پیش زمینەهای فروپاشی ایران

در یک دهە گذشتە موضوع یوگسلاویزە کردن ایران یکی از مباحث جدی میان ایرانیان بودە است. یوگسلاویزە کردن ایران نیز بمعنی تقسیم ایران بە چند کشور با کمک تهاجم خارجی. با این تفاوت کە هزینە انسانی تهاجم خارجی زیاد خواهد و اما فروپاشی کم هزینە.

روزنامە کیهان چاپ لندن گزارشی خواندنی تحت عنوان " اعترافات عیسی کلانتری یادآور تجربە فروپاشی اتحاد شوروی است! منتشر نمودە و در آن با نتیجە گیری از سخنان آقای عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست و د. صادق خرازی مدیر سایت دیپلماسی ایرانی کە هر دو بە ترتیب در کرماشان و شیراز سخنرانی کردەاند از شرایط بسیار وخیم اجتماعی در ایران سخن راندەاند و اوضاع ایران را بسیار مشابە اتحاد شوروی سابق معرفی کردەاست. روزنامە ادامە میدهد کە شوروی سابق در اوج توان نظامی و امنیتی خود بود، با فاصلە زیادی از تولید بمب هستەای از امریکا سبقت گرفتە بود و با وجود داشتن ثروتهای زیرزمینی و روزمینی و سرمایە انسانی از هم فروپاشید. گزارش یادشدە در میان سخنان آقای صادق خرازی آوردە کە: «مسؤولان قضایی دهان‌‌ها را مهر نکنند، بگذارند این ننگ را ما بگوییم و دیگران نگویند که در شهر تهران در یکی از محله‌‌ها هزار زن روسپی هست که فرزندانشان یا فروخته می‌‌شوند یا در آشغالدانی پیدا می‌شوند. آیا فقط تصور کرده‌‌ایم که «مدیریت بهینه» ساخت چند پارک و پل، تونل و آسفالت کردن چند جاده و... است؟ در کلان‌شهری مانند تهران که از نادر شهرهای بحران‌زده جهان است، بیش از یک ‌میلیون زن بی ‌سرپرست داریم و آسیب‌‌های اجتماعی بسیاری در این شهر دیده می‌شود که از گفتن آنها شرم ‌دارم!». ادعای فروپاشی ایران نە از زبان نیروهای تجزیە طلب و نئوکانهای امریکایی بلکە از زبان روزنامە کیهان و با استناد بە سخنان دو نفر از چهرەهای سرشناس درون حاکمیت بیان گردیدەاست.
در یک دهە گذشتە موضوع یوگسلاویزە کردن ایران یکی از مباحث جدی میان ایرانیان بودە است. یوگسلاویزە کردن ایران نیز بمعنی تقسیم ایران بە چند کشور با کمک تهاجم خارجی. با این تفاوت کە هزینە انسانی تهاجم خارجی زیاد خواهد و اما فروپاشی کم هزینە. تهاجم خارجی بە ایران یکی از آرزوهای ملتهای غیرفارس ایرانی بودە و هست و دلیل اینکە چرا ملتهای غیرفارس بە تهاجم خارجی چشم دوختەاند هرچە باشد مهم نیست اما بیانگر شکاف ملی در ایران است. مرکز گریزی و نفرت از مرکز شدید است و همزیستی میان ایرانیان بە پایان رسیدە است. این واقعیت تلخ در حوزە اجتماعی قابل مشاهدە و میتوان و بسیاری از اتفاقات دلخراشی کە در مرکز اتفاق می افتد مردم مناطق دیگر یا بی اطلاع، یا بی تفاوت و یا خوشحالند. صدالبتە مردم مناطق مرکزی نیز نسبت بە آنچە در حاشیە اتفاق می افتد بی تفاوتند. این بی تفاوتی را میتوان در کشتار روزانە کولبرها دید.
علیرغم قبول ماهیت خطرناک نظام و ضرورت رهایی ایران از یوغ نظام استبدادی دینی نگرانی از تهاجم خارجی یکی از دغدغەهای مرکزگرایان همسو و مخالف با حاکمیت است. هنگامیکە خامنەای و یا اکبر ولایت اعلام می کنند اگر در سوریە نجنگیم باید در کوچە و خیابانهای تهران بجنگیم منظور روشن است. یعنی خوزستان، کوردستان، آذربایجان، بلوچستان و ترکمنستان از دست رفتە و باید در فکر حفظ مناطق مرکزی ایران بود.
ترس و نگرانی از تجزیە ایران بە نزدیکی اغلب جریانهای سیاسی ایرانی فارس زبان بهم انجامیدە و مرزبندیهای میان آنان را بە حداقل رساندەاست. سلطنت طلب، جبهە ملی، ملی ـ مذهبی و بسیاری از جریانات چپ از حاکمیت دفاع میکنند. این نیروها سوپاپ اطمینان خوبی برای حفظ نظام درآمدە و رژیم از آنان برای برخورد با جریانهای هویت طلب استفادە میکند. آنان در بیان عقاید خود جریانات ملی غیرفارس را با عباراتی وطن فروش، تجزیە طلب و خائن نام میبرند و اگر در گذشتە تنها احزاب را هدف قرار میدادند اینک خنجر را از رو بستە و مردم عادی را نیز هدف قرار میدهند، بویژە اینکە موضوع استقلال کوردستان عراق آنان را بیش از پیش علیە ملتهای جری تر نمودەاست. در این میان سازمان مجاهدین خلق ایران چون الویت آنان نیز تهاجم خارجی است خود را از این جبهە گیری دور گرفتە است. بطور کلی میتوان ادعا کرد کە همە نیروهای سیاسی مرکزگرا با حاکمیت در یک طرف و نیروهای ملتهای غیرفارس با سازمان مجاهدین خلق در طرف مقابل در ائتلافی نانوشتە قرار گرفتەاند.
واقعیت امر این است کە تفاوت آنچنانی میان ذهنیت هیئت حاکم با نیروهای سراسری در مورد ملتها نیست و هردو مردسالارنە سیاست می کنند. اگر حاکمیت ایران حاضر بە پذیرش و انتصاب نیروهای غیرفارس در مدیریتهای کلان اداری نیست، جریانات سراسری نیز حاضر بە پذیرش غیرفارسها در مباحث سیاسی نیستند. آنان تنها در موضوعات مرتبط با مسئلە ملی بە فعالان سیاسی غیرفارس گوش فرا میدهند، همانگونە کە زنان را تنها در مباحث مربوط بە زنان شرکت میدهند. اکبر گنجی کە روزانە خامنەای را سلطان می نامند خود یک سلطان است و تفاوتی در نگرش او نسبت بە ملتهای غیرفارس با خامنەای دیدە نمیشود.
کوتاە سخن، احزاب ایرانی نیک میدانند کە هرگونە تضعیف حاکمیت بە معنی تجزیە ایران و این تجزیە از دورن تشکیلاتهای آنان آغاز شدەاست. دیگر اثری ازحضور تورک، عرب، کورد و بلوچ در تشکیلاتهایشان نیست. روند تحولات سیاسی ایران بخوبی نشان میدهد کە محال است یکبار دیگر جریانی سراسری همچون حزب تودە و یا کاریزمایی چون خمینی پیدا شود تا بلحاظ سیاسی، تشکیلاتی و دینی همە نقاط ایران را پوشش دهد. جنبش سبز در سال ٨٨ نیز در این مسیر ناکام ماند. اینک فعالان سیاسی ـ اجتماعی هریک از ملیتها بە دامن تبار ملی خود بازگشتەاند و افکار سیاسی خود را در میان ملت خود جستجو می کند نە در مرکز. آنچە این ملتها را بە مرکز گرە دادە مناسبات اقتصادی و اداری، سرکوب و جنبەهای امنیتی آن است و نیازمند یک جرقە است تا فروپاشی ایران را هموار سازد.
http://kayhan.london/fa/1396/06/07/%D8%A7%D8%B9%D8...

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب موحدی
برای اینکه دچار یوگاسلاویزه نشویم و سرانجامی هم چون شوروی پیدا نکنیم
با بر رسیهایی که شما فرمودید و بعلت مارگزیدگی ملت ایران از فتنه اسلامی و یا بقول شما انقلابی که ایرانی را وادار کرده تا از طناب سیاه و سفید و سرخ هراس داشته باشد.
شما میتوانستید لااقل برای نشان دادن حسن نیت در گفتار و کردار و پندار تان برای سازمانی که مورد تأیید تان است از نماد ملی آن سازمان استفاده بفرمایید ، تا لااقل خواننده مطالب شما از نوشتهایتان به درستی و صداقت شما بتواند پی ببرد .
آیا بجای پرچم ستاره نشان ، بهتر نیست از پرچم شیرخورشید نشان استفاده کنید؟
از آنجائیکه ایران ستیزان میگویند پرچم سه رنگ شیرخورشید نشان نماد سلطنت است نکنه سازمان مجاهدین هم بعلت داشتن پرچم شیرخورشید میخواهد وابستگی خود را به سلطنت نشان دهد؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"" احتمال فروپاشی ایران و جامعه شاهنامه خوان از درون بسیار زیاد است "" تمام راه‌های ترانزیتی و لجستیکی در حال دور زدن ایران هستند، هیچ لوله خط گاز / نفت با وجود هزینه‌های ده‌ها بیلیون دولاری، به سوی شرق " پاکستان " و بسوی غرب " عراق " احداث نشده، "" بندر چابهار علناً به بندر گوادر در پاکستان باخته است ""، انزوای ایران امروز بسیار حادتر از انزوای ارمنستان این زیمبابوه قفقاز است، شیعه فارسی‌، با حمایت از ارمنستان در جنگ با آزربایجان، وارد فرسایش تاریخی خود شده و این در حالیست که ایران در محاصره کشور‌های سنی است. "" با نفت، شاهنامه خوانان قدرت را در ایران به دست گرفتند، در این صد سال، کشور‌های کره جنوبی، ترکیه، تبدیل به ۲۰ بیست اقتصاد برتر دنیا شدند، و جماعتی مورده پرست، ایران را در باتلاق مردگان، فرو بردند.
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به آقای هادی صوفی زاده:
سازمان مجاهدین خلق ایران به صفت مقاومت ایران حقوق همۀ خلقهای ایرانی از جمله خودگردانی استانی و آموزش به زبان مادری(در کنار زبان فارسی) را به‌رسمیت می‌شناسند و فقط یک مرز سرخ دارد که آن مرز سرخ، جدایی‌طلبی و تجزیه ایران است. مجاهدین به وحدت تمامیت ارضی ایران معتقد هستند. در اساسنامۀ شورای ملی مقاومت ایران تعامل و رفتار با قوم های ایرانی مشخص شده است کما این‌که طرح خودمختاری کردستان در همین چارچوب است.
سازمان مجاهدین خلق ایران تنها جریانی در میان اپوزیسیون می باشد که پس از سرنگونی رژیم، قادر به حفظ تمامیت ارضی ایران است . در این اوضاع و احوال منطقه ای ما به چنین جریانی احتیاج داریم. مطمئناً مجاهدین ، بزرگترین مانع تجزیۀ ایران هستند و خواهند بود. رابطۀ بسیار قوی و اقتدارمند مجاهدین با جهان عرب و دیپلماسی ورزیدۀ بین المللی این سازمان، نشان داده است که قدرت
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در دورۀ بعد از انقلاب ضدسلطنتی سال 57 یکی از تم های تبلیغاتی دار و دستۀ خمینی جلاد لبنانیزه شدن ایران بود ، همه جا این را می گفتند و مردم را می ترساندند که اگر الان شلوغ کنید اگر اعتراض کنید ایران می شود مثل لبنان و هر گروهی برای خودش یک گوشه را می گیرد ، امروزه نیز وزارت اطلاعات بدنام آخوندی، "یوگسلاویزه" شدن ایران را علم کرده و با حربۀ یوگسلاویزه شدن ایران می خواهند مردم را بترسانند . اساساً و ظیفۀ دستگاه های تبلیغی رژیم ضدخلقی و ضدایرانی جمهوری اسلامی این است که مردم را از حرکت باز دارند. مردم را بترسانند با ترس تمامیت ارضی و این که ایران فرو می پاشد و بگویند که اگر ما آخوندها و پاسداران سرنگون بشویم ایران تجزیه می شود!!!
رژیم فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران به دلیل تاریخی خود اشغالگر و عامل کشتار، سرکوب، تحقیر، تخریب، چپاول، و تجزیۀ کشور است.
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جدایی طلبان خائن و پان های فاشیست( پان عرب ، پان کرد ، پان ترک) آرزوی تجزیه ایران را به گور خواهند برد.
هادی صوفی زاده این نکته را خوب بداند که ماموران اطلاعاتی و امنیتی رژیم جمهوری اسلامی هم اینک با سوت و کف و خشنودی ازاینگونه اظهاراتش استقبال می کنند. ماموران بدنام وزارت اطلاعات از تجزیه طلبان استفاده می کنند تا مردم ایران را بترسانند و از سرنگونی رژیم منصرف کنند.ایران تجزیه شدنی نیست ، حتی در صورت وقوع جنگ و یا سرنگونی رژیم ضدایرانی جمهوری اسلامی .
جدایی طلبان خائن با طرح این گونه سخنان میهن فروپاشانه و وطن فروشانه، در خدمت و مزدوری جمهوری اسلامی هستند و رژیم ضدخلقی جمهوری اسلامی ، همواره با اشاره به خطر این خائنان وطن فروش، ملت ایران را از ادامه راه دمکراسی خواهانه شان می ترساند و پیوسته با به رخ کشیدن خطر تجزیه طلبان، به مردم ایران تلقین می نماید که : ببینید اگر جمهوری اسلامی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فقر بيكاري اعتياد سراسر جامعه را فرا گرفته حتي افراد شاغل توانايي اداره زندگي خود با حقوق اندك را ندارند ومجبورند كار دومي و سوم داشته باشند جامعه ما عصباني است وهمه بي حوصله وعصبي هستند مانند جامعه سوريه قبل از جنگ . اگر فكري اساسي نشود وثروت ملي همچنان در خدمت جنگ در كشورهاي همسايه وغارت آقازاده ها شود ديگر فرصت بازساري جامعه از بين خواهد رفت وگسل ايجاد شده قابل ترميم نخواهد بود و از طرفي ديگر ستم ملي مضاعف بر ملتهاي ساكن كه تمام هستي آنها (فرهنگ -زبان - اماكن تاريخي - نا شهرها روستاها و....)را به نابودي است مترصد فرصت هستند كه به حقوق اوليه خود دست يابند وچاره كار در بالكنيزه كردن ايران است و

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با سلام
متاسفانه باید این نوشته را تایید کرد ، اوصاع خیلی خراب هست . همه چسبیده اند این بت شکسته فرو نریزد. بدین صورت همه خود را بی اعتبار می کنند.