان قرن بیست ویکمیست . ما تنها مجاز به نقد بنیانهای فکری و یا عملکرد انسانها از دیدگاه خود می باشیم و  نمیتوانیم و نباید  جهانبینی خود را  حقیقت مطلق بنامیم. نتیجه اینکه  فرم و شکل گیری منطق و طرز تفکر افراد کاملا اکتسابیست و احدی آنگونه که هست زاده نشده است.  

یکی از عوامل عمده  تفاوت ها در منطق و بینش انسانها,  تعلق افراد به حوزه زبانی و سیاسی گوناگون است.  منطق  و  ارزش های جا افتاده جامعه و اتفاقاتی که بر هر فرد حادث می شوند اساس بینش متعلقین به آن جمع را تشکیل می دهند. در کشور عقب مانده ای مانند ایران,  سیستم تحصیلی یکدست با مطالب و کتب یکسان, سرآغازمغز شوئی سیستماتیک انسانها  و تثبیت معیارهای کلیشه ای  و  حقیقت های خود ساخته می باشد.  از دیگر عوامل عمده  تاثیرگذار بر نحوه فکر و رفتار ساکنین ایران,  ماشین تبلیغاتی هزار ساله اسلامی با زهر شیعیست. حلال و حرام های دینی و حکمهای  مشخص مجازاتی  ,  صدور فتواهای مرگ و شکنجه توسط آیت الله ها عملا منزلت مردم را  تا حد برده  تنزل داده و نقشی برای انسان در تدوین قوانین حاکم فی مابین خودشان قائل نیست. ازطرفی  فاصله جغرافیائی قابل توجه  و دیوار بلندی بنام  اسلام ایران را  از تحولات رنسانس اروپا و پیشرفتهای  سیاسی, فرهنگی اقتصادی غرب کاملا دور نگاه داشته است. هنوز هم عنصر ایرانی فارغ از گرایشات سیاسی  و عناوین مدرنی که برای خود بر می گزیند, اسیر  روابط عمودی فئودالی  جامعه خویش است , همه چیز را سیاه و سفید می بیند , دید قضاوتی نسبت به دگراندیش دارد و در یک جمله برده فرهنگ ارباب و رعیتی غالب در جامعه ای اسلامی فارس-محور می باشد .

 انسان محوری و مردم سالاری پایه های  تمدن مسلط و پیشرو امروزی را تشکیل می دهند که  خود نتیجه مبارزات صدها ساله دمکراتهای  چپ و راست اروپائیست که هنوز نیز ادامه دارد. از انقلاب فرانسه تا منشور حقوق بشر سازمان ملل و حق تعیین سرنوشت, همه دستاوردهای تمدن غربی هستند که  از ضرورت و نیاز جوامع صنعتی برای استمرار توسعه اقتصادی و اجتماعی زاده شده اند. اپوزیسیون های چپ و راست سرتاسری ایران بدون استثنا دشمنان مدرنیزم و مردم سالاری بوده و علیرغم ظاهر فریبنده شان بخشی از  سیستم فکری  فئودالی جامعه ایرانی شیعی فارس-محور را تشکیل می دهند.  نتیجه اینکه ما شاهد دموکراتهای خود خوانده ای هستیم که تمامیت ارضی ایران  را بر رای و خواست  انسان  ترک, کرد, ,عرب, ترکمن و بلوچ  که خواهان حقوق متساوی بر اساس منشور حقوق بشرسازمان ملل و استفاده از حق تعیین سرنوشت خود بر طبق قوانین بین المللی هستند ارجح میدانند.  اینان غافلند که خود ناقضان حقوق بشر بوده و اساسی ترین اصل دموکراسی را زیر پا می نهند. از نظر اینها تاریخ مبنای مشروعیت است نه خواست انسانها در چهارچوب  قوانین بین المللی, حتی اگر  ایران نیز آنرا امضا کرده باشد. حضرات به غلط تصور می کنند که با قرائتی خودفریبانه  از وقایع  تاریکترین دوران بشری   و تاریخ سازی از برحه ای  که اطلاعات کافی و وافی از ان موجود نیست میتوانند در قرن بیست و یکم به حیات سیاسی خود ادامه دهند!!!   بسیاری از اینها علنا از اتحاد با جمهوری کهریزکی اسلامی ایران بمنظور سرکوب آزربایجانیها و حرکت ملی ازربایجان سخن می گویند (دکتر داریوش همایون) و نمی دانند که اگرباب اصلاحات را در رفتار جمعی خود باز نکنند , در زمان خلا قدرت مرکزی, بدتر از صربها عمل کرده و ایران را با خود منفجر خواهند ساخت. کمونیستهای برخواسته از این سیستم نیز از همین قماشند. بعد از شکست کمونیزم و بجا نهادن پرونده ای قطور از نسل کشی و شکنجه و وحشی گری, مکارانه  از عنوان  "سوسیالیست" در معرفی خود استفاده می کنند تا از اعتبار سوسیال دموکراتهائ اروپائی  که مهندسین واقعی عدالت و دموکراسی در دو قرن اخیر هستند  سو استفاده کنند. اینان با کوبیدن حکومت  سکولار و سوسیال دموکرات محمد امین رسولزاده و بکار بردن صفاتی چون فاشیستهای پانترک و غیره  در اشاره به فعالین دگر اندیش حرکت ملی, تردیدی باقی نمی گذارند که در سرکوب و کشتار کنشگران آزربایجانی لحظه ای درنگ نخواهند کرد. کینه و خشم خطرناکی که لنین آنرا کینه انقلابی می نامید در جای جای نوشته هایشان مشهود است.  ادبیات چپ افراطی چنان سرشار از خشم است که گوئی همانند استالین در صدد تصفیه همه بجز شخص شخییصشان هستند.

 درست است که مثل هر جنبشی, حرکت ملی نیز اندیشه های فرادست خود را دارد اما هیچ تفکر خاصی  حرف اول را نمی زند و مهمتر از همه اینکه برخلاف آنارشیسم فکری ایرانی-شیعی-فارسی, تعاریف پذیرفته شده دموکراسی, حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت را آنگونه که در قوانین بین المللی قید شده  تقریبا همه قبول دارند. میتوان  حرکت ملی  آزربایجان را خاکریز اول جبهه ای به وسعت یک ملت نیز تعریف کرد  که برای احقاق حقوق جمعی و فردی خود در چهارچوب قوانین بین المللی مبارزه میکند و  سطح مقطعی از تمامی جامعه آزربایجانیست. در گذشته  تعداد اندکی از  خودی های متوهم, تصور می کردند میتوانند آنرا به دم جنبش های قرون وسطائی سبز و بنفش وغیره ببندند و همسو با منافع خود انرا ببازی بگیرند که البته  درس خوبی گرفتند. اینک نیز تعدادی از چپهای افراطی حرکت , با  سوهاضمه مزمن درک دموکراسی و مردم سالاری , گمان می کنند که با تخریب و تبلیغات دروغین ومنفی بافی قادرند رهبری جنبش را بدست گیرند.

 برای نخستین بار در خاورمیانه, بخش جنوبی ملت آزربایجان  خواهان حقوق حقه خود بر اساس منشور حقوق بشر سازمان ملل و استفاده از حق تعیین سرنوشت خود می باشد که میتواند به تحولی عظیم در دموکراتیزاسیون و انسانی سازی روابط در کل منطقه بیانجامد. در بخشی از جهان که بدلیل عقب ماندگی فرهنگی, اقتصادی, سیاسی و اداری, خلا قدرت موجب ظهور گروههای وحشی آدمخوار اسلامی می گردد, حرکت ملی آزربایجان بدور از باستانگرائی مخرب و فاناتیسم دینی  خواستهای دموکراتیک و دنیوی را در ابعاد توده ای مطرح می سازد. آنهائیکه بنا بدلائل ایدئولوژیکی و یا ایرانیستی قادر به رویت مدرنیزم و انسانگرائی حرکت ملی ازربایجان نیستند و منطق فعالین آنرا  درک نمی کنند , تصورشان از دموکراسی درحد هوار کشی و سردادن مرده باد زنده باد است. اصولا  درک مخالفین  خود و تحلیل علل وجودی دگراندیشی , مهمترین بخش رفتار دموکراتیک بوده و مانع از حل اختلافات سیاسی به روش قهر آمیز می گردد. درک مخالفان به معنای موافقت با آنان نیست بلکه اولین مرحله  فهم کامل صورت مسئله است  وگرنه اگر هر فردی خود را حق و دیگری را باطل بپندارد , از سر استیصال  دست به خشونت خواهد زد. هیچ اختلاف سیاسی  موجود نیست که نتوان آنرا با مذاکره و مراجعه  به رای مردم ویا  رفراندوم  بطریق مسالمت آمیز و انسانی حل کرد. اوجگیری تفکر چپ رادیکال, اسلامیسم  و راست افراطی در هر جمع و کشوری موجبات مرگ  انسانیت و اومانیسم را فراهم می سازد چراکه ایدئولوژی هر سه جریان فکری از آنچه که تضادهای آشتی ناپذیر مابین مردم می خوانند ارتزاق میکند .   

حرکت ملی آزربایجان, یک حزب و دسته سیاسی با مانیفست و ایدئولوژی خاصی نیست و همه گونه طرز فکر از آتیست تا مذهبی, از طرفداران اقتصاد باز تا سوسیال دموکراسی را در بر می گیرد. حرکت ملی من حیث المجموع رفتاری دموکراتیک داشته و دورازه های بی شمار آن بروی همه نیروهای آزربایجانی همواره باز بوده است.  البته این بدین معنا نیست که رفتار سیاسی ما,  چه در بعد فردی و چه در بعد جمعی,  همانند جنبش ملی اسکاتلند و کبک و غیره کاملا مدرن و بروز است . ما نیز رسوبات متعفن خاورمیانه ای را در ته افکار و رفتارمان داریم اما بی تردید یک سرو گردن از همه احزاب و سازمانهای سرتاسری ایرانی بالاتر و مدرن تر هستیم. تعدادی از خودی های ما  بدلیل وابستگی های ایدئولوژیکی و احاطه تبلیغاتی ایرانیستها, ترک گرا بودن حرکت ملی آزربایجان  را همصدا با کهریزکیان و اپوزیسیون سرتاسری آن به باد انتقادات ناسالم ناسزاگونه می گیرند.  آقایان  قادر به درک تحلیل مسائل از دید حرکت ملی و منافع ملی ازربایجانیها   یعنی مبارزه بمنظور  برقراری دولت ملت مدرن نیستند . چراکه زبان فارسی و فرهنگ فئودالی ایرانیستی حامل تئوریهائی از این دست  -علیرغم تدریس در بهترین دانشگاههای دنیا - نیست. اینان غافلند که  ملتهای ائتنیکی اسیر ,  برای حصول استقلال سیاسی و فرهنگی و برقراری دولت ملت   خود همه همین مسیر را طی کرده اند.  دولت مدرن آزربایجان چنوبی نیز بمحض پیروزی و شناخته شدن از جانب جامعه جهانی ,  از پوسته ائتنیکی خارج شده و حقوق برابر برای همه شهروندانش, فارغ از تعلقات ائتنیکی,  تضمین کرده و وارد مرحله اتاتیسم یا مهندسی مدرن دولت-ملت خود خواهد شد. اینجا صحبت از همان پروسه هائی  می رود که در اسکاتلند , کاتالانیا, اسلواکیا, بوسنیا, کوسوو و غیره در مقابل چشمانمان تکمیل شده  و یا در شرف تکوین هستند.

برخی از کمونیستهائی که خود را بخشی از حرکت می پندارند, هر از چند وقت  همآوا با کمونیزم فئودالی ایرانی به بلندگوی تبلیغاتی ایرانیسم تبدیل می گردند و فریاد وا ناسیونالیسما سر می دهند. تو صیه میکنم تئوریهای کمونیستهای استقلال طلب باسک و کاتالانیا را مطالعه کرده و سموم لنینیسم و برخی از تفکرات عصبی مارکس را از خود بزدایند. .در دنیائیکه بر اساس خطوط ناسیونالیزم دولت-ملت تقسیم شده و ملتهای ائتنیکی بدون دولت, در مبارزه ای بی امان در صدد ارتقا موقعیت خود به این منزلت هستند, اینان در حرف ناسیونالیسم را مذموم قلمداد میکنند ولکن در عمل به درجات مختلف  رنگ و بوی یکی از آنها بنام ایرانیسم  را بخود گرفته اند. بر این باورم که کندن لباس ثنویت و دوگانگی ایرانی در گفتار و رفتار  و امتناع ازسردادن شعارهای دهان پرکن رایج در ایران, محیط را برای دیالوگ و درک بهتر همدیگر فراهم خواهد ساخت و راه سواستفاده ها را خواهد بست. با یک نگاه به سیر تکاملی حرکت ملی آزربایجان میتوان دریافت که علیرغم سنگ اندازیها, تخریب دولتمردان تاریخی آزربایجانی و بزیر سوال بردن مبانی وجودی حرکت ملی توسط اینان, ترکان ازربایجان جنوبی برای مهندسی دولت ملتی مدرن, انسانگرا و سکولار, سنگرهای فکری ایرانیسم و پسمانده های آنرا یکی یکی فتح میکنند .  از خیر سر همین سکولاریزم و انسانگرائی حرکت ملی ازربایجان است  که  اینک  شاهد شکل گیری جنبشهای ملی ترکان خلج, قشقائی, ترکمن ,  خراسان و  بچاقچی (قاراگوزلو) کرمان هستیم.

امیدوارم  آن تعداد از فعالین حرکت ملی ازربایجان, که بخش زیاده از حد معقولی از انرژی خود را صرف برخورد با رفتارهای سیاسی برخی از همرزمانشان  می کنند,  اشل مبارزاتی خود را بالابرده و مبارزه را در بعد ماکرو  که همانا  خلاصی کامل از  سیستم ایرانی-اسلامی-فارسیست به پیش ببرند و در ریز مسائل غرق نگردند. ما نیز همانند همه ملتها ترکیبی از افراد خوب و بد , دمکرات و مستبد, بی سواد و دانشمند و غیره می باشیم  و هرگز همانند مارکسیست-لنینیستها به تصفیه و پاکسازی نمی اندیشیم. ما علت وجودی همه مشکلات خود را درک میکنیم و تنها راه حل مشکلات ملت آزربایجان را  برقراری جمهوری آزربایجان جنوبی  دموکراتیک, قانونگرا, مدرن, سکولار, مرفه و انسانگرا میدانیم . حرکت ملی آزربایجان اجازه نخواهد داد که چپ افراطی, اسلامگرایان بنیادگرا و یا راست بنیانکن مقدمات پاکسازی خونین انسانهائی را که در طرف دیگر خط فرضی حق و باطل خود قرار داده اند فراهم سازد. ما از دوران فاشیسم, کمونیسم و اسلامیسم عبور کرده ایم.

 

دیرنج مین ائللی -19 ژوئن 2017

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای دیرنج عزیز ممنون از این نوشتۀ بسیار بیطرفانه و همه جانبه : اما انتظار از کمونیستهای آذربایجانی حقیقا خیلی بی جاست . چون آنها واقعا مسموم هستند . آنها قربانی را در برابر ظالمان سنگسار می کنند. اختراع این همه اصطلاح ( پانترک ، ترکگرا ، بوزقورت ،و.......) و نسبت دادن آن به فعالان حرکتی که حتی یک کلوخ به دیوار قفس و زندان خود نزده اند. حال حساب و کتاب در برابر عدالت بدست آینده خواهد بود. موفق باشید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب حسین از تهران،
گیریم که جواد هیئت و حمید نطقی دانشمندان بزرگی بودن. این چه ربطی به پانترکها و افندیهای کنونی داره که سطح دانش و شعورشان را اینجا همه دارن میبینن؟ به قول شاعر، از فضل پدر تو را چه حاصل؟ اگر از افندیهای کنونی شما حتی یک نفر نام ببرین که در حد دکترا سواد داشته باشه و دو پاراگراف مطلب در یک ژورنال بین المللی چاپ کرده باشه، ما حرف شما را قبول میکنیم. لطفا بفرمایین و اسم ببرین، این گوی و این میدان!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"" ژئوپلوتیکس، بحران آب یا بحران تفکر کمونیزم؟ "" در حالیکه کمونیست و جامعه شناس ما، به تنها کشور خاورمیانه با ذخایر سرشار آب، اعلام جنگ میدهد، اروپا به نتیجه‌ دیگری رسیده، تضمین آب خاورمیانه توسط ترکیه در مقابل تضمین ورود کاپیتال اروپا به ترکیه و خاورمیانه، تا اروپا با سیل فراریان از بی‌ آبی‌ در خاورمیانه، تهدید نشود. آیا رئیس ستاد نیروهای مسلح پاکستان ژنرال " قامار جاوید باجوا " به این دلیل در ترکیه است؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
""" کمبود عشق و آرمان، انقلاب کمونیستی را به زباله دان تاریخ فرستاده است """ کسی‌ که ماشین چاپ را اختراع کرد، یک "" فحله و کارگر "" نبود، یک "" کارآفرین "" بود، کسی‌ که "" طرح و نقشه نیروگاه برقی‌، اتمی‌ "" را ابداع می‌کند یک "" فحله و کارگر "" نیست، یک کارآفرین است، تمام تمدن انسان، بر دوش "" کارآفرینان و مبتکران "" بنا شده، بزودی همین " فحله‌ها و کارگر‌ها " نیز، روبات‌ها جایگزین خواهند کرد، ولی‌ "" کارآفرینان و مبتکران "" به توسعه و پیشرفت جوامع ادامه خواهند داد. "" این کارآفرینان بودند که ضریب ریسک کردن جوامع را بالا "" بردند نه " فحله‌ها و کارگر‌ها "، همین مبتکران و کارآفرینان، پیشنهاد " مالیات بستن به روبات‌ها را داده ‌اند تا از طریق این مالیات ها، به فحله‌ها و کارگر ها، مقرری ماهیانه پرداخت شود.
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پان ترکیست هایی مثل "دیرنج مین ائللی" به جای اینکه ثابت بکنند شوونیست و فاشیست نیستند به کمونیستهای آذربایجانی (ایرانی) اتهام وارد می کنند و آنها را تهدید به قلع و قمع سرکوب می کنند! کمونیستهای آذربایجانِ ایران، از آگاه ترین و رزمنده ترین کادرهای کمونیستی ایران بودند و هستند و همچنین به میهن شان "ایران" عشق می ورزند و آزادی و برابری را نه فقط برای آذربایجان، بلکه برای کل ایران می خواهند. و طبیعی هم است که اینچنین مورد غضب و خشم پان ترکهای ضدچپ قرار بگیرند. آرزوی کمونیستهای آذربایجان،رهائی همۀ زحمتکشان و توده های تحت ستم ایران است. اگر پان ترکیست هایی مثل دیرنج مین ائللی، دلیل وجودی خود را با نفرت از خلق های ارمنی و کرد و فارس زبان و گرجی و روس و عرب تعریف می کنند؛ کمونیستهای آذربایجان، موجودیت خود را در عشق به آزادی مردمان ایران و وحدت آنها برای ریشه کن کردن رژیم سفاک جمهوری اسلامی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام الیکیم
آیا روشنفکر ایرانی اصلاح پذیر است ؟؟؟
آیا یک تیتر مشخص و محتوای درونیش بعد از خواندن اینگونه تعبیر میشود که این Anonymous و منظر جاوید جاها را عوض میکنند تعبیر دارد ؟؟؟
آیا این نوشته من نیز جگونه تعبیر خواهد شد ؟؟؟
آیا دیرنج مین ائللی عزیز جایش با اعمال فاشیسم کمونیستی عوض میشود ؟؟؟
آیا حرکت ملی آزربایجان که بر هر مغرض و انسان والائی مشخص است که فوق العاده مدنی و دموکرات حرکت میکند باید اینچنین مورد حمله ظالمانه توسط افرادی که خود را پیروان راه صمد و عمی اوغلی و ... میدانند قرار گیرد؟؟؟
آیا باید بگوئیم همه شما ها به مانند لنین تحت تاثیر دروغهای داشناک ارمنی (های) هستید ؟؟؟
آیا yaradiliq عزیز که نوشت با پایان دوران دلار پترول دوران ایدئالیستهای کمونیسم هم به پایان میرسد صحیح است؟؟؟
آیا واقعا ایران جامعه شاهنامه خوان بوده و هست و خواهد بود ؟؟؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام ـ داستان تحریف نوشته هاادامه دارد۰تعدادی نیزبرتحریفات نوشته هادامن زده والکی گردوخاک میکنند۰خانم سارا آیا واقعن شمامقاله راخوانده اید؟ این آقای بی نام که حتی برای خودش یک اسم مستعارنیزانتخاب نکرده است درهرفرصتی میتواند ازدرب مخالف یاموافق وارد شده تاگفتگوهارابچالش بکشد۰انسان عاقل لازم است لاقل خودش اول ازچیزی مطلع بعدن نظردهد۰ متاسفانه دراین سایت جای شاکی ومتهم اکثرن مفقود است۰

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سوال من از آقاي توكلي اين است كه جرا كليد و كد ول سايد را به يك نَفَر كه عليه هزاران نفر إعلام جهاد و إعلام جنك كرده است،؟
جرا بايد يك نَفَر بجائزة مبارزه سياسي و أيدولوزيك ترور و جنك عليه مخالفان را إعلام مي كند؟
أيا اين شخص كه اسم واقعي آش نامعلوم است و حجاب بر سر كرده بر أساس قانون نبايد محاكمه شود؟
كسي كه نه تنها تهديد بلكه فرمان كستار ميدهد نبايد به محاكمه كشيده شود؟
من خواهان مشخص شدن اسم و هويت واقعي اين تروريست و فاشيست بانتركيست هستم تا از او شكايت بشود.
تصویر دیرنج مین ائللی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای انانیموس جملات را انگونه که نوشته شده اند نمی خوانند بلکه آنجوری که دوست دارند می بینند!!!! شما سیب بنویسید ایشان با اصرار گلابی می خوانند!!!!
تصویر دیرنج مین ائللی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب توکلی جمله «برای نخستین بار در خاورمیانه, بخش جنوبی ملت آزربایجان خواهان حقوق حقه خود بر اساس منشور حقوق بشر سازمان ملل و استفاده از حق تعیین سرنوشت خود می باشد که میتواند به تحولی عظیم در دموکراتیزاسیون و انسانی سازی روابط در کل منطقه بیانجامد.» نه تنها مشکل حقوقی ندارد بلکه هر فردی که دولت متبوعش منشور حقوق بشر و قطعنامه حق تعیین سرنوشت را امضا کرده اند میتواند خواهان احقاق حقوق ما گردد. بنظر من استناد به آمار آرا در انتصابات جمهوری اسلامی همانند خود بازی باصطلاح انتخابات در ایران مردود است چرا که شرائط دموکراتیک در ایران موجود نیست و ناظران سازمان ملل در ان حضور ندارند. علاوه بر تقلبات و غیره در حوزه ها , نتیجه این شامورتی بازی اسلامی هم بدون مهندسی ممکن نیست. بازی در حیاط جمهوری اسلامی, به معنی قبول قواعد بازی جمهوری کهریزکی خواهد بود که باید از آن بپرهیزیم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آذرگون ! اتفاقا پایه گذاران حرکت ملّی آذربایجان از نخبگان آذربایجان و حتی از اوّلینهای ایران به شمار می روند ، دکتر جواد هیئت اولین جراح قلب باز ایران در سال ۱۳۴۱ و اولین پیوند دهنده کلیه در تهران در سال ۱۳۴۷ و فرزند رئیس دیوان عالی کشور " علی هیئت " در سالهای ۱۳۳۱-۱۳۳۰ بوده و دکتر حمید نطقی معروف به " پدر روابط عمومی ایران " بنیان گذاران حرکت ملّی هستند که مجله " وارلیق " ناشر افکار آنان می باشد. روستایی بودن نخبه ها و یا تئورسینهای یک جریان، نشانه ضعف آن جریان نیست ، بسیاری از سیاستمداران مشهور دنیا و مخترعین و مکتشفین روستازاده بوده اند و هستند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اسامه محترم، در کشورهای مترقی جهان اگر گربه و یا سگی در کنار خیابان خوابیده باشد کسی مزاحم خواب او نمی شود، و خواب او را بعنوان یک موجود زنده مطلقا خراب نمی کند، ولی شما در سایت ایران گلوبال برای تحقیر و نابودی ملت ترک و زبان ترکی مجاز به هر گونه تحقیر و توهین هستید، پس:
پیش بسوی دمکراسی با اسامه تر ک ستیز در سایت ایران گلوبال

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اسامه عزیز و گرامی شما کاملا دارید به بیراهه و راه اسامه بن لادن پا می گذارید، شما حد و مرزی برای توهین و تحقیر نمی شناسید من و ما هم تحملمان زیاد است، من شما را بعنوان انسانی می بینم که همانند کیانوش و الیار و دیگران حق اظهار نظر دارید، ما هیچگونه برتریتی نسبت به هم نداریم، نه سواد و نه زیبائی و نه ملیت و نه زبان و نه مکان تولد و نه طرز فکر و دین نباید عامل تبعیض بین انسانها باشد..

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقاي توكلي
افراطيون اذربايجان بعبارتي ديكر بوزقوردها هميشه شخص خود را نماينده ملت و وكيل مردم ميدانند، خودشان مي برنر و خودشان مي دوزند، انها بيخودي و زيادي بلند برواز هستند، در حالي كه انها توان تصميم كيري به خودشان را هم ندارند ولي صدايشان از جاي كرمي مي ايد، انها كسي را برسميت نمي شناسند، به حرف كسي كوش نمي دهند، انها تصميم كيرنده هستند، عين ديكتاتورها به جاي مردم تصميم كرفته و نماينده انها هستند، صاحب مردم، صاحب جنبش هستند و هر جه خواستند با ان ميكنند، حرف خود را حرف ملت جا ميزنند، حزب خود را حزب ملت معرفي ميكنند، رهبر خود را رهبر ملت جا ميزنند، برجم خود را برجم ملت معرفي ميكنند، بارلمان خود ساخته را بارلمان اذربايجان معرفي ميكنند، تلويذيون حزب خود را تلويزيون ملت و ملي معرفي ميكنند و خلاصه اين داستان طولاني است و به يك نوع مريضي تبديل شده است،

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
یعنی پارس پهلوی که در اثر تجاوز عرب به فارس تبدیل شده اند ""

نه بزرگوار درست اش این است:یعنی هندی زاده هایی که در اثر تجاوز عرب به فارس تبدیل شده اند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اين سازاخ جي ميكه؟؟؟والله عيبه، به زور معده حرف نزنيد،
4لبزك

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"" چرا کمونیزم محکوم به شکست در آزربایجان جنوبی است؟ "" ۱- سونامی عشق جوانان به آتا ترک، جمهوری آزربایجان ، ترکیه و توسعه و پیشرفت دنیای ترک در برابر نفرت کمونیست‌ها از دنیای ترک، نکبت ونزوئلا و عشق کمونیست‌ها برای تروریست‌های کمونیست پ ک ک و ارمنستان و رژیم شاهنامه خوان قرار گرفته است. ۲- فرار مغز‌های جوان از کعبهٔ کمونیست‌ها " ارمنستان، جامعه شاهنامه خوان، کوه‌های قندیل، ونزوئلا در برابر نیاز دنیای پیشرفته و و توسعه یافته ترک با تقاضای بالا برای مغز‌های جوان ما صاف آرائی کرده است. جوانان عاشق نفس کشیدن در دنیای آزاد و گسترده در برابر تفکر پوسیده کمونیستی قرار گرفته که بزودی روبات ها، سیستم‌های پیشرفته غیر قابل پیشبینی‌، هنر جذب سرمایگذاری خارجی‌، پایان دوران نفت و گاز، دو ۲ برابر شدن علم در هر ۷ سال آن را از ریشه دگرگون خواهد کرد و در نبود پول مفت نفت و گاز، شوروی، هیچ سیستم کمونیستی حتی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
""( یعنی فارس فهلوی که در اثر تجاوز مغول به آذری تبدیل شده اند ""

نه بزرگوار درست اش این است:یعنی عرب زاده هایی که در اثر تجاوز مغول به تورک تبدیل شده اند

در لینک زیر در این باره در بخش کامنت مفصلا بحث شده است :

http://www.iranglobal.info/node/59400

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کیانوش عزیز، در جامعه ائی که تک زبانی و تک ملیتی حاکم است، ترک را آذری ( یعنی فارس فهلوی که در اثر تجاوز مغول به آذری تبدیل شده اند ) و یا عرب را مستعرب ( یعنی فارسزبانانی که بعد از تجاوز اعراب به عرب زبان تبدیل شده اند ) تعریف می کنند، و القا همه اینها در مدارس برای آسیملاسیون ملایم و تدریجی و موثر، که همانند این می ماند که کودکی در یک خانواده مذهبی یا کمونیست از صبح تا عصر در خانه در مورد نماز و روزه صحبت کنند و یا درخانوده کمونیستها از مانیفست کمونیست مارکس و انگلس و لنین و استالین و مائو تسه تونگ و مبارزه طبقاتی صحبت بکنند، که خود بخود کودکان معصوم بدون حق انتخاب قبل از 18 سالگی مسلمان و یا کمونیست می شوند، و کودکان ترکها و دیگر ملیتها هم بدون حق انتخاب تا 18 سالگی در مدارس آسیمله می شوند، و برای ایجاد اختشاش هویتی و هدفدار، ملیت همه در شناسنامه ایرانی درج می گردد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مطابق منطق جناب توکلی فارسها چون انتخابات را تحریم نکردند تنها مسئول ادامه حکومت اسلامی و تنها عامل بد بختی تمامی انسان هایی هستند که تحت حاکمیت آن زندگی می کنند. چراکه با این مشارکت از لحاظ حقوقی نظام مشروعیت دارد و هر نوع اعتراضی عملی غیر دموکراتیک است! به علاوه اپوزیسیون فارسی که جناب توکلی هم احتمالا خود را جزی از آن می داند ولمعتل است زیرا علی رغم دعوت به تحریم رهبران اوپوزیسیون ،فارس ها از همه بیشتر مشارکت کرده اند. جناب توکلی رفتارتان صمیمی و حرفه ای نیست. آزربایجان هر وقت زور اسلحه نبوده حرفش را زده. ما در مشروطه خطمان را از ایران جدا کردیم اما ناسیونالیزم فارسی رضا شاه را رو کرد. بی کار ننشسیم ما هم خیابانی را رو کردیم آن را سرکوب کردید پیشه وری را آوردیم باز سرکوب کردید خلق مسلمان را آوردیم شعار دادیم مرگ بر خمینی آن هم در روزگاری که شما فارس ها عکسش را در ماه می دید.
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
متاسفانه فعالان سیاسی ویا سازمانهای سیاسی خود را نماینده مردم می دانند بطور مثال نگاه کنید به این جمله جناب دیرنج مین ائللی:«برای نخستین بار در خاورمیانه, بخش جنوبی ملت آزربایجان خواهان حقوق حقه خود بر اساس منشور حقوق بشر سازمان ملل و استفاده از حق تعیین سرنوشت خود می باشد که میتواند به تحولی عظیم در دموکراتیزاسیون و انسانی سازی روابط در کل منطقه بیانجامد.» خوب بخش جنوبی یا همان ملت ویا مردم ترک آذری که به قولی 30 تا 40 میلیون جمعیت ایران را تشکیل می دهند (خود این آمار از کچا امده است ما ترک زبان داریم و ترک آذربایجانی که هنوز امار از این دو در دست نیست و همش بر حدس و گمان و تمایل سیاسی بازگو کنندگان آن است) خوب برادر ؛ شما تنها نماینده خود هستید و از جانب خودگو. دوم کردها در اکثریت خود خواهان استقلال شدند و لی سازمان ملل با ان مخالفت کرد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نویسنده مقاله میگوید: کمونیستها..... مکارانه  از عنوان  "سوسیالیست" در معرفی خود استفاده می کنند تا از اعتبار سوسیال دموکراتهائ اروپایی که مهندسین واقعی عدالت و دموکراسی در دو قرن اخیر هستند سو استفاده کنند.
اینان با کوبیدن حکومت  سکولار و سوسیال دموکرات محمد امین رسولزاده و بکار بردن صفاتی چون فاشیستهای پانترک . در جمله اول نویسنده دچار اشتباه میشوند که این اشتباه نشان میدهد که ایشان اشتراک و پیوند کمونیست، سوسیالیست و سوسیال دمکرات را نمی بینند و بر عکس آنها را متضاد همدیگر معرفی میکنند. نویسنده که ادعای داشتن شناخت از آموزشهای مارکس و سوسیالیسم دارد متوجه نیست که کمونیسم و سوسیال دمکراسی شاخه های سوسیالیسم هستند و هر شاخه خود به شاخه های مختلف تقسیم شده است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای دیرنج مین ائللی علیه کمونیستها اعلام جنگ کرد. او جنگی خونین بشیوه مارکسیستی- لنیستی را پیشنهاد کرده است. چون او معتقد است
1 - کمونیستها تحت حکومت جنایتکار فارس، پهلوی و جمهوری اسلامی پرورش یافته اند و از قماش آنها هستند.
2 - "اپوزیسیون های چپ و راست سرتاسری ایران بدون استثنا دشمنان مدرنیزم و مردم سالاری بوده و علیرغم ظاهر فریبنده شان بخشی از  سیستم فکری  فئودالی جامعه ایرانی شیعی فارس-محور را تشکیل می دهند. 
3 - " اینان با کوبیدن حکومت سکولار و سوسیال دموکرات محمد امین رسولزاده و بکار بردن صفاتی چون فاشیستهای پانترک و غیره در اشاره به فعالین دگر اندیش حرکت ملی, تردیدی باقی نمی گذارند که در سرکوب و کشتار کنشگران آزربایجانی لحظه ای درنگ نخواهند کرد. کینه و خشم خطرناکی که لنین آنرا کینه انقلابی می نامید در جای جای نوشته هایشان مشهود است.
آقای دیرنج مین ائللی بنا به چند دلیل

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مقاله ای عمیقا ضد تاریخی و ضد کمونیستی در مدح و ثنای غرب استعماری. نویسنده ضروری است نگاهی اجمالی به تاریخ دویست سال گذشته انداخته و جنایات و آدمکشی هائی را که دول استعماری و امپریالیستی به منظور پیشبرد اهداف سلطه گرانه خود مرتکب شده اند، مشاهده کند. در حال حاضر این دولت های سرمایه داری و امپریالیستی هستند که در سرتاسر جهان، آشکارا حقوق انسان ها را پایمال کرده و سبب اینهمه خونریزی ها و جنایات میشوند. یک عنصر دموکرات و آزادیخواه نمی تواند نظیر نویسنده مقاله( پیشنهاد تصفیه خونین....)، حامل این همه افکار ضد کمونیستی باشد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تنها گروه پانی که میتوانست خطر جدی برای تمامیت ارضی ایران باشد همان پان ترکیسم و یا حرکت مثلا ملی آذربایجان بود، با خوشحالی میتوانم بگویم این حرکت به شکل مشهودی از لحاظ ایدولوژیک دچار بحران و از دست دادن فوج فوج طرفداران خود است.
حرکت مثلا ملی آذربایجان حرکتی استد که 90 درصد به بالا تمامی رهبرانش از ده کوره های آذربایجان هستند فاقد دانش سیاسی و تاریخی و تربیت درست هستند. اکثرا کسانی جذب چنین حرکت بی سر و ته میشوند که متاسفانه کتابی به روستای محل زندگیشان نمی رسد و یا در شهر از اقشار فقیر جامعه هستند که توانای خرید کتاب از کودکی نداشتند.
رهبرانی از این دست قادر به تولید تفکر جذاب برای مردم اذربایجان که بد و خوب اکثر به دانشگاه رفته اند نیستند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام ـ چی شدبازهم متن من درزیرمقاله به غیبت کبری تشریف برد؟ به کی وچه کسی بدگویی شده بود؟ متن تنهابه تاییدنظرمقاله نویس پرداخته بود۰

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام ـ یاشا جناب مین ائللی ۰دوستان چپ های باگرایش ناسیونالیستی که خودنیزتاوان داده برای انسانیت بوده اند چه اشکالی دارد مسایل را ازیک بعدی نگاه نکنند؟ این راه که شما دراین ۳۸ سال رفته اید عزیزان ماهم مدتی رفته ولی نگاه ها راباید دقیق کرد۰مگرمیشود آزموده چندین دهه ایی رانادیده گرفت؟ چپ وتفکرمارکسیستی جواب نداده است۰اگرجواب داده بود اکنون نتیجه اش این نمیشد۰مامردم ایران باهراتینیکی بایدقبول کنیم که ازروس واروپای شرقی واروپا وحتی افریقا وآمریکای لاتین درنگاه های دینی فرق اساسی داریم ۰بایدقبول کنیم که مااصلن نمیتوانیم براحتی سوسیالیسم رادرجامعه پیاده کنیم۰اروپا مثل سوئد ونروز۰سویس۰بلژیک اگرسوسیال دموکراسی دارند فقط بخاطر نگاه متفاوت ملت واحزاب وتمرین دموکراسی این سیستم توانسته جواب دهد۰شعارهای شماکمونیست ها درایران دموکراسی ندیده وچشم خیلی هاهنوزبه دهان ملاها هرگزنخواهیدتوانست سوسیالیسم آنها