گرگ زادە گرگ شود ببهانە واکنشها بە پروسە استقلال کوردستان!

اینکە چرا ایرانیان هر تحول و حق خواهی دیگران را بە اسرائیل نسبت میدهند مسبوق بە سابقە است و تازەگی ندارد. نمونە بارز آن پیوند دادن بهائیان بە اسرائیل است. از حدود ١٦٠ سال پیش کە بهائیت ظهور یافتە تا بە امروز آنان را بجرم وابستگی بە اسرائیل می کشند و زندانی می کنند. هنوز کشوری بنام اسرائیل وجود نداشت کە دربار ایران برای جلوگیری از رشد بهائیت، بهاءاللە موسس آن دین را بە بغداد تبعید کرد و عثمانیها نیز بنا بە خواست ایران او را بە اسرائیل کنونی تبعید کردند و در آنجا وفات کرد. حال مقبرە بهاءاللە بهان

گاهی اوقات در مباحث سیاسی درخواست میشود تا خطای حاکمان بە حساب مردم گذاشتە نشود و مردم شریک خطای حاکمان نگردد. اگرچە این مسئلە دور از واقعیت نیست اما همیشە اینگونە نیست و در برخی موارد مردمان یک جامعە همانند حاکمان می اندیشند و حکومت از روی سنجش افکار عمومی جامعە تصمیم میگیرد. برای نمونە بهایی ستیزی، عرب ستیزی دو موردی هستند کە در بطن جامعە ایران ریشە دوانیدە است و حکومت تنها آنرا مدیریت میکند. در ارتباط با ستم بر عربها و بهائیان در ایران روشنفکران و نویسندگان ایرانی حرکتی از خود نشان ندادە و در نهترین حالت سکوت پیشە کردەاند. تعداد کسانیکە در حد آیەاللە منتظری بە دفاع از بهائیان در آمدە باشند از انگشتان دست تجاوز نمی کند. نگاە خصمانە جامعە ایران نسبت بە رفراندم کوردستان عراق کمتر از نگاە حاکمیت نبود. نگاهی بە نوشتە کسانی چون عماد باقی، علی شکوری راد، اکبر گنجی، حمید رضا جلایی پور و دهها مهرە ریز و درشت دیگر کە بخش اعظم جامعە فارس زبان را نمایندەگی می کنند نشان میدهد کە یک جامعە در خطاهای حاکمیت شریک است. برای مردم کورد نیز این امر صدق میکند.  شرکت مردم کورد در رفراندم امری فراحزبی و بە کل مردم مربوط است،  تقلیل آن بە یک حزب کە ایرانیان بە عمد یا بە سهو میخواهند آنرا بە حساب حاکمیت اقلیم کوردستان بگذارند دور از واقعیت است.

در میان کوردها همیشە این سوال مطرح بودە کە با وجود آنهمە گرگ کە دور کوردستان را احاطە کردە، استقلال چگونە ممکن است؟ اینبار کە مردم کورد بر ترس غلبە کردە و گرگها را بە عقب راندند، ایرانیان این شجاعت را توطئە اسرائیل قلمداد کردند.
اینکە چرا ایرانیان هر تحول و حق خواهی دیگران را بە اسرائیل نسبت میدهند مسبوق بە سابقە است و تازەگی ندارد. نمونە بارز آن پیوند دادن بهائیان بە اسرائیل است. از حدود ١٦٠ سال پیش کە بهائیت ظهور یافتە تا بە امروز آنان را بجرم وابستگی بە اسرائیل می کشند و زندانی می کنند. هنوز کشوری بنام اسرائیل وجود نداشت کە دربار ایران برای جلوگیری از رشد بهائیت، بهاءاللە موسس آن دین را بە بغداد تبعید کرد و عثمانیها نیز بنا بە خواست ایران او را بە اسرائیل کنونی تبعید کردند و در آنجا وفات کرد. حال مقبرە بهاءاللە بهانەای برای اسرائیلی دانستن پیروان آن دین است. در ارتباط با حقوق ملی کوردها نیز ارادە یک ملت دیدە نمیشود و اما تابوی اسرائیل بهانە برای مخالفت با حقوق آنان است.
پارتها، پارسها و یا فارسها یک قوم حاشیەای در نظام کنفدرال مادها بودند کە یهودیان آنان راعلیە مادها برانگیختند و آنان را بە قدرت رساندند. پارس و پارسک در زبان کوردی بەمعنای گداست. یهودیان از طریق پارسها نظام کنفدرال مادها را نابود، دین زرتشتی را منحرف، مغان زرتشتی را قتل عام و موبدان را بجای آنان تربیت و سرانجام دین انحرافی را بە عنوان دین رسمی حاکمیتشان برگزیدند. با این پیشینە تاریخی کە میتوان گفت بنیانگذار کشور امروزی ایران یهودیها بودەاند اینک آنان مخالفین خود را بە اتهام نزدیکی بە یهودیان و رابطە با اسرائیل متهم میکنند.

موبدان امروزی پارس نیک میدانند کە آنچە علیە کوردها می نویسند با تمام معیارهای اخلاقی، انسانی، حقوق بشری، سیاسی و بین المللی در تعارض است و این یک نوع بیماری ریشەدار است. کنت دوگو بینو سفیر فرانسە در سالهای ١٨٥٠ در وصف ایرانیان می نویسد " ایرانیان راە ثروتمندشدن را در نابودی دیگران می دانند ". سخن دوگو بینو بعداز ١٦٠ سال هنوز هم منطبق بر واقعیت است. در قاموس ایرانیان نمی گنجد کە دیگر ملل از حقوق مساوی با فارسها برخوردار باشند.

گویاتر از این چە باشد کە هیچکدام از ملل ایران حاضر بە همزیستی با ملل حاکم نیستند گویاتر از این چە کە وکلای کورد طی بیانیەای از استقلال کوردستان حمایت کنند و در مقابل وکلای فارس آنرا را محکوم؟ گویاتر از این چە هست کە نزدیکترین افراد کورد وابستە بە حاکمیت از استقلال کوردستان حمایت کنند؟ شکاف از این عمیقتر چە؟ حمایت و شادی کوردهای ایران ازهمە پرسی کوردستان را چگونە تفسیر کرد؟ آیا آنرا بازهم بە حساب اسرائیل گذاشت و اگر اینچنین هست آیا این بنوبە خود نشانە شکست سیاستهای رژیم در کوردستان نیست؟
کوتاە سخن اینکە رفتار ایرانیان در قبال کوردها مردسالارانە و درست مثل اینکە دختری بدلیل کتک خوردن، بدرفتاری و اعتیاد مزمن شوهرش درخواست طلاق نماید اما پدرش بر ادامە این زندگی خفت بار پای فشارد.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
یک چیزی را هم که من فراموش کردام بنویسم در قسمت توضیح پاورقی کتاب ایرج اسکندری نوشته ام که توتم معمولا حیوانات هستند و این دقیقا نظریه هارولد لمب را درباره واژه "توکی" که به علت اثبات نداشتن حرف "ر" در زبان تورکی باید به صورت درست ان تلفظ شود را اثبات میکند
اینکه سگ ولگرد یا سگ نا اشنا نام قبیله ای این به اصطلاح "تورکی " ها است درست است چون در همان توضیح پاورقی ایرج اسکندری مینویسد که بسیاری از قبایل عرب و سرخپوست و ووو هم نام حیوانات را روی قبیله میگذاشتند و این واژه هم دقیقا باید از نام یک حیوان گرفته شده باشد و اثبات شد که از چه حیوانی گرفته شده

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
یک چیزی را هم که من فراموش کردام بنویسم در قسمت توضیح پاورقی کتاب ایرج اسکندری نوشته ام که توتم معمولا حیوانات هستند و این دقیقا نظریه هارولد لمب را درباره واژه "توکی" که به علت اثبات نداشتن حرف "ر" در زبان تورکی باید به صورت درست ان تلفظ شود را اثبات میکند
اینکه سگ ولگرد یا سگ نا اشنا نام قبیله ای این به اصطلاح "تورکی " ها است درست است چون در همان توضیح پاورقی ایرج اسکندری مینویسد که بسیاری از قبایل عرب و سرخپوست و ووو هم نام حیوانات را روی قبیله میگذاشتند و این واژه هم دقیقا باید از نام یک حیوان گرفته شده باشد و اثبات شد که از چه حیوانی گرفته شده

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
و اما میرسیم به واژه سکستان یا سگستان یا سگزی یا سکا یا اسکیت:
اینکه کسی نسب اش به سکا ها یا سگزی ها یا اسکیت های اریایی مو بور و چشم ابی برسد هیچ ایرادی ندارد اینکه قومی (اذربایجانی) دارای هاپلو گروپ های پدری عربی ان هم 70 درصد به صورت ناقل باشد در عین اینکه هاپلو گروپ های مادری عربی بین انها بسیار کمتر وجود دارد باشد ایراد دارد چون چنین مردمی حاصل امیختگی جنسی مردان عرب با زنان غیر عرب (تورکی زبان مادری) هستند در بخش کامنت لینک زیر کاملا این موضوع را خود من اثبات کرده ام :

http://www.iranglobal.info/node/59400

اگر حرفی برای گفتن داری در گفتگو باز است
درباره سکا ها هم از اینکه پس از کوشش های بسیار در راه تورک کردنشان بالاخره دست از سر این قوم کشیدید و این به اصطلاح "انا تومریس" را هم قید اش را زدید بسیار خوشحالیم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ادامه کامنت :
دیدید که نوشته شما پی نوشت و توضیح پا ورقی نویسنده است نه اصل متن کتاب ان هم بدون هیچگونه رفرنس با واژه """شاید""" و ""برخی محققان "" بدون نام بردن است که کدام محقق و کجا
درباره توتم تورک ها که شما نتوانستی یک نوشته تاریخی بیاوری که تورکی خوداش را گرگ گفته باشد اما به شما با سند اثبات شد که توتم تورکان الت تناسلی مرد بوده ممنوع بودن گوشت خوک و سگ هم برای اعراب از دین یهود رسیده هیچ سندی هم که گوشت سگ در دین زرتشتی و پیش از اسلام حرام بوده نداری

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب پالان دوز :
شما میبایست از صفحه 91 کتاب پی نوشت صفحه را میخواندید

.....توتمیسم در شکل
.....خالص ان هنوز هم در میان برخی قبایل وجوددارد .........هر طایفه با نام حیوان نبات یا سنگ مشخصی نامیده میشود توتم به عنوان اولوهیت مورد پرستش نبوده است ... ولی به مثابه خیشاووند مورد احترام ویژه قرار میگرفته ....

...... همین نامگذاری طایفه ای در میان اعراب دوران جاهلیت وجود داشته """""گمان میرود""""" (تاکید از من) تحریم خوردن گوشت بعضی حیوانات نزد برخی اقوام نظیر گوشت گاو خوک و سگ و غیره نتیجه حرمتی است که نزد این اقوام پیش از این رایج بوده .......
برخی محققین بر انند که "گرگ" توتم اقولم "تورک" و خوک توتم سامیان و سگ توتم اقوام بدوی ایران """"شاید"""" ناسزا هایی که در کشورهای شرق .به فردی نسبت میدهند بی ارطبات با این سابقه توتمی نباشد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای اسامه ،علی رغم ضیق وقت ، لینک ارسالی جنابعالی را نگاه کردم ودر صفحه ۹۲ توتم گرگ تورک ها وتوتم سگ قبایل
آریائی ا یرانی(ملت فارس) را مشاهده نمودم.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

واژه سگستان را هم متوانید در ویکپدیا ویا دیگر منابع مطالعه بکنید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
قابل توجه شما دوست عزیز که از دومکراسی حرف میزنید چرا جایی دوری مییری همین ایران برای شهرهای کرد نشین ..مقامات عالی رتبه ش مگه کرد هستند... که حالا اونجا رعایت کنن.. عاقلانه فکر کنید تنها قوم که تحت ظلم بودن کردها بودن چه از طرف ایران چه عراق چه ترکیه چه سوریه..

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب palandouz:
تمام واژه هایی که نوشتی تایید این بود که واج "ر" در تورکی وجود ندارد چون با این همه زور زدن باز هم نتوانستی تنها و تنها و باز هم تاکید میشود تنها یک واژه بنویسی که تورکی باشد و با حرف "ر" اغاز شده باشد
درباره تاریخ و تمدن تو"ر"کی هم به عرض تان میرساند که که چگونه اقوام متمدن و دارای پادشاهان تورک هنوز در سرزمین ایران و غیر ایران کوچرو هستند؟ و وارد مدنیت نشده اند! آن زمان توانایی و درک این مسئله را خواهید داشت که بدانی حتی در زبانتان هم واژه ای برایشان نداری(امپراطوری شاه دیوان وزیر وووووو
بعد از فروپاشی یونان و مهاجرت آن به سرزمین های شرقی، یونانیان هیچ کدام کوچرو نشده اند با اینکه در سرزمین های گرم و خشکی زندگی می کردند. در هر منطقه ای که گام گذاشته اند می توان آثار فیزیکی آنها را به روشتی مشاهده کرد. در ایران بین النهرین و ... حتی در سرزمین خودشان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب پالان دوز :
1- ادعا کرده بودی که توتم سکا ها و فارس ها را در کتاب در تاریکی هزاره ها نوشته من لینک کتاب را گذاشتم لطف کرده بنویس در کدام صفحه نوشته یا اگر ننوشته چرا دروغ گفتی

2- در کدام کتاب تاریخی نوشته تورکان در ایران یا غیر ایران مجسمه ای یا نمادی با نام گرگ داشته اند یا خودشان را گرگ نامیده اند من برای شما نوشتم که توتم تورک ها چه بوده و از منابع معتبر هم اثبات کردام
3- توضیح بده در یک زبان التصاقی(پیسوندی با نام تورکی که برای واژه سازی تنها دو فرمول بیشتر ندارد
الف : فعل + پسوند
ب :واژه جامد + پسوند
و دیگر هیچ
شما با چه حقی از فرمول زبان های ترکیبی (واژه + واژه یا واژه + فعل ) برای اثبات تورکی بودن لغاتی که نوشتی استفاده میکنی
اغاجری = اغاج + اری (واژه بعلاوه واژه)
اگر زبان تورکی توان ساخت چنین واژه هایی را داشت ان را پسوندی نمیگفتند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای اسامه همین که تبریز توسعه یافته ترین منطقه و شهر بدون افغانیاست برای ما کافیست
کردستان مستقل نیزضررش برای شماست نه ما مگر پرچمشان را نمی بینی که بر عکس پرچم ایران است؟!
در درگیریهای چند سال اخیر سوریه و عراق و جنگ با داعش و ماعش و ... شما یک تورک آذری نمی بینی. در طرح خاورمیانه جدید شما می مانید و کویر مرکزی ایران و افغانهای غرب افغانستان( یعنی ایران بزرگ!!!)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای اسامه ، تبلیغات و مقالات ضد تورکی ونیز ترجمه های بسیار مغرضانه تری نیز وجود دارند. میباید منطقی وعقلانی قضاوت کرد. فتوحاتی ازشمالی ترین وشرقی ترین آسیا تا غرب اورپا وهند وجهان اسلام و تمامی شمال آفریقا،تشکیل ۱۵ امپراطوری و بیش از ۸۶ دولت ،مقاومت وغلبه بر لشکریان صلیببی وافتخاراتی عظیم وفراموش نشدنی تاریخی دلاوران وجنگاوران تورک، حس حقارت مغلوبین رادر چنین مطالبی منعکس میسازند. نمیباید در بررسی وتحقیق تاریخ وسیاست عاطفی واحساسی بود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ای رومی، موضوع جالبی رامطرح کره اید. اقوام وقبایل وملل درطول تاریخ داد وستد فرهنگی داشته اند ونیزهچنین لغاتی از هم قرض کرده اند. برخی اسامی بسیار واضح دارای مفهوم ومعنی روشنی هستند. مثلا شهر آغاجاری درجنوبغرب ایران ونیز دهی درنزدیکی مراغه ،از ایل آغاج اری(مرد جنگل) گرفته شده ویا مراغه ریشه در کلمه عربی مراق دارد. اورمیه(اور+میا)،به معنی شهر آب شناسائی شده. شخصا گمان میکنم که( آثروپ آتنه) ترم هلنی باشد که بعد از سلطه یونانیان به منطقه آزربایجان امروزین اطلاق شده است.درمورد تبریز که درآن شهر تربیز گفته میشود، اطلاعی ندارم.بیگمان نامی بسیارقدیمی و متعلق به دوران ما قبل ظهور زبانهای امروزی است.گرگ در زبان ترکان مناطق شمالی بوری نام دارد و باشباهتی با لغت وراگ(varg) اسکندیناوی .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
و باز هم چیزی فراموش شد:
توتم اقوام تو"ر"ک گرگ نیست
توتِم‌ها اجسامی نمادین هستند که در اقوام بومی بیشتر قاره‌ها کاربردهای آیینی دارند. توتم معمولاً به عنوان یادمانی از نیاکان یک ایل یا طایفه عمل می‌کند و افراد طایفه توتم را دارای نیرویی برای حمایت و حفاظت از طایفه می‌دانند
در بیشتر سفر نامه ها به درون سرزمین اولیه تو"ر"کان نامی از این توتم ها هم امده
مثلا:
احمدبن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد,ادیب و فقیه عرب و صاحب مقام‌ و مرتبتى‌ روحانى‌ در زمان مقتدر خلیفه عباسی، و مشهور به ابن فضلان به همراه سه نفر دیگر سفری به سرزمین اسلاوها در کرانه رود ولگا را آغاز میکند. در سفرنامه اش که مهم ترین اسناد تاریخی روس شناسی است به این توتم ها اشاره میکند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
یک چیزی هم فراموش شد :
از اینکه بالاخره دست از سر کچل" تومریس " و اسکیت ها و سکا ها برداشتید بی نهایت خوشحال هستیم برید بچسبید به همان کردها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب بالاچ بلوچ:
ما هم از اکردها حمایت میکنیم بخصوص این قبایل تو"ر"کی کوهی کورت یا همان کردستان به زودی مثل ترکیه بلای جان اذربایجان خواهد شد سربازی هم که کشته میشود سرباز تو"ر"کی اذربایجانی است روزی نیست که چند تا سرباز تو"ر"کی تو"ر"کیه کشته نشوند انشاالله به زودی شاهد هلاکت هزار تا هزارتا سرباز تو"ر"کی اذربایجانی باشیم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

در ضمن : لینک کتاب در تاریکی هزاره‌ها، آخرین تألیف ایرج اسکندری است

http://bayanbox.ir/download/2957571076161604945/%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7.pdf

لطف کرده جملات ات را نشان بده کدام صفحه هستند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب پالان دوز :
توضیحات شما درباره واژه"تورک " درست نیست:
در کتاب ترکی هنر است، اسماعیل هادی، انتشارات احرار، تبریز، ۱۳۷۴ نوشته :

هیچ کلمهٔ ترکی (اصیل) با حرف “ر” شروع نمی‌شود. گویا در قدیم واج “ر” در زبان تورک ها وجود نداشته چنانکه برای سهولت تلفظ کلماتی (غیر ترکی) که با این حرف آغاز می‌شود، معمولاً به اول آنها حرف “الف” می‌افزایند د؛ به عنوان مثال در نواحی مختلف ترک‌نشین ایران، رضا به صورت ایرضا، روس به صورت اروس و رشته به صورت اریشته ادا می‌شود. بر این اساس احتمالاً کلمهٔ ترکی اروج به معنی روزه، در اصل شکل تغییر یافتهٔ کلمهٔ فارسی روزه است. در قدیم کلمهٔ روز در زبان فارسی به صورت روج هم بیان می‌شده است؛
خب حالا که در زبا تورکی "ر" وجود ندارد خود این واژه "توکی" که در ساختار اش "ر" دارد متعلق به کدام زبان است
همه منتظر پاسخ شما که داری برای این واژه یقه پاره میکنی هستیم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ملت بلوچ از صمیم قلب از استقلال کوردستان استقبال و حمایت میکند .جناب اقای هادی صوفی زاده سپاس از دیدگاه درست و منطقی تان.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقای پالاندوز شما برای ترک و تبریز و آذربایجان و ارومیه و اردبیل و ... اگر معنایی در ترکی پیدا کردی به ما هم خبر بده. اینها فقط در فارسی دارای معنی می باشد. تمام اسامی اقوام منطقه خاورمیانه از فارسی گرفته شده. حتی کشورهایی مثل هند یا چین یا ارمن و عرب و ...
گرگ یا کرک ریشه مصدر کرکماک به معنی ترسیدن است! پس چگونه می تواتند توتم قبایل ترک باشد؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای اسامه ،معانی اسامی زبانها را باید در همان زبان ریشه یابی کرد و نه زبانهای دیگر. گمان نمیکنم که بارسلان ویا پارسلان تورکی وفرس وفارس عربی ارتباطی با ملت فارس داشته باشند. ایرج اسکندری درکتاب تحقیقی و تاریخی درتاریکی هزاره ها به توتم بودن گاوهندو ها وگرازسامی ها وگرگ تورکان و به سگ در فرهنگ فارسی اشاره میکند.وسگستان بودن نام اولیه سیستان وسگ پرستی اقوام وقبایل سکه ها(سگه ها)ها که یونانیان آنان را اسکیت نامیده اند ، اشاراتی شده است. ناصر پورپیرار نیز نام ملت پارس را برگرفته شده از پارس سگ مینویسد.البته دیاکونوف پارس رابه معنی مرزمیداند که ملل بین النهرین به مناطق سرحدی اطلاق کرده اند. گفته میشودکه نام کورد ویا کورت ونیز کوردستان که از دوران سلجوقی درج شده ،نا م یکی ازقبایل اوغوز بوده که درجنوب دریاچه وان وشمال بین النهرین سکنی گزیده ونام آن منطقه به نام آنها کوردستان نامیده شد است .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اسامه عزیز زیاد اعصابت را خرد نکن اصلا سرزمين ایران از دو قوم بوجود آمده:
۱- مادها
۲- پارت ها
به همين دليل، مشکلات اين سرزمين یا از طريق مادی حل مي شود و يا از طريق پارتی.
بعد از آن نیز مردم سه گروه شدند:
۱- اشکانيان: آنانکه درمراسم عزادارى شرکت مي کنند و اشک مي ريزند.
۲- سامانيان: آنانکه ميلياردى بردند، خوردند و سر و سامان گرفتند.
۳- صفویان: امثال من و شما که هميشه درصف مرغ، تخم مرغ، بنزین، گاز و غیره هستیم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب هادی صوفی زاده :
کورد ها نه ربطی به ماد ها دارند نه ایرانیان نه زردشت نه هیچ چیز دیگر ایرانیان ،، امروز دیگر این تاریخ سازی ها هیچ اعتباری ندارد کلمه پارس هم هم در ترکی(پلنگ) و هم در عربی (فارس= سوارکار) دارای معنی هایی است واژه کورد هم در پارسی به معنی چوپان و گوسفند چرون است

توجه شما را به مقاله "بهزاد خوشحالی" همتبار کورد خودتان جلب میکنم که دقیقا اثبات کرده که کورد ها هیچ دست کمی از اذربایجانی ها در عربزادگی ندارند

http://farsi.alarabiya.net/fa/views/2017/06/12/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF.html

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مستندات گردآوری شده از نقض گسترده حقوق اقلیتها در حکومت بارزانی رای در لینک زیر بخوانید. دخترکان بزک کرده با یونیفرم و کلاش یک روی سکه‌ است که رسانه‌های غربی فقط آنرا پوشش میدهند و روی دیگر سکه نقض سازمان یافته دولتی گسترده حقوق اقلیتهای غیر کرد در اقلیم بارزانی است. آقلیم بارزانی از جنس خاور میانه است و بس و انتظار مسئولیت پذیری از آن سرابی‌ بیش نیست. گزارش را با دقت بخوانید. خلاصه انگلیسی‌ آنرا اینجا کپی‌ می‌کنم.
The findings of this report indicate widespread abuses of human rights, attacks on democratic political processes, the denial of freedom of speech and opinion, state-level organized crime targeting minorities, other forms of racially and religiously-motivated prejudice, and a long-term project to break the Assyrian aspirations of self-governance

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کردها ارتباطی به ماد و زرتشت و نوروز و ... ندارند. در منابع تاریخی بوضوح آمده در زمان معتصم عباسی گروهی از هند به جنوب عراق حمله کردند خلیفه معتصم آنها را سرکوب و در سرحدات روم و شام ساکن کرد.( جاییکه بیشتر کردها امروز ساکن آنجا هستند)
بارها خوانده و شنیده ایم که محققان اسرایل ادعا می کنند کردها وافغانها(پختوها) بیشترین شباهت ژنتیکی به یهودیان امروز اسرایل دارند. پرچم اسرایل هم که مدام در اقلیم باد میخورد تعداد زیادی سیاستمدار یهودی اروپایی هم که دائم السفر به اقلیم کردی هستند. پس اگر کسی ادعا کند اسراییل پشت قضیه استقلال کردی است حرف بی ربطی نگفته
چرا از بین این همه مخالف سفت و سخت استقلال کردی مثل عربها و ترکهای ترکیه و آذریها که همسایه دیوار به دیوار کوردها هستند تنها یقه فارسها را گرفته ای که اصلا مرز چندانی بطور مستقیم با کردها ندارند و آنها را باد کلمات زشت گرگ و گدا می خوانی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
متاسفانه کردها با برخورد خشن و با سلاحهای مدرن در کرکوک بر علیه احزاب و مقر ترکمانان و گماردن استاندار کرد تحمیلی به کرکوک، نشان دادند که هنوز لیاقت و توانایی کشورداری و حفظ حقوق شهروندی و حفظ حقوق اقلیت ها را ندارند، اکثر کسانی که موافق استقلال کردستان بودند امروزه ، به دیده شک نگاه می کنند، و نگران خونریزی در آینده ارومیه هستند، متاسفانه آنهائی که دیروز از بالای کوه با تفنگ برنو در پیشانی سربازان ۱۹ ساله شلیک می کردند، و نهوه جاندادن سرباز نگون بخت را به همقطارهیشان ، با خنده و شور شعف تعریف می کردند، بعد از گذشت سالها از ضعیف کشی دست برنداشتند، و با همان روحیات به استقبال ، استقلال رفتند، اگر اینگونه پیش بروند، باید خدا بداد ترکمنهای کرکوک و ترکهای آزربایجان غربی و ارومیه و خوی و ماکو برسد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بنظر شما کوردها که در کرکوک به قتل و عام ترکمن ها بتوسط پ ک ک پرداختند آیا اجازه ی خودمختاری به ترکمن ها و یا دیگر اقلیت ها خواهند داد؟
آقا یا خانم داور! به تاریخ کوردها یک نگاهی بیاندازید تا متوجه جواب سوال خود شوید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
داور عزیز
بخش بزرگی از تورکمن ها خارج از حاکمیت کردها هستند و دولت اسلامی شیعه به آنها حکومت میکنند و قصد عرب کردن تورکمن ها را دارد. آیا یکبار شده که شما از عراق برای تورکمن ها خودمختاری بخواهید؟ متاسفانه بخشی از تورکهای آذری مانند دولت فاشیست ترکیه خواهان حاکمیت و سلطه عربها به تورکمن ها هستند و این را بهتر از حاکمیت کردها میدانند. در حالی که تورکمن ها به بسیاری از حقوق ملی خود در کردستان دست یافتند. مشکل ایجاست که آذریها هیچ اطلاعی از وضع تورکمن های عراق و کردستان ندارند و منبع آنها گروه پانترکیست جبهه تورکمنی است که از ترکیه و دولت عراق تبعیت میکند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ایا دولت مستقل کردستان اجازه خود مختاری واستقلال به ترکمن ها ودیگر اقلیت ها خواهد داد؟