نگاهی به پنجمین کنگره سکولار دمکرات های ایران - کلن 2017

در پی کوشش های یک ساله گروهی از کنشگران سکولار دمکرات، پنجمین کنگره سالانه با حضور طیفی از فعالان سیاسی حزبی و غیر حزبی، در روزهای پایانی اکتبر 2017 برگزار شد. این کنگره در جلب طیف های گوناگون سیاسی نسبت به سال های گذشته، پسرفت داشت، هرچند از امکانات رسانه ای و تبلیغاتی بیشتر از گذشته برخوردار بود.
 

سازمانگران سیاسی و اجرائی کنگره، گروهی هستند که پراتیک سیاسی بیشتر آنها به خارج از کشور محدود بوده و بنظر میرسد که سرنوشت ایران را در دست عامل خارجی می دانند. از همینرو، بار فعالیت آنها نه معطوف به جامعه ایران، بلکه ناظر بر شناخته شدن توسط قدرت های بزرگ و کسب مجوز از انها، و در گام بعدی، دلربائی از مردم ایران است.

این نگرش در کنگره توسط خانم ثریا شهابی نقد شد و خانم مینا احدی تلاش کرد تا نگاه کنگره را به جنبش مطالباتی و داخل کشور جلب کند. کنشگران سیاسی نظیر آقای عبدالستار دوشوکی کوشش کرد تا از درون جمع حاضر جبهه ای شکل گیرد و هر کدام از حاضرین از خاستگاه سیاسی خود، راه حل ها ویا پیشنهاداتی را طرح کردند که همه به "سینه تاریخ" سپرده شدند. اقای اسماعیل نوری علا بدرستی بر دو موضوع کلیدی سیاسی (جمهوری ایرانی) و سازمانی (تشکیل مهستان ایرانیان) تاکید کرد. ایشان در پایان اعلام کرد که بوسیله امیل، کنشگران سیاسی سکولار دمکرات به مجلس مهستان دعوت می شوند.

در جریان اظهار نظر در باره مجلس مهستان یادی از رضا پهلوی کرد و اینکه او به اعتبار آشنائی با چند زبان خارجی می توانست در اینراه نقشی کلیدی داشته باشد. ایشان با اعلام نومیدی از مبارزه شاهانه برای سکولار دمکراسی، نگرش سکولار بوروکراتیک (آمرانه) در سازماندهی "مهستان ایرانیان" را فاش کرد.

پیشنهاد ایجاد "مهستان ایرانیان" مانند توپی بود که می بایست در میدان کنشگران حاضر و بیرون در کنگره می افتاد و یک جنبش همپیمانی سکولار دمکراتیک ملی برای تحقق آن سازمان داده میشد. همپیمانی که مرزهای جغرافیائی  داخل و خارج از کشور را بر می داشت و کنشگران داخل کشور، تنها به دلیل امنیت خودشان، عضویت شان علنی اعلام نمیشد. یک اندیشه سیاسی درست، اگر بر بنیاد ارزش های آزادیخواهانه و سکولار دمکراتیک تعقیب نشود، پیامدهای ویرانگرانه ای بدنبال خواهد داشت. "مهستان ایرانیان" در عصر کنونی نمی تواند شاهانه سامان یابد و احیانن با "چلبی سازی دمکراتیک" از گوهر دمکراتیک تهی گردد. کنگره سکولار دمکراتهای ایران با وجود این که در دو حوزه درست نشانه گیری کرد، اما نتوانست حداقل جمع حاضر در کنگره را برای حرکت در مدار بزرگ همپیمانی ملی قانع کند.

برای روشنتر شدن ضعف در سبک کار، تجربه شاپور بختیار و پذیرش پست نخست وزیری توسط ایشان را یادآور میشوم. شاپور بختیار بعنوان یک فرد سوسیال دمکرات و خوشنام، بدنامی پذیرش پست نخست وزیری نظام در حال سقوط پهلوی را پذیرفت و اصلاحات سیاسی را در دستور کار قرار داد.

در شرایط بحرانی، جنگ تمام عیار و خیز اسلام سیاسی برای اشغال قدرت، باید قانونمندی شرایط انقلابی و رفتن بمیان مردم، بسیج مردم برای استقرار جمهوری ایران (نظام لائیک دمکراتیک) را مورد توجه قرار می داد، او می بایستی چارچوب های سیاسی نظام سلطنتی را می شکست، قبل از خمینی، موجودیت جمهوری ایران را اعلام می کرد و با اتکاء بمردم، هماهنگی با ارتش، در همپیمانی با گروه ها، احزاب و سازمان های غیراسلامی، مانع پیشروی اسلام سیاسی میشد.

قصد من از ذکر مورد فوق، نشان دادن دو شیوه سازماندهی از بالا (آمرانه) و سازماندهی از پائین (دمکراتیک) است. می خواهم بر اجتناب از روش های آمرانه و ضرورت ایجاد جنبش برای وفاق ملی سکولار دمکراتیک تاکید کنم.  برای سازماندهی مهستان ایرانیان، باید بر سر انتقال سکان اقدامگری بدست کنشگران سیاسی وفاق عمومی شکل گیرد و اجازه ندهیم هیچ کشوری، هیچ گروه و دسته ای اصل سازماندهی سکولار دمکراتیک همپیمانی ملی (مهستان ایرانیان ویا ...) را به حراج بگذارد و از آن نردبانی برای احیاء سلطنت ، باج دهی به بلوک ترامپ – عربستان ویا ... سوء استفاد کند.

در پنجمین کنگره سکولار دمکراتهای ایران، بار دیگر فرصتی پیش آمد تا کنشگران سیاسی حاضر در کنگره، جهت اقدام مشخص همصدا شوند؛ ویا به بیان دقیق تر، فرصتی پیش آمد تا همصدائی نه پشت درهای بسته و امیل نگاری، بلکه جلو چشم های حضار و توسط حاضرین شکل گیرد. ایران ما در حال گذر از یک "بزرو تاریخی" است و بیش از هر زمان دیگر به همدلی، همگامی، همپیمانی و همبستگی ملی نیاز دارد.

جامعه ایرانی اسیر در چنگال اسلامگرایان، در تب بحران میسوزد. بیکاری، بیخانمانی، گرانی، فقر، فلاکت، سرکوب و تجاوزات همه جانبه اسلامگرایان به شهروندان، کشور را در آستانه انفجار بزرگ قرار داده است. جامعه ایرانی نه خودبخود متشکل میشود و نه مبارزه ای نقشه مند را در دستور کار قرار می دهد. مردم  را نمی توان در محیط کار و زیست، پیرامون حکومت لائیک، سکولار دمکراسی، برابری و برادری  متشکل کرد، اما برای مطالبات مشخص و نشانه گیری جمهوری ایرانی، اری!

بدون تردید کنشگران خارج از کشور، می توانند پشت جبهه قوی برای داخل کشور باشند. در شرایطی که هزاران تن از مجرب ترین کنشگران سیاسی- اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی در تبعید بسر می برند، مهستان ایرانیان بمثابه نماد خرد جمعی جامعه ایرانی، اگر بشیوه دمکراتیک ایجاد گردد، می تواند نقش مهمی در گذر از اسلام سیاسی، پیشگیری از احیاء سلطنت، برقراری جمهوری و انتقال قدرت به مردم (با ایجاد مجلس موسسان نظام نوین) داشته باشد.

واقعیت این است که سازمان دهندگان کنگره سکولار دمکرات های ایران، فاقد پتانسیل  سیاسی لازم برای ایجاد یک جنبش همپیمانی سکولار دمکراتیک بوده و هستند .اما نیروهای شرکت کننده در کنگره و بیرون از کنگره از چنین پتانسیلی برخوردار هستند و باید برای حل این مهم راهی یافت.

کنگره سکولار دمکرات های ایران بجای انتقال ابتکار به نیروهای حاضر و کوشش جهت جلب کنشگران اپوزیسیون در خارج و داخل کشور (غیرعلنی) و گام های عملی برای تعیین اهداف و تشکیل مهستان ایرانیان، باز حرکت در کانال محفلی جریان یافت و نقش و ایتکار عمومی زیر گرفته شد.

باید بحران اتوریته در اپوزیسیون را پذیرفت و اینکه هر کدام از شرکت کنندگان در این کنگره خود یک اتوریته بود. اگر این اصل پذیرفته شود، سبک کار بناچار از خصلت آمرانه، بوروکراتیک، محفلی و ... به کانال دمکراتیک و شفاف انتقال خواهد یافت و چشم اندازی نوین در برابر کنشگران لائیک (سکولار) دمکرات گشوده میشود.

 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

تصویر اقبال اقبالی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درود خدمت "ناشناس" محترم
پیش از آغاز سخن خدمت شما عرض می کنم که معیار آشنا و ناآشنائی در شناخت زوایای فکری ست. بنظر میرسد که از طریق گفتگو می توانیم "آشتا" شویم.
بدین منظور، من خود را جای شما قرار میدهم تا بتوانم نگرانی های شما را بهتر درک کنم:
1- نگرانی از اسلام ستیزی
2-دفاع از ترور و خون و خونریزی
3- دوگانگی در سیاست

از سلطه اسلام و اسلامگرایان در ایران و سیاست درست در برابر آن آغاز می کنم. بیاد دارم که کلاس نهم دبیرستان در اهواز (قبل از انقلاب)؛ آموزگار اندیشمندی داشتم و نخستین بار از او "دیالکتیک مارکسیستی" را شنیدم. همین موضوع و کنکاش در باره آن "کار دستم" داد. بعدها یکی از رفقا در تبیین دیالکتیک گفت: منطقی است که اگر بکار گرفته شود، "کلاه" سرت نمیرود! چون با پیوسته نگری و همه جانبه گری تنیده شده است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با تشکر فراوان از جواب روشن و کوبندۀ آقای اقبالی ، من همان شخص ناشناس هستم . هر حال بعضی نوشته های ما متاسفانه بدست شما نمی رسد . من تلاش خواهم کرد دوباره اتهام های وارده برای شما را مستند بکنم. اما اگر شما آقای اقبالی واقعا سکولار و دمکرات هستی و در آن شکی ندارید. پس چرا تنها مخالف اسلام سیاسی هستید ؟ چرا مخالف سایر دین های سیاسی نیستید ؟ شما بخوبی می دانید اکثر کشورهای اروپای امروز بدست احزاب مسیحی و یا کوالسیون با احزاب مسیحی اداره می شوند . ارمنستان و اسرییل غیر از این نیست . این استاندارد دوگانه شما از کجا ناشی می شود ؟ علاوه بر این
تصویر اقبال اقبالی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پاسخ به یک ناشناس
ناشناس محترم
امیدوارم شرایطی فراهم گردد تا شما نه بعنوان ناشناس، بلکه با هویت خود و چشم در برابر چشم در مورد مسائلی که طرح کردید، گفتگو کنیم.
1- شما نوشتید:
"آقای اقبالی شما چطور از سکولاریسم و از دمکراسی دم می زنید که بیست چهار ساعت با بسیار جعل و تحریف بر علیه دیندارها می نویسید ؟"
من خوشحال می شوم که از "بسیار جعل و تحریف بر علیه دیندارها" یک مورد را اثبات کنید تا بجای سمپاشی، روشنگری کرده باشید. تردیدی نیست که علیه اسلام سیاسی (اسلام در حکومت ویا معطوف بحکومت سیاسی) بکرات نوشته و خواهم نوشت. پیکار با حکومت اسلامی و آمران و عاملان جنایات 40 ساله در ایران، در جبهه های سیاسی، فرهنگی، ایدئولوژیک و نظامی (این بخش را حکومت بمردم تحمیل می کند)، از پیش شرط های آماده سازی جامعه ایرانی برای گذر از استبداد و استقرار آزادی،داد و دمکراسی در کشور است.
تصویر اقبال اقبالی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درودهای صمیمانه خدمت جناب احمد معترض گرامی
1- سپاس از شما جهت نقد و زوشنگری در باره برگزاری کنگره سکولار دمکراتهای ایران در کلن
2- من در مقام دفاع از سیاست های اجرائی - امنیتی برگزارکنندگان کنگره و گفته های آنها قرار ندارم و نگاه من بر یک روند سیاسی بود و هست،
3- شایسته است در شرایط متلاطم و سرنوشت ساز خاورمیانه و ایران، از سوی همه کنشگران سیاسی امر همپیمانی سکولار دمکراتیک مورد توجه جدی قرار گیرد و به کرختی سیاسی پایان داده شود
4- کنگره ای که متعلق به نیروهای سیاسی آزادیخواه و سکولار دمکرات است، نمی تواند مرزهای شفاف با حکومت اسلامی، مدافعان اسلام سیاسی و مدافعان احیاء سلطنت نداشته باشد. در این زمینه بشما حق می دهم که کنگره براندازی حکومت اسلامی با دعوت از خامنه ای (نوعی ولنگاری امنیتی) در تناقض است.
4- شایسته است که مسئولین برگزاری کنگره در این گفتگوها شرکت کنند و خود پاسخگو باشند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب دوشوکی ،خانم شهابی واحدی به تمام همه مردم نگفتند قوم پرست به امثال شما طرفداران مرتجعی مثل مولوی عبدالحمید وشیخ حسن روحانی و سنی پرستان که فقط شعار سکولاریسم میدهید اشاره داشتند شمایی که به دنبال پروبال دادن به جریانات اسلام سنی و چانه زنی با تفاله هلی دوم خردادی هستید
شما نه ضد رژیم هستید نه ازادی خواه ونه سکولار
!!!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای اقبالی شما چطور از سکولاریسم و از دمکراسی دم می زنید که بیست چهار ساعت با بسیار جعل و تحریف بر علیه دیندارها می نویسید ؟ وشما چطور دمکرات ومبلغ دمکراسی هستید که از قهر و از ترور در ایران در سوریه در ترکیه که بوسیلۀ کردها می شود دفاع می کنید ؟ آیا دمکراسی با گلولۀ تروریست ها تامین خواهد شد ؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب اقبالی گرامی ,

ممنون از پاسخ اتان , حتما همین گونه که نوشته اید , باید باشد , اما زمانیکه به پاسخ تعدادی از برگزار کنندگان مبنی بر اینکه این کنگره حتی از حضور خامنه ای هم استقبال می کند , می نگریم , به یقین به آن نتیجه ای که شما بدان اشاره کرده اید , نخواهیم رسید. می گویند : ,,زنيز اعلام کرده اند که حتی مخالفان و دشمنان سکولار دموکزاسی (مثلاً شخص آقای علی خامنه ای) هم می توانند در کنگره شرکت کرده و نظرات خود را از تريبون کنگره اعلام دارند,,.
http://isdmovement.com/2017/Fifth-Congress/Pages/Reverse-Decision.htm
موضوع اساسا به فرد بر نمی گردد , بلکه به اندیشه ای که از آن بوی تعفن استمالت از دیکتاتوری مذهبی حاکم بر میهن امان را میدهد , بر می گردد. این استمالت را ما هم در صحنه خارجی شاهد آن هستیم و هم در صحنه داخلی. زمانیکه تعدادی از دوستان بدرستی علیه این سیاست اعتراض کرده و

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب دوشوكى گرامى كاملا با شما هم نظرم و بعنوان يك چپ مستقل انديش و طرفدار سوسياليسم بر اين باورم كه مسير رهايي كشورمان ايران براى رسيدن به يك سيستم چند حزبى تنها از طريق طرد كردن " من " ها و " منيت " هاست ، متاسفانه برگزاركننده گان اين كنگره از انجاييكه خود شاخص اينگونه نگرش هاى مخرب در جنبش هستند لذا بيشتر ين تلاش را براى جذب اين نگاه بكار مى برند و به همين دليل است كه هر ساله اين كنگره دستاوردى كم ارزش تر از كنگره هاى قبلى داشته و هر بار با چهره هاى جديد بدون پيوند با چهره هاى قبلى روبرو هستيم و درست بسان ساختن عمارتى مى ماند كه بعلت سست بودن پى و پايه ان بعداز چند صد اجرى كه با زحمت بروى هم چيده شد ، فرو مى ريزد و دوباره با اجر هاى جديد و البته با همان معمارقبلى مجدداتكرار صورت مى گيرد ،، جامعه ما در تب و تاب خيزشى ناگهانى است و عده اى با بدست گرفتن اهرم هايي سعى در بتأخير انداختن ان
تصویر اقبال اقبالی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درود خدمت جناب احمد معترض گرامی
واقعیت این است که بخش غالب شرکت کنندگان در کنگره، کنشگران سیاسی شناخته شده برای همه کسانی هستند که به درازای عمر حکومت اسلامی، علیه آن مبارزه کرده اند. حکومت اسلامی نمی تواند چهره های انسان های شریف و یک اقدام سیاسی درست را با فرستادن جاسوس های خود، تخریب کند. در مورد صداقت و شرافت سیاسی غالب شرکت کنندگان در ان کنگره تردیدی وجود ندارد.
اگر فردی از مزدوران حکومتی بعنوان نفوذی در کنگره شرکت کرده، برای من که از طریق ویدئو (یوتوپ) گفتگوها را دیدم و مطمئنن برای برگزار کنندگان کنگره، ناشناخته است. می توان از خاستگاه سیاسی به نقد جوانمردانه کنگره پرداخت، اما نادیده گرفتن ارزش ها و تخریب کل حرکت به دلیل احیانن اعزام نفوذی از سوی حکومت اسلامی، نه درست است و نه می تواند به حقانیت این اقدام "خیراندیشانه" آسیب برساند.
با احترام
اقبال

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای اقبالی گرامی,
فراموش کردید تا از حضور گسترده عوامل اطلاعات سپاه پاسداران که در هیبت « منتقدین نظام » حضور داشتند , نام ببرید. آن عکس های آتشین را که در صفحات وزارات اطلاعات با عمله و اکره های آن بطور گسترده منتشر شده باور کنیم , یا قسم حضرت عباس پاره ای از شرکت کنندگان را.
بی مرزی و بی تفاوتی و رژیم مال شدن هم حد و مرزی دارد. مبارک برگزار کنندگان باشد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام _ ازمقاله آقای دوشکی و این مقاله چنین برمی آید،که حتی دونفراز آنهاییکه دراین کنگره تشریف داشتند،برداشت وانتقادریشه ایی براین جلسه دارند.
اگرنوشته های آقای نوری اعلا و کرمی نیزاضافه شود،بیشتربا این کنگره آشناخواهیم شد.
پس ازحدودچهل سال چپ وراست.سلطنت طلب تا سوسیال دموکرات های خارج نشین که اگرچپ هارانیزبه جمع آنهااضافه کنیم بایدگفت هنوزنتوانسته اند،درک کنند؛که خواست های مردم ایران چیست و در کجابایددنبال آن گشت.
این انقلابیون خارج نشین بفکرمن هنوز درنگرش به قوانین پیشرفته دنیا دست نیافته ودر دایره حکومت شاه وشیخ و جامعه بی اساس روشنفکری سرگردانند.
قوانین منشورحقوق بشری سازمان ملل و جوامع پیشرفته برای آنهاناآشنا بوده ودر دنیای خودسرگردانند.
این دوستان ،خود و برگذارکنندگان آن کنگره هنوزفکرمیکنند،که دنیامردم دم خروس رانمی بینند.
این دوستان حتی باقوانین جدیدافغانستان وعراق که سیستم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای استخانلو
به حرف های شما کلی خندیدم. نوشته اید "لابد بدلیل مشکل مالی و هزینه پرداخت شخصی هتل و بلیط سفر، نیروهای مردمی و خلقی و چپ و دمکرات و مترقی نتوانستند زیاد شرکت کنند".

سوال اینجاست که اگر این به اصطلاح نیروهای پربار و خلقی و وزن دار گر طبیب بودند، سر خود دوا می نمودند. این بیچاره های بعد از 40 سال زندگی در غرب، به آن درجه از سواد و تحصیلات، توانایی کاری و حداقل اندوخته مالی (در حد یک بلیط قطار و پول یک شب هاستل یا هربرگ) نرسیده اند که حتی بضاعت مالی بیست یوروئی برای هاستل ارزان قیمت این کنگره داشته باشند؟ کسی که 40 سال در غرب شکست خورده و از نظر زندگی شخصی خودش هم ناموفق مانده؛ چطور می تواند فردای ایران را با موفقیت اداره کند؟ آخه جوک و شوخی هم باید حدی داشته باشه.

کسی که بعد از چهل سال ادعا (من آنم که رستم بود پهلوان) حتی چهل یورو (20 یورو برای هاستل و 20 یورو برای
تصویر اقبال اقبالی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درودهای صمیمانه خدمت جناب دوشوکی گرامی؛
سخن من ناظر بر تاکیدات بر دو سمتگیری یکی اجتناب از افتادن در دام ائتلاف ترامپ-عربستان (خانم شهابی)، و دیگری توجه به داخل کشور (خانم احدی) بوده و نه سیاست های ایشان در ارتباط با همپیمانی سکولار دمکراتیک در جامعه ایرانی! به نظرم دوستان حزب کمونیست کارگری علیرغم عقب ماندگی های شان در درک شرایط، یک و سرو گردن از سایر چپ ها، بیشتر قد کشیده اند. حضورشان در کنگره گواه این ادعا می باشد.
جناب دوشوکی عزیز؛
بنظرم برسمیت شناختن موجودیت کنشگران سکولار دمکرات ایراندوست و پذیرش گوناگونی سیاسی در طیف "جنبش گذر از استبداد و برقراری دمکراسی در ایران"، از پیش شرطهای ایجاد تشکل فراگیر و همگانی است. با همین منطق ما خواهیم توانست تفاوتهای موجود در جامعه را در اینه "مهستان ایرانیان" بازتاب دهیم.
ممنون از مهر شما
تندرستی و بهروزی تان مانا باد
با مهر و احترام

تصویر دكتر عبدالستار دوشوكي

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب اقبالی عزیز
با تشکر از نقد مفید و روشنگرانه جنابعالی
من اشاره جنابعالی به سخنان خانم ثریا شهابی و مینا احدی را بخوبی درک نکردم. این دو نماینده خودخوانده طبقه کارگر و زحمتکش و غیره طبق معمول حداکثر تلاش خود را بکار بردند تا هیچ نوع اتحاد و وحدت یا حتی همسویی و هماهنگی بین نیروهای اپوزیسیون صورت نگیرد. نقش منفی و تفرقه انگیز آنها (آمیخته با تعصب بسیار تند و افراطی داعش مابانه) بسیار مخرب و مایوس کننده بود. اینها به همه ایرانیان انگ زدند و آنها را قوم پرست، سلطنت طلب، بورژوا، وابسته و غیره خواندند. اما برای من حیرت آور بود که گویا خودشان با احزاب نژادپرست، افراطی و دست راستی و ضد مسلمان آلمانی و حتی طرفداران هیتلر ائتلاف تاکتیکی و تظاهرات مشترک برای مخالفت با حجاب و ضدیت با مسلمانان انجام می دهند.
به مصداق شعر "در محفل خود راه مده همچو منی را، افسرده دل افسرده کند انجمنی را"، بنده

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سئوال --این حزب مشروطه که تمام اعضای خود را به این کنگره فرستاده بود، طرفدار چه نظامی است؟آیا سلطنت طلب است یا جمهوری خواه ؟ عجیب بود که سازمانهای چپ هم کم شرکت کردند. آذری ها هم حضوری نداشتند چون لابد فضا و میدانی برای بی منطقی و تخریب و جعل و دروغ و تحریف و فریب و شعار و زیاده خواهی شان وجود نداشت.سران فعال کرد و عرب هم نیامده بودند. خلاصه غالب سخنرانان فاقد سواد لازم و بینش سیاسی مهمی بودند.مخصوصا طیف سلطنت و مشروطه و افراد پراکنده خودنما و متظاهر آنجا را قرق کرده بودند. حیف از این اسم زیبای سکولار دمکرات که به این کنگره داده شد.لابد بدلیل مشکل مالی و هزینه پرداخت شخصی هتل و بلیط سفر، نیروهای مردمی و خلقی و چپ و دمکرات و مترقی نتوانستند زیاد شرکت کنند.از اسلامیست های سکولار مهمان دائمی بی بی سی و صذای امریما هم خبری نیود. ایرج مصداقی و حشمت رئیسی و بنی طرف و یونس الاحوازی هم نبودند.