هامبورگ قلب تپنده شورشگران جهان

هامبورگ قلب تپنده شورشگران جهان و الترناتیو حقیقی جهان تبدیل شده به جهنم را به نمایش میگذارد.الترناتیو نظام جهانی در همایشهای بردگان کرایه ای در پاریس و یا در تجمعات دهها نفری کنگره نام گذاری شده استریپ تیز کنندگان سیاسی که به خود ارضایی سیاسی مشغول هستند ساخته نمیشود.هامبورگ واقعیت چگونگی ساخته شدن این الترناتیو را در نبرد رویاروی خیابانی به نمایش میگذارد.بدیهیست حسادت خود ارضا کنندگان سیاسی با نق زدن های همیشگی مانع از اتحاد عمل شورشگران در نبرد خیابانی نخواهد شد.
هامبورگ قلب تپنده شورشگران جهان و الترناتیو حقیقی جهان تبدیل شده به جهنم را به نمایش میگذارد.الترناتیو نظام جهانی در همایشهای بردگان کرایه ای در پاریس و یا در تجمعات دهها نفری کنگره نام گذاری شده استریپ تیز کنندگان سیاسی که به خود ارضایی سیاسی مشغول هستند ساخته نمیشود.هامبورگ واقعیت چگونگی ساخته شدن این الترناتیو را در نبرد رویاروی خیابانی به نمایش میگذارد.بدیهیست حسادت خود ارضا کنندگان سیاسی با نق زدن های همیشگی مانع از اتحاد عمل شورشگران در نبرد خیابانی نخواهد شد..شورش و عصیان از نظام بردگی علیه این همه بیعدالتی در جهان تنها توسط بردگان ازاد گشته و عصیان گر میتواند موفق گردد.چوخ بختیارهای سیاسی که کارمند این نظام هستند نمیتوانند بدون پاره کردن زنجیرهای بردگی خود ادعای مبارزه با بردگی را نمایند.بیزنس من های سیاسی که بر اساس پروژه های سفارشی جریانهای راسیستی را ایجاد میکنند و یا نانشان را از کمپینهای رنگارنگ سفارشی در میاورند نمیتوانند ادعای مبارزه نمایند.تداوم بیزنس انها در تداوم و بقای نظام بردگی و جنایتهای ان استوار است.کمپینهای دفاع از زندانیان سیاسی و یا علیه اعدام و سنگسار بسان کمپینهای یواشکی و جریانهای منحرف راسیستی اکس مسلم تنها در صورت تداوم جنایت میتوانند به بیزنس چندش اور خود ادامه بخشند.بدیهیست که انها علیه هامبورگ و الترناتیو پیش رو جبهه بگیرند.چوخ بختیارهای سیاسی پنهان گشته در انواع نقابهای بزک شده فیس بوکی خود نیز عاجز از درک معنی هستی شورشگری و عمل وافعی هستند.
شورش و عصیان خود زندگیست.
امروز علی رغم کنترل جهانی و تهدیدها و سرکوب خونین مبارزین شورشگر در صحنه نبرد حضور می یابند.صدها هزار تن از این عصیانگران نمایندگان ملیونها هم اندیش در جهانی هستند که علی رغم سرکوب جهانی همچنان بر بردگی میشورند.لازمه رهایی پایان دادن به بردگی جهانیست.نبرد هامبورگ تداعی بازگشت امید به میلیونها انسان ازاد شده از بردگیست .زایش دوباره امید بهمراه همبستگی و اتحاد عمل در نبرد وافعی میتواند نظام بردگی را در جهان ملغی سازد. یگانه راه ساخت الترناتیوجهانی وراه برون رفت از جهنم ساخته شده توسط حاکمان جهان ؛ ساختن جهنم برای همان حاکمان است.
حاکمان جهان را تبدیل به جهنم کردند به جهنمتان در هامبورگ خوش آمدید.
دیوار همبستگی و اتحاد عمل انقلابی شورشگران جهان این چهنم را جهانی خواهد ساخت.درخشش و زایش امید ازادگی در قلب عصیانگران چشم کور گشته جهان راروشن کرد
باریش
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بار دیگر سران 20 کشور امپریالیستی با سران دیگر کشورهای سرمایه‌داری جلسه سالیانۀ خود را در هفتم و هشتم ژوئیه در شهر هامبورگ برگزار کردند. هدف از برگزاری این جلسات مشخص است. هدف آن‌ها هماهنگی بیشتر در تشدید ستم و استثمار کارگران جهان می‌باشد. در چنین شرایطی نیروهای چپ و کمونیست و ضد سرمایه‌داری، با سگهای زنجیری امپریالیسم درگیر شدند و از مدتها پیش آکسیون‌ های اعتراضی و سراسری را در شهر هامبورگ سازمان‌دهی کرده بودند.
دولت آلمان برای مقابله با اعتراضات نیروهای چپ و کمونیست و ضد سرمایه‌داری، بیش از ده هزار نیروی ویژه پلیس و ضد شورش را از سراسر آلمان گسیل کرده است. دولت آلمان، بیش از یک سال در تدارک این جلسه مشغول بود تا جلسۀ سران کشورهای امپریالیست و سرمایه‌داری را در حصار نیروهای پلیس و سرکوب بتوانندبا آرامش برگزار کنند که نتوانستند.
"یا مرگ یا سوسیالیسم"
"سرمایه داری محکوم به نابودی است"

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام - چوخ بختیارها درصدسال گذشته فقط بخاطر جیب وموقعیت خود نگهدارنده حکومت های ظلم وستم وساپورت کنندگان فرهنگی این جباران عصرمدرنیسم بوده وبخاطرمنافع شخصی ملل ایران را دولت توسط آنهابزنجیرکشیده است.
این هم سفره های دوسیستم وشاه وشیخ یاتاج وعمامه باعث شکست های انقلاب مشروطه و1324 ومصدق وانقلاب 1357
شده وبادیکتاتورهاهم آغوش بوده اند.
چوخ بختیارها حتی نگهداره استعمار وجهل دردنیای مابوده اند.
چوخ بختیارها وقتی کیسه خودراپرکردند به آغوش فرانسه وانگلیس وآلمان آمریکا رفته تاازکیسه ملت دزدیده رابافرزندان
خوددردامن اربابان خودخرج کنند.
خوزستان ونفت آن توسط اربابان خارجی.حکومت وچوخ بختیارها
بلای جان ملل ایران حتی مردم عادی فارس شده است ولی عوام را
این چوخ بختیارهاهمیشه فریب داده تا باناسیونالیزم ودیگرباورها آنهاراحامی دولت های جنایتکاروعقب مانده کنند.
چوخ بختیارها حتی باعث میشوند افراد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کومونیستها در هامبورک فروشگاه ها را ویران کردند و چاپیدند. عین همین کارهارا در تورکیه میخواستند بکنند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
""" انقلاب واقعی‌ """ بابا و مامایی این جوانان پیتزا خور ، پول تو جیبی‌ این جوانان زیر زمین نشین معتاد بازیهای ویدئوی را، قطع کنند، فروش پیتزا پایین آمده، هم پیتزا پزان، هم جوانان گرسنه پیتزا خور، انقلاب کمونیستی به سبک ونزوئلا را تاسیس خواهند کرد تا همه اقشار از پیر و جوان، مانند ونزوئلا، برای تکه نانی، همدیگر را بکشند.