رضا جان ضراب! تو افتخار مایی! تجاوز با خیارت عالی بود!