پیام در حمایت از اعتراضات نسل جوان بلوچ در شهرهای بلوچستان

پیامم کوتاه به زبان بلوچی در حمایت از اعتراضات نسل جوان بلوچ در شهرهای بلوچستان که همراه هموطنان در قیام تاریخی ملت ایران بپا خاستند و رژیم را به لرزه درآوردند.

په بلوچ راج ء نامء که بی توارنت

پیغامی کوتاه به زبان بلوچی در حمایت از اعتراض برحق و مشروع ملت ایران و برای نسل جوان بلوچ که شانه به شانه با دیگر ایرانیان به پاخاستند و به مصاف استبداد رفتند و فریاد برآوردند: چهل سال فساد و تباهی و سرکوب و ناکامی بس است. هزار درود بر این نسل بپا خاسته؛ و ما هم پشتیبان و حامی آنها خواهیم بود. نسلی که نقاب کاذب را از چهره روباه مکار (حسن روحانی) برداشت.

(ای گوندین پسوء و کلوء په بلوچستان ء یلین ورنایان که این نوکین آشوپ تها چون شیر و مزاری گلروا چست بوتگنت تا وتی دیهه واستا هیلتی بکننت و په وت دگه دنیایی و نوکین راهی جور بکننت. شاباشنت شما را. ما هم شمئی پشت هستین و شمئی توارء دنیاء رسینن. کامیاب باتت که شما بی توارین بلوچ نام "توار" کـُت.
ن
https://www.youtube.com/watch?v=qEX3B9ZaxI4&featur...

بخش: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
درود و هزاران درود
در چنین روزگاری چشم امید مردم ایران به دست و دهان خردگرایانی چون شماست که همیشه پادزهری بوده بر زهر هستی سوز نژادپرستی. تشویق همه مردم به اتحاد برای نابودی استبداد شیعی حاکم بر کشور ما حداقل انتظاری است که مردم از خردورزان و آزاد اندیشان دارند. ایران متعلق به ایرانیان است نه امام زمان و امام حسن و حسین و رضا .... این کشور اسلامی نیست! چون در این صورت جایگاهی برای مسیحیان و یهودیان و زرتشتیان و بی خدایان و حتی منتقدان اسلامی نیست. در این راه نیاز است حکومت عقب افتاده آخوندی-شیعی را به زباله دان تاریخ بریزیم.

پیروز باشید
عدم انتشار شده: 
false